Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámmegállapítás szabályairól

Hatályos: 2023. 04. 04

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámmegállapítás szabályairól

2023.04.04.

Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja, hogy Földes nagyközségben a közterületek elnevezése, átnevezése, az ingatlanok neve és házszámozása olyan egységes szabályok alapján történjen, melyek a helyi történelmi, földrajzi és igazgatási sajátosságok megőrzését szolgálják. A rendelet célja továbbá a házszám megállapítás szabályozása.

(2) A rendelet hatálya Földes nagyközség közigazgatási területén található közterületekre, magánutakra, és a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlanokra terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület.

b) közterületnév: a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §. 9. pontja szerinti meghatározás;

c) magánút: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (1) bekezdés szerinti meghatározás;

d) házszám: a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §. 7. pontja szerinti meghatározás.

2. A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok

3. § (1) A közterület elnevezése előtagként a közterület nevéből (különösen személynév, fogalom, tárgy), utótagként a közterület jellegére utaló meghatározásból áll.

(2) A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni településünk kulturális, természeti és történelmi sajátosságaira, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, továbbá arra, hogy az elnevezés közérthető legyen.

(3) Újonnan kialakításra kerülő közterület nevét a létrejöttét követő három hónapon belül meg kell állapítani.

(4) Az új közterület nevében már meglévő utcanév előtagja csak abban az esetben szerepelhet, ha az utca az adott közterületről nyílik, és a közúti közlekedési vonatkozása alapján a köz vagy zug elnevezést kaphatja.

(5) A közterület elnevezését a nevének megállapításától számított 10 éven belül megváltoztatni nem lehet.

(6) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.

4. § (1) A közterület elnevezése, nevének megváltoztatása Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: képviselő-testület) hatáskörébe tartozik.

(2) Közterület elnevezésére, az elnevezés megváltoztatására irányuló eljárás kérelemre vagy a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló kormányrendelet alapján a jegyző megkeresésére lehet indítani. Közterület elnevezését, az elnevezésének megváltoztatását bárki kezdeményezheti.

(3) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell

a) a kezdeményezés okát,

b) az elnevezés megváltoztatásának szükségességét,

c) a javasolt elnevezés indokát,

d) a javasolt elnevezés kapcsolódásának indoklását a közterület környezetéhez, a településen belüli elhelyezkedéséhez,

e) a javasolt elnevezés településhez kötődését,

f) utalást a helytörténeti vagy egyéb vonatkozásra.

(4) A közterület elnevezésére, illetve átnevezésére irányuló javaslatról a település lakosságát a helyben szokásos módon tájékoztatni kell. A hirdetményt a település honlapján és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 15 napra közzé kell tenni. A hirdetményre érkezett véleményeket, észrevételeket és javaslatokat a Képviselő-testületi előterjesztéshez mellékelni kell.

(5) Az elnevezésre, illetve a névváltoztatásra vonatkozó előterjesztést, a hirdetményre érkező véleménnyel, észrevétellel együtt a Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Ügyrendi Bizottság előzetesen véleményezi.

(6) A közterület elnevezés a képviselő-testület döntése szerinti időponttól hatályos.

5. § Magánút elnevezésére a terület tulajdonosának írásbeli kérelmére, vagy a képviselő-testület kezdeményezésére a terület tulajdonosának írásbeli hozzájárulása mellett a közterület elnevezésére vonatkozó szabályok alkalmazásával kerülhet sor.

3. Az utcanévtábla kihelyezésére vonatkozó szabályok

6. § (1) Közterület nevét a tájékozódást jól segítő névtáblákon kell feltüntetni. A közterületi névtábla színezete fehér alapon fekete szövegezésű.

(2) A közterület névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata.

(3) A közterület névtáblákat jól látható, az eligazodást, tájékoztatást segítő helyen, a helyszíni adottságok figyelembe vételével, épületen, kerítésen vagy ezek hiányában külön tartószerkezeten - jól látható helyen - kell elhelyezni.

(4) Kötelező kihelyezni közterület névtáblát az utcák elején és végén, útkereszteződés esetén annak minden oldalán.

(5) A névtábla kihelyezéséről az érintett ingatlan tulajdonosát, használóját a kihelyezés előtt értesíteni kell, aki a névtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkákat tűrni köteles.

(6) A régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő egy évig átlós piros színű vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi mellett vagy fölött kell elhelyezni.

4. A házszám megállapítására vonatkozó szabályok

7. § (1) A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat házszámmal kell ellátni. Ugyanazon a közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.

(2) Az ingatlanokat a település központjától kifelé haladva növekvő házszámmal kell ellátni. A számozásnál a növekedés irányába nézve a jobb oldalon a páratlan, a bal oldalon a páros számok alkalmazandók, a páratlan oldalon 1-től, a páros oldalon 2-től kezdődően.

(3) A csak egy oldalon beépíthető közterület házszámainak megállapítása 1-től kezdődően folyamatosan történik.

(4) Saroktelek esetében csak annak az oldalnak kell házszámot megállapítani, amelyen a gyalogos közlekedésre alkalmas kapubejárat van.

8. § (1) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti jelölésre nincs lehetőség - különösen a házszámozott telkek megosztásával kialakult önálló telkek esetében, vagy a házszámozott telkek közé ékelődő házszám nélküli, helytelen házszámozású, ismétlődő házszámozású telkek esetében – a (3) és (4) bekezdésben foglaltak szerint kell házszámot képezni.

(3) Telekmegosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlanok esetén az eredeti ingatlané marad az eredeti házszám, a további ingatlanok számozását arab számhoz alátöréssel a magyar ábécé ékezet nélküli, egytagú nagybetűinek alkalmazásával kell elvégezni.

(4) Egyéb esetben, arab számhoz alátöréssel a magyar ábécé ékezet nélküli nagybetűinek alkalmazásával kell elvégezni az ingatlanok számozását.

(5) Telekegyesítés után az ingatlanok házszámát össze kell vonni. A házszámot úgy kell feltüntetni, hogy az egyesítés előtti legalacsonyabb és legmagasabb számot kötőjellel kell összekötni.

9. §1 (1) A rendelet hatálybalépésekor már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozza.

(2) A házszámot a jegyző állapítja meg.

5. Záró rendelkezések

10. § Hatályát veszti a közterületek elnevezéséről, átnevezéséről, az ingatlanok házszámozásáról szóló 22/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 9. § a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.