Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtandó szociális tüzelőanyag támogatási feltételeiről szóló 10/2022. (XI.2.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 31- 2023. 02. 01

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtandó szociális tüzelőanyag támogatási feltételeiről szóló 10/2022. (XI.2.) számú rendelet módosításáról

2023.01.31.

Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A természetben nyújtandó szociális tüzelőanyag támogatási feltételeiről szóló 10/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Vissza nem térítendő természetbeni támogatás, keménylombos tűzifa biztosítható annak a személynek,)

„a) akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 220 %-át, azaz 62.700 Ft-ot és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona
b) egyszemélyes háztartás esetében a szociális vetítési alap 300 %-át, azaz 85.500 Ft-ot, és a háztartás tagjának nincs vagyona.”

2. § A természetben nyújtandó szociális tüzelőanyag támogatási feltételeiről szóló 10/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kérelmek teljesítése a rendelkezésre álló keménylombos tűzifakeret erejéig terjed. ”

3. § Hatályát veszti a természetben nyújtandó szociális tüzelőanyag támogatási feltételeiről szóló 10/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.