Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Hatályos: 2023. 04. 01

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

2023.04.01.

Gyöngyös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazása alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 21/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására a következő rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet (továbbiakban: Szr.) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. § (1) A rendelet célja, hogy kialakítsa a szociális ellátási formák, és az azokra való jogosultság feltételrendszerét, valamint érvényesítésének garanciális szempontjait, annak érdekében, hogy egyenlő elbánás alapján támogassa a szociális ellátásra rászorulókat, és részükre az azonos színvonalú ellátást biztosítsa.

(2) Az e rendeletben szabályozott ellátásokat Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban: Társulás) saját költségvetéséből finanszírozza.

A rendelet hatálya

3. § (1) Jelen rendelet területi hatálya: kiterjed a szociális ellátást biztosító intézmény működési engedélyében meghatározott a Társulást alkotó önkormányzatok közigazgatási területére.

(2) Jelen rendelet személyi hatálya: kiterjed a szociális az Szt. 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre, a 4. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szociális ellátásokat biztosító intézmény működési engedélyében meghatározott ellátási területen.

4. § (1) E rendelet alapján a (2)-(3) bekezdésben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások biztosítottak.

(2) Szociális alapszolgáltatások

a) étkeztetés

b) házi segítségnyújtás

c) családsegítés

d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

e) támogató szolgáltatás

f) pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása

g) időskorúak nappali ellátása

h) fogyatékosok nappali ellátása

i) hajléktalanok nappali ellátása

j) pszichiátriai betegek nappali ellátása

k) szenvedélybetegek nappali ellátása

(3) Szociális szakosított ellátások

a) ápolást gondozást nyújtó intézmény

aa) idősek bentlakásos otthona

b) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény

ba) hajléktalanok éjjeli menedékhelye

bb) hajléktalanok átmeneti szállása

(4) A (2) bekezdésben és a (3) bekezdésben foglalt ellátásokat az Önkormányzatok a Társulási Megállapodás alapján a Társulás fenntartásában működő intézmény, a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ – továbbiakban KHSZK - útján biztosítja.

4/a. §1,2

II. Fejezet

Az ellátás igénybe vételének és megszüntetésének esetei és módjai

5. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet a KHSZK ellátást biztosító intézményegységénél kell benyújtani az Szt. 93. §, 94-94/D. §-a, valamint az Szr. 3. §-a szerint.

(2) Kérelme benyújtásakor a kérelmezőt az Szt. 95. §-a szerint tájékoztatni kell a személyes gondoskodást nyújtó ellátás feltételeiről.

(3) Az egyes ellátási formáknál az intézményegység vezetője a kérelemhez kizárólag az Szr.-ben meghatározott dokumentumok becsatolását kérheti.

(4) Az intézményegységek által rendszeresített - a kérelem előterjesztését segítő - formanyomtatványokat elérhetővé kell tenni:

- az intézményegységben,
- a tagönkormányzatok polgármesteri hivatalában,
- a Társulás honlapján.
(5) A kérelemmel egyidejűleg benyújtott, jogszabály által előírt dokumentumok szabályszerűségét, illetve teljes körűségét az intézményegység vezetője a nyilvántartásba vételkor köteles megvizsgálni. A hiányos, vagy pontatlan iratanyag esetén ennek pótlására felkéri a kérelmezőt.
(6) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, és az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról az ellátást biztosító intézményegység vezetője dönt, amelyről a kérelmezőt értesíti.
(7) Soron kívüli elhelyezés iránti kérelemről minden ellátásnál az intézmény vezetője jogosult dönteni.
(8) Ha az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője az ellátás igénybevételére, a soron kívüli ellátásra, az ellátás megszüntetésére vonatkozó döntést vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Társulás Társulási Tanácshoz fordulhat, amely határozattal dönt.3
(9) Az intézményi jogviszony az intézmény és az igénybe vevő közötti megállapodással jön létre. A megállapodás során az intézményt, az intézményegység vezetője képviseli. A megállapodás-mintákat az egyes intézményegységek szakmai programja tartalmazza.
(10) Az intézményi jogviszony megszüntetése tekintetében az Szt. 100-104. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.
(11) Az intézményi jogviszony keletkezéséről és annak megszűnéséről 15 napon belül az intézmény vezetője írásban tájékoztatja az ellátott lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalát.

6. § (1) Szociális ellátás jogosulatlan igénybe vétele esetében az Szt. 17. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.

(2) Nem tekinthető rosszhiszeműnek az ellátást jogosulatlanul igénybe vevő, ha körülményei változását, amelyek az ellátás megszüntetésére vezettek, 15 napon belül bejelentette az ellátást megállapító szervnél.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt esetben az Szt. 17. §-ban foglaltak figyelembevételével a Társulási Tanács:4

a) méltányosságból részletfizetést engedélyezhet,

b)5 a megtérítés összegét elengedheti, vagy csökkentheti annak a megtérítésre kötelezett személynek, akinél az egy főre jutó havi nettó jövedelem a szociális vetítési alap 150 %-át nem haladja meg.

III. Fejezet

Térítési díj megállapítása és megfizetése

7. § (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó egyes szociális ellátások térítési díját (a továbbiakban: intézményi térítési díj) és biztosított kedvezményeket e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Térítésmentesen kell biztosítani az Szt. 115/A. § (1) bekezdésben foglalt ellátásokat.

(3) A támogató szolgáltatás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás igénybevételekor a szociálisan nem rászoruló ellátottakat e rendelet 1. mellékletében szereplő kedvezmények nem illetik meg.

(4)6 A személyi térítési díjat az intézményegység vezetője – illetve a 4/a. §-ban meghatározott átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény igénybe vétele esetén a szociális rászorultságot és személyi térítési díjat az intézményvezető – állapítja meg, az e rendelet, valamint az Szt. 116-117. §-ai és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló kormányrendelet – a 4/a. §-ban meghatározott átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény igénybe vétele esetén továbbá a fenntartó határozatában foglaltak – figyelembe vételével.

(5) A személyi térítési díjat az e rendeletben meghatározottak szerint az Szt. 114. § (2) bekezdésben foglalt kötelezettek tartoznak megfizetni.

(6)7 A fenntartó térítésmentes ellátásban részesíti az Szt. 114. § (3) bekezdésében meghatározott ellátottakat az Szt-ben foglalt szabályok szerint. Amennyiben a fogyatékosok nappali ellátása keretében az étkezést kiskorú veszi igénybe, térítési díjának megállapítására a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §-a rendelkezéseit kell alkalmazni.

(7) A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegéről az intézményegység vezetője az ellátás igénybevételének megkezdése előtt valamint a személyi térítési díj felülvizsgálatakor írásban értesíti a térítési díj fizetésére kötelezettet és – amennyiben személyük nem azonos - az ellátottat.

(8)89 Ha az ellátott, az ellátott törvényes képviselője vagy a térítési díj megfizetésére köteles személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a (7) bekezdésben meghatározott értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Társulás Társulási Tanácsához – a 4/a. §-ban meghatározott átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény igénybe vétele esetén a fenntartóhoz – fordulhat, amely a személyi térítési díj összegéről határozattal dönt.

(8a)10 A Tanács méltányossági döntésében megállapított új személyi térítési díjat a Társulási Tanács döntése hónapjának 1. napjától, de legkorábban a kérelem benyújtásának napjától kell érvényesíteni, első alkalommal a döntés meghozatalának hónapjára vonatkozó számlában.

(9) A személyi térítési díjat

a) támogató szolgáltatás eseti szállításnál a szállítást követő 8 napon belül,

b) támogató szolgáltatatás eseti személyi segítésnél a személyi segítést követő 8 napon belül,

c) minden más esetben a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig kell

utólag megfizetni.

(10)11 , 12 A fizetési határidő elmulasztása esetén, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt két alkalommal írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére és tájékoztatja az önkéntes teljesítés elmaradásának következményeiről. Két havi térítési díj elmaradása esetén a hátralék rendezéséig az ellátás felfüggesztésre kerül.

(11)13 , 14 A térítési díjra kötelezett, amennyiben térítési díjhátralékát egyösszegben kiegyenlíteni nem tudja, a hátralékra részletfizetést, vagy fizetési halasztást kérhet (együtt: fizetési kedvezmény). A kérelemről az intézményvezető dönt. A fizetési halasztás legfeljebb 3 hónap, míg a részletfizetés legfeljebb 6 havi részletben határozható meg. A fizetési kedvezmények együttesen nem alkalmazhatók.

(12)15 , 16 A díjhátralékok behajtásáról a KHSZK gondoskodik.

(13)17

(14)18 Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 1. pont a) és b) alpontban foglaltak esetén, mint behajthatatlan követelés végrehajtásáról a KHSZK lemond.

Szociális rászorultság

8. § Az e rendelet 9. § és 10. §-ban foglalt szolgáltatások igénybe vételére irányuló kérelemhez mellékelni kell a szociális rászorultságot igazoló iratokat. A szociális rászorultság igazolása, vizsgálata az Szr. 3. §-a szerint történik.

Étkeztetés

9. § (1) Az étkeztetés az Szt. 62. §-ban foglaltak szerint a (2) bekezdésben foglaltak alkalmazásával biztosított.

(2) Ezen ellátás vonatkozásában szociálisan rászorult az az ellátott, aki

a) hajléktalan,

b) időskorúak járadékában részesül,

c) aki az Szt. 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján: egészségkárosodás jogcímén rendszeres szociális segélyben részesül,

d) aki az Szt. 37. § (1) bekezdés b) és d) pontja alapján rendszeres szociális segélyben részesül, egyedül él, és a háziorvos által kiadott igazolás alapján betegsége miatt átmenetileg vagy tartósan nem képes önmagáról gondoskodni,19

e) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevő, illetve arra jogosult személy,

f) támogató szolgáltatást igénybe vevő, illetve arra jogosult személy,

g) aki a háziorvos által kiadott igazolás alapján egészségi állapota, illetve fogyatékossága miatt átmenetileg nem képes önmagáról gondoskodni,

h) aki házi segítségnyújtást vesz igénybe, aki idősotthoni ellátásra vár és gondozási szükségletét a szakértői bizottság megállapította.

(3) Nem jogosult szociális étkeztetésre az a személy, akire tekintettel hozzátartozója ápolási díjban részesül.

(4) A (2) d) és g) pontja vonatkozásában a háziorvosi igazolás szerint önmagáról gondoskodni átmenetileg nem képes személy a háziorvosi igazoláson megjelölt időtartamig, de folyamatosan legfeljebb 90 napig, egy naptári éven belül pedig összesen legfeljebb 180 napig jogosult az ellátás igénybevételére.

(5) Azt a személyt, akinek ellátását tartási-, életjáradéki- vagy öröklési szerződésben vállalták és a felek közötti viszony megromlott - a jogi helyzet rendezéséig - étkeztetésben lehet részesíteni. Az eltartó a szolgáltatásért az intézményi térítési díjat köteles megfizetni.

10. § (1) A házi segítségnyújtás az Szt. 63. §-a szerint, az ott megjelent feltételekkel biztosított.

(2) A családsegítés az Szt. 64. §-a szerint, az ott megjelent feltételekkel biztosított.

(3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az Szt. 65. §-a szerint, az ott megjelent feltételekkel biztosított.

(4) A támogató szolgáltatás Szt. 65/C. §-a szerint, az ott megjelent feltételekkel biztosított.

(5) A pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása Szt. 65/A. §-a szerint, az ott megjelent feltételekkel biztosított.

(6) Az időskorúak nappali ellátása, fogyatékosok nappali ellátása, hajléktalanok nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása az Szt. 65/F. §-a szerint, az ott megjelent feltételekkel biztosított.

(7) A hajléktalanok éjjeli menedékhelye az Szt. 84. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a hajléktalanok átmeneti szállása az Szt. 84. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, az ott megjelent feltételekkel biztosított.

(8) Az idősek bentlakásos otthona az Szt. 67. §, 68. § 68/A. §-a szerint, az ott megjelent feltételekkel biztosított.

V. fejezet
Szociálpolitikai Kerekasztal

10/A. § (1) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott személyek részvételével Szociálpolitikai Kerekasztalt (a továbbiakban: Kerekasztal) működtet, különösen a szolgáltatás-tervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése, továbbá a koncepció módosításának kezdeményezésére.

(2) A Kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. Elnöke a Polgármester, mindenkori helyettese az önkormányzati képviselők közül választott Alpolgármester.

(3) A Kerekasztal résztvevői:

a) Önkormányzat részéről

aa) Polgármester (elnök)

ab) önkormányzati képviselők közül választott Alpolgármester (alelnök)

ac) Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke,

b) Gyöngyösi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről

ba) Elnök,

c) Gyöngyösi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat részéről

ca) Elnök,

d) Polgármesteri Hivatal részéről

da) Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóság Igazgatója,

e) Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatala részéről

ea) Hivatalvezető,

f) Szociális tevékenységet ellátó intézmények részéről

fa) Bugát Pál Kórház képviselője,

fb) Kistérségi Humán Szolgáltató Központ képviselője,

g) Gyöngyös közigazgatási területén szociális tevékenységet folytató civil szervezetek, szociális intézményi szolgáltatást nyújtó fenntartók képviselői, amelyek a Kerekasztal működtetésében az Önkormányzattal való együttműködési szándékukat kinyilvánítják, bírósági, illetve cégbírósági nyilvántartásba vétellel rendelkeznek, vagy egyéb módon (társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály) igazolják működésüket, bejegyzett székhelyük vagy regionális, országos hatáskörű szervezet esetén telephelyük Gyöngyös városban található, éves beszámolójukat (közhasznúsági jelentésüket) nyilvánosságra hozzák, a szervezet célja, tevékenysége alapján szociális tevékenységet végeznek, és alapszabályuk szerint közvetlen politikai tevékenységet nem folytatnak.

VI. Fejezet

Záró rendelkezés

11. § (1) E rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az e rendelet hatályba lépésének napján már biztosított ellátásokra vonatkozó jogosultságot, továbbá a fizetendő személyi térítési díjak összegét a rendelet hatályba lépését követő 30 napon belül felül kell vizsgálni.

(3) 2011. évben a 9. § (4) bekezdésében rögzített, naptári évre vonatkozóan megállapított jogosultsági idő felső korlátjának számítása során a rendelet hatálybalépését megelőzően biztosított ellátási időtartam felét kell figyelembe venni.

(4) Gyöngyös Város Képviselőtestületének a szociális ellátásokról szóló 29/2006. (VI.19.) önkormányzati rendelete 39. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben megjelölt szociális szolgáltatásokat – az idősek gondozó háza kivételével – a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása biztosítja. Ezen szolgáltatásokról, igénybevételük szabályairól külön jogszabály rendelkezik.

(5) Hatályát veszti a 29/2006. (VI.19.) önkormányzati rendelet 4. § (1), 5. § (5) bekezdése, a 40 -51. §-a valamint az 53-53/C. §-a.

5

A 6. § (3) bekezdés b) pontja a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-a szerint módosított szöveg.

10

A 7. § (8a) bekezdését a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

17

Hatályon kívül helyezte az 5/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet

20

Az 1. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (III. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.