OSTOROS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014.(II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Hatályos: 2017. 12. 01- 2023. 06. 30

OSTOROS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014.(II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

2017.12.01.

Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályozása, a közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések a tevékenység kiszámítható, biztonságos ellátását, a kötelezettségek ellenőrizhetőségét célozzák.

2. § (1)12 Ostoros Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) jelen rendeletben foglaltak szerint kötelező helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosít Ostoros község közigazgatási területén (továbbiakban: település) a 4. § (1) bekezdésben megjelölt közszolgáltatóval (továbbiakban Közszolgáltató) kötött közszolgáltatási szerződés útján. A közszolgáltatás magában foglalja a vonatkozó jogszabályi előírásokban és az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglalt valamennyi feladat ellátását, így különösen a hulladék gyűjtésével, szállításával, előkezelésével, tárolásával, hasznosításával, ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységeket.

(2)3 A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan – természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező – tulajdonosa, birtokosa, használója vagyonkezelője, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.), valamint az Önkormányzat és a Közszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződéses jogviszony alapján – kötelező jelleggel igénybe veszi (a továbbiakban: ingatlanhasználó) az ingatlanán keletkező települési hulladék gyűjtéséről és annak a gyűjtésre feljogosított gazdálkodó szervezetnek történő átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.

(3)4 E rendelet nem terjed ki a veszélyes, radioaktív, állati eredetű, inert és települési folyékony hulladékra, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre.

3. § Az e rendeletben használt fogalmakat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) és végrehajtási rendeletei szerinti tartalommal kell alkalmazni, értelmezni.

2. A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei

4. § (1)5 A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett Közszolgáltató (továbbiakban Közszolgáltató): NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft (székhelye: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 19., levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 126). A közszolgáltatás ellátásában az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft (3300 Eger, Homok u. 26.) alvállalkozóként működik közre.

(1a) (2)6 Hatálytalan

(3)7 Az Önkormányzat a Közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerződésben rögzített, határozott időre köti meg. A közszolgáltatási szerződés nyilvános.

(4) A közszolgáltatási szerződés célja, hogy a közszolgáltatás teljesítése érdekében az Önkormányzat és a közszolgáltató közötti kapcsolatokat szabályozza, a közszolgáltatást igénybevevők jogos érdekeinek védelmére is tekintettel.

(5) A közszolgáltatási szerződésben – a Ht. 34. § (5) bekezdésében előírtakon kívül – rögzíteni kell:

a) a közszolgáltató jogait és kötelezettségeit, különösen a feladatellátás módját, a közszolgáltató tájékoztatási kötelezettségét, a fogyasztói kifogások, észrevételek intézésének módját,

b) a közszolgáltatás személyi és tárgyi feltételeit,

c) a települési szilárd hulladék ártalmatlanításra történő átadásának módját,

d) a nem szerződésszerű teljesítésből származó kötbérfizetési kötelezettséget az Önkormányzat, vagy a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos javára,

e) az Önkormányzat kötelezettségeit,

f) a közszolgáltatás finanszírozásának módját,

g) az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet és annak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát,

h) a szerződés módosításának és megszűnésének, felmondásának eseteit.

(6) A közszolgáltatási szerződés megszűnése esetén a Képviselő-testület haladéktalanul intézkedik a közszolgáltatás folyamatos ellátásának biztosításáról.

(7) E rendelet rendelkezései külön szerződési kikötés hiányában akkor is a közszolgáltatási szerződés részévé válnak, ha a felek ettől eltérően rendelkeznek.

3. A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele

5. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát – az 5. § (10) bekezdése kivételével - arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást hulladéktermelés hiányában nem, vagy csak részben veszi igénybe.

(2)8 A közszolgáltatásra vonatkozó szerződést – 1-2. melléklet szerinti – bejelentő lap beküldésével írásban (postai úton vagy e-mailen), vagy személyesen az ügyfélszolgálaton az ingatlan tulajdonosa vagy meghatalmazottja kötheti meg vagy módosíthatja

(3) A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéses jogviszony kezdő időpontjának azt a napot kell tekintetni, amelyen az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált.

(4) Ha jogszabály, jogerős bírósági, vagy hatósági határozat eltérően nem rendelkezik, a (3) bekezdés szerinti kezdő időpont:

a) tulajdonos esetében a tulajdonjog jogerős ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének napja;

b) birtokos esetében az ingatlan birtokba vételének napja;

c) vagyonkezelő esetében a vagyonkezelői szerződés szerinti birtokbavétel napja;

d) használó esetében az ingatlan tényleges használatának első napja.

(5)9 A közszolgáltatás teljesítésének jelen rendeletben szabályozott feltételeiről Közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni. A tájékoztatási kötelezettségének eleget tehet az Önkormányzat honlapján, a helyi kábeltelevízió útján, szórólappal. Emellett ezt a tájékoztatást a Közszolgáltató az internetes honlapján keresztül is közzéteszi.

(6)10 A hulladék begyűjtésének, elszállításának útvonalát és időpontját a Közszolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlanhasználókat – változás bekövetkezte előtt – tájékoztatni. A tájékoztatási kötelezettségének eleget tehet az Önkormányzat honlapján, a helyi kábeltelevízió útján, szórólappal. Emellett ezt a tájékoztatást a Közszolgáltató az internetes honlapján keresztül is közzéteszi.

(7) A település közigazgatási területén tilos:

a) a hulladékot elhagyni,

b) a gyűjtés, begyűjtés és lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni,

c) ellenőrizhetetlen körülmények között elhelyezni vagy kezelni.

4. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

6. § (1)1112 Az Önkormányzat feladatai a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása során:

a) a település lakosainál keletkező hulladékok kezelése kötelező önkormányzati feladat, részletszabályait – a Ht. 33-37. §-figyelembevételével - önkormányzati rendeletben kell szabályoznia,

b) gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés közzétételéről a helyben szokásos módon, a lakosság tájékoztatása érdekében a feladatellátás során bekövetkezett változásokról a lakosságot tájékoztatja,

c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása esetén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának biztosításáról haladéktalanul intézkedik, a szerződés megszűnésétől az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályba lépéséig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról gondoskodik,

d) a közszolgáltatóval, valamint a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelését végző gazdálkodó szervezettel a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv egyeztetésében részt vesz,

e) a közterület tisztán tartásával és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok ellátásról gondoskodik.

(2)13 Az Önkormányzat kötelesa közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatban megadni minden adatot és információt, ami a Koordináló szerv feladatkörének gyakorlásához, illetve teljesíti a Ht. és végrehajtási rendeleteiben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit a Közszolgáltató felé, amely a közszolgáltatói kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

(3)1415

(4)16 Ha a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék - ideértve a településtisztasági feladatok körébe tartozó hulladékot is - korábbi birtokosa vagy tulajdonosa a hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a hulladék elszállításáról és kezeléséről a települési önkormányzat a Közszolgáltatóval kötött szerződés útján gondoskodik.

(5)17 A települési Önkormányzat jegyzője az Önkormányzat hulladékgazdálkodási feladataival kapcsolatban:

a) a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállítására és kezelésére kötelezi azt a személyt, aki a Ht. a 31. § (2) bekezdésében megállapított kötelezettségének önként nem tesz eleget,

b) a Ht. 86. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként a 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben hulladékgazdálkodási bírságot szab ki.

4/A. 5. Az ingatlanhasználó kötelezettségei

7. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot a külön jogszabályban előírtak szerint gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek hetente egy alkalommal a Közszolgáltató által megjelölt napon, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lenni. A gyűjtőedény (konténer) nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, vagy mások jó közérzetének a megzavarásával.

(2) Az ingatlanhasználó alapvető kötelezettsége, hogy a hulladék gyűjtése során is megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

(3) A gyűjtőedényt a gyűjtési és szállítási napok kivételével az ingatlanon belül kell elhelyezni és tárolni.

(4)1819 Az ingatlanhasználó a rendelet 1-2. számú mellékletében található bejelentő lapok kitöltésével nyilatkozik a Közszolgáltatónak arra vonatkozóan is, hogy a háztartási hulladék gyűjtéséhez milyen típusú (űrméretű) és darabszámú – a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített - gyűjtőedényt állított rendszerbe. A gyűjtőedényzet űrtartalmának minimális mértéke több fős család esetén 110 l/lakás/hét, igazoltan egy személyes háztartás esetén 60 l/lakás/hét

(5) Az ingatlanhasználó az (4) bekezdés szerinti nyilatkozatában rögzített, a háztartási hulladék gyűjtéséhez általa rendszerbe állított gyűjtőedény típusára (űrméretére) és darabszámára vonatkozó választását, a Közszolgáltatóhoz benyújtott egyoldalú nyilatkozatával módosíthatja a rendszeresített gyűjtőedények körének figyelembe vételével.

(6) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem csupán alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, az ingatlanhasználó jogosult a Közszolgáltató által térítés ellenében rendelkezésére bocsátott, azonosító jellel ellátott hulladékzsákban a többlethulladékot a gyűjtőedényzet mellé kihelyezni, vagy más gyűjtőeszközt (konténert) igénybe venni.

8. § (1) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves települési hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.

(2) Nem szabad a gyűjtőedényben veszélyes hulladékot, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni települési hulladékként, amely veszélyezteti a gyűjtéssel és szállítással foglalkozók vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét.

(3) A rendszeresített gyűjtőedények beszerzése, tisztítása, fertőtlenítése, javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelessége.

(4) Az ingatlanhasználó köteles 15 napon belül írásban a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. Ezzel egyidejűleg az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási szilárd hulladék esetében köteles megjelölni az ingatlanon található lakások és egyéb rendeltetésű egységek, valamint az ott élő személyek számát, szükséges személyi adatait az 1. vagy 2. sz. melléklet kitöltésével.

9. § (1) Az az ingatlanhasználó, akinek e rendelet szerinti háztartási hulladéka keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett háztartási hulladékhoz hasonló hulladékától elkülönítetten gyűjteni. Köteles a közszolgáltatást e rendelet szerint mind a magánszemélynek, mind a gazdálkodó szervezetnek külön-külön igénybe venni, feltéve, hogy a hulladék kezeléséről a (2) bekezdésnek megfelelően nem gondoskodott.

(2) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a kötelező közszolgáltatást nem veszik igénybe, a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal kötelesek a tevékenységük során keletkező hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általuk végzett kezelésről, a kezelt és kezelés eredményéből származó hulladékokról nyilvántartási, a kezelőlétesítmények működéséről üzemnaplót vezetni és ezekről a jegyzőnek bejelentést tenni. A gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékuk mennyiségéről, összetételéről, keletkezésének forrásáról és kezelésének módjáról kötelesek a jegyzőt tájékoztatni.

(3) Amennyiben a települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék – árusító, Közszolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán – közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület-használati engedély, illetve útkezelői hozzájárulás birtokosa köteles az Önkormányzatnak igazoltan bemutatni (bejelenteni), hogy hulladékának kezeléséről a Közszolgáltatóval kötött megállapodás alapján gondoskodik. Az Önkormányzat a hulladékkezelés dokumentumait utólagosan ellenőrzi.

6. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei

10. § (1)20 Közszolgáltató feladata az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésében foglaltak, valamint a környezetvédelmi előírások megtartása mellett – az önkormányzati rendeletben előírt módon – a települési hulladék ingatlanhasználóktól történő begyűjtése, annak a települési hulladékkezelő telepre történő elszállítása, valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása, továbbá

a) átveszi és elszállítja a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot az ingatlanhasználóktól

b) összeszedi, elszállítja és kezeli a szelektív és a közterületen elhagyott hulladékot,

c) gondoskodik az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek intézéséről, panaszainak kivizsgálásáról, orvoslásáról, a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtásról, melynek biztosítása érdekében ügyfélszolgálatot működtet 3300 Eger, Homok u. 26. sz. alatt.

d) Ht. 53. § (2) bekezdésében meghatározott adatot, tájékoztatást, az ürítési nap esetleges megváltoztatását az ügyfélszolgálaton, valamint internetes honlapján mindenki számára ingyenesen hozzáférhetővé teszi.

(2) Közszolgáltató az Önkormányzat közfeladatai ellátásához kapcsolódó 3. számú mellékletben felsorolt közintézményeknél keletkezett hulladékot elszállítja heti egy alkalommal. A temető konténereinek ürítése havi egy alkalommal történik. A szállítási költségeket az Önkormányzat megtéríti.

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a települési hulladék elszállítását, ha

a) a nem az 1., vagy 2. számú melléklet szerinti nyilatkozatban rögzített gyűjtőedényben, illetve a 7. § (6) bekezdése szerinti kiegészítő műanyag zsákban kerül átadásra,

b) a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, a gyűjtőedény az alkalmazott gépi ürítési módszerrel - az ingatlan tulajdonosának felróható okból - nem üríthető,

c) a gyűjtőedényben települési hulladéknak nem minősülő hulladékot helyeztek el, különösen izzásban lévő salakot, földet, építési és bontási hulladékot, állati tetemet, valamint elektromos, elektronikai és veszélyes hulladékot,

d) a gyűjtőedényben elhelyezett települési hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy hasznosítás, illetve ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet,

e) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, illetve ártalommentesen nem helyezhető el, illetve nem minősül települési hulladéknak,

f) a gyűjtőedény oly mértékben sérült, hogy a gépi ürítés során balesetveszélyt okozhat.

(4) A (3) bekezdésben említett esetekben a Közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban értesíti a települési hulladék elszállítása megtagadásának okáról. Az ingatlanhasználó a megtagadási okokat maga köteles megszüntetni, vagy megszüntetéséről gondoskodni. Ha e kötelességének az ingatlanhasználó a szállítás meghatározott újabb időpontjáig nem tesz eleget, a Közszolgáltató az ingatlanhasználó költségére és felelősségére a hulladék elszállításának megtagadására okot adó körülményt megszünteti, vagy mással megszüntetteti. Az ezzel kapcsolatban indokoltan és igazoltan felmerült tényleges költségeket a Közszolgáltató - külön tételként feltüntetve - a soron következő számlában érvényesíti.

(5) Ha az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő adatot közöl, vagy az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja a rendszeresített gyűjtőedények űrtartalmát, a Közszolgáltató – az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg az ingatlanhasználó költségére – jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak, vagy családlétszámnak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt és az ennek megfelelő emelt díjat megfizettetni.

(6) Az ingatlanhasználó bejelentése alapján – az ingatlanhasználó költségére – a Közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani, és a szolgáltatást – megfelelő díjfizetés mellett – teljesíteni.

(7) Közszolgáltató az ingatlanhasználó kérésére – térítési díj ellenében - a gyűjtőedények pótlásáról, kicseréléséről, javításáról köteles gondoskodni. Ha a gyűjtőedény az ürítés során a Közszolgáltató hibájából válik használhatatlanná, köteles térítési díj nélkül kijavítani vagy kicserélni.

(8) Közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni. A gyűjtőedényben a Közszolgáltató által okozott kárt térítésmentesen köteles kijavítani, vagy a gyűjtőedényt kicserélni, ha a károkozás neki felróható okból következett be.

(9) A Közszolgáltató köteles a javítási munka időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.

7. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése

11. § (1)21 Közszolgáltató és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt (továbbiakban: Koordináló szerv,) a közszolgáltatási díj beszedése és a kintlévőség-kezelés érdekében jogosult a közszolgáltatást igénybe vevő magánszemélyek és jogi személyek szükséges adatainak (név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve, telefonszáma, e-mail címe) közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő kezelésére. Az adatkezelés célja az ingatlanhasználó személyének megállapítása, a közszolgáltatási díj beszedése vagy behajtása érdekében szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.

(2)22 Az (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján végzett adatkezelési tevékenység gyakorlása során kötelesek maradéktalanul betartani a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit.

(3)23 A Közszolgáltató és Koordináló Szerv jogosult az ingatlanhasználó személyes adatait – az adatok jogszabályban előírt iratmegőrzési kötelezettség kivételével – a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelhetik. A jogviszony megszűnését követően a kezelt adatokat kötelesek megsemmisíteni.

(4)24 Az adatvédelmi és az egyéb adatszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései által meghatározott keretek között – az ingatlanhasználó nyilatkozata hiányában – a jegyző köteles átadni az (1) bekezdésben meghatározott jogosultaknak kötelezettségük hatékony és folyamatos ellátásához szükséges, kezelésében lévő adatokat és információkat.

(4a) (5)25

(6)26 A közszolgáltató a (3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján végzett adatkezelési tevékenységének gyakorlása során információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit, különös tekintettel az 5. § és a 9. §-ban foglaltakra.köteles maradéktalanul betartani az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit, különös tekintettel az 5. § és a 9. §-ban foglaltakra.

8. Elkülönített hulladékgyűjtés

12. § (1) Ostoros Község közigazgatási területén az Önkormányzat a Közszolgáltatóval együttműködve elkülönített hulladékgyűjtési (továbbiakban: szelektív hulladékgyűjtés) közszolgáltatást szervez és tart fenn.

(2) Közszolgáltató köteles törekedni a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek szelektív gyűjtésére, kiemelt figyelemmel:

a) biológiailag lebomló szerves anyagokra, valamint

b) a keletkező hasznosítható hulladékokra (üveg, papír, fém, műanyag).

(3)2728 Közszolgáltató a szelektív hulladékgyűjtéshez – első alkalommal térítésmentesen - sárga kukaedényeket, illetve térítésmentesen a logójával ellátott műanyag zsákot biztosít. A gyűjtőzsák az ügyfélszolgálaton is átvehető, ennek hiányában a szelektív hulladék átlátszó zsákban is gyűjthető. Közszolgáltató közterületen szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas gyűjtőedényt elhelyezhet, az általa meghirdetett helyeken hulladékgyűjtő pontot, hulladékgyűjtő udvart működtethet.

(4)29 Közszolgáltató a lakosság által a háztartásokban szelektíven összegyűjtött hulladékot térítésmentesen, az általa előzetesen meghirdetett időpontokban házhoz menő begyűjtő járattal szállítja el.

(5) Az egyes hulladék fajták gyűjtése az ingatlanok előtti közterületről az alábbiak szerint történik:

a)30 Műanyag hulladék: a tiszta, „laposra taposott” PET műanyag italos palackok, a kiöblített tisztító és kozmetikai szerek flakonjai, fóliák (pl. reklámszatyrok, zacskók, zsugorfóliák).

b)31 Papírhulladék (pl. újság, folyóirat, szórólap, füzet, könyv, írógép-papír kartondoboz lapítva, csomagolópapír, üdítőitalos, gyümölcslés, tejes többrétegű italos kartondobozok) zsák nélkül, összekötözve is kihelyezhető.

c)32 Fémhulladék (pl. italos fémdoboz, alufólia, alumínium tálca, konzervdoboz).

d)33 az a)-c) pontokban megjelölt szelektív hulladékok vegyesen is gyűjthetők.

e)34 üveghulladék kizárólag a Közszolgáltató által megjelölt gyűjtőhelyeken adható le.

(6) Közszolgáltató az ingatlanhasználók részére az üres zsákokat alkalmanként, a gyűjtéssel egyidejűleg, a következő szállítási ütemre előre biztosítja úgy, hogy azokat lehetőség szerint a postaládákban vagy egyéb biztonságos helyen helyezi el. Amennyiben szükséges, több zsák is igényelhető, a Közszolgáltató ezeket is térítésmentesen bocsátja az igénylő rendelkezésére. Amennyiben az ingatlanhasználó nem rendelkezik megfelelő méretű postaládával vagy egyéb, a cserezsák tárolására alkalmas tárolóval, abban az esetben a cserezsák a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán vehető át.

(7) A szelektív gyűjtőzsákokba és gyűjtőkonténerekbe elkülönítetten csak (5) bekezdésben megjelölt fajtájú hulladék kerülhet, tilos bennük rendeltetéstől eltérő, környezetre vagy emberi egészségre ártalmas, vagy a gyűjtőjárművet rongáló hulladékot elhelyezni.

(8) A gyűjtőzsákokat az elszállítás napján úgy kell kihelyezni, hogy az a forgalmat ne zavarja. Kiszakadt zsákot, kötegelés nélküli papírhulladékot kihelyezni tilos. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a szelektív gyűjtőzsákokban vagy szelektív gyűjtőedényben nem az azokon feltüntetett fajtájú hulladékot helyezi el, abban az esetben Közszolgáltató nem köteles a hulladékot a szelektív hulladékgyűjtés keretében elszállítani.

(9) Amennyiben a szelektív hulladék elszállítása a meghatározott időpontban a Közszolgáltató hibájából elmarad, a hulladékot Közszolgáltató köteles 24 órán belül elszállítani.

(10) Közszolgáltató tájékoztatja az ingatlanhasználókat a házhoz menő gyűjtési rendszer szabályairól és esetleges változásairól az 5. § (6) bekezdésében megjelölt módon.

9. Lomtalanítás, veszélyes- és kerti hulladékgyűjtés

13. § (1)35 A nagydarabos háztartási hulladék (lom) - amely a rendszeresített gyűjtőedénybe mérete miatt nem helyezhető el – gyűjtéséről, szállításáról és ártalommentes elhelyezéséről a Közszolgáltató évente egy alkalommal – 3 m3-ig külön díj felszámítása nélkül - tavaszi időszakban lomtalanítás keretében gondoskodik.

(2) Közszolgáltató a hulladékbirtokos számára ingyenesen előre meghirdetett időpontban, évente legalább egy alkalommal lomtalanítás során begyűjti a háztartásban termelődött, de a gyűjtőedényben el nem helyezhető szilárd háztartási hulladékot.

(3) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:

a) építési és bontási hulladék;

b) gumiabroncs hulladék;

c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű;

d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;

e) veszélyes hulladék;

f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék;

g) elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladék;

h) kerti biohulladék.

(4) A lomtalanítás alá tartozó háztartási hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű- és gyalogos forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(5)36 A lomtalanítás pontos időpontjáról a Közszolgáltató legalább 15 nappal korábban köteles a lakosság részére tájékoztatást nyújtani. Tájékoztatási kötelezettégének eleget tehet az 5. § (6) bekezdésében meghatározott módon

(6)37 A lomtalanítást a hulladékszállítási díjat megfizető és tartozással nem rendelkező lakossági ügyfelek vehetik igénybe

14. §38 Veszélyes hulladék (akkumulátor, festék, hígító, elem) – kivéve autógumi - a Közszolgáltató által megjelölt hulladékudvarokba az ingatlantulajdonos által térítésmentesen beszállítható

15. § (1) A kerti zöld hulladékot az ingatlanhasználónak lehetőség szerint komposztálnia kell. A komposztálás helyét úgy kell kialakítani, hogy az a szomszédos ingatlanok telekhatárától legalább 1 m távolságban helyezkedjen el. Az ingatlan tulajdonosa a rothadó, vagy kellemetlen szagot árasztó hulladék elszállításáról, ártalmatlanításáról azonnal köteles gondoskodni.

(1a) (2)39

(3)4041 A zöld hulladék elszállításáról tavasztól-őszig kéthetente – előre meghirdetett időpontokban – a Közszolgáltató házhoz menő gyűjtéssel gondoskodik. A kerti hulladék gyűjtése kizárólag a szolgáltató által biztosított zöld műanyag zsákokban történhet, amelyeket a közszolgáltató alkalmanként, a gyűjtéssel egyidejűleg a következő szállítási ütemre előre biztosítja, vagy igény esetén az ügyfélszolgálaton is térítésmentesen beszerezhetők.

(4)42

10. A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése

16. § (1) Szüneteltethető a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyekben legalább 90 napig senki sem tartózkodik, és emiatt azokon települési hulladék nem keletkezik.

(2) Erre vonatkozó igazolást a jegyző rendelkezésére álló nyilvántartás vagy két szomszéd nyilatkozata alapján ad ki.

(3) Az ingatlan megüresedését az ingatlanhasználó a megüresedést legalább 30 nappal megelőzően köteles a Közszolgáltató felé bejelenteni.

(4) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételében változás következik be, az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni, és a közszolgáltatást a továbbiakban igénybe venni.

(5) Ha a szünetelés ideje alatt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék kerül kihelyezésre az előírt gyűjtőedényben, úgy – az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett - a Közszolgáltató a települési hulladékot köteles begyűjteni és elszállítani a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.

11. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj

17. § (1)43 Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételéért a Koordináló szervnek a jogszabályban meghatározott mértékű díjat fizet. Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja vagy a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(2)44 Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatás díját a tulajdonosváltás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új ingatlanhasználó köteles fizetni.

(3)4546 Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételéért a Nemzeti Hulladékgazdálkodási, Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére a jogszabályban meghatározott mértékű díjat fizet. A közszolgáltatási díj fizethető készpénzben, postai csekken és átutalható a számlán feltüntetett bankszámlaszámra. Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(4) Közös tulajdonban álló ingatlan esetében a tulajdonosok felelőssége egyetemleges.

12. A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések

18. § (1) A kötelező közszolgáltatás keretében begyűjtött települési szilárd hulladék elhelyezését a Közszolgáltató kizárólag a települési önkormányzat által az erre a célra kijelölt létesítményben végezheti.

(2) A kötelező közszolgáltatás keretében begyűjtött települési szilárd hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása az Eger-Déli iparterület átrakóállomáson (Eger belterület 10525/11 és 10525/12. hrsz.), valamint a Hejőpapi hulladéklerakóban (Hejőpapi, külterület 073/5. hrsz.) történhet.

(3) A Közszolgáltató a 10. §-ban foglalt előírásoktól eltérő módon, szabálytalanul elhelyezett hulladékot köteles az Önkormányzat felkérésére, az Önkormányzattal egyeztetett módon – külön díjfizetés ellenében – elszállítani.

(4) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkezett, de a kötelező közszolgáltatás körébe nem tartozó (alkalmi jellegű) települési szilárd hulladékot a (2) bekezdésben meghatározott létesítmény területére maga is elszállíthatja a létesítmény által közzétett mennyiségben és szolgáltatási díj ellenében.

(5)47

(6)48

(7)49

(8)50

(9)51

(10)52

(11)53

13. Hulladékgazdálkodási bírság

19. § (1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával:

a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, illetve az azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget,

b) a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás vagy bejelentés nélkül, vagy attól eltérően végez,

c) a hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások megsértésével a környezetet veszélyezteti, károsítja,

hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

(2) A bírság kiszabására a jegyző jogosult, amennyiben:

a) az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére és átadására vonatkozó kötelezettségét megszegi,

b) a települési hulladék kezelésére szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételét mellőzve jogellenes hulladék-elhelyezés történik,

c) a települési hulladékot közterületen, illetve más ingatlanán hagyták el,

d) az ingatlan tulajdonosa az önkormányzati rendeletben meghatározott közterület tisztántartási kötelezettségének nem tesz eleget,

e) a kötelezett az önkormányzati rendeletben foglalt, egyéb hulladékgazdálkodással összefüggő kötelezettségeit megszegi,

(3) A hulladékgazdálkodási bírság kiszabása és megfizetése nem mentesít a büntetőjogi és kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, illetőleg a megfelelő védekezés kialakítására, továbbá a természetes vagy korábbi környezet helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.

(4) A jogerősen kiszabott hulladékgazdálkodási bírság adók módjára behajtható köztartozás.

14. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit díjfizetés vonatkozásában 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/2009. (IX. 15.) önkormányzati rendelet.

1

Módosította a 10/2016.(VI.29.) önkormányzati rend. 1. §-a Hatályos: 2016.07.01-től

2

Módosította a 17/2017.(XI.30.) önkormányzati rend. 1. §-a Hatályos: 2017.12.01-től

3

Módosította a 10/2016.(VI.29.) önkormányzati rend. 1. §-a Hatályos: 2016.07.01-től

4

Módosította a 10/2016.(VI.29.) önkormányzati rend. 1. §-a Hatályos: 2016.07.01-től

5

Módosította a 17/2017.(XI.30.) önkormányzati rend. 2. §-a Hatályos: 2017.12.01-től

6

Hatályon kívül helyezte a 10/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet 11 § (2) bek. Hatálytalan 2016. 07.01-től

7

Módosította a 10/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2016. 07.01-től

8

Módosította a 17/2017.(XI.30.) önkormányzati rend. 3. §-a Hatályos: 2017.12.01-től

9

Módosította a 10/2016.(VI.29.) önkormányzati rend. 3. §-a Hatályos: 2016.07.01-től

10

Módosította a 10/2016.(VI.29.) önkormányzati rend. 1. §-a Hatályos: 2016.07.01-től

11

Módosította a 10/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a Hatályos: 2016.07.01-től

12

Módosította a 17/2017.(XI.30.) önkormányzati rend. 4. §-a Hatályos: 2017.12.01-től

13

Módosította a 10/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a Hatályos: 2016.07.01-től

14

Módosította a 10/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a Hatályos: 2016.07.01-től

15

Hatályon kívül helyezi 17/2017.(XI.30.) önkormányzati rend. 14. § (2) bek Hatálytalan 2017.12.01-től

16

Módosította a 10/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a Hatályos: 2016.07.01-től

17

Kiegészítette a 17/2017.(XI.30.) önkormányzati rend. 4. §-a Hatályos: 2017.12.01-től

18

Módosította a 10/2016.(VI.29.) önkormányzati rend. 5. §-a Hatályos: 2016.07.01-től

19

Módosította a 17/2017.(XI.30.) önkormányzati rend. 5. §-a Hatályos: 2017.12.01-től

20

Módosította a 17/2017.(XI.30.) önkormányzati rend. 6. §-a Hatályos: 2017.12.01-től

21

Módosította a 10/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet 6. §-a Hatályos: 2016.07.01-től

22

Módosította a 10/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet 6. §-a Hatályos: 2016.07.01-től

23

Módosította a 10/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet 6. §-a Hatályos: 2016.07.01-től

24

Módosította a 10/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet 6. §-a Hatályos: 2016.07.01-től

25

Hatályon kívül helyezte a 10/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bek.Hatálytalan 2016.07.01-től

26

Kiegészítette a 17/2017.(XI.30.) önkormányzati rend. 7. §-a Hatályos: 2017.12.01-től

27

Módosította a 10/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet 7. §-a Hatályos: 2016.07.01-től

28

Módosította a 17/2017.(XI.30.) önkormányzati rend. 8. §-a Hatályos: 2017.12.01-től

29

Módosította a 17/2017.(XI.30.) önkormányzati rend. 8. §-a Hatályos: 2017.12.01-től

30

Módosította a 17/2017.(XI.30.) önkormányzati rend. 8. §-a Hatályos: 2017.12.01-től

31

Módosította a 17/2017.(XI.30.) önkormányzati rend. 8. §-a Hatályos: 2017.12.01-től

32

Kiegészítette a 17/2017.(XI.30.) önkormányzati rend. 8. §-a Hatályos: 2017.12.01-től

33

Kiegészítette a 17/2017.(XI.30.) önkormányzati rend. 8. §-a Hatályos: 2017.12.01-től

34

Kiegészítette a 17/2017.(XI.30.) önkormányzati rend. 8. §-a Hatályos: 2017.12.01-től

35

Módosította a 17/2017.(XI.30.) önkormányzati rend. 9. §-a Hatályos: 2017.12.01-től

36

Kiegészítette a 17/2017.(XI.30.) önkormányzati rend. 9. §-a Hatályos: 2017.12.01-től

37

Kiegészítette a 17/2017.(XI.30.) önkormányzati rend. 9. §-a Hatályos: 2017.12.01-től

38

Módosította a 17/2017.(XI.30.) önkormányzati rend. 10. §-a Hatályos: 2017.12.01-től

39

Hatályon kívül helyezi a 17/2017.(XI.30.) önkormányzati rend. 14. § (2) bek Hatálytalan: 2017.12.01-től

40

Módosította a 10/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet 8. §-a Hatályos: 2016.07.01-től

41

Módosította a 17/2017.(XI.30.) önkormányzati rend. 11. §-a Hatályos: 2017.12.01-től

42

Hatályon kívül helyezi a 17/2017.(XI.30.) önkormányzati rend. 14. § (2) bek Hatálytalan: 2017.12.01-től

43

Módosította a 10/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet 9. §-a Hatályos: 2016.07.01-től

44

Módosította a 10/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet 9. §-a Hatályos: 2016.07.01-től

45

Módosította a 10/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet 9. §-a Hatályos: 2016.07.01-től

46

Módosította a 17/2017.(XI.30.) önkormányzati rend. 12. §-a Hatályos: 2017.12.01-től

47

Hatályon kívül helyezte a 10/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bek.Hatálytalan 2016.07.01-től

48

Hatályon kívül helyezte a 10/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bek.Hatálytalan 2016.07.01-től

49

Hatályon kívül helyezte a 10/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bek.Hatálytalan 2016.07.01-től

50

Hatályon kívül helyezte a 10/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bek.Hatálytalan 2016.07.01-től

51

Hatályon kívül helyezte a 10/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bek.Hatálytalan 2016.07.01-től

52

Hatályon kívül helyezte a 10/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bek.Hatálytalan 2016.07.01-től

53

Hatályon kívül helyezte a 10/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bek.Hatálytalan 2016.07.01-től