Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (III.25.) önkormányzati rendelete

a közterületi járdafelújítás támogatásáról

Hatályos: 2021. 03. 25

Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete

a közterületi járdafelújítás támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 18/2019. (XI. 07.) önkormányzati rendelete által előírt Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének Városfejlesztési és Műszaki Bizottságának, Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak, valamint Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottságának véleményének kikérésével a közterületi járdaburkolatok felújításának pénzügyi támogatásáról következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Hajdúszoboszló város közigazgatási területén lévő, az ingatlan-nyilvántartásban önkormányzati tulajdonként nyilvántartott, helyi közutak, közterületek területén lévő járdákra és gyalogutakra.

2. §

A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan természetes személyre (a továbbiakban: kivitelező), aki az 1. §-ban meghatározott területeken a meglévő járdaburkolat felújítását, vagy új járda építését el kívánja végezni.

A támogatás célja

3. § (1) Az 1. §-ban meghatározott területeken a járdaburkolatok felújításának pénzügyi támogatása, amely városképi jelentőségű, és/vagy közlekedésbiztonsági célú felújításra vehető igénybe, illetve új járdaburkolat építésére.

(2) Egy ingatlan előtti járdaburkolat felújításához a tárgyévben csak egy igény nyújtható be.

(3) Nem támogatható a járdafelújítás, ha arra a közút kezelője által helyreállítási kötelezettség került előírásra, illetve arra az ingatlan tulajdonosának vagy harmadik személynek helyreállítási kötelezettsége áll fenn.

(4) A támogatás új járdaburkolat építésére is igénybe vehető, amennyiben annak megépítése indokolt. Ebben az esetben az új járdaszaknak folytonosságot kell képeznie meglévő járdaszakasszal, legalább egy irányban.

A támogatás pénzügyi forrása

4. § (1) A Képviselő-testület éves költségvetésében keretösszeget különít el a járdaburkolatok felújításának pénzügyi támogatására.

(2) A járdaburkolatok felújítására nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatás.

(3) Az adott évben a járda felújítási támogatás igénylése, az adott évi költségvetés elfogadását követően kerülhet sor.

(4) A támogatásra elkülönített keretösszeg felosztására a benyújtott igények elbírálása után kerül sor. A rendelkezésre álló keretösszeg bruttó 6 millió forint.

Járda felújítási támogatás igénylése

Az igények benyújtásának feltételei, támogatható felújítási munkálatok

5. § (1) A támogatási igényt nyújthat be a 2. §-ban meghatározott személy, ha az 1. §-ban meghatározott területen a meglévő járdaburkolat felújítását el kívánja végezni, végeztetni.

(2) Az az igénylés támogatható:

  • a) ha tervezett felújítási munkákra az igénylő rendelkezik érvényes közútkezelői hozzájárulással a járdafelújítás elvégzésére.
  • b) ha az igénylőnek semmiféle köztartozása, és tartozása nincs az önkormányzat felé.

(3) Amennyiben a támogatott a támogatási szerződést saját hibájából nem az abban foglaltak szerint teljesítette, öt éven belül újabb igényt nem nyújthat be.

6. § (1) Az igényelt támogatás kizárólag az igénybejelentésben feltüntetett ingatlan előtti, 1. §-ban meghatározott területen lévő járdaburkolat, városképi jelentőségű, és/vagy közlekedésbiztonsági célú, közútkezelői hozzájárulással jóváhagyott felújítási munkálataihoz vehető igénybe.

Az igényelhető támogatás

7. § (1) Az igénylő egy ingatlan előtti járdaburkolat felújításhoz, építéséhez maximum 20 méter hosszúságban, és maximum 3000,- Ft/m2 támogatást igényelhet.

(2) A támogatás az 5. § meghatározott munkák esetén kivitelezés közvetlen anyag és munkadíj költségeire használható fel.

(3) A benyújtott igények a beérkezés sorrendjében kerülnek elbírálásra, aktuális évben Hajdúszoboszló Város Önkormányzata költségvetésében erre a célra rendelkezésre álló forrás erejéig.

A kivitelezés

8. § (1) A támogatással érintett kivitelezési munkálatok a támogatói döntés után kezdődhetnek meg.

(2) A támogatott igénylőnek a felújítási munka megkezdését írásban be kell jelentenie a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatalnak a kivitelezés megkezdése előtt legalább 5 munkanappal.

9. § (1) A szakmai és pénzügyi elszámolással összefüggő dokumentációk a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatalhoz nyújtandók be. A szakmai és pénzügyi dokumentáció értékelését az Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által megbízott műszaki ellenőr végzi el, annak elfogadásáról a Polgármester dönt.

(2) A Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal ellenőrzésre jogosult szervezete a támogatás felhasználásával kapcsolatos valamennyi iratba (dokumentáció, nyilvántartás, számla, pénztárbizonylat, stb.) betekinthet és a felújítás helyszínén ellenőrzést, szemrevételezést folytathat.

10. § (1) A felújítási, építési munkák befejezésének határideje a támogatási szerződés megkötésétől számított 12 hónapnál hosszabb nem lehet.

(2) A nyertes pályázónak a felújítási munka befejezését írásban be kell jelentenie a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatalnak a munka befejezését követő 5 munkanapon belül.

(3) A felújítási munkák befejezését követő legkésőbb 30 napon belül támogatottnak le kell folytatnia a műszaki átadás-átvételi eljárást, a pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló dokumentumait pedig be kell nyújtania az eljárás lezárását követő 10 napon belül a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal részére.

Pénzügyi rendelkezések

11. § (1) A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás benyújtását követő 30 napon belül kerül sor az elszámolások ellenőrzésére, elfogadására.

(2) Csak a pénzügyileg teljesített közvetlen anyag és munkadíj költségeket lehet elszámolni a támogatás terhére.

(3) A támogatást – az elszámolások ellenőrzését és elfogadását követően – a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi és Gazdasági Iroda utalja át a támogatási szerződésben foglaltak szerint.

12. § (1) Amennyiben támogatott az elszámolási és beszámolási kötelezettségét határidőre nem, vagy nem a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesíti, a részére megítélt támogatás nem kerül átutalásra.

(2) A támogatás összegének részben jogszerű (igényelt célnak részben megfelelő) felhasználása esetén az igényelt céltól eltérő módon felhasznált összeg az igénylő részére nem kerül átutalásra.

(3) Amennyiben az igénylő – neki fel nem róható okból – nem tudja teljesíteni a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit akkor a támogatási szerződés szerinti befejezési határidő lejárta előtt írásbeli kérelmet nyújthat be a támogatási szerződés teljesítési határidejének módosítására. A támogatási szerződés módosítására egyszer van lehetőség.

Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2021. március 25-én lép hatályba.

1. melléklet

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

Hajdúszoboszló

Hősök tere 1.

4200

Tárgy: Közterületi járda-felújítási támogatási igény bejelentés

Tisztelt Címzett!

Hivatkozva a közterületi járdafelújítás támogatásáról szóló 12/2021. (III.25) önkormányzati rendelet 4. § foglaltak alapján járda-felújítási támogatást igényelek:

Az igénylő neve:

címe:

telefonszáma:

e-mail címe:

A felújítandó közterületi járda

helye (utca, házszám, hrsz.):

hosszúsága (m) (max. 20,0 m):

szélessége (m):

Érvényes közútkezelői hozzájárulás száma:……………………………..

(A közútkezelői hozzájárulás másolata csatolandó!)

Kijelentem, hogy köztartozásom, és Hajdúszoboszló Város Önkormányzata felé tartozásom nincs. (Adóigazolások csatolandók!)

Tudomásul veszem, hogy a támogatással érintett kivitelezési munkálatok a támogatói döntés után kezdődhetnek meg.

Hajdúszoboszló, 20…..(év)……(hónap) …...(nap)

Tisztelettel:

…………………………………………
aláírás

2. melléklet

A támogatás pénzügyi és szakmai elszámolásának tartalmi kellékei

Az igénylő neve:

címe:

telefonszáma:

e-mail címe:

A támogatott járdafelújítás megnevezése:

1. Pénzügyi elszámolás az alábbiak szerint:

számla teljesítésének ideje

számla száma

számla tartalma szövegesen

pályázaton elnyert pénzből felhasznált összeg (Ft)

önrész összege (Ft)

számla végösszege (Ft)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(a sorok bővíthetőek)

*: A sorszámot a számlákon is fel kell tüntetni!

2. Az elszámolás hitelesítése

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a támogatás felhasználása a támogatott cél megvalósítása érdekében, a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt, továbbá igazolom, hogy a megküldött bizonylatok valódiak, hitelesek, másolatuk az eredetivel megegyezik, és a pénzügyi-szakmai elszámoláshoz csatolt számlákat más pályázatok elszámolásához nem használtam, és nem használom fel.

Kelt:

Igénylő aláírása

Tudnivalók a támogatás elszámolásáról szóló pénzügyi elszámolás (továbbiakban: pénzügyi elszámolás) elkészítéséhez:

- A pénzügyi elszámolás az előírt formában, minden adat feltüntetésével fogadható el.

- Az elszámolás, illetve az esetleges hiánypótlás határidejét be kell tartani!

- Amennyiben a szervezet ÁFA levonási joggal rendelkezik, a számlák nettó értéke számolható el a támogatás terhére.

- A pénzügyi elszámolás készítésekor a támogatási szerződés szerinti támogatás teljes összegével el kell számolni.

Minden beküldött számlát szerepeltetni és sorszámozni (ennek alapján sorba tenni!) kell a 2. pont szerinti táblázatban.

- Támogatást csak a támogatási szerződésben megjelölt célokra lehet felhasználni. A számla (kiadás) teljesítésének és a kifizetés időpontjának a támogatási szerződésben megjelölt, támogatási időszakon belül kell lennie.

- Az elszámoláshoz benyújtott, záradékolt számlák

- A bizonylatok záradékolása: Az eredeti számlára, bizonylatra rá kell írni, hogy „Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által nyújtott 202…... évi járda-felújítási támogatás terhére……………….Ft elszámolva”.

- A bizonylatok hitelesítése: a számlát, bizonylatot, kivitelezői szerződést fénymásolni, majd „az eredetivel mindenben megegyező” fordulattal hitelesíteni (dátum, pecsét, aláírás) kell.

- A hitelesítést és a záradékolást is a bizonylaton és nem mellette kell feltüntetni!

- A bizonylatok minden oldalát fontos lemásolni, ügyelve arra, hogy semmilyen adat ne maradjon le róla. Az elszámolás során hiányosan kitöltött, olvashatatlan, nem eredeti aláírással vagy nem szabályos aláírással benyújtott számviteli bizonylat másolat nem fogadható el.

- Minden egyes bizonylatot külön kell hitelesíteni, akkor is, ha egy oldalra több fénymásolt

bizonylat kerül.

- A kiadásokhoz mellékelni kell a vonatkozó kivitelezői szerződés, megrendelés hitelesített

másolatát.

Ha az ellenőrzés úgy ítéli meg, akkor a jelen tájékoztatóban leírt ellenőrzésen túl az eredeti bizonylatot és annak eredeti könyvelésben való szerepeltetését, valamint a fizikai teljesítést akár a helyszínen is megtekintheti.

3. melléklet

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

4200 Hajdúszoboszló

Hősök tere 1.

Tárgy: Bejelentés kivitelezési munkálatok megkezdéséről/befejezéséről (aláhúzandó)

Tisztelt Címzett!

Hivatkozva a HSZ/……../20... számú támogatási szerződés __ pontjában foglalt bejelentési kötelezettségre, tájékoztatjuk Önöket, hogy a Hajdúszoboszló, …………………………………. (közterület neve) …………………… (közterület típusa) …………………………. (házszám) …………………….. (helyrajzi szám) előtti közterületen a járdafelújítás munkálatai 20.…. ………… hó ……… napján kezdődnek meg/befejeződtek be (aláhúzandó).

Érvényes közútkezelői hozzájárulás száma:……………………………

Kérem a bejelentés tudomásul vételét.

Bejelentő adatai

Bejelentő neve: ……………………………………………

Bejelentő telefonszáma: ……………………………………………

Bejelentő e-mail címe: ……………………………………………

Budapest, 20…..(év)……(hónap) …...(nap)

Tisztelettel:

…………………………………………
aláírás