Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről, átnevezéséről, az ingatlanok házszámozásáról

Hatályos: 2013. 11. 30- 2023. 01. 30

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről, átnevezéséről, az ingatlanok házszámozásáról1

2013.11.30.

Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (5) bekezdésében és 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában foglaltakra a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya, célja

1. § (1) A rendelet hatálya Földes nagyközség közigazgatási területére terjed ki.

(2) Földes nagyközség közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.

(3) A rendelet célja az, hogy Földes nagyközségben a közterületek elnevezése, átnevezése, az ingatlanok neve és házszámozása olyan egységes szabályok alapján történjen, melyek a helyi történelmi, földrajzi és igazgatási sajátosságok megőrzését szolgálják.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület.

b) Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés j) pontjában meghatározott név.

c) Házszám: olyan számmal, vagy számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.

II. Fejezet

A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok

1. Általános szabályok

3. § (1) Földes nagyközség közigazgatási területén minden belterületi közterületet és külterületi lakott helyet el kell nevezni.

(2) A közterület elnevezése előtagként a közterület nevéből, utótagként a közterület jellegére utaló meghatározásból (utca, tér, köz, zug, sor, tanya stb.) áll.

(3) A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni településünk kulturális, természeti és történelmi sajátosságaira, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, továbbá arra, hogy az elnevezés közérthető legyen.

(4) Újonnan kialakításra kerülő közterület nevét a létrejöttét követő három hónapon belül meg kell állapítani.

(5) Az új közterület nevében: már meglévő utcanév előtagja csak abban az esetben szerepelhet, ha az utca az adott közterületről nyílik, és a közúti közlekedési vonatkozása alapján a „köz vagy zug” elnevezést kaphatja.

(6) A közterület elnevezését a nevének megállapításától számított 10 éven belül megváltoztatni nem lehet.

(7) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.

(8) Az új elnevezéseknél betűk vagy számjegyek közterületnévként nem szerepelhetnek.

2. A közterület elnevezésére vonatkozó részletes szabályok

4. § Földes nagyközség illetékességi területén lévő közterületek elnevezése, átnevezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

5. § (1) Közterület elnevezését, illetve átnevezését kezdeményezheti:

a) a polgármester,

b) a helyi önkormányzati képviselő,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testületének bizottsága,

d) az érintett utcák lakóközösségei,

e) Földesen működő civil szervezet.

(2) A kezdeményezőnek a közterület elnevezésére, vagy átnevezésére irányuló - képviselő-testületnek címzett - javaslatát röviden indokolnia kell.

(3) A kezdeményezőnek a javaslatban be kell mutatnia az új elnevezésre vonatkozó okokat, indokokat, valamint az utcanévváltozásban érintett lakosok legalább 75 % -ának aláírásával igazolt támogató nyilatkozatát.

(4) A közterület elnevezésére, illetve átnevezésére irányuló javaslatról - a képviselő-testület elé terjesztés előtt legalább 10 munkanappal - az érintetteket és a település lakosságát a helyben szokásos módon tájékoztatni kell. A hirdetményre érkezett véleményeket, észrevételeket és javaslatokat a Képviselő-testületi előterjesztéshez mellékelni kell.

6. § (1) A közterület elnevezésével, átnevezésével kapcsolatos Képviselő-testületi döntést a jogszabályokban előírt módon közzé kell tenni.

(2) A közterület elnevezéséről, illetve átnevezéséről értesíteni kell az érintett közterületen lakcímmel rendelkező személyeket, az érintett ingatlantulajdonosokat, továbbá az illetékes központi és helyi illetőségű hatóságokat, így különösen a kormányhivatalt, a járási hivatalt, a rendőrkapitányságot, közműszolgáltatókat, a katasztrófavédelmi igazgatóságot, a mentőszolgálatot, a postahivatalt és a földhivatalt.

3. Az utcanévtábla kihelyezésre vonatkozó szabályok

7. § (1) A közterületi utcanévtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata.

(2) Az utcák névtábláit jól látható, az eligazodást, tájékoztatást jól segítő helyeken, a helyszíni adottságok figyelembevételével kell elhelyezni.

(3) Kötelező kihelyezni utcanév táblákat:

- az utcák elején és végein,
- útkereszteződés esetén annak minden oldalán,
- saroktelek esetében a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.
(4) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.
(5) A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat, a változásról szóló döntést követő egy évig, piros átlós vonallal áthúzva az eredet helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött kell elhelyezni.
III. Fejezet

A közterületek házszámozására vonatkozó szabályok

1. Általános szabályok

8. § (1) A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat házszámmal kell ellátni. A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.

(2) Az ingatlanokat a település központjától kifelé haladva növekvő házszámmal kell ellátni, úgy, hogy az út bal oldalán a páros, jobb oldalán a páratlan házszámok legyenek.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott számozás adott közterületen nem lehetséges, vagy a már kialakult helyzet indokolja, a házszámozás más, egyedileg meghatározott módon is történhet.

(4) A csak egy oldalon beépíthető közterület házszámainak megállapítása 1-től kezdődően folyamatosan történik.

(5) Saroktelek esetében csak annak az oldalnak kell házszámot megállapítani, amelyen a gyalogos közlekedésre alkalmas kapubejárat van.

2. A házszámtáblákra vonatkozó szabályok

9. § (1) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni.

(2) Telekmegosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlanok esetén az eredeti ingatlané marad az eredeti házszám, a további ingatlanok számozását pedig alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűinek alkalmazásával kell elvégezni.

(3) Telekegyesítés után az ingatlanok házszámát össze kell vonni. A házszámot úgy kell feltüntetni, hogy az egyesítés előtti legalacsonyabb és legmagasabb számot kötőjellel kell összekötni.

(4) A házszám megváltozását a tulajdonosok kötelesek a lakcímet tartalmazó okmányaikon túl, a hatáskörrel rendelkező földhivatalnál is átvezettetni.

10. § A házszámozásra vonatkozó eljárási rendre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. § (1) E rendelet 8. és 9. § -ainak rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglevő közterületek házszámozását nem érintik.

(2) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozzák.

(3) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelete 10. §-a hatályon kívül helyezte 2023. január 31. napjával.