Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 21

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.09.21.
Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és az 1. melléklethez
A Mód.rendelet 1. § -ban az 5. melléklet helyébe egy módosítással egybeszerkesztett, „T-2xx” jelű belterületi szabályozási terv lép, mivel az új vízműtelep területe ebből kikerül és egy új, a T-2/VM- jelű szabályozási tervlap hatálya alá kerül, mely a rendelet 31. számú mellékletét fogja képezni.
A 2. §-hoz
A Mód.rendelet 2. §-ban a beépítésre nem szánt területek köre kiegészül a „f) különleges terület (Kb)” szöveggel. A módosítás előtt az „e) vízgazdálkodási terület (V)” a felsorolás utolsó eleme volt, a mondatvégi írásjel törlése miatt a loclex jogszabályszerkesztő rendszer módosuló szerkezeti egységként kezeli, ez érdemi változást nem jelent.
A 3. §-hoz
A Mód.rendelet 3. § (1) bekezdésében a vízgazdálkodási területeken a meglévő „V-1 folyóvizek, közcélú csatornák medre és partja” övezet mellett egy új, a „V-2 Vízműkút és belső védőterülete” övezet alakult ki, mely esetében meghatározásra kerültek a beépítettségi és építménymagassági paraméterek.
A Mód.rendelet 3. § (2) bekezdése új bekezdéseket iktat a rendeletbe. Új rendelkezés, hogy a vízműkutak belső és külső védőterületén épületet elhelyezni csak a jogszabályban foglaltak szerint lehet a vízügyi igazgatási szerv hozzájárulásával.
Új rendelkezésként meghatározza a beépítésre nem szánt, különleges területekre, azaz a vízműtelep területére (Kb-vm) vonatkozó szabályokat, beépítettségi, építménymagassági előírásokat.
A 4. §-hoz és a 2. melléklethez
A Mód. rendelet 4. §-a módosítja az 5. mellékletet és beiktat egy új, 31. számú mellékletet.
Az 5. §-hoz
A Mód. rendelet 5. §-a a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
A 6. §-hoz
A Mód. rendelet 6. §-a a rendelet folyamatban lévő ügyekben való alkalmazhatóságáról rendelkezik.