Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (I.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 11. 25

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (I.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről

2021.11.25.

1Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglaltaknak megfelelően, a kötelező intézményvezetői egyeztetést követően, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérésével az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Ecséd Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat) és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Költségvetési szerv:

a) Ecsédi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal)

b) Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde (továbbiakban: Óvoda)

2. Címrend

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 24. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő intézményhez nem tartozó kiadások a 32. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

4. § (1) A 2021. évi költségvetés összevont működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét az 41. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi fő összegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés bevételei adatok Ft-ban

aa) Intézményi működési bevételek 5324 809 814

aaa) Önkormányzat működési bevétele 6170 666 182

aab) Hivatal működési bevétele 46 866 063

aac) Óvoda működési bevétele 107 277 569

ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 731 379 560

aba) Helyi adók 8 31 379 560

ac) Költségvetési támogatások 9263 867 568

aca) Helyi önk. működésének általános támogatása 116 808 884

acb) Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 51 527 270

acd) Egyes és szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása 1077 280 073

ace) Kulturális feladatok támogatása 6 920 130

acf) 11Egyéb központi támogatás 11 331 211

ad) Egyéb működési bevételek 127 656 650

ae) Működési költségvetési bevétel összesen: 13627 713 592

b) Felhalmozási költségvetés bevételei

ba) Egyéb felhalmozási bevételek 14268 917 858

bb) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen: 15268 917 858

c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek és az előző év pénzmaradványa nélkül: 16896 613 450

(3) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított működési és felhalmozási 17978 225 083 Ft kiadási fő összeg részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési kiadások

aa) Önállóan működő és gazdálkodó adatok Ft-ban Hivatal működési kiadásai: 1846 866 063

aaa) Személyi jellegű kiadások 33 958 591

aab) Munkaadókat terhelő járulékok 5 257 497

aac) Dologi jellegű kiadások 7 649 975

ab) Önállóan működő Óvoda működési kiadásai: 19105 379 947

aba) Személyi jellegű kiadások 65 289 062

abb) Munkaadókat terhelő járulékok 10 109 294

abc) Dologi jellegű kiadások 29 981 591

ac) Önkormányzathoz tartozó intézmények működési kiadásai: 20435 415 923

aca) Személyi jellegű kiadások 2152 164 417

acb) Munkaadókat terhelő járulékok 227 963 996

acc) Dologi jellegű kiadások 23106 680 787

acd) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2429 937 538

ace) Pénzeszköz átadás 25167 092 633

acf) Általános tartalék 2671 576 552

acg) Működési kiadások összesen: 27587 661 933

b) Felhalmozási kiadások

ba) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok felhalmozási kiadásai:

baa) Beruházási kiadások 28317 631 578

bab) Felújítási kiadások 2972 931 572

bb) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

bc) Hitel törlesztés

bd) Felhalmozási kiadások összesen: 30390 563 150

(4) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási fő összeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai: 31587 661 933

aa) Személyi jellegű kiadások 32151 412 070

ab) Munkaadókat terhelő járulékok 3323 330 787

ac) Dologi jellegű kiadások 34144 312 353

ad) Ellátottak juttatása 3529 937 538

ae) Pénzeszköz átadás 36167 092 633

af) Általános tartalék 3771 576 552

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai 38390 563 150

ba) Felújítások 3972 931 572

bb) Beruházási kiadás 40317 631 578

bc) Hitel törlesztés

c) Költségvetési kiadások összesen: 41978 225 083

(5) A kiadások intézményenkénti részletezését a 422. melléklet tartalmazza.

(6) A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 433. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(7) Költségvetési működési kiadás összesen: 44587 661 933 Ft, Költségvetési működési bevétel összesen: 45627 713 592 Ft, Költségvetési működési többletet 4640 051 659 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület

(8) Költségvetési felhalmozási kiadás összesen: 47390 563 150 Ft, Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 48268 917 858 Ft, Költségvetési felhalmozási hiányt 49121 645 292 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület

(9) Költségvetési kiadás összesen: 50978 225 083 Ft, Költségvetési bevétel összesen: 51896 631 450 Ft, Költségvetési hiányt a Képviselő-testület 81 593 633 Ft-ban állapítja meg.

(10) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év pénzmaradványa, előző év előirányzat maradványának igénybevétele

a) működési célra: 0 Ft

b) felhalmozási célra: 81 593 633 Ft

(11) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek fejlesztési célú hitel 0 e Ft.

(12) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 52978 225 083 Ft.

(13) A működési és felhalmozási költségvetési bevételek címenkénti részletezését a 532.melléklet tartalmazza.

(14) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet az 5. melléklet tartalmazza.

(15) A képviselő-testület a középtávú tervet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 5471 576 552 Ft összegben hagyja jóvá.

6. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszám előirányzatát 41 főben + 8 fő közfoglalkoztatott átlag létszámban, mindösszesen 49 főben hagyja jóvá. Ebből:

a) Hivatal 8 fő, a teljes munkaidőben foglalkoztatottak 8 fő

b) Óvoda 20

ba) teljes munkaidőben foglalkoztatott óvodai dolgozók 5511 fő

bb) részmunkaidőben foglalkoztatott óvodai dolgozó 56 0 fő

bc) teljes munkaidőben foglalkoztatott bölcsődei dolgozók 3 fő

bd) teljes munkaidőben foglalkoztatott konyhai dolgozók 6 fő

c) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 13

ca) teljes munkaidőben foglalkoztatottak 5712 fő

cb) részmunkaidőben foglalkoztatott 58 1 fő

d) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 8

(2) A létszám intézményenkénti részletezését a 592. melléklet tartalmazza.

4. Az átmeneti gazdálkodás szabályai

7. § (1) Az átmeneti gazdálkodásról rendeletet a testület nem alkotott, az Államháztartásról szóló 2011.CXCV tv. (a továbbiakban Áht.) 25. § (3) bekezdése szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2021. január 1-től - január 28-ig.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az intézmények vezetőit a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) A képviselő-testület Önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó Hivatal, valamint az önállóan működő Óvoda költségvetését rendelet módosítással megváltoztathatja.

(2) A helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá a költségvetés elfogadását követően.

(3) Az önkormányzat a részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadásáról a Képviselő-testületi ülésen dönt.

(4) Az Ávr. 43/A § (2) bekezdésében foglaltak alapján Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármestert hatalmazza fel.

(5) A Képviselő-testület az évközi központi előirányzat módosítások felhasználásának engedélyezését a Polgármesterre átruházza. Ezen összegeket a költségvetés módosításában át kell vezetni.

(6) Az önkormányzatnál és intézményeinél a jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán belül jutalom fizethető.

(7) Az állampolgárok életét és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(8) Az (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(9) A polgármester 602.000.000.-Ft összeghatárig jogosult kötelezettségvállalásra az általános tartalék terhére.

(10) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV tv. 10. §-a szabályainak megfelelően.

(11) Működési célra csak likvidhitel vehető igénybe.

(12)61 A települési támogatás 2021. évi módosított kiadási előirányzata 29 249 794-Ft. Rendkívüli települési támogatásként figyelembe vehető, helyben szokásos legolcsóbb koporsós temetés költsége 115 000.-Ft az urnás temetés költsége 98 000.-Ft.

6. Záró rendelkezés

9. § Ez a rendelet 2021. január 28. napján lép hatályba.

1. melléklet

2021. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

2021. évi eredeti előir.

2021. évi módosított előir.

2021. I-III.
negyedévi teljesítlés

Teljesítés %ban

Megnevezés

2021. évi eredeti előir.

2021. évi módosított
előir.

2021. I-III.
negyedévi teljesítés

Teljesítés %ban

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

686 496 469

709 307 225

445 930 495

63

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

563 348 933

587 661 933

315 416 033

54

1. Intézményi működési bevételek

172 674 622

324 809 814

124 829 586

38

1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok

409 210 471

435 415 923

211 851 066

49

Kötelező feladatok működési bevétele

172 674 622

324 809 814

124 829 586

38

Kötelező feladatok működési kiadása

409 210 471

435 415 923

211 851 066

49

1.1. Önkormányzat működési bevétele

18 536 160

170 666 182

16 324 065

10

1.1. Személyi jellegű kiadások

47 292 277

52 164 417

36 188 919

69

1.2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele

46 866 000

46 866 063

33 500 094

71

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

7 229 494

7 963 996

5 200 307

65

1.3. Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele

107 272 462

107 277 569

75 005 427

70

1.3. Dologi kiadások

109 271 200

106 680 787

43 455 355

41

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása

29 764 000

29 937 538

4 446 478

15

Önként vállalt feladatok működési bevétele

-

1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

144 989 989

167 092 633

122 560 007

73

1.3. Önkormányzat működési bevétele

1.7. Általános tartalék

70 663 511

71 576 552

2. Önkormányzat sajátos működési bevétele

24 058 000

31 379 560

30 694 694

98

Önként vállalt feladatok működési kiadása

-

2.1. Helyi adók

23 050 000

30 371 560

30 321 560

100

1.3. Dologi kiadások

-

2.1.1. Iparűzési adó

15 000 000

22 151 204

22 151 204

100

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása

2.1.2. Kommunális adó

8 000 000

8 170 356

8 170 356

100

1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

2.1.3. Idegenforgalmi adó

50 000

50 000

2.2. Átengedett központi adók

-

-

-

2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal Hivatal

46 866 000

46 866 063

32 238 346

69

2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)

Kötelező feladatok működési kiadása

46 866 000

46 866 063

32 238 346

69

2.2.2. Talajterhelési díj

2.1. Személyi jellegű kiadások

33 813 999

33 958 591

23 345 481

69

2.3. Egyéb bevételek

1 008 000

1 008 000

373 134

37

2.2. Munkaadókat terhelő járulékok

5 402 089

5 257 497

3 612 463

69

2.3.1. Egyéb közhatalmi bevételek

808 000

808 000

2.3. Dologi kiadások

7 649 912

7 649 975

5 280 402

69

2.3.2. Pótlék

200 000

200 000

373 134

187

2.4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

3. Központi költségvetésből kapott támogatás

251 616 602

263 867 568

202 959 032

77

3.Ecsédi Gyöngyszem Óvoda

107 272 462

105 379 947

71 326 621

68

3.1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása

116 808 884

116 808 884

89 142 119

76

Kötelező feladatok működési kiadása

107 272 462

105 379 947

71 326 621

68

3.2. Köznevelési és gyermekétkeztetési felad.támogatása

51 527 270

51 527 270

40 373 689

78

3.1. Személyi jellegű kiadások

65 279 962

65 289 062

43 052 966

66

3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

76 360 318

77 280 073

57 668 228

75

3.2. Munkaadókat terhelő járulékok

10 118 394

10 109 294

6 724 813

67

3.4.Kulturális feladatok támogatása

6 920 130

6 920 130

5 346 543

77

3.3. Dologi kiadások

31 874 106

29 981 591

21 548 842

72

3.5. Egyéb központi támogatás

11 331 211

10 428 453

92

4. Egyéb működési bevételek

7 656 000

7 656 650

5 853 550

76

4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP)

7 656 000

7 656 650

5 853 550

76

4.4. Működ.célú támog.értékű bev.

5. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

230 491 245

81 593 633

81 593 633

100

5.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

230 491 245

81 593 633

81 593 633

100

5.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezés

II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)

-

268 917 858

268 917 858

100

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

123 147 536

390 563 150

70 024 408

18

1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

-

-

-

1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok

123 147 536

390 563 150

70 024 408

18

1.1. Tárgyi eszk. Imm.javak értékesítése

1.1. Felhalmozási céltartalék Áfa-val

2. Egyéb felhalmozási bevételek

-

268 917 858

268 917 858

100

1.2 Felújítási kiadások Áfa-val

54 013 406

72 931 572

43 667 562

60

2.1. Felhalmoz.célú pénzeszk.átvét.

268 917 858

268 917 858

100

1.3. Beruházási kiadások Áfa-val

69 134 130

317 631 578

26 356 846

8

3. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek

-

-

-

Hitel törlesztés

-

3.1. Hitel

Hitel törlesztés

-

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)

686 496 469

978 225 083

714 848 353

73

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)

686 496 469

978 225 083

385 440 441

39

2. melléklet

4. melléklet

6. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021. évtől - 2024. évig

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

Bevételi előirányzat:

Normatív állami támogatás

251 616 602

264 197 432

277 407 304

291 277 670

Saját bevételek

közhatalmi bevételek

24 058 000

25 260 900

26 523 945

27 850 142

működési bevételek

172 674 622

181 308 353

190 373 770

199 892 459

átvett pénzeszközök

7 656 000

8 038 800

8 440 740

8 862 777

Felhalmozási bevételek

Előző évi pénzmaradvány

230 491 245

38 451 094

40 373 653

42 392 331

Összesen:

686 496 469

517 256 579

543 119 412

570 275 379

Kiadási előirányzat:

Személyi juttatások

146 386 238

153 705 550

161 390 830

169 460 370

Munkaadót terhelő járulékok

22 749 975

23 824 360

25 015 580

26 266 358

Dologi kiadások

148 795 220

156 234 981

164 046 730

172 249 066

Támogatási célú kiadások

174 753 989

183 491 688

192 666 272

202 299 585

Felhalmozási célú kiadások

123 147 536

Tartalék

70 663 511

Összesen:

686 496 469

517 256 579

543 119 412

570 275 379

7. melléklet

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Ecséd Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetési rendeletéhez

Pályázati azonosító

Megnevezés

2020. 12. 31-ig leutalt támogatás
Ft-ban

2020. 12. 31-ig felhasznált összeg
Ft-ban

Maradvány
2020. 12. 31-ig
Ft-ban

2021. évben várható támogatás összege
Ft-ban

Önerő
Ft-ban

2021. évi tervadat
Ft-ban

EFOP-1.2.11-16-2017-00008

Esélyotthon

43 486 865

36 422 912

7 063 953

7 063 953

TOP-1.4.1-15-HE1-00013

Óvoda tornaszoba építés

44 848 780

29 773 483

15 075 297

24 917 380

39 992 677

Mindösszesen

88 335 645

66 196 395

22 139 250

24 917 380

47 056 630

8. melléklet

Ecséd Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek célok szerint évenkénti bontásban Ft-ban

Kötelezettség megnevezése

kötelezettség

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Helyi identitás és kohézió erősítése

42 631 200

0

12 199 530

7 068 270

23 363 400

0

0

Esélyotthon

142 362 213

0

36 422 912

98 869 348

7 069 953

0

0

Óvoda tornaszoba

66 992 280

12 924 306

14 075 297

0

39 992 677

0

0

Kötelezettség összesen

251 985 693

12 924 306

62 697 739

105 937 618

70 426 030

0

0

5. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2021. évre Forintban

Sor- szá m

Megnevezés

előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Összesen

BEVÉTEL

1

Közhatalmi bevételek

24 058 000

400 000

2 500 000

7 000 000

1 800 000

500 000

300 000

300 000

1 550 000

7 000 000

1 600 000

608 000

500 000

24 058 000

2

Intézményi működési bevételek

33 519 648

2 793 304

2 793 304

2 793 304

2 793 304

2 793 304

2 793 304

2 793 304

2 793 304

2 793 304

2 793 304

2 793 304

2 793 304

33 519 648

3

Támogatásértékű bevételek
(állami)

251 616 602

20 968 051

20 968 051

20 968 050

20 968 050

20 968 050

20 968 050

20 968 050

20 968 050

20 968 050

20 968 050

20 968 050

20 968 050

251 616 602

4

Felhalmozási célú bevételek

0

5

Átvett pénzeszközök

7 656 000

638 000

638 000

638 000

638 000

638 000

638 000

638 000

638 000

638 000

638 000

638 000

638 000

7 656 000

6

Kölcsönök

7

Előző évi pénzmaradvány vállalkozási eredmény

230 491 245

6 138 684

27 321 613

32 170 183

60 062 859

22 470 183

4 370 183

4 370 183

35 516 979

541 978

23 930 489

7 278 978

6 318 933

230 491 245

8

Finanszírozási célú bevételek

139 154 974

11 596 247

11 596 247

11 596 248

11 596 248

11 596 248

11 596 248

11 596 248

11 596 248

11 596 248

11 596 248

11 596 248

11 596 248

139 154 974

Bevételek összesen:

686 496 469

42 534 286

65 817 215

75 165 785

97 858 461

58 965 785

40 665 785

40 665 785

73 062 581

43 537 580

61 526 091

43 882 580

42 814 535

686 496 469

KIADÁS

9

Személyi juttatás

146 386 238

12 198 854

12 198 854

12 198 853

12 198 853

12 198 853

12 198 853

12 198 853

12 198 853

12 198 853

12 198 853

12 198 853

12 198 853

146 386 238

10

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 749 975

1 895 832

1 895 832

1 895 832

1 895 831

1 895 831

1 895 831

1 895 831

1 895 831

1 895 831

1 895 831

1 895 831

1 895 831

22 749 975

11

Dologi kiadás

148 795 220

12 399 601

12 399 601

12 399 601

12 399 601

12 399 602

12 399 602

12 399 602

12 399 602

12 399 602

12 399 602

12 399 602

12 399 602

148 795 220

12

Ellátottak pénzbeni juttatása

29 764 000

1 497 000

1 638 023

2 000 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

3 896 796

3 371 795

3 996 795

3 716 795

3 646 796

29 764 000

13

Támogatások, elvonások

144 989 989

12 082 499

12 082 499

12 082 499

12 082 499

12 082 499

12 082 499

12 082 499

12 082 499

12 082 499

12 082 499

12 082 499

12 082 500

144 989 989

14

Támogatásértékű kiadások

15

Lakosságnak juttatott tám. Szociális, rászorultság jellegű
támogatások

16

Tartalékok

70 663 511

10 000 000

15 000 000

29 000 000

8 300 000

8 363 511

70 663 511

17

Hitel törlesztés

18

Felhalmozási költségvetés kiadásai

123 147 536

2 460 500

15 602 406

19 589 000

28 781 677

10 589 000

589 000

589 000

30 589 000

1 589 000

10 589 000

1 589 000

590 953

123 147 536

19

Finanszírozási célú kiadások

Kiadások összesen:

686 496 469

42 534 286

65 817 215

75 165 785

97 858 461

58 965 785

40 665 785

40 665 785

73 062 581

43 537 580

61 526 091

43 882 580

42 814 535

686 496 469

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Halmozott egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. melléklet
Ecséd Községi Önkormányzat 2021. évi Felhalmozási kiadása

Szakfeladat

Megnevezés

Beruházás 2021. évi eredeti ei. Ft-
ban

Felújítás 2021.
évi eredeti ei.
Ft-ban

62020

Településfejlesztési projekt és támogatásuk

Lakás felújítás

4 013 406

11130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Ételszállító autó vásárlás

10 000 000

11130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Európa Uniós pályázat

Óvoda tornaszoba építése

39 992 677

11130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Európa Uniós pályázat

Esélyotthon

7 069 953

11130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Közbeszerzési szabályzat és terv

300 000

11320

Köztemető- fenntartás és - működtetés

Kereszt vásárlás

4 200 000

64010

Közvilágítás

Közvilágítás bővítése

3 000 000

66010

Zöldterület.kezelés

Teqball asztal vásárlás

3 000 000

66020

Településfejlesztési projekt és támogatásuk

Traktor tartozék vásárlás

1 571 500

45120

Utak felújítása

Út-, járda felújítás

50 000 000

Beruházás, felújítás összesen:

69 134 130

54 013 406

Felhalmozási kiadás összesen:

123 147 536

1

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.

2

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 8.§. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.

3

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 6.§. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.

4

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§. (1) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

5

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§. (2) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

6

Módosította a 9/2021.(XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

7

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§. (4) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

8

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§. (5) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

9

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§. (6) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

10

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§. (7) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

11

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§. (8) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

12

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§. (8) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

13

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§. (9) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

14

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§. (10) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

15

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§. (11) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

16

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§. (12) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

17

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 3.§. (1) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

18

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2.§ (8) bekezdése. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.

19

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2.§ (9) bekezdése. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.

20

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 3.§. (2) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

21

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 3.§. (3) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

22

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 3.§. (4) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

23

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 3.§. (5) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

24

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 3.§. (6) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

25

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 3.§. (7) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

26

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 3.§. (8) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

27

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 3.§. (9) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

28

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 3.§. (10) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

29

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 3.§. (11) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

30

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 3.§. (12) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

31

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4.§. (1) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

32

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4.§. (2) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

33

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4.§. (3) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

34

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4.§. (4) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

35

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4.§. (5) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

36

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4.§. (6) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

37

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4.§. (7) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

38

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4.§. (8) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

39

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4.§. (9) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

40

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4.§. (10) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

41

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4.§. (11) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

42

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 5.§. Hatályos 2021. november 25-től.

43

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 6.§. Hatályos 2021. november 25-től.

44

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 7.§. (1) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

45

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 7.§. (2) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

46

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 7.§. (3) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

47

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 8.§. (1) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

48

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 8.§. (2) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

49

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 8.§. (3) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

50

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 9.§. (1) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

51

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 9.§. (2) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

52

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 10.§. Hatályos 2021. november 25-től.

53

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 11.§. Hatályos 2021. november 25-től.

54

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 12.§. Hatályos 2021. november 25-től.

55

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 13.§. (1) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

56

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 13.§. (2) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

57

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 13.§. (3) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

58

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 13.§. (4) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

59

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 13.§. (5) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

60

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 14.§. Hatályos 2021. november 25-től.

61

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.