Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (II.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 06. 01

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (II.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.31.

Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(II.28.) Önkormányzati Rendelete 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Hatályát veszti a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(II.28.) Önkormányzati Rendelete

a) 4. mellékletében foglalt táblázat 6. és 7. sora,

b) 4. mellékletében foglalt táblázat 9. sora.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet
FÖLDES NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖREIRŐL KÉSZÜLT JEGYZÉKE

1. Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság átruházott feladat- és hatáskörök

1.1. Javaslatot tesz a polgármester illetményének megállapítására, módosítására és a polgármester jutalmazására,

1.2. Ellátja a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben megjelölt önkormányzatot érintő közútkezelői feladatokat, kivéve ez alól a törvény 36. § (1), (3), (4) bekezdés, 37. § (1)-(3) bekezdésében, 39. §-ban foglalt hatásköröket.

2. Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság átruházott feladat- és hatáskörök

2.1. Elbírálja a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló helyi önkormányzati rendeletben szabályozott települési létfenntartási támogatások, települési gyermeknevelési támogatások tárgyában benyújtott kérelmeket, karácsonyi ajándékcsomagra való jogosultságot,

2.2. Elbírálja a természetben nyújtandó tüzelőanyag támogatási feltételeiről szóló helyi önkormányzati rendelet szerint benyújtott kérelmeket,

2.3. Dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkező igények odaítéléséről,

2.4. Dönt a középiskolába jelentkező hátrányos helyzetű tanulók támogatására kiírt Arany János Tehetséggondozó Program pályázatára érkező igények odaítéléséről

3. a Polgármesterre átruházott feladat és hatáskörök

3.1. Elbírálja a közterület használatáról szóló helyi önkormányzati rendeletben közterület használati hozzájárulással kapcsolatos kérelmeket,

3.2. A 100.000 Ft forgalmi értéket meg nem haladó ingó vagyontárgyat értékesíthet, az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint,

3.3. Dönt a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelés értékét meg nem haladó, be nem hajtható követelések törléséről,

3.4. Dönt települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló helyi önkormányzati rendeletben nevesített rendkívüli létfenntartási támogatással, temetési támogatással, gyógyszertámogatással, lakásfenntartási támogatással, tanévkezdési támogatással, köztemetés, valamint a magánszemélyek lakókörnyezet rendezettségének biztosításával kapcsolatos ügyekben.

3.5. Lakás- és helyiségbérlet esetén gyakorolja a bérbeadással kapcsolatos bérbeadói jogokat.

3.6. Dönt a helyi önszerveződő közösségek pályázati úton vagy pályázati eljárás nélküli támogatás odaítéléséről a helyi civil szervezetek támogatásáról, az államháztartáson kívülre történő forrás átadására, átvételére vonatkozó szabályokról szóló helyi önkormányzati rendelet szerint,

3.7. Gyakorolja a közterület filmforgatási célú felhasználásáról szóló önkormányzati rendelet filmforgatási célú közterület használattal összefüggő, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket,

3.8. Ellátja a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1), (3), (4) bekezdésében, 37. § (1)-(3) bekezdésében és 39. §-ban meghatározott hatásköröket.

3.9. Dönt Földes Nagyközség településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletében a településképi bejelentési eljárásokkal kapcsolatos ügyekben.

4. Jegyzőre átruházott feladat- és hatáskörök

4.1. Lefolytatja a közigazgatási eljárást a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről szóló helyi rendeletben foglalt ügyekben.

4.2. Dönt a közterületek elnevezéséről és a házszámok megállapításáról szóló önkormányzati rendelet szerinti házszámegállapítási ügyekben.

5. Esély Otthon Ideiglenes Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök

Elbírálja az Egy életen át Földesen elnevezésű EFOP-1.2.11-16-2017-00005 számú pályázat megvalósulását támogató, az önkormányzat ösztönző támogatásairól szóló helyi rendelet alapján benyújtott pályázatokat.”