Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 22 14:20

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.02.22.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai és felhatalmazása alapján, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI.07.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületére, bizottságaira, polgármesterére, valamint a képviselő-testület felügyelete alá tartozó költségvetési szervek (továbbiakban intézmények, beleértve a polgármesteri hivatal) költségvetésére, költségvetésének végrehajtására, valamint a nem önkormányzati szervek közösségi szolgáltatásokra átadott-átvett pénzeszközeire, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. A költségvetés főbb adatai, a hiány finanszírozása

2. § (1)1 A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés főösszegét 11.199.776 E Ft-ban,

a) 7.142.527 E Ft működési célú bevétellel,

b) 7.006.046 E Ft működési célú kiadással,

c) 136.481 E Ft működési egyenleggel és

d) 2.525.517 E Ft felhalmozási célú bevétellel,

e) 4.193.730 E Ft felhalmozási célú kiadással,

f) - 1.668.213 E Ft felhalmozási egyenleggel

fogadja el.

(2)2 Az eredmény - 1.531.732 E Ft, melynek forrása a 2022. évi pénzmaradvány.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások részletezését az 1. melléklet állapítja meg.

(4) Az önkormányzat által irányított intézmények bevételeit előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az állami támogatások részletezését a 2–7. mellékletek tartalmazzák.

(6) Az önkormányzat által irányított intézmények kiadásait előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet (8/a. táblázat) tartalmazza.

(7) A polgármesteri hivatal feladatonkénti kiadásait a 8. melléklet (8/c. táblázat), az önkormányzat feladatonkénti kiadásait a 8. melléklet (8/b. táblázat), illetve 9. melléklet tartalmazza külön önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban.

(8) A szociálpolitikai kiadásokat a 10. melléklet részletezi.

(9) Az egyéb kiadásokat (működésre és felhalmozásra átadott pénzeszközöket) a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A külön kereteket (céltartalékokat) a 12. melléklet, az általános tartalékot és pályázati céltartalékot az 1. melléklet mutatja.

(11) A beruházási és felújítási kiadásokat célonként és feladatonként a 13. melléklet és a 14. melléklet tartalmazza.

(12)3 Az önkormányzat összes létszámkeretét 493,75 főben állapítja meg a 15. mellékletben felsorolt költségvetési intézmények szerinti részletezésben. Ebből 60 fő a közfoglalkoztatotti átlaglétszám.

(13) A többéves kihatással járó kötelezettségek kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

(14) A 2023. évi előirányzat felhasználási tervet a 17. melléklet tartalmazza.

(15) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 18. melléklet tartalmazza.

(16) Az önkormányzat 2023. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi (19. melléklet).

3. § (1) Amennyiben év közben költségvetési hiány keletkezik, megszüntetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet hitel felvételével kell biztosítani.

(2) Működési és felhalmozási célra hitel csak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján vehető fel.

(3) A költségvetés évközi folyamatos végrehajtása biztosításának érdekében vagy az átmenetileg jelentkező likviditási gondok kezelésére, illetve a pénzügyi egyensúly fenntartásához folyószámlahitel felvételéről 200.000 E Ft értékhatárig a polgármester dönt. Erről a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot és a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatni kell. Ennél magasabb összegről a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. A folyószámlahitel felvételére az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervvel összhangban kerülhet sor.

(4) A hitel időtartama egy évre szólhat. A likviditási hitel átlagos nagyságrendje a költségvetés bevételi részét képező önkormányzati saját bevételek 10 %-át nem haladhatja meg, de maximum 200.000 E Ft lehet.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására.

(6) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a hitelt és járulékait - a fejlesztési kiadásokat megelőzően - a költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja.

(7) A képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként a pénzintézet javára engedményezi az időarányosan képződő helyi adó bevételeit a hitel és járulékai erejéig.

3. Általános rendelkezések

4. § (1) Az éves költségvetést

a) költségvetési alapokmányokban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,

b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával

kell végrehajtani.

(2) Az éves költségvetés tervezése, végrehajtása, valamint a végrehajtásról szóló beszámolás(ok) során azokban a kérdésekben, melyekre vonatkozóan e rendelet külön nem intézkedik különösen

a) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

b) az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény,

c) a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény,

d) a beszerzések, beruházások, felújítások végzése során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,

e) az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet,

f) az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet,

g) Hajdúszoboszló város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) önkormányzati rendelet

rendelkezései szerint kell eljárni.

(3) Az éves költségvetés végrehajtása során e rendelet hatálya alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló törvény, valamint érvényes szabályzataik előírásait alkalmazni.

(4) A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi.

(5) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.

(6) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható és kifizetések is ezen összeghatáráig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat.

(7) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket.

(8) A költségvetési intézményeknél a saját bevételek tervezésénél 3/2023. (I.26.) számú önkormányzati rendeletet is alkalmazni kell, elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(9) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv

a) hitelt nem vehet fel,

b) kezességet nem vállalhat,

c) értékpapírt nem vásárolhat,

d) váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el,

e) kötvényt nem bocsáthat ki.

(10) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, annak káresemény bekövetkezést követő biztosítási alkusz felé történő azonnali bejelentésért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért. A belső ellenőrzés feladatait külső ellenőrzési szervezet végzi.

(11) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, illetve jelen rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

(12) A normatív állami hozzájárulás 2022. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az érintett intézmények részére befizetési kötelezettség írható elő, melyről a képviselő-testület a 2022. évről szóló zárszámadás elfogadásakor dönt.

(13) Intézményi körben – az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás előirányzat terhére – jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatási többletigény nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha biztosított az intézményben a foglalkoztatással összefüggő valamennyi jogszabályi kötelezettség kifizetésének fedezete.

(14) Az intézményeknél túlóra, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető analitikus nyilvántartást kell kialakítani, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.

(15) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére csak ténylegesen igazolható, a munkakörébe nem tartozó többletfeladatok elvégzéséért fizethető.

(16) A személyi juttatások előirányzatának évközi maradványa (átmeneti bérmegtakarítás) a költségvetési szerv hatáskörében felhasználható többletmunka, célfeladat díjazására, kiemelkedő teljesítmény jutalmazására.

(17) Amennyiben a (16) bekezdésben megjelölt maradvány felhasználása oly módon történik, hogy az arra jutó járulék-maradvány nem kerül felhasználásra, úgy az a képviselő-testület döntését követően az intézmény dologi kiadásai között felhasználható. A felhasználást oly módon kell végrehajtani, hogy azok a kiadások kerüljenek megemelésre, melyek teljesítése meghaladná a tervezett előirányzatot. Az intézmény által benyújtandó pótigényeknél ezt a járulék-maradványt be kell számítani.

(18) Szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére külső személlyel, szervezettel szerződés az illetékes szakbizottság(ok) engedélyével köthető.

(19) A költségvetési szerv a részére jelen rendelet 8. melléklet 8/a. táblázatában jóváhagyott kiemelt előirányzatokat nem lépheti túl.

(20) Az átszervezés alatt álló intézmények a kiemelt előirányzataikat az átszervezés időpontjáig csak időarányosan használhatják fel.

(21) Az átszervezés alatt álló intézmények vezetői humánpolitikai intézkedést csak a fenntartó engedélyével tehetnek.

5. § (1) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek

a) szeptember 30-ai hatállyal,

b) november 30-ai hatállyal, illetve legkésőbb

c) az éves beszámolóval egyidejűleg utólag

kell a képviselő-testületet tájékoztatnia.

(2) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Pénzügyi tartalmú, vagy a költségvetés évében, illetve az azt követő években pénzügyi kihatással járó előterjesztések, csak a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményével terjeszthetők a képviselő-testület elé.

(4) Az átmenetileg szabad pénzeszközök (az „a” pont esetében kizárólag az átvett pénzeszközök) pénzintézetnél betétként történő elhelyezéséről

a) intézmény esetében a számlavezető pénzintézetnél – a gazdasági vezető javaslata alapján – az intézmény vezetője,

b) az önkormányzat vonatkozásában - a gazdasági szervezet vezetőjének javaslata alapján - a polgármester

dönt.

(5) Átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközök terhére a polgármester döntése alapján vásárolható és forgatható – elsődleges forgalomban lévő, egy évnél rövidebb (éven belüli) lejáratú, államilag garantált – értékpapír.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek átszervezésével kapcsolatos előirányzatok átcsoportosítási jogát magának tartja fenn.

(7) Indokolt esetben feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra - a feladatelmaradást kivéve – jogosultak még jelen rendelet alapján:

a) Önkormányzat feladatai között (8. melléklet 8/b. táblázata) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság.

b) Városüzemeltetési feladatok (9. melléklet) körében a Városfejlesztési és Műszaki Bizottság.

c) Szociálpolitikai feladatok (10. melléklet) körében – a szünidei gyermekétkeztetés kivételével – a Szociális és Egészségügyi Bizottság.

(8) A (7) bekezdésben rögzített átcsoportosítások a feladatok ellátását nem veszélyeztethetik. Ezen átcsoportosításokat a képviselő-testület ülésén írásban az 5. § (1) bekezdés szerinti alkalmakkor be kell jelenteni.

4. Az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok

6. § (1) Az intézmény saját előirányzat-módosítási hatáskörében eljárva, bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő rész-előirányzatokat módosíthatja (felemelheti):

a) a tervezett összelőirányzatot meghaladó többletbevételből (melynek kiadási előirányzatokon történő felhasználása az intézmény belső szabályzatainak megfelelően történhet), kivéve a nyári üdültetésből származó többletbevétel, mely 20 %-a az önkormányzatot illeti meg,

b) meghatározott feladatokra államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközökből,

c) pénzmaradványából.

(2) Az intézmény vezetője az (1) bekezdés szerinti hatáskörében eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartalmú kötelezettséget nem vállalhat.

(3) Az intézmény vezetője saját hatáskörében eljárva az intézményi költségvetés kiadási (bevételi) kiemelt előirányzatain belül az egyes részelőirányzatok között előirányzat változtatásokat hajthat végre, kivéve e § (6) bekezdés előirányzatait, melyek más célra nem használhatóak fel, nem csoportosíthatóak át.

(4) Az intézmény saját hatáskörében eljárva az intézményi költségvetésben jóváhagyott éves személyi juttatások és az azzal összefüggő szociális hozzájárulási adó előirányzatát a 4. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt jogszabály 42. §-ában előírtak szerint módosíthatja.

(5) Az intézmény az (1)–(4) bekezdések szerinti saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyzőt tárgyév június 30-ig, augusztus 31-ig, október 31-ig, illetve a következő év január 10-ig írásban tájékoztatja.

(6) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

(7) Az intézmény által az (1)–(4) bekezdés szerint végrehajtott előirányzat módosításokról a jegyző előkészítésében - a polgármester előterjesztése alapján - a képviselő-testület szeptember 30-ai, november 30-ai, valamint december 31-ei hatállyal módosítja az éves költségvetési rendeletét.

(8) Az önállóan gazdálkodó intézmények pénzmaradványát a polgármesteri hivatal felülvizsgálja, melyet a képviselő-testület a zárszámadás keretében hagy jóvá. A pénzmaradványból a költségvetési szervet nem illetik meg:

a) végleges feladatelmaradás miatti összegek,

b) meghatározott célokra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek,

c) a tervezett beruházási-fejlesztési és felújítási kiadások maradványa,

d) az előző évi tény bevétel és a tárgy évi eredeti bevételi előirányzat és tényleges bevétel közti különbözet,

e) személyi juttatások alábbi rovatainak maradványai:

ea) végkielégítés (K1105),

eb) jubileumi jutalom (K1106),

ec) béren kívüli juttatások (K1107),

ed) ruházati költségtérítés (K1108),

ee) közlekedési költségtérítés (K1109),

f) a munkaadókat terhelő járulékok (egységes rovatrend K2) előirányzat-támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához,

g) dologi kiadások alábbi rovatainak maradványai:

ga) élelmiszer, élelmezési nyersanyag (K312),

gb) közüzemi díjak (K331),

gc) vásárolt élelmezés (K332),

gd) előzetesen felszámított áfa (K351) azon része mely nem kapcsolódik a dologi kiadások maradványához,

ge) fizetendő áfa (K352),

h) bevételekhez kapcsolódó összegek:

ha) az élelmezéssel kapcsolatos többletbevétel áfá-val együtt (B402),

hb) ellátási díjak áfá-val együtt (B405),

hc) általános forgalmi adó visszatérülése (B407).

7. § (1) A költségvetési szerv éves költségvetését – a képviselő-testület által megállapított keretszámokon belül – úgy köteles összeállítani és végrehajtani, hogy az fedezze előre tervezhető működési kiadásait (bér- és dologi előirányzatok).

(2) Előre nem tervezhető rendkívüli kiadás felmerülésekor elsősorban a következőket köteles megvizsgálni:

a) a rendkívüli kiadás (tételenként) eléri-e az intézmény eredeti költségvetésében jóváhagyott kiemelt előirányzat 0,5 %-át. Ennél kisebb mértékű kiadás-növekedést az intézménynek saját hatáskörében kell kigazdálkodnia,

b) a rendkívüli kiadás fedezhető-e a vagyonbiztosítás révén, avagy a számára biztosított karbantartási keretösszegből,

c) amennyiben az a) pont szerinti fedezetbiztosítás nem lehetséges, a forrás megteremthető-e saját bevételi többletének szabad felhasználású részéből,

d) a rendkívüli kiadás fedezhető-e a 4. §. (17) bekezdése szerinti járulék-maradvány összegéből.

(3) A (2) bekezdés szerinti fedezetbiztosítás lehetetlensége esetén az intézmény – ennek tényéről a szerv vezetője írásos nyilatkozatát megtéve – írásbeli pótelőirányzati kérelmet nyújthat be a polgármesteri hivatal illetékes irodájára.

(4) A polgármesteri hivatal illetékes irodái

a) személyi juttatás és szakmai dologi kiadási előirányzati kérelem esetében a fenntartói felügyeletben közreműködő illetékes szakiroda,

b) egyéb dologi jellegű előirányzattal kapcsolatos kérelemnél a gazdasági iroda,

c) felhalmozási, felújítási jellegű előirányzattal kapcsolatos kérelemnél a városfejlesztési iroda.

Ezen irodák feladata a kérelem szakmai megalapozottságának felülvizsgálata és a gazdasági irodának történő átadása, írásos javaslattétellel, 15 napon belül. E határidőbe nem számít be az irodák által szükségesnek ítélt további információ kérelmezőtől történő beszerzésének dokumentált időtartama.

(5) A Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája az illetékes iroda által hozzá továbbított, szakmai javaslattal ellátott kérelmet legkésőbb november 30-ig megvizsgálja és véleményezi a következőkre vonatkozóan:

a) a kérelem tárgya előre tervezhető volt-e a költségvetésben, vagy nem, tehát rendkívüli kiadásnak minősül-e,

b) rendkívüli kiadásnak minősítés esetén fedezhető volt-e vagyonbiztosításból, vagy kérelmező költségvetési karbantartási keretéből, illetve megítélése szerint a forrás megteremthető volt-e az év folyamán a szerv bevételi többletéből.

(6) A szakiroda a Gazdasági Iroda véleményével ellátott kérelmet a szerv fenntartói-tulajdonosi irányításában, felügyeletében közreműködő bizottság következő ülésén előterjeszti. Dologi, valamint a felhalmozási pótelőirányzat kérést a Városfejlesztési és Műszaki Bizottságnak is véleményeznie kell következő ülésén. A kérelem véleményezésében illetékes bizottság(ok) általi megtárgyalás után a szakiroda a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének figyelembevételével a képviselő-testület elé terjeszti.

(7) A polgármesteri hivatal pótelőirányzati kérelmét a jegyző – a gazdasági iroda (5) bekezdés szerinti véleményezése után – közvetlenül a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak nyújthatja be, aki a javaslatával együtt döntésre a képviselő-testület elé terjeszti.

8. § Az intézményi kollektív szerződések (közalkalmazotti szabályzatok) anyagi többletteherrel járó megkötésére, módosítására csak a fenntartó ellenjegyzését követően kerülhet sor.

9. § (1) Az önálló létszám és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője - e jogkörében eljárva - a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat nem használhatja fel.

(2) Az intézmény minden negyedév végén a következő hó 10-ig tájékoztatni köteles a fenntartót:

a) a negyedév utolsó napján fennálló, 15 napot meghaladó lejárt tartozás-állományáról,

b) személyi juttatás előirányzatának felhasználásáról.

(3) Amennyiben az intézmény a (2) bekezdés a) pontja szerinti tartozásállománya meghaladja az intézmény éves eredeti költségvetési előirányzatának 10 %-át, a fenntartó az intézményhez önkormányzati biztost rendel ki. Az önkormányzati biztos jelölésére, tevékenységére külön jogszabály előírásai irányadóak.

10. § A célszerű és takarékos gazdálkodás érdekében az intézmények önkormányzati támogatásának rendelkezésre bocsátására a tényleges szükséglet alapján kerül sor.

5. Vegyes rendelkezések

11. § (1) A rendkívüli többletbevételt a tartalék növelésére kell fordítani.

(2) Az év közben felszabaduló előirányzatok a tartalékot növelik.

(3) A képviselő-testület - utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett - engedélyezi, hogy a szociálpolitikai feladatellátáshoz kapcsolódó úgynevezett évközi állami visszatérítések összegei a szociálpolitikára tervezett előirányzatot automatikusan emeljék.

(4) A 11. melléklet szerinti működési támogatásokat/átadott pénzeszközöket csak megkötött támogatási szerződés vagy kiadott támogatói okirat megléte esetén lehet kifizetni. A támogatási szerződés vagy támogatói okirat teljesítésének feltétele, hogy a támogatott szervezetnek az önkormányzat felé lejárt tartozása nincs, és amennyiben korábban önkormányzati támogatásban részesült, azzal maradéktalanul elszámolt.

(5) A 11. melléklet 2/M, 3/M, és 4/M sorok esetében a támogatást havonta, a 15/M sor és az 1.000 E Ft-ot meg nem haladó egyéb sorok támogatásait egyösszegben, az 1.000 E Ft-ot meghaladó egyéb sorok támogatásait két egyenlő részletben, március 15-e és szeptember 15-e után lehet kifizetni. Rendkívüli esetben támogatási előleget a polgármester engedélyezhet. A 16/M sor támogatása csak a 7. melléklet 11/ÖK sor teljesülése után fizethető.

(6)4 A tervezett kiadások közül július 1. napja után használható fel az önkormányzat, polgármesteri hivatal, az önkormányzat és kistérségi társulás intézményeinél betervezett bruttó kafetéria 50%-a.

(7) A 12. melléklet 4/ÖK sor felhasználása

a) éves működési támogatás esetén két egyenlő részletben március 15-e és szeptember 15-e után

b) programra adott támogatás esetén a megvalósulás ütemében

történhet.

12. § (1) A képviselő-testület a felhasználás jogát átruházza:

a) a Polgármesterre a 12. melléklet 6/ÖK, 7/ÖK, 8/ÖK, 15/ÖK sorokban, valamint a 11. melléklet 10/M sorban meghatározott feladatokat,

b) a Szociális és Egészségügyi Bizottságra a 12. melléklet 1/ÖK, 2/ÖK, 9/ÖK, 10/ÖK, 11/ÖK, 13/ÖK, 14/ÖK sorokban, valamint a 11. melléklet 2/M, 3/M, 8/M, 9/M, 14/M sorokban meghatározott feladatokat.

(2) A képviselő-testület az alábbi költségvetési tételek felhasználásának döntéséhez az alábbi bizottságok javaslatait kéri:

a) Kulturális, Nevelési és Sport Bizottságtól a 12. mellékletben szereplő 3/ÖK, 3a/ÖK, 4/ÖK, valamint a 11. melléklet 12/M sorokban meghatározott feladatok vonatkozásában,

b) Turisztikai és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Bizottságtól a 12. melléklet 4/ÖK, 5/ÖK és a 11. melléklet 15/M sorokban meghatározott feladatok vonatkozásában,

c) Városfejlesztési és Műszaki Bizottságtól a 11. melléklet 2/F, 3/F és 4/F sorokban meghatározott feladatok és a 13. és 14. mellékleteken belüli átcsoportosítás vonatkozásában.

(3) A 10. melléklet 8/ÖK sorában szereplő rászoruló gyerekek szünidei étkeztetés feladatot Egészségügyi, Szociális Iroda szakmai iránymutatása alapján a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény látja el.

13. § (1) Államháztartáson kívülre nyílt pályázati eljárással adható támogatás a rendeletben meghatározott célokra.

(2) Az illetékes bizottságok a pályázati kiírás szövegét, az elbírálás szempontrendszerét e rendelkezések alapján határozzák meg, támogatást csak ezen feltételeknek megfelelő pályázatra adható. A támogatást igénylők kötelesek a pályázatukhoz csatolni tevékenységük/működésük részletes bemutatását. A polgármesteri hivatal a döntés-előkészítés során az azonos tartalmú pályázatokról tájékoztatót készít az érintett bizottságok számára. Az illetékes bizottságok javaslatai alapján a képviselő-testület által nyújtott támogatásra vonatkozóan támogatási szerződést kell kötni.

(3) A bizottságok tartalékot képezhetnek az év hátralevő részére, de ez nem haladhatja meg a rendelkezésre álló összeg 20 %-át. A tartalékból csak olyan célra/feladatra adhatnak támogatást, amely igazolhatóan a nyílt pályázati eljárást követően keletkezett és megvalósítása ebben az évben indokolt.

(4) A nyertes pályázók a nyújtott támogatás felhasználásáról a rendezvényt követően 60 napon belül, más esetben legkésőbb a következő év február 15-ig kötelesek részletes szakmai (számlamagyarázó- és alátámasztó dokumentumok) és pénzügyi (számviteli megfelelőség- és a közvetlen döntéshozásban részt vevők tulajdonában lévő gazdasági társaság érdekeltségének vizsgálata) elszámolást benyújtani, amelyek elfogadásáról a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája 30 napon belül dönt. 250 E Ft felett elnyert támogatási összeg esetén a nyertes pályázó köteles elszámolásában bemutatni a támogatott cél/feladat teljes költségének fedezetét is, kétség esetén a bizottság a dokumentumokat a polgármesteri hivatal szakemberével ellenőriztetheti. Azt a támogatottat, amely az elszámolást határidőben nem nyújtja be, vagy benyújtott elszámolását a bizottság nem fogadja el, a képviselő-testület - a támogatás teljes-, vagy részösszegének visszakövetelésén túl - legfeljebb 3 évre kizárhatja az önkormányzati támogatásokra pályázók köréből.

(5) A polgármester által a jelen rendelet 12. §-ában szereplő „külön kiadások” előirányzatból nyújtott támogatások esetén írásban kell benyújtani a kérelmet, melyről a polgármester dönt. A támogatások elszámolására vonatkozó szabályok ezen támogatási forma esetén is érvényesek, ahol a bizottság alatt a polgármestert kell érteni.

(6) A támogatások nyilvános adatnak minősülnek, azokat az önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni.

(7) Amennyiben a fenti rendelkezések megsértésének gyanúja merül fel, a polgármester a Mötv. 61. § (2) bekezdése alapján felfüggesztheti a bizottságok döntésének végrehajtását.

(8) A bizottságok támogatási eljárásukban figyelembe veszik és érvényesítik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseit is.

(9) Államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről a polgármester dönt, melyről a költségvetési rendelet módosítása keretében utólagosan köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

14. § A képviselő-testület hozzájárul, hogy az önkormányzatnál a polgármester utasítása szerint, a számviteli törvény alapján behajthatatlannak minősített követelések leírásra kerüljenek. A tárgyévet követően a zárszámadáskor a hivatal köteles számot adni az ilyen címen leírt összegekről.

15. § A költségvetésben elfogadott kiadások a teljesített bevételek arányában fizethetők. Amennyiben a bevételi előírások teljesítésére nem látszik lehetőség, úgy a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni kell a szükséges intézkedések megtétele céljából.

16. § (1) A képviselő-testület Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 61. § (6) bekezdése alapján 2023. év március 1. napjától az illetményalapot 69.500 Ft-ban állapítja meg a polgármesteri hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában. Az illetményalap mértéke 2023. február 28. napjáig a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletének 16. § (1) bekezdésében meghatározott összeg.

(2) A képviselő-testület a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján 10 %-os mértékű illetménykiegészítést állapít meg a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére.

6. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet 2023. február 24-én lép hatályba.

18. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2023. január 01-től a 2023. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni.

(2) A 2023. évi zárszámadás e rendelet mellékleteinek megfelelő formátumban készül a hatályos jogszabályok alapján.

1

A 2. § (1) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (12) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (12) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 11. § (6) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 7. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 8. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 9. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 10. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 11. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 12. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 13. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 14. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 15. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.