Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 13/2018 (VI.29.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 15- 2023. 04. 15

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 13/2018 (VI.29.) számú rendelet módosításáról

2023.04.15.

Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (3) bekezdésében 45. § (1) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés b) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (3) bekezdésében 45. § (1) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés b) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendeletben szabályozott szociális ellátásokat az arra rendszeresített formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatalnál lehet előterjeszteni. A formanyomtatványok beszerezhetők a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vagy letölthetők az önkormányzat hivatalos weboldaláról a www.foldes.hu/Ügyintézés/Letölthető nyomtatványok/Szociális Igazgatás menüpont alatt.”

3. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete 4. § (1) bekezdés a) pontja a következő ag)–ai) alponttal egészül ki:

(Az önkormányzat képviselő-testülete e rendelet alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. A települési támogatás formái:

eseti települési támogatás)

„ag) köztemetés

ah) karácsonyi ajándékcsomag

ai) magánszemélyek lakókörnyezet rendezettségének biztosítása”

4. § (1) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére a vezetékes ivóvíz és szennyvízszolgáltatás díjához természetbeni ellátásként lakásfenntartási támogatást biztosít.

(2) Támogatásra jogosult az a háztartás, ahol a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, egyedülálló esetén a 170 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.”

(2) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete 13. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez csatolni szükséges a szolgáltató által a tárgyhónapot megelőző hónapban kibocsátott számlát és számlarészletezőt.”

(3) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete 13. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Atámogatást havi rendszerességgel, legfeljebb 6 hónapra vagy egyösszegben lehet megállapítani. A megállapított támogatást a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kell megállapítani és folyósítani. Az egy hónapra megállapított rendszeres lakásfenntartási támogatás összege legfeljebb 2.000,-Ft, az egy összegben megállapított támogatás összege legfeljebb 12.000 Ft.

(4) A támogatásra jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelmet a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző hónapban lehet benyújtani. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő hónap első napjától kell megállapítani és folyósítani. Egyösszegű támogatás megállapítása esetén újabb kérelmet a támogatás megállapításának hónapját követő 6 hónap elteltével lehet benyújtani.

(5) A támogatás természetbeni ellátásként a szolgáltatónak történő közvetlen átutalással történik.”

5. § (1) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete 14. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A természetben nyújtott szociális ellátások körében az önkormányzat a következő ellátásokat nyújtja:)

„c) magánszemélyek lakókörnyezet rendezettségének biztosítása.”

(2) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A (1) bekezdés szerinti természetbeni ellátást közvetlenül a szolgáltatást nyújtónak kell folyósítani.”

6. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete III. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„10/A. Magánszemélyek lakókörnyezet rendezettségének biztosítása

16/A. § (1) Az a magánszemély, aki kertes lakóingatlan tulajdonosa, kezelője, használója (a továbbiakban: ingatlantulajdonos), amennyiben az ingatlanban életvitelszerűen lakik, lakókörnyezete rendezettségének biztosítására irányuló kérelmet nyújthat be.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a támogatásra való jogosultság további feltétele, hogy a kérelmező:

a) egyedül, vagy kizárólag házastársával, élettársával él együtt és

b) az önkormányzati vagy egyházi fenntartású szociális szolgáltatónál házi segítségnyújtás vagy idősek nappali ellátása ellátásban részesül, vagy

c) 65 éven felüli személy akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400%-át, egyedül élő esetében 500%-át.

(3) A támogatás iránti kérelemhez mellékelni szükséges annak igazolását, hogy az adott ingatlan kizárólag a kérelmező, vagy kérelmező és annak élettársa, házastársa lakóhelyéül vagy tartózkodási helyéül szolgál, továbbá adott esetben házi segítségnyújtás vagy idősek nappali szociális ellátásban részesül.

(4) A támogatás keretében a Földesi Vagyongazdálkodási Kft. szolgáltatásait lehet igénybe venni, különösen fűnyírást, favágást, egyéb kerti munkákat.

(5) A támogatás a határozat véglegessé válásától számított egy évre állapítható meg 50.000 Ft összegben. A támogatás természetbeni ellátásként a szolgáltató részére történő átutalással történik

(6) A támogatásra való jogosultságról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.”

7. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

8. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete

a) 5. § (2) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

c) 7. § (4) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

d) 7. § (7) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

e) 8. § (3) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

f) 10. § (3) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

g) 12. § (2) bekezdésében a „mindenkori öregségi nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének” szöveg,

h) 14. § (1) bekezdés b) pontjában az „ajándékcsomag.” szövegrész helyébe az „ajándékcsomag,” szöveg,

i) 15. § (3) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

j) 16. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete

a) 4. § (1) bekezdés a) pont af) alpontja,

b) 13/A. §-a,

c) 1. melléklet címe,

d) 1. melléklet cím szövege.

10. § Ez a rendelet 2023. április 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez

1. A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete 1. melléklet cím szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Támogató Szolgálat térítési díjai

2. A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete 1. mellékletében foglalt táblázat 4. . sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A
Szolgáltatás megnevezése

B
Jogosultság megnevezése

C
Térítési díj összege)

4.

Személyszállítás kilométer díja

Szociálisan NEM rászorult személyek

150 Ft/ km