Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 21/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 24- 2022. 09. 25

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 21/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.24.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 92. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: tv. 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 21/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet 7. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

„(8a) A Tanács méltányossági döntésében megállapított új személyi térítési díjat a Társulási Tanács döntése hónapjának 1. napjától, de legkorábban a kérelem benyújtásának napjától kell érvényesíteni, első alkalommal a döntés meghozatalának hónapjára vonatkozó számlában.”

2. § (1) Ez a rendelet 2022. szeptember 24-én lép hatályba.

(2) A rendeletben foglaltakat a hatályba lépését követően benyújtott térítési díj-csökkentési kérelmekre kell alkalmazni.