Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

Hatályos: 2023. 07. 02

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

2023.07.02.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében foglalt véleményezési jogkörében eljáró Jogi, Igazgatási és ügyrendi Bizottság, valamint a Kulturális, Nevelési és Sport Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Hajdúszoboszló város közigazgatási területén az e rendeletben foglaltak betartásával lehet új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti fogalom.

b) Közterületnév: a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló kormányrendelet szerinti fogalom.

c) Közterület jellege: a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló kormányrendelet 1. melléklete szerinti jelleg, amely a közterületnévhez kapcsolódik.

d) Házszám: a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló kormányrendelet szerinti fogalom.

2. A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok

3. § (1) Hajdúszoboszló város területén minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található.

(2) A közterület elnevezése előtagként a közterület nevéből, és utótagként a közterület jellegére utaló meghatározásból áll.

(3) A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti vagy történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, továbbá arra, hogy az elnevezés közérthető legyen.

(4) A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.

(5) Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani.

(6) Ha egy közterület településrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik és – az elkülönüléstől számított egy éven belül – új nevet kell adni a közterületnek.

(7) A közterület nevének megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

4. § (1) A közterületek elnevezése földrajzi azonosítására, a tájékozódás biztosítására szolgál, egyúttal emléket állít és hagyományt őriz.

(2) A közterület személyről történő elnevezése esetén az elnevezés előtagjának meg kell egyeznie az elhunyt személy által használt családi és utónévvel.

(3) Kizárólag családi nevet alkalmazni akkor szabad, ha a névadó személyiség így is, vagy így ismert, illetve ha az elnevezés egy családról történik.

(4) A (2) és (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak akkor lehet, ha a személy felvett nevén vált ismertté.

(5) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása, vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez a közterületnévben is feltüntethető.

(6) Közterület elnevezéssel emléket állítani olyan személynek lehet

a) akinek közismert tevékenysége, élete, munkássága a magyar vagy egyetemes történelemben kiemelkedő jelentőségű volt és személye közmegbecsülésnek örvend,

b) aki a tudomány, művészet, sport vagy társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett, vagy alkotott, s ezáltal személyének az emléke megőrzésre méltó,

c) akinek a község életében, történelmében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Hajdúszoboszló város egészének vagy egy részének fejlődéséhez.

(7) Személyről elnevezett utcában, arra alkalmas helyen és módon a névadó személyiség születési és halálozási évét, tevékenységét ismertető táblát lehet elhelyezni.

5. § (1) A közterületek elnevezésére, illetve annak megváltoztatására irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján vagy hivatalból indulhat.

(2) A közterületek elnevezésével kapcsolatos előkészítő feladatokat a jegyző látja el.

(3) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. A Képviselő-testület döntése előtt kikéri a Kulturális, Nevelési és Sport Bizottság véleményét.

(4) A közterület elnevezéséről szóló döntést a helyben szokásos módon (az önkormányzat hirdetőtábláin, az önkormányzat honlapján, valamint az önkormányzat által megjelentetett lapban) közzé kell tenni.

(5) Hajdúszoboszló város közterületeinek elnevezést az 1. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A közterületi névtábla kihelyezése, eltávolítása, karbantartása és pótlása a Polgármesteri Hivatal írásbeli felhívására a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. feladata.

(2) A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. az érintett ingatlan tulajdonosát, kezelőjét vagy használóját a közterületi névtáblával kapcsolatos munkálatokról előzetesen értesíti, aki azokat tűrni köteles.

(3) A közterületi névtáblákat jól látható, az eligazodást, tájékoztatást segítő helyen, a helyszíni adottságok figyelembevételével kell elhelyezni a közterület kezdetén és végén, valamint minden betorkolló közterületnél, mindkét oldalon, továbbá az egy oldalról betorkolló közterület tengelyében, az átellenes oldalon is.

(4) A régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő 2 évig piros színű átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi mellett vagy alatt kell elhelyezni.

(5) Tilos utcanévtáblát, ismertetőtáblát

a) megrongálni, beszennyezni;

b) eltakarni, vagy bármely más módon tájékoztató jellegét megszüntetni;

c) jogtalanul kihelyezni, eltávolítani.

d) A házszám megállapítására vonatkozó szabályok

7. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan házszámát, vagy – amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható – helyrajzi számát az ingatlan utcafronti kerítésén, házfalán, vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kihelyezni vagy azonosításra alkalmas más módon feltüntetni és annak láthatóságáról folyamatosan gondoskodni.

(2) A házszámtábla mintáját e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.

(4) A sorszámozást az alábbiak szerint kell megállapítani:

a) Az egyes utcákon a házszámok a városközponthoz (Hősök tere 1. szám) közelebb eső ponttól kezdődnek.

b) A számozás 1-gyel kezdődik és a számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez csatlakozó utolsó belterületi földrészig.

c) Az egyes utcákon a számozás növekedésének irányába nézve jobb oldalon a páratlan, baloldalon a páros számokat kell alkalmazni.

d) Egy oldalon beépített utcánál a számozás rendje az a)–c) pontokban meghatározottak szerint alakul a beépített oldalon. A beépítetlen oldalon addig, amíg a folyamatos számozást nem lehet alkalmazni, az utca megjelölése mellett az ingatlan helyrajzi száma pótolja a házszámot. A számozást akkor kell megkezdeni, ha a jelen rendeletben foglaltak szerint legalább kettő ingatlan folyamatosan számozható. A számozás folytatásakor a beépítetlen területeket nem lehet számozni, azonban a további beépített ingatlanok számozásánál ezeket az ingatlanokat figyelembe kell venni.

e) A terek épületeinek, telkeinek számozása folyamatosan emelkedő számsorrendben, az óramutató járásával ellentétes irányban történik. A számsor a városközponthoz legközelebb eső betorkolló utca jobb oldalán kezdődik és a baloldalon ér véget.

f) Telekmegosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlanok esetén a kisebb számú ingatlan marad az eredeti számon, a további ingatlanok számozását pedig alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűinek alkalmazásával kell elvégezni.

g) Telekegyesítés után az ingatlanok házszámát össze kell vonni. A házszámot úgy kell feltüntetni, hogy az egyesítés előtti legalacsonyabb és legmagasabb számot kötőjellel kell összekötni.

h) Ha az ingatlanon újabb lakások létesülnek, akkor a többlakásos épület házszámának megállapítását úgy kell elvégezni, hogy meglévő házszámot meghagyva szóközzel, a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűivel kell az új lakásokat ellátni, és ahhoz az „ép.” toldalékot kell kapcsolni.

8. § (1) Az ingatlan házszámát a jegyző határozattal állapítja meg.

(2) A házszám-megállapításra irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján vagy hivatalból indulhat.

(3) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell az ingatlannal közvetlenül határos ingatlan tulajdonosaival, továbbá az ingatlan- vagy lakcímnyilvántartó hatóságokkal.

(4) A házszám-megállapításra irányuló eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) Amennyiben a hivatalból megállapított házszám nem egyezik meg az ingatlanon elhelyezett házszámmal, az ingatlan tulajdonosa a lakcímrendezésre felhívást tartalmazó levél kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a helyes házszámot az ingatlanon elhelyezni.

9. §1

10. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

11. § (1) E rendelet hatálybalépése a rendelet hatálybalépésekor már meglevő ingatlanok házszámozását - a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel - nem érinti.

(2) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozzák.

(3) A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban azonos házszámon lévő, több helyrajzi szám alá tartozó ingatlanok esetén a házszámozást a 8. § rendelkezései alapján az érintett kérelmére vagy hivatalból el kell végezni.

1. melléklet a 23/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Közterületi névjegyzék

1. Belterület (közterület neve és közterület jellege)

1.1. Ady Endre utca

1.2. Akácfa utca

1.3. Alkotás utca

1.4. Arany János utca

1.5. Attila utca

1.6. Ádám utca

1.7. Álmos utca

1.8. Árpád utca

1.9. Árvácska utca

1.10. Bajcsy-Zsilinszky utca

1.11. Balassa utca

1.12. Baross utca

1.13. Bartók Béla utca

1.14. Bánomkerti út

1.15. Bányász utca

1.16. Bárány utca

1.17. Báthory utca

1.18. Beke utca

1.19. Bem utca

1.20. Beödy Mátyás utca

1.21. Bercsényi utca

1.22. Bessenyei György utca

1.23. Bethlen utca

1.24. Bihari utca

1.25. Bocskai utca

1.26. Bocskai zug

1.27. Bor János utca

1.28. Bordángát utca

1.29. Böszörményi utca

1.30. Bródy Sándor utca

1.31. Budai Nagy Antal utca

1.32. Búzavirág utca

1.33. Csaba utca

1.34. Csanády tér

1.35. Cseke utca

1.36. Csepüs sor

1.37. Csiha utca

1.38. Csokonai utca

1.39. 2

1.40. Csontos utca

1.41. Damjanich utca

1.42. Dankó utca

1.43. Daru zug

1.44. Deák Ferenc utca

1.45. Debreceni út

1.46. Dede zug

1.47. Déli sor

1.48. Déryné utca

1.49. Diófa utca

1.50. Diószegi Sámuel utca

1.51. Doberdó zug

1.52. Dobó István utca

1.53. Dózsa György út

1.54. Duna zug

1.55. Egressy Béni utca

1.56. Eötvös József utca

1.57. Erdős zug

1.58. Erkel Ferenc utca

1.59. Erzsébet utca

1.60. Ék utca

1.61. Faller Gusztáv utca

1.62. Fazekas Mihály utca

1.63. Fecske zug

1.64. Fehér utca

1.65. Fekete László utca

1.66. Fertő utca

1.67. Fogthüy utca

1.68. Földesi utca

1.69. Földvár utca

1.70. Fürdő utca

1.71. Galgócz sor

1.72. Gábor Áron utca

1.73. Gárdonyi Géza utca

1.74. Gázláng utca

1.75. Gorkij utca

1.76. Gólya zug

1.77. Gönczy Pál utca

1.78. Gyöngyvirág utca

1.79. Hajdú utca

1.80. Hajnal utca

1.81. Haladás utca

1.82. Halasi Fekete Péter tér

1.83. Hamvas utca

1.84. Harsányi utca

1.85. Határ utca

1.86. Hathy János utca

1.87. Hársfa utca

1.88. Herman Ottó utca

1.89. Hold zug

1.90. Hóvirág utca

1.91. Hőforrás utca

1.92. Hőgyes utca

1.93. Hősök tere

1.94. Huba utca

1.95. Hunyadi utca

1.96. Ibolya utca

1.97. Ipartelep utca

1.98. Isonzó utca

1.99. Jácint utca

1.100. Jázmin utca

1.101. Jókai sor

1.102. József Attila utca

1.103. Kadosa Pál utca

1.104. Kazinczy utca

1.105. Kádár utca

1.106. Kálvin tér

1.107. Kálvin utca

1.108. Kecskeméthy Balázs utca

1.109. Keleti utca

1.110. Keleti zug

1.111. Kemping utca

1.112. Kender utca

1.113. Kenézy utca

1.114. Kereszt utca

1.115. Kinizsi utca

1.116. Kisfaludy utca

1.117. Kiss Pál utca

1.118. Kígyó utca

1.119. Klapka György utca

1.120. Koch Róbert utca

1.121. Kocsis Pál utca

1.122. Kodály Zoltán utca

1.123. Korpos utca

1.124. Kossuth utca

1.125. Kovács Gyula utca

1.126. Kovács Máté utca

1.127. Kölcsey utca

1.128. Könyök utca

1.129. Kör utca

1.130. Körner Béla utca

1.131. Kösialja utca

1.132. Kötelesi utca

1.133. Lehár Ferenc utca

1.134. Lehel utca

1.135. Libagát utca

1.136. Liget utca

1.137. Liliom utca

1.138. Liszt Ferenc utca

1.139. Lovas utca

1.140. Luther utca

1.141. Madách utca

1.142. Major utca

1.143. Makkos Ferenc utca

1.144. Malom sor

1.145. Margaréta utca

1.146. Mathiász János utca

1.147. Március 15. u. utca

1.148. Márton zug

1.149. Mátyás király sétány

1.150. MÁV állomás

1.151. Médy István utca

1.152. Mező utca

1.153. Mikes utca

1.154. Mikszáth Kálmán utca

1.155. Móricz Zsigmond utca

1.156. Muskátli utca

1.157. Nagyváthy János utca

1.158. Nap utca

1.159. Nádas utca

1.160. Nádudvari út

1.161. Nefelejcs utca

1.162. Nyárfa utca

1.163. Nyugati sor

1.164. Olajmalom utca

1.165. Oláh Gábor utca

1.166. Orgona utca

1.167. Pacsirta utca

1.168. Papp István utca

1.169. Parti utca

1.170. Pávai Vajna utca

1.171. Petőfi utca

1.172. Pipacs utca

1.173. Plón Gyula utca

1.174. Puskin utca

1.175. Rácz Farkas utca

1.176. Radnóti utca

1.177. Radó utca

1.178. Ráday utca

1.179. Rákóczi utca

1.180. Rezeda utca

1.181. Rigó zug

1.182. Rózsa utca

1.183. Sarló utca

1.184. Sas utca

1.185. Semmelweis utca

1.186. Seres utca

1.187. Síp zug

1.188. Sólyom utca

1.189. Somogyi utca

1.190. Sóvágó zug

1.191. Sport utca

1.192. Surányi János utca

1.193. Szabadság utca

1.194. Szabó László zug

1.195. Szabó Lőrinc utca

1.196. Szarkaláb utca

1.197. Százados utca

1.198. Szedres utca

1.199. Szegfű utca

1.200. Szent Erzsébet utca

1.201. Szent István park

1.202. Széchenyi utca

1.203. Szél zug

1.204. Szép Ernő utca

1.205. Szik utca

1.206. Szilfákalja

1.207. Szívos utca

1.208. Szováti út

1.209. Szurmai utca

1.210. Táncsics utca

1.211. Tessedik Sámuel utca

1.212. Téglagyári út

1.213. Thököly utca

1.214. Tinódi utca

1.215. Tisza zug

1.216. Tokay utca

1.217. Tokay zug

1.218. Tompa utca

1.219. Tóth Árpád utca

1.220. Tölgyfa utca

1.221. Török utca

1.222. Törökdomb utca

1.223. Törő zug

1.224. Tulipán utca

1.225. Tury utca

1.226. Új utca

1.227. Újvárosi utca

1.228. Vadas utca

1.229. Vak Bottyán utca

1.230. Vásártér sor

1.231. Vasvári Pál utca

1.232. Vénkert sor

1.233. Vénszőlőskert utca

1.234. Veres Pálné utca

1.235. Vörösmarty utca

1.236. Wekerle utca

1.237. Wesselényi utca

1.238. Zrínyi Miklós utca

2. Külterület és zártkert (közterület neve és közterület jellege)

2.1. Akác dűlő

2.2. Akol dűlő

2.3. Alma dűlő

2.4. Angyalházi útfél

2.5. Ádám dűlő

2.6. Árokszeg dűlő

2.7. Balogh dűlő

2.8. Barack dűlő

2.9. Benedek dűlő

2.10. Borona dűlő

2.11. Böszörményi útfél

2.12. Citrahát dűlő

2.13. Czeglédi dűlő

2.14. Csepüs dűlő

2.15. Cseresznye dűlő

2.16. Cserép dűlő

2.17. Csillag dűlő

2.18. Csipkés dűlő

2.19. Csűr dűlő

2.20. Darab dűlő

2.21. Debreceni útfél

2.22. Dél dűlő

2.23. Dézsa dűlő

2.24. Eke dűlő

2.25. Erdő dűlő

2.26. Észak dűlő

2.27. Fazekas Mihály dűlő

2.28. Fácán dűlő

2.29. Fecske dűlő

2.30. Fenék dűlő

2.31. Fogthüy dűlő

2.32. Földesi útfél

2.33. Fürj dűlő

2.34. Gereblye dűlő

2.35. Gém dűlő

2.36. Giród dűlő

2.37. Góré dűlő

2.38. Gyeplő dűlő

2.39. Hal dűlő

2.40. Hegyeshalom dűlő

2.41. Hold dűlő

2.42. Hosszú dűlő

2.43. Jászol dűlő

2.44. Kabai útfél

2.45. Kantár dűlő

2.46. Kapocs dűlő

2.47. Karám dűlő

2.48. Kaszakút dűlő

2.49. Kelet dűlő

2.50. Keleti-főcsatorna part

2.51. Kereszt dűlő

2.52. Kétmalom dűlő

2.53. Kiskabai útfél

2.54. Kornyó dűlő

2.55. Korpád dűlő

2.56. Kovács dűlő

2.57. Körte dűlő

2.58. Kösipart dűlő

2.59. Kötelesi útfél

2.60. Kun Pál dűlő

2.61. Kurta dűlő

2.62. Kútvölgy dűlő

2.63. Legelő dűlő

2.64. Meggy dűlő

2.65. Molnár dűlő

2.66. Nadrágos dűlő

2.67. Napos dűlő

2.68. Nádas dűlő

2.69. Nádudvari dűlő

2.70. Nádudvari útfél

2.71. Némettelek dűlő

2.72. Nyereg dűlő

2.73. Nyugati dűlő

2.74. Ostor dűlő

2.75. Pacsirta dűlő

2.76. Papptelek dűlő

2.77. Pércsi dűlő

2.78. Pityeri dűlő

2.79. Püspök dűlő

2.80. Ribizli dűlő

2.81. Rózsa dűlő

2.82. Sas dűlő

2.83. Soós dűlő

2.84. Sólyom dűlő

2.85. Söre dűlő

2.86. Szabadság dűlő

2.87. Szeder dűlő

2.88. Szedres dűlő

2.89. Szegfű dűlő

2.90. Szekér dűlő

2.91. Sziget dűlő

2.92. Szilas dűlő

2.93. Szilva dűlő

2.94. Szőlő dűlő

2.95. Szováti útfél

2.96. Szűcs dűlő

2.97. Tarló dűlő

2.98. Teleki dűlő

2.99. Teknő dűlő

2.100. Temető dűlő

2.101. Török dűlő

2.102. Újvárosi útfél

2.103. Vadász dűlő

2.104. Vajda dűlő

2.105. Vedres dűlő

2.106. Veréb dűlő

2.107. Vénszőlőskert dűlő

2.108. Villa dűlő

2.109. Vizes dűlő

2.110. Vízház dűlő

2.111. Zsoldos dűlő

1

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.