Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 5/2020. (V.7.) önkormányzati rendelete

Heves Megye Területrendezési Tervéről

Hatályos: 2023. 01. 01

Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 5/2020. (V.7.) önkormányzati rendelete

Heves Megye Területrendezési Tervéről

2023.01.01.

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 12. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Kormányrendelet 16. § (1) és 17. § (1a) bekezdésben megállapított egyeztetési rendnek megfelelően, a 20. § (4) bekezdésében és 11. melléklet 1-11. és 13-16. pontjaiban meghatározott véleményezésre jogosultak bevonásával lefolytatott eljárás eredményeként, a következőket rendeli el:1

I. Fejezet

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja és hatálya

1. §2 E rendelet célja, hogy a vármegye egészére meghatározza a térségi területfelhasználás feltételeit, a műszaki infrastruktúra-hálózatok összehangolt térbeli rendjét, a terület- és gazdaságfejlesztés hatékony területi, területhasználati orientálása érdekében, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek, honvédelmi érdekek és a hagyományos tájhasználat megőrzésére, illetve erőforrások védelmére.

2. § (1)3 E rendelet területi hatálya kiterjed a vármegye teljes közigazgatási területére. A vármegye területéhez tartozó települések felsorolását a 1/A. melléklet tartalmazza.

(2) E rendelet előírásait alkalmazni kell a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök és a településképi rendelet készítése és elfogadása során.

(3) A településrendezési eszközök e rendeletben meghatározott előírásoknál szigorúbb követelményeket állapíthatnak meg.

(4)4 Ha a településrendezési eszköz adott tárgykörben nem szabályoz, akkor a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) és a Törvénnyel összhangban lévő vármegyei területrendezési terv rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. A rendelet tárgya

3. § (1)5 E rendelet Heves Vármegye Szerkezeti Tervét, valamint a Heves Vármegyei Övezeti Tervet és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában.

(2)6 Heves Vármegye Térségi Szerkezeti Tervét a 2. melléklet tartalmazza.

(3)7 A Heves Vármegyei Övezeti Terv tervlapjait a 3. melléklet tartalmazza, az alábbiak szerint:

a) 3/1. melléklet az ökológiai hálózat magterületének övezetét, az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetét és az ökológiai hálózat pufferterületének övezetét,

b) 3/2. melléklet a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetét,

c) 3/3. melléklet a jó termőhelyi adottságú szántók övezetét,

d) 3/4. melléklet az erdők övezetét,

e) 3/5. melléklet az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét,

f) 3/6. melléklet a tájképvédelmi terület övezetét,

g) 3/7. melléklet a világörökségi és világörökségi várományos területek övezetét,

h) 3/8. melléklet a vízminőség-védelmi terület övezetét,

i) 3/9. melléklet a nagyvízi meder övezetét,

j) 3/10. melléklet a VTT – tározók övezetét,

k) 3/11. melléklet a honvédelmi és katonai célú terület övezetét,

l) 3/12. melléklete az ásványi nyersanyagvagyon övezetét,

m) 3/13. melléklet a rendszeresen belvízjárta terület övezetét,

n) 3/14. melléklet a földtani veszélyforrás terület övezetét,

o) 3/15. melléklet a tájrehabilitációt igénylő terület övezetét,

p) 3/16. melléklet a borszőlő termőhelyi kataszter terület övezetét,

q) 3/17. melléklet a magas természeti értékű terület övezetét,

r) 3/18. melléklet az összenövéssel érintett települések övezetét,

s) 3/19. melléklet a Tisza-menti együttműködés övezetét,

t) 3/20. melléklet a vízeróziónak kitett terület övezetét.

(4) E rendelet 1. melléklete tartalmazza:

a) 8 az 1/A. mellékletben Heves vármegye településeinek listáját,
b) 9 az 1/B. mellékletben a Törvény 4/1-4/11. mellékletének Heves vármegyét érintő alábbi elemeit:
1. Az országos közúthálózat távlati gyorsforgalmi és főúti elemeit,
2. A gyorsforgalmi és főúthálózat, valamint a vasúti törzshálózat távlati nagy hídjait a Tiszán,
3. Országos törzshálózati vasúti pályákat,
4. Országos kerékpárút-törzshálózat elemeit,
5. Nemzetközi és országos vízi utakat, országos jelentőségű kikötőket és határkikötőket,
6. Erőműveket,
7. A villamosenergia-átviteli hálózat távvezetékeit,
8. Nemzetközi és hazai szénhidrogén-szállító vezetékeket,
9. Országos vízi létesítményeket.
c) az 1/C. melléklet a térségi hálózatokat és egyedi építményeket.
d) az 1/D. melléklet a tájrehabilitációt igénylő terület övezetet az alábbiak szerint:
1. Barnamezős területeket,
2. Nagy kiterjedésű kopárokkal érintett települések listáját.

3. Értelmező rendelkezések

4. §10 E rendelet alkalmazásában a Törvény 4. §-a szerinti fogalmi meghatározásokon túl vízeróziónak kitett terület: a vármegyei területrendezési tervben megállapított övezet, amelyben az 5%-nál nagyobb lejtésű és a vízerózió káros hatásával szemben kevésbé ellenálló talajtulajdonságokkal jellemezhető területek találhatók.

II. Fejezet11

A VÁRMEGYE SZERKEZETI TERVE

4. Térségi területfelhasználási kategóriák

5. §12 A vármegye területfelhasználási kategóriái a következők:

a) területi korlát nélkül ábrázolt térségek:

aa) erdőgazdálkodási térség,

ab) mezőgazdasági térség,

ac) vízgazdálkodási térség,

ad) települési térség,

b) legalább 5 ha nagyságú sajátos területfelhasználású térség:

Visonta [Mátrai Erőmű].

5. A térségi területfelhasználási kategóriák lehatárolása

6. § (1)13 A vármegyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a Törvény 11. § előírásait kell alkalmazni.

(2) A Mátrai Erőmű területét különleges vagy gazdasági települési területfelhasználási egységbe kell sorolni.

6. Új beépítésre szánt terület kijelölése

7. § Új beépítésre szánt terület kijelölése során a Törvény 12. § és 13. § előírásait kell alkalmazni.

7. A műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építményeinek elhelyezése

8. § A műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építményeinek elhelyezése során a Törvény 15. § (2)-(3), 16. § (1)-(2) bekezdésének előírásait kell alkalmazni.

III. Fejezet14

A VÁRMEGYEI ÖVEZETI TERV

8. Térségi övezetek

9. § (1)15 A vármegye térségi övezeteit a (2)-(3) bekezdésben felsorolt övezetek alkotják az alábbiak szerint:

(2) Országos övezetek:

1. ökológiai hálózat magterületének övezete,

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete,

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete,

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete,

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete,

6. erdők övezete,

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete,

8. tájképvédelmi terület övezete,

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete,

10. vízminőség-védelmi terület övezete,

11. nagyvízi meder övezete,

12. VTT-tározók övezete,

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete.

(3)16 Vármegyei övezetek:

a) ásványi nyersanyagvagyon övezete,

b) rendszeresen belvízjárta terület övezete,

c) földtani veszélyforrás terület övezete,

d)17 egyedileg meghatározott vármegyei övezetek:

da) tájrehabilitációt igénylő terület övezete,

db) borszőlő termőhelyi kataszter terület övezete,

dc) magas természeti értékű terület övezete,

dd) összenövéssel érintett települések övezete,

de) Tisza-menti együttműködés övezete,

df) vízeróziónak kitett terület övezete.

(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott övezetek területi lehatárolását a 3. § (3) bekezdésében felsorolt tervlapok és a 3. § (4) bekezdés d) pontja szerinti 1/D. melléklet tartalmazzák.

(5) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott övezetek területén az országos övezetek előírásait, a vonatkozó miniszteri rendelet előírásaival és az ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

9. A térségi övezetek lehatárolása

10. §18 A településrendezési eszközök készítésénél a vármegyei területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek csak a Törvény 22. § és 23. § (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén változtathatók meg.

IV. Fejezet19

A VÁRMEGYEI TÉRSÉGI ÖVEZETEK

10. Ökológiai hálózat magterületének övezete

11. § Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a Törvény 25. § előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

11. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete

12. § Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a Törvény 26. § előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

12. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete

13. § Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében a Törvény 27. § előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

13. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete

14. § A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében a Törvény 28. § előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

14. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete

15. § A jó termőhelyi adottságú szántók övezetében a Törvény 19. § (4) bekezdése szerinti miniszteri rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

15. Erdők övezete

16. § Az erdők övezetébe tartozó területeken a Törvény 29. § és 30. § előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

16. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete

17. § Az erdőtelepítésre javasolt terület övezetében a Törvény 19. § (4) bekezdése szerinti miniszteri rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

17. Tájképvédelmi terület övezete

18. § A tájképvédelmi terület övezetében a Törvény 19. § (4) bekezdése szerinti miniszteri rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

18. Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete

19. § A világörökségi és világörökségi várományos területek övezetében a Törvény 31. § előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

19. Vízminőség-védelmi terület övezete

20. § A vízminőség-védelmi terület övezetében a Törvény 19. § (4) bekezdése szerinti miniszteri rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

20. Nagyvízi meder övezete

21. § A nagyvízi meder övezetében a Törvény 19. § (4) bekezdése szerinti miniszteri rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

21. VTT-tározók övezete

22. § A VTT-tározók övezetében a Törvény 19. § (4) bekezdése szerinti miniszteri rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

22. Honvédelmi és katonai célú terület övezete

23. § A honvédelmi és katonai célú terület övezetében a Törvény 32. § előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

23. Ásványi nyersanyagvagyon övezete

24. § Az ásványi nyersanyagvagyon övezetében a Törvény 19. § (5) bekezdése szerinti miniszteri rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

24. Rendszeresen belvízjárta terület övezete

25. § A rendszeresen belvízjárta terület övezetében a Törvény 19. § (5) bekezdése szerinti miniszteri rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

25. Földtani veszélyforrás terület övezete

26. § A földtani veszélyforrás terület övezetében a Törvény 19. § (5) bekezdése szerinti miniszteri rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

26. Tájrehabilitációt igénylő terület övezete

27. § (1) A tájrehabilitációt igénylő terület övezetébe tartoznak:

a) használaton kívüli, alulhasznosított ipari, vagy barnamezős területek,

b) bányászat által roncsolt, tájrendezéssel még nem helyreállított területek (elsősorban külfejtéses bányák, meddőhányók) és felhagyott, tájrendezéssel nem helyreállított hulladéklerakók

c) erdőírtás következtében kialakult kopárok.

(2) Használaton kívüli, alulhasznosított ipari, vagy barnamezős területekre az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv). 8. § (7) bekezdés, valamint a Törvény 12. § c) pont előírásait kell alkalmazni.

(3) Bányászat által roncsolt, tájrendezéssel még nem helyreállított területeket a településrendezési tervben kell lehatárolni.

(4) Erdőirtás következtében kialakult kopárokra vonatkozóan

a) az érintett települések településrendezési eszközeiben az erdőirtással érintett területeket le kell határolni és a terület alkalmasságának a tájrehabilitáció szempontjából leginkább megfelelő területfelhasználási egységbe kell sorolni,

b) a kopárok területén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.

(5) Az övezet területi lehatárolását az 1/D melléklet, az övezet által érintett településeket pedig a 3/15. számú térképmelléklet tartalmazza.

27. Borszőlő termőhelyi kataszter terület övezete

28. § (1) A borszőlő termőhelyi kataszter területet a települések a településrendezési eszközeiben határolják le, az országos nyilvántartás figyelembe vételével.

(2) A borszőlő termőhelyi kataszter terület övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.

(3) Az övezet területén csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, amely tiltja napelem park létesítését.

(4) Az övezet által érintett településeket a 3/16. számú térképmelléklet tartalmazza.

28. Magas természeti értékű terület övezete

29. § (1) A Magas természeti értékű övezetet tartalmazó területeket az érintett települések településrendezési eszközeiben kell lehatárolni.

(2) A magas természeti értékű terület övezetével érintett települések településrendezési eszközeiben a lehatárolt területen belül beépítésre szánt terület nem jelölhető ki és telek belterületbe nem vonható kivéve, ha a települési területet a Magas természeti értékű terület övezete körülzárja, és természetvédelmi érdekbe nem ütközik.

(3) Az övezet területén csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, amely tiltja napelem park létesítését.

29. Összenövéssel érintett települések övezete

30. § Az összenövéssel érintett települések övezetének területén

a) a beépítésre szánt területek összenövésével érintett települések településrendezési eszközeiben az érintkező területeken csak egymást nem zavaró területfelhasználási egységek jelölhetők ki,

b) új beépítésre szánt terület kijelölésénél, települések összenövését eredményező, de egyik településnél sem a meglévő települési területhez csatlakozó terület az érintett települések településrendezési eszközeiben kizárólag gazdasági és különleges beépítésre szánt területfelhasználási egységbe sorolhatók,

c) gazdasági terület területfelhasználási egység határa 200 m-nél nem lehet közelebb a szomszédos település lakóterület határához, kivéve védőerdő létesítése esetén ez a távolság 100 m lehet,

d) jelentős mértékű zavaró hatású ipari gazdasági terület területfelhasználási egység határa védőerdő létesítése mellett sem lehet közelebb a szomszédos település lakóterület határához 500 m-nél.

30. Tisza-menti együttműködés övezete

31. § (1) A Tisza-menti együttműködés övezetébe Poroszló, Újlőrincfalva, Sarud, Tiszanána, Kisköre és Pély települések tartoznak.

(2) A Tisza-menti együttműködés övezete települései közösen határozzák meg az együttműködés mélységét és módját. Amennyiben a településcsoport egésze vagy része az együttműködést támogatja, akkor annak mélysége kiterjedhet

a) kizárólag a településfejlesztési koncepció,

b) a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia,

c) az a) vagy b) pont szerinti fejlesztési dokumentum és a településszerkezeti terv

közös elkészítésére.

(3) Az övezetbe tartozó települések a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök készítésének, módosításának eljárásába bevonják

a) az övezetbe tartozó összes települést, valamint

b)20 tájékoztatják a szomszéd vármegyék Tiszabura, Abádszalók, Tiszaderzs, Tiszaszőlős, Tiszafüred, Négyes, Tiszavalk, Tiszabábolna településeit is.

(4) A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia közös készítése során vizsgálni kell a közös jövőkép és közös célok kidolgozásának, meghatározásának lehetőségét.

(5) A településszerkezeti terv közös készítése során annak tartalmi felépítését a jogszabályi előírások alkalmazása mellett az eltérő adottságokra figyelemmel, azonos elvek alapján kell meghatározni.

(6)21 A településfejlesztési, településrendezési dokumentumok készítésére vonatkozó Heves Vármegye Önkormányzata által biztosítható anyagi támogatás nyújtása során előnyben kell részesíteni az övezetbe tartozó települések közösen készülő (2) bekezdés szerinti dokumentumait.

31. Vízeróziónak kitett terület övezete

32. § A vízeróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan területfelhasználást kell előírni a települések településszerkezeti tervében, és a helyi építési szabályzatában olyan építési övezeti, övezeti előírást kell meghatározni, amely a vízerózió mértékét csökkenti.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

33. § (1) E rendelet a kihirdetését követő második hónap 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(3)22

1

Módosította a 13/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2023.01.01. napjától.

2

Módosította a 13/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 4. § 1. pontja, hatályos 2023.01.01. napjától.

3

Módosította a 13/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 4. § 2. pontja, hatályos 2023.01.01. napjától.

4

Módosította a 13/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2023.01.01. napjától.

5

Módosította a 13/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 4. § 3. pontja, hatályos 2023.01.01. napjától.

6

Módosította a 13/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 4. § 4. pontja, hatályos 2023.01.01. napjától.

7

Módosította a 13/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 4. § 5. pontja, hatályos 2023.01.01. napjától.

8

Módosította a 13/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 4. § 6. pontja, hatályos 2023.01.01. napjától.

9

Módosította a 13/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 4. § 7. pontja, hatályos 2023.01.01. napjától.

10

Módosította a 13/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2023.01.01. napjától.

11

A II. Fejezet címét módosította a 13/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 4. § 8. pontja, hatályos 2023.01.01. napjától.

12

Az 5. § nyitó szövegrészét módosította a 13/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 4. § 9. pontja, hatályos 2023.01.01. napjától.

13

Módosította a 13/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 4. § 10. pontja, hatályos 2023.01.01. napjától.

14

A III. Fejezet címét módosította a 13/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 4. § 11. pontja, hatályos 2023.01.01. napjától.

15

Módosította a 13/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 4. § 12. pontja, hatályos 2023.01.01. napjától.

16

Módosította a 13/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 4. § 13. pontja, hatályos 2023.01.01. napjától.

17

Módosította a 13/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 4. § 14. pontja, hatályos 2023.01.01. napjától.

18

Módosította a 13/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 4. § 15. pontja, hatályos 2023.01.01. napjától.

19

A IV. Fejezet címét módosította a 13/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 4. § 16. pontja, hatályos 2023.01.01. napjától.

20

A 31. § (3) bekezdés b) pontja a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 13/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § 17. pontja szerint módosított szöveg.

21

Módosította a 13/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 4. § 18. pontja, hatályos 2023.01.01. napjától.

22

A 33. § (3) bekezdését a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 13/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2023. január 1. napjával..