Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 05. 31

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.31.

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(II.28.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklet 1.) bekezdés b.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 1.209.542 ezer forintban állapítja meg.”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 986.256 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.209.542 ezer forint,”

2. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 542.315 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 222.277 ezer forint,”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„d) B4. Működési bevételek: 92.214 ezer forint,”

(3) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 986.256 ezer forint.”

(4) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 956.992 ezer forint,”

(5) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 763.979 ezer forint,”

3. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai)

„a) K1. Személyi juttatások: 430.214 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 50.602 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 285.209 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.492 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 16.940 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 340.830 ezer forint
g) K7. Felújítások: 29.351 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 47.904 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 1.209.542 ezer forint.”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.176.476 ezer forint,”

(3) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 839.361 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 370.181 ezer forint.”

4. § A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A helyi önkormányzat nevében végzett:)

„a) beruházási kiadások : 340.830 ezer forint,
b) felújítási kiadások : 29.351 ezer forint.”

(A beruházási és felújítási kiadások tételes felsorolását a 3. melléklet tartalmazza.)

5. § A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. és 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások összege: 8.492 ezer forint.

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 4.460 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 4.460 ezer forint,

b) a céltartalék 0 ezer forint.”

6. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2022. évi összesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:]

„a) belső finanszírozással 223.286 ezer forint,”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 223.286 ezer forint, ebből:

a) működési célú 75.382 ezer forint,

b) felhalmozási célú 147.904 ezer forint,

(4) Az önkormányzat finanszírozási kiadása: 12.352 ezer forint, melyből a központi szervhez kapcsolódó finanszírozási kiadás 12.352 ezer forint.”

7. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési főösszegét 142.316 ezer forintban állapítja meg.”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 20.349 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 142.316 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 121.967 ezer forint hiány.”

8. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Földesi Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 4.870 ezer forint,”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Földesi Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„d) B4. Működési bevételek: 15.479 ezer forint,”

(3) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Földesi Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Költségvetési bevételek összesen: 20.349 ezer forint.”

(4) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 11.018 ezer forint,”

(5) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 20.349 ezer forint,”

9. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Földesi Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 85.154 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.181 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 42.206 ezer forint,”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Földesi Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„f) K6. Beruházások: 2.774 ezer forint,”

(3) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Földesi Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen: 142.316 ezer forint.”

(4) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 132.859 ezer forint,”

(5) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 139.542 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.774 ezer forint.”

10. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]

„a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 119.193 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.774 ezer forint hiány.”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Földesi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:]

„b) külső finanszírozással 121.567 ezer forint.”

(3) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 121.567 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 121.567 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.”

11. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2022. évi költségvetési főösszegét 85.478 ezer forintban állapítja meg.”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 11.464 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 85.478 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 74.014 ezer forint hiány.”

12. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„d) B4. Működési bevételek: 11.140 ezer forint,”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Költségvetési bevételek összesen: 11.464 ezer forint.”

(3) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 11.464 ezer forint,”

(4) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 11.464 ezer forint,”

13. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 50.408 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.512. ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 28.037 ezer forint,”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„f) K6. Beruházások: 521 ezer forint,”

(3) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen: 85.478 ezer forint.”

(4) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 85.478 ezer forint,”

(5) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 84.957 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 521 ezer forint.”

14. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]

„a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 73.493 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 521 ezer forint hiány.”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A . Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:]

„b) külső finanszírozással 73.150 ezer forint.”

(3) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 73.150 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 73.150 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.”

15. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési szerv 2022. évi költségvetési főösszegét 32.171 ezer forintban állapítja meg.”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 4.668 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 32.171 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 27.503 ezer forint hiány.”

16. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„d) B4. Működési bevételek: 2.512 ezer forint,”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Költségvetési bevételek összesen: 4.668 ezer forint.”

(3) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 4.668 ezer forint,”

(4) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 22. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 4.668 ezer forint,”

17. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 12.460 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.633 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 17.056 ezer forint,”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„f) K6. Beruházások: 1.090 ezer forint,”

(3) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen: 32.171 ezer forint.”

(4) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 32.171 ezer forint,”

(5) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 23. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 31.081 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.090 ezer forint.”

18. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]

„a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 26.413 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.090 ezer forint hiány.”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Karácsony Sándor Közösségi Ház (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:]

„b) külső finanszírozással 26.804 ezer forint.”

(3) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 26.804 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 26.804 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.”

19. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Kállay László Óvoda költségvetési szerv 2022. évi költségvetési főösszegét 142.316 ezer forintban állapítja meg.”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Kállay László Óvoda költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 2.788 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 142.316 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 127.214 ezer forint hiány.”

20. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kállay László Óvoda 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„d) B4. Működési bevételek: 2.788 ezer forint,”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kállay László Óvoda 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Költségvetési bevételek összesen: 2.788 ezer forint.”

(3) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kállay László Óvoda költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 2.788 ezer forint,”

(4) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 27. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kállay László Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.788 ezer forint,”

21. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kállay László Óvoda 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 91.392 ezer forint,”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kállay László Óvoda 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„c) K3. Dologi kiadások: 25.635 ezer forint,”

(3) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kállay László Óvoda 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„f) K6. Beruházások: 884 ezer forint,”

(4) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kállay László Óvoda 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen: 130.002 ezer forint.”

(5) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kállay László Óvoda költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 130.002 ezer forint,”

(6) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 28. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Kállay László Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 129.118 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 884 ezer forint.”

22. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 30. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Kállay László Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 26. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]

„a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 126.330 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 884 ezer forint hiány.”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kállay László Óvoda (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:]

„b) külső finanszírozással 126.562 ezer forint.”

(3) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 125.562 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 126.562 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.”

23. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földes Községi Könyvtár költségvetési szerv 2022. évi költségvetési főösszegét 21.929 ezer forintban állapítja meg.”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 31. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Földes Községi Könyvtár költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 2.739 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 21.929 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözet 19.190 ezer forint hiány.”

24. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 32. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Földes Községi Könyvtár 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„d) B4. Működési bevételek: 626 ezer forint,”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 32. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Földes Községi Könyvtár 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Költségvetési bevételek összesen: 2.739 ezer forint.”

(3) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 32. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 2.739 ezer forint,”

(4) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 32. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.739 ezer forint,”

25. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 33. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Földes Községi Könyvtár 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 11.538 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.633 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 3.797 ezer forint,”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 33. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Földes Községi Könyvtár 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„f) K6. Beruházások: 4.961 ezer forint,”

(3) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 33. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Földes Községi Könyvtár 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen: 21.929 ezer forint.”

(4) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 33. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Földes Községi Könyvtár költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 21.929 ezer forint,”

(5) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 33. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Földes Községi Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 16.968 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 4.961 ezer forint.”

26. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 35. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 31. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]

„a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 14.229 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 4.961 ezer forint hiány.”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Földes Községi Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:]

„b) külső finanszírozással 18.425 ezer forint.”

(3) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 35. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 18.425 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 18.425 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.”

27. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetési főösszegét 797.646 ezer forintban állapítja meg.”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 36. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 944.248 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 797.646 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 146.602 ezer forint többlet.”

28. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 532.852 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 222.277 ezer forint,”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„d) B4. Működési bevételek: 59.669 ezer forint,”

(3) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 944.248 ezer forint.”

(4) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 37. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 933.018 ezer forint,”

(5) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 721.971 ezer forint,”

29. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 38. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 179.262 ezer forint,”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 38. § (1) bekezdés c)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„c) K3. Dologi kiadások: 168.478 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.492 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 16.940 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 330.600 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 29.351 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 47.904 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 797.646 ezer forint.”

(3) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 38. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 778.014 ezer forint,”

(4) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 38. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 437.695 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 659.951 ezer forint.”

(5) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 38. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzat finanszírozási kiadása: 378.861 ezer forint. melyből:

a) költségvetési szerveihez kapcsolódó finanszírozási kiadás: 366.509 ezer forint,

b) központi költségvetési szervhez kapcsolódó finanszírozási kiadás: 12.352 ezer forint.”

30. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

31. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet