Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 29- 2022. 10. 30

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.29.

A Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Gyöngyös Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét 15.704.519.038 Ft-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 8.004.438.238 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 10.709.646.482 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A R. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

1. Működési célú támogatások 3.187.805.497 Ft
2. Felhalmozási célú támogatások 573.679.274 Ft
3. Közhatalmi bevételek 3.044.700.000 Ft
4. Működési bevételek 852.627.021 Ft
5. Felhalmozási bevételek 214.907.370 Ft
6. Működési célú átvett pénzeszköz 15.239.074 Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 115.480.002 Ft
8. Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft
9. Értékpapírok bevételei 1.556.101.207 Ft
10. Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 Ft
11. Maradvány igénybevétele 1.914.525.748 Ft
12. Irányítószervi támogatás 2.479.453.845 Ft
13. Betétek megszüntetése 1.750.000.000 Ft
A bevételi főösszeg részletezését az 1., 2. és 4. mellékletek tartalmazzák.

(2) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások 2.238.751.443 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok 293.168.954 Ft
3. Dologi kiadások 2.303.882.711 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 97.597.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások 2.068.574.294 Ft
6. Beruházások 1.021.809.118 Ft
7. Felújítások 1.780.784.704 Ft
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 387.709.934 Ft
9. Tartalékok 517.368.324 Ft
10. Hitel, kölcsöntörlesztés 81.083.588 Ft
11. Értékpapírok kiadásai 595.000.207 Ft
12. Államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése 87.387.647 Ft
13. Lízing szerződéssel összefüggő kiadások 1.947.269 Ft
14. Irányítószervi támogatás 2.479.453.845 Ft
15. Betét elhelyezés 1.750.000.000 Ft
A kiadási főösszeg intézmények és feladatok szerinti részletezését az 1., a 3., és az 5-8. mellékletek tartalmazzák.”

3. § A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi létszám-előirányzatát a 9. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 24 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 3 fő

2. A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 135 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 15 fő

3. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 249 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 10 fő

4. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 9 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 0 fő.”

4. § A R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat költségvetése Mátrafüred településrész 2022. évi költségvetését 154.919.215 Ft mérlegfőösszeggel, és ezen belül 43.171.793 Ft hiánnyal tartalmazza. Mátrafüred településrész bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.”

5. § A R. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap 2022. évi összegét 60.000 Ft-ban állapítja meg.”

6. § A R. 24. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Képviselő-testület az energetikai intézkedések megvalósításához kapcsolódó céltartalék felhasználási jogkörét értékhatárra tekintet nélkül a polgármesterre ruházza át.”

7. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A R. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A R. 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A R. 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A R. 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A R. 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A R. 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal, hogy az 5. §-ban foglalt rendelkezést 2022. július 1. napjára visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.

1. melléklet

1. melléklet

adatok Ft-ban

Ssz.

Bevételek

2022. évi EREDETI előirányzat

2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.10.27

Ssz.

Kiadások összesen

2022. évi EREDETI előirányzat

2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.10.27

Működési

Felhalm.

Összesen

Működési

Felhalm.

Összesen

Működési

Felhalm.

Összesen

Működési

Felhalm.

Összesen

1

Működési célú támogatások

2 757 861 697

0

2 757 861 697

3 187 805 497

0

3 187 805 497

1

Személyi juttatások

2 158 717 124

0

2 158 717 124

2 238 751 443

0

2 238 751 443

2

Felhalmozási célú támogatások

0

557 012 941

557 012 941

0

573 679 274

573 679 274

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

283 836 910

0

283 836 910

293 168 954

0

293 168 954

3

Közhatalmi bevételek

3 042 700 000

0

3 042 700 000

3 044 700 000

0

3 044 700 000

3

Dologi kiadások

2 053 718 960

0

2 053 718 960

2 303 382 711

0

2 303 382 711

- ebből: helyi adók

3 031 000 000

0

3 031 000 000

3 031 000 000

0

3 031 000 000

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

99 715 000

0

99 715 000

97 597 000

0

97 597 000

4

Működési bevételek

831 610 832

0

831 610 832

852 627 021

0

852 627 021

5

Egyéb működési célú kiadások

1 912 461 744

0

1 912 461 744

2 068 574 294

0

2 068 574 294

5

Felhalmozási bevételek

0

21 880 916

21 880 916

0

214 907 370

214 907 370

6

Beruházások

0

920 065 357

920 065 357

0

1 022 309 118

1 022 309 118

6

Működési célú átvett pénzeszköz

15 239 074

0

15 239 074

15 239 074

0

15 239 074

- ebből: részesedés szerzés és -növelés

0

0

0

0

0

0

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

26 333 400

26 333 400

0

115 480 002

115 480 002

7

Felújítások

0

1 557 379 075

1 557 379 075

0

1 780 784 704

1 780 784 704

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

198 500 000

198 500 000

0

387 709 934

387 709 934

10

Tartalékok

358 258 840

380 483 948

738 742 788

109 884 376

407 483 948

517 368 324

8

Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)

6 647 411 603

605 227 257

7 252 638 860

7 100 371 592

904 066 646

8 004 438 238

11

Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)

6 866 708 578

3 056 428 380

9 923 136 958

7 111 358 778

3 598 287 704

10 709 646 482

9

Költségvetési hiány

219 296 975

2 451 201 123

2 670 498 098

10 987 186

2 694 221 058

2 705 208 244

12

Költségvetési többlet

-

-

-

-

-

-

10

Hitel, kölcsönfelvétel

0

0

0

0

0

0

13

Hitel, kölcsöntörlesztés

0

81 083 588

81 083 588

0

81 083 588

81 083 588

11

Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel

0

0

0

0

0

0

14

Likvid (folyószámla hitel) törlesztés

0

0

0

0

0

0

12

Értékpapírok bevételei

961 101 000

0

961 101 000

1 556 101 207

0

1 556 101 207

15

Értékpapírok kiadásai

0

0

0

595 000 207

0

595 000 207

13

ÁHT-n belüli megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

16

ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése

87 387 647

0

87 387 647

87 387 647

0

87 387 647

14

Maradvány igénybevétele

222 921 151

1 656 230 011

1 879 151 162

257 815 451

1 656 710 297

1 914 525 748

17

Lízing szerződéssel összefüggő kiadások

1 282 829

0

1 282 829

1 947 269

0

1 947 269

15

Irányítószervi támogatás

2 328 755 849

71 369 206

2 400 125 055

2 407 752 151

71 701 694

2 479 453 845

18

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

2 328 755 849

71 369 206

2 400 125 055

2 407 752 151

71 701 694

2 479 453 845

16

Betétek megszüntetése

0

0

0

1 750 000 000

0

1 750 000 000

19

Betét elhelyezés

0

0

0

1 750 000 000

0

1 750 000 000

17

Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16)

3 512 778 000

1 727 599 217

5 240 377 217

5 971 668 809

1 728 411 991

7 700 080 800

20

Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15)

2 417 426 325

152 452 794

2 569 879 119

4 842 087 274

152 785 282

4 994 872 556

18

Bevételek összesen (8+17)

10 160 189 603

2 332 826 474

12 493 016 077

############

2 632 478 637

15 704 519 038

21

Kiadások összesen (10+16)

9 284 134 903

3 208 881 174

12 493 016 077

11 953 446 052

3 751 072 986

15 704 519 038

2. melléklet

2. melléklet

Cím

Alcím

Jogcím

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Sorszám

Cím

Alcím

Előirányzat csoport

BEVÉTELEK
Kiemelt előirányzat

2022. évi EREDETI előirányzat

2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.10.27

Nettó

ÁFA

Bruttó

Nettó

ÁFA

Bruttó

szám

név

I. FEJEZET Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal

2

Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal

929 872 107

652 050

930 524 157

995 556 528

2 100 000

997 656 528

1

1

Működési célú támogatások

0

0

0

46 869 474

0

46 869 474

3

2

Közhatalmi bevételek

0

0

0

2 000 000

0

2 000 000

4

3

Működési bevételek

5 570 000

652 050

6 222 050

8 220 000

2 100 000

10 320 000

5

4

Felhalmozási bevételek

0

0

0

360 000

0

360 000

8

5

Irányítószervi támogatás működési

843 494 108

0

843 494 108

856 370 142

0

856 370 142

8

6

Irányítószervi támogatás felhalmozási

57 835 206

0

57 835 206

57 567 694

0

57 567 694

11

7

Maradvány működési

22 972 793

0

22 972 793

24 169 218

0

24 169 218

12

8

Maradvány felhalmozási

0

0

0

0

0

0

I. FEJEZET összesen

929 872 107

652 050

930 524 157

995 556 528

2 100 000

997 656 528

II. FEJEZET Intézmények

1

Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi

160 641 000

3 132 957

163 773 957

161 692 732

3 132 957

164 825 689

1

1

Működési célú támogatások

0

0

0

80 000

0

80 000

2

2

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

0

0

4

3

Működési bevételek

11 603 543

3 132 957

14 736 500

11 603 543

3 132 957

14 736 500

- ebből: élelmezési bevétel

1 596 583

319 317

1 915 900

1 596 583

319 317

1 915 900

8

4

Irányítószervi támogatás működési

146 419 415

0

146 419 415

147 343 562

0

147 343 562

- ebből: költségvetési támogatás

73 263 179

0

73 263 179

73 263 179

0

73 263 179

8

5

Irányítószervi támogatás felhalmozási

2 574 000

0

2 574 000

2 574 000

0

2 574 000

11

6

Maradvány működési

44 042

0

44 042

91 627

0

91 627

2

Dobó Úti Bölcsőde

235 646 557

3 676 274

239 322 831

241 952 182

3 676 274

245 628 456

1

1

Működési célú támogatások

0

0

0

100 000

0

100 000

2

2

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

0

0

4

3

Működési bevételek

17 640 826

3 676 274

21 317 100

17 640 826

3 676 274

21 317 100

- ebből: élelmezési bevétel

1 863 543

503 157

2 366 700

1 863 543

503 157

2 366 700

8

4

Irányítószervi támogatás működési

214 003 390

0

214 003 390

219 291 755

0

219 291 755

- ebből: költségvetési támogatás

122 067 009

0

122 067 009

122 067 009

0

122 067 009

8

5

Irányítószervi támogatás felhalmozási

4 000 000

0

4 000 000

4 000 000

0

4 000 000

11

6

Maradvány működési

2 341

0

2 341

919 601

0

919 601

3

Jeruzsálem Úti Bölcsőde

88 672 310

2 754 042

91 426 352

107 054 977

2 754 042

109 809 019

1

1

Működési célú támogatások

0

0

0

70 000

0

70 000

2

2

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

0

0

4

3

Működési bevételek

11 177 658

2 754 042

13 931 700

11 177 658

2 754 042

13 931 700

- ebből: élelmezési bevétel

443 701

119 799

563 500

443 701

119 799

563 500

8

4

Irányítószervi támogatás működési

75 044 652

0

75 044 652

93 357 319

0

93 357 319

- ebből: költségvetési támogatás

43 916 764

0

43 916 764

43 916 764

0

43 916 764

8

5

Irányítószervi támogatás felhalmozási

2 450 000

0

2 450 000

2 450 000

0

2 450 000

11

6

Maradvány működési

0

0

0

0

0

0

4

Gyöngyös Város Óvodái

998 713 603

5 884 067

1 004 597 670

1 034 768 656

5 884 067

1 040 652 723

1

1

Működési célú támogatások

0

0

0

2 280 110

0

2 280 110

4

2

Működési bevételek

29 420 333

5 884 067

35 304 400

29 420 333

5 884 067

35 304 400

- ebből: élelmezési bevétel

10 864 882

2 933 518

13 798 400

10 864 882

2 933 518

13 798 400

8

3

Irányítószervi támogatás működési

967 168 181

0

967 168 181

1 000 538 140

0

1 000 538 140

- ebből: költségvetési támogatás

852 769 577

0

852 769 577

852 769 577

0

852 769 577

8

4

Irányítószervi támogatás felhalmozási

2 000 000

0

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

11

5

Maradvány működési

125 089

0

125 089

530 073

0

530 073

5

Vachott Sándor Városi Könyvtár

99 100 231

193 049

99 293 280

117 613 133

193 049

117 806 182

1

1

Működési célú támogatások

10 700 196

0

10 700 196

16 735 196

0

16 735 196

2

2

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

3 342 688

0

3 342 688

4

3

Működési bevételek

714 997

193 049

908 046

714 997

193 049

908 046

8

4

Irányítószervi támogatás működési

82 626 103

0

82 626 103

90 851 233

0

90 851 233

- ebből: költségvetési támogatás

31 163 466

0

31 163 466

31 163 466

0

31 163 466

8

5

Irányítószervi támogatás felhalmozási

2 510 000

0

2 510 000

3 110 000

0

3 110 000

11

6

Maradvány működési

2 318 935

0

2 318 935

2 629 019

0

2 629 019

12

7

Maradvány felhalmozási

230 000

0

230 000

230 000

0

230 000

II. fejezet összesen

1 582 773 701

15 640 389

1 598 414 090

1 663 081 680

15 640 389

1 678 722 069

III. FEJEZET Önkormányzati feladat

1

1

Működési célú támogatások

2 695 331 454

51 830 047

2 747 161 501

3 064 143 399

57 527 318

3 121 670 717

1

Állami támogatások

2 448 457 728

0

2 448 457 728

2 766 795 085

0

2 766 795 085

1

Normatív állami támogatások Önk.feladatok

1 818 071 076

0

1 818 071 076

1 826 002 881

0

1 826 002 881

2

Normatív állami támogatások társulási feladatok

627 622 152

0

627 622 152

626 040 752

0

626 040 752

3

Normatíva többlet 2020. évi elszámolás szerint

2 764 500

0

2 764 500

2 764 500

0

2 764 500

4

Szociális ágazati összevont pótlék

0

0

0

102 634 986

0

102 634 986

5

Egészségügyi pótlék

0

0

0

935 872

0

935 872

6

2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás

0

0

0

208 416 094

0

208 416 094

2

Egyéb működési célú támogatások

246 873 726

51 830 047

298 703 773

297 348 314

57 527 318

354 875 632

1

NEAK-támogatás

157 264 000

0

157 264 000

157 264 000

0

157 264 000

2

Közfoglalkoztatás támogatása

6 711 750

0

6 711 750

17 469 399

0

17 469 399

3

Mezőőri szolgálat működés támogatása

5 400 000

0

5 400 000

5 400 000

0

5 400 000

4

Fejlesztő foglalkoztatás támogatása

11 329 500

0

11 329 500

12 915 000

0

12 915 000

5

Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Többcélú Társulás)

7 063 560

0

7 063 560

7 063 560

0

7 063 560

6

Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulás)

989 708

0

989 708

989 708

0

989 708

7

Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Mikrotérségi Társulás)

267 980

0

267 980

267 980

0

267 980

8

Szociális ágazati összevont pótlék

13 433 036

0

13 433 036

2 769 015

0

2 769 015

9

Utcai szociális munka támogatása

8 338 000

0

8 338 000

8 338 000

0

8 338 000

11

Kistérség / 2021. évi normatíva elszámolás

25 090 692

0

25 090 692

25 090 692

0

25 090 692

12

Nyári diákmunka támogatása

0

0

0

2 000 000

0

2 000 000

Projektek működési célú támogatása

10 985 500

51 830 047

62 815 547

57 780 960

57 527 318

115 308 278

13

TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés

10 985 500

0

10 985 500

10 985 500

0

10 985 500

14

KEHOP-2.2.2-15 Szennyvízelvezetés fejlesztése projektből lehívható ÁFA támogatás

0

51 830 047

51 830 047

0

57 527 318

57 527 318

15

TOP-7.1.1-16-2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése

0

0

0

4 908 500

0

4 908 500

16

WE4EU 2022 pályázat

0

0

0

41 886 960

0

41 886 960

2

2

Felhalmozási célú támogatások

557 012 941

0

557 012 941

570 336 586

0

570 336 586

Projektek felhalmozási célú támogatása

557 012 941

0

557 012 941

570 336 586

0

570 336 586

1

KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése

75 714 014

0

75 714 014

75 714 014

0

75 714 014

2

TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön

83 902 735

0

83 902 735

83 902 735

0

83 902 735

3

TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása

57 914 588

0

57 914 588

57 914 588

0

57 914 588

4

TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése

34 400 000

0

34 400 000

34 400 000

0

34 400 000

5

VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése

20 067 104

0

20 067 104

33 390 749

0

33 390 749

6

TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés

69 014 500

0

69 014 500

69 014 500

0

69 014 500

7

TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra

216 000 000

0

216 000 000

216 000 000

0

216 000 000

3

3

Közhatalmi bevételek

3 042 700 000

0

3 042 700 000

3 042 700 000

0

3 042 700 000

1

Helyi adók

3 031 000 000

0

3 031 000 000

3 031 000 000

0

3 031 000 000

1

Építményadó

516 000 000

0

516 000 000

516 000 000

0

516 000 000

2

Helyi iparűzési adó

2 330 000 000

0

2 330 000 000

2 330 000 000

0

2 330 000 000

3

Idegenforgalmi adó

72 000 000

0

72 000 000

72 000 000

0

72 000 000

4

Magánszemélyek kommunális adója

113 000 000

0

113 000 000

113 000 000

0

113 000 000

2

Gépjármű adó

0

0

0

0

0

0

3

Egyéb közhatalmi bevételek

11 700 000

0

11 700 000

11 700 000

0

11 700 000

1

Talajterhelési díj

1 500 000

0

1 500 000

1 500 000

0

1 500 000

2

Adópótlék, adóbírság

5 000 000

0

5 000 000

5 000 000

0

5 000 000

3

Közösségellenes bírság

2 800 000

0

2 800 000

2 800 000

0

2 800 000

4

Közterület használat

2 400 000

0

2 400 000

2 400 000

0

2 400 000

4

4

Működési bevételek

553 282 650

185 908 386

739 191 036

570 200 889

185 908 386

756 109 275

1

Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)

168 234 000

0

168 234 000

168 234 000

0

168 234 000

2

- ebből: lakbér bevétel

134 533 000

0

134 533 000

134 533 000

0

134 533 000

3

- ebből: továbbszámlázott díjak megtérülése

33 701 000

0

33 701 000

33 701 000

0

33 701 000

4

Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.)

11 703 937

3 160 063

14 864 000

11 703 937

3 160 063

14 864 000

5

Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)

37 380 000

10 818 225

48 198 225

37 380 000

10 818 225

48 198 225

6

Temetőfenntartás

16 713 386

4 512 614

21 226 000

16 713 386

4 512 614

21 226 000

7

Parkolók üzemeltetése

73 162 992

19 754 008

92 917 000

73 162 992

19 754 008

92 917 000

8

Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése

236 220

63 780

300 000

236 220

63 780

300 000

Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bevételei összesen

307 430 535

38 308 690

345 739 225

307 430 535

38 308 690

345 739 225

9

Szennyvízvagyon hasznosítása

71 000 000

19 170 000

90 170 000

71 000 000

19 170 000

90 170 000

10

Ivóvízvagyon hasznosítása

40 750 000

11 002 500

51 752 500

40 750 000

11 002 500

51 752 500

11

Köznevelési intézmények élelmezési bev.

90 447 313

24 420 775

114 868 088

90 447 313

24 420 775

114 868 088

12

TOP-2.1.1-15 Aktív ház projekt bevételéből megtérülő ÁFA

0

83 316 060

83 316 060

0

83 316 060

83 316 060

13

Osztalékból származó bevétel (Terra-Vita)

0

0

0

0

0

0

14

Egyéb önkormányzati működési bevételek

43 654 802

9 690 361

53 345 163

60 573 041

9 690 361

70 263 402

- ebből tulajdonosi bevételek

3 716 589

1 003 479

4 720 068

3 716 589

1 003 479

4 720 068

- ebből Közszolgáltatási Csoport bevétele

2 960 000

341 000

3 301 000

2 960 000

341 000

3 301 000

5

5

Felhalmozási bevételek

21 880 916

0

21 880 916

177 497 514

37 049 856

214 547 370

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

20 655 500

0

20 655 500

176 272 098

37 049 856

213 321 954

2

Lakások értékesítése (törlesztés)

1 225 416

0

1 225 416

1 225 416

0

1 225 416

6

6

Működési célú átvett pénzeszközök

15 239 074

0

15 239 074

15 239 074

0

15 239 074

1

Tagi kölcsön megtérülése

5 347 000

0

5 347 000

5 347 000

0

5 347 000

2

Új Nap Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése

744 955

0

744 955

744 955

0

744 955

3

Gyöngyösi Úszó Alapítvány átmeneti finanszírozás visszafizetése

3 749 619

0

3 749 619

3 749 619

0

3 749 619

4

Hozzájárulás mezőőri szolgálathoz

397 500

0

397 500

397 500

0

397 500

5

Mátra Média Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése

5 000 000

0

5 000 000

5 000 000

0

5 000 000

7

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

26 333 400

0

26 333 400

115 480 002

0

115 480 002

1

Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése

5 700 000

0

5 700 000

5 700 000

0

5 700 000

2

Dolgozók lakásép. támogatás megtérülése

1 900 000

0

1 900 000

1 900 000

0

1 900 000

3

Gyöngyösi Kézilabda Klub finanszírozás visszafizetése

11 920 000

0

11 920 000

11 920 000

0

11 920 000

4

Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. finanszírozás visszafizetése

2 500 000

0

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

5

TDM átmeneti finanszírozás visszafizetése

3 813 400

0

3 813 400

3 813 400

0

3 813 400

6

Gyöngyösi III. számú Lakásfenntartó Szövetkezet törlesztés

500 000

0

500 000

500 000

0

500 000

7

Központi Orvosi Ügyelet főbejárata nyílászárójának csere megelőlegezés törl.

0

0

0

871 500

0

871 500

8

Csatornatársulat pénzmaradvány

0

0

0

3 340 546

0

3 340 546

9

Helyi támogatás visszafizetése

0

0

0

500 000

0

500 000

10

Serro Cad átmeneti finanszírozás visszafizetése

0

0

0

80 000 000

0

80 000 000

11

Fundamenta Lakáskassza kiutalás

0

0

0

4 434 556

0

4 434 556

III. fejezet összesen

6 911 780 435

237 738 433

7 149 518 868

7 555 597 464

280 485 560

7 836 083 024

IV. Finanszírozási bevételek

1

Hitel- és kölcsönfelvétel

0

0

0

0

0

0

2

Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel

0

0

0

0

0

0

3

Értékpapírok bevételei

961 101 000

0

961 101 000

1 556 101 207

0

1 556 101 207

4

ÁHT-n belüli megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

5

Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele

1 855 430 762

0

1 855 430 762

1 890 545 661

0

1 890 545 661

11

1

Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt

98 097 829

0

98 097 829

93 406 270

0

93 406 270

11

2

Működési maradvány igénybevétele - szabad

101 332 922

0

101 332 922

138 042 443

0

138 042 443

12

3

Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt

1 481 004 844

0

1 481 004 844

1 484 101 781

0

1 484 101 781

12

4

Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad

174 995 167

0

174 995 167

174 995 167

0

174 995 167

12

6

Maradvány (pénzkészlet korrekció - függő tétel)

-1 972 800

0

-1 972 800

-4 589 451

0

-4 589 451

7

Betétek megszüntetése

0

0

0

1 750 000 000

0

1 750 000 000

IV. fejezet összesen

2 814 558 962

0

2 814 558 962

5 192 057 417

0

5 192 057 417

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN

12 238 985 205

254 030 872

12 493 016 077

15 406 293 089

298 225 949

15 704 519 038

3. melléklet

3. melléklet

Cím

Alcím

Jogcím

ElőiránVzat csoport

Kiemelt előiránVzat

Sorszám

Cím

Alcím

Előirányzat csoport

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat

2022. évi EREDETI előirányzat

2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.10.27

Nettó

ÁFA

Bruttó

Nettó

ÁFA

Bruttó

szám

név

I. FEJEZET

2

1

Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal

908 750 121

21 774 036

930 524 157

975 089 634

22 566 894

997 656 528

1

1

1

1

Személyi juttatás

711 680 456

0

711 680 456

761 894 514

0

761 894 514

1

1

2

2

Személyi juttatás járuléka

90 014 156

0

90 014 156

96 243 294

0

96 243 294

1

1

3

3

Dologi kiadás

61 515 976

9 478 363

70 994 339

71 622 932

10 328 094

81 951 026

1

2

7

4

Beruházási kiadások (3/B. melléklet)

45 539 533

12 295 673

57 835 206

45 328 894

12 238 800

57 567 694

1

2

8

5

Felújítási kiadások (3/B. melléklet)

0

0

0

0

0

0

I. fejezet összesen

908 750 121

21 774 036

930 524 157

975 089 634

22 566 894

997 656 528

II. FEJEZET intézmények

1

1

Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi

157 790 402

5 983 555

163 773 957

158 618 538

6 207 151

164 825 689

1

1

1

Személyi juttatás

116 203 298

0

116 203 298

116 203 298

0

116 203 298

- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret

1 690 800

0

1 690 800

1 690 800

0

1 690 800

1

2

2

Személyi juttatás járuléka

15 013 999

0

15 013 999

15 013 999

0

15 013 999

- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret

219 804

0

219 804

219 804

0

219 804

1

3

3

Dologi kiadás

24 546 333

5 436 327

29 982 660

25 374 469

5 659 923

31 034 392

1

4

- ebből: élelmezési kiadás

11 524 333

2 304 867

13 829 200

11 524 333

2 304 867

13 829 200

2

7

4

Beruházási kiadás

2 026 772

547 228

2 574 000

2 026 772

547 228

2 574 000

2

1

Dobó Úti Bölcsőde

231 026 117

8 296 714

239 322 831

235 991 176

9 637 280

245 628 456

1

1

1

Személyi juttatás

171 002 566

0

171 002 566

171 002 566

0

171 002 566

- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret

2 353 957

0

2 353 957

2 353 957

0

2 353 957

1

2

2

Személyi juttatás járuléka

22 055 945

0

22 055 945

22 055 945

0

22 055 945

- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret

306 014

0

306 014

306 014

0

306 014

1

3

3

Dologi kiadás

34 818 000

7 446 320

42 264 320

39 783 059

8 786 886

48 569 945

1

4

- ebből: élelmezési kiadás

17 964 094

4 850 306

22 814 400

17 964 094

4 850 306

22 814 400

1

7

4

Beruházási kiadás

3 149 606

850 394

4 000 000

3 149 606

850 394

4 000 000

3

1

Jeruzsálem Úti Bölcsőde

85 638 855

5 787 497

91 426 352

102 150 259

7 658 760

109 809 019

1

1

1

Személyi juttatás

56 040 728

0

56 040 728

64 510 878

0

64 510 878

- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret

718 975

0

718 975

718 975

0

718 975

1

2

2

Személyi juttatás járuléka

7 257 954

0

7 257 954

8 368 604

0

8 368 604

- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret

93 467

0

93 467

93 467

0

93 467

1

3

3

Dologi kiadás

20 411 039

5 266 631

25 677 670

27 341 643

7 137 894

34 479 537

1

4

- ebből: élelmezési kiadás

11 265 039

3 041 561

14 306 600

11 265 039

3 041 561

14 306 600

1

7

4

Beruházási kiadás

1 929 134

520 866

2 450 000

1 929 134

520 866

2 450 000

4

1

Gyöngyös Város Óvodái

973 607 638

30 990 032

1 004 597 670

1 000 844 312

39 808 411

1 040 652 723

1

1

1

Személyi juttatás

740 077 892

0

740 077 892

735 277 892

0

735 277 892

- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret

4 258 872

0

4 258 872

4 258 872

0

4 258 872

1

2

2

Személyi juttatás járuléka

100 038 888

0

100 038 888

99 414 888

0

99 414 888

- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret

553 653

0

553 653

553 653

0

553 653

1

3

3

Dologi kiadás

131 916 055

30 564 835

162 480 890

164 301 217

39 308 826

203 610 043

1

4

- ebből: élelmezési kiadás

68 098 017

13 630 003

81 728 020

68 098 017

13 630 003

81 728 020

1

7

4

Beruházási kiadás

1 574 803

425 197

2 000 000

1 850 315

499 585

2 349 900

5

1

Vachott Sándor Városi Könyvtár

95 392 140

3 901 140

99 293 280

122 782 363

8 413 819

131 196 182

1

1

1

Személyi juttatás

66 747 444

0

66 747 444

74 615 214

0

74 615 214

1

2

2

Személyi juttatás járuléka

8 824 372

0

8 824 372

9 848 507

0

9 848 507

1

3

3

Dologi kiadás

17 613 946

3 367 518

20 981 464

35 383 131

7 683 330

43 066 461

1

7

4

Beruházási kiadás

1 976 378

533 622

2 510 000

2 705 511

730 489

3 436 000

1

8

5

Felújítási kiadás

230 000

0

230 000

230 000

0

230 000

II. fejezet összesen

1 543 455 152

54 958 938

1 598 414 090

1 620 386 648

71 725 421

1 692 112 069

III. FEJEZET Önkormányzati feladat

1

Személyi juttatások

296 964 740

0

296 964 740

315 247 081

0

315 247 081

1

1

1

1

Közszolgáltatási Csoport

114 494 306

0

114 494 306

116 600 501

0

116 600 501

- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret

0

0

0

0

0

0

1

1

2

Önkormányzati személyi jellegű juttatásai

152 497 532

0

152 497 532

149 903 907

0

149 903 907

1

1

3

Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások

5 880 000

0

5 880 000

5 880 000

0

5 880 000

1

1

4

Közfoglalkoztatás kiadásai

7 620 000

0

7 620 000

20 053 256

0

20 053 256

1

1

5

Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai

13 800 000

0

13 800 000

13 800 000

0

13 800 000

1

1

6

Nyári diákmunka személyi juttatásai

0

0

0

2 000 000

0

2 000 000

Projektek személyi jellegű kiadásai össszesen

2 672 902

0

2 672 902

7 009 417

0

7 009 417

1

1

6

TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program

1 501 200

0

1 501 200

1 501 200

0

1 501 200

1

1

7

Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038

1 171 702

0

1 171 702

5 508 217

0

5 508 217

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho

40 631 596

0

40 631 596

42 223 717

0

42 223 717

1

1

2

1

Közszolgáltatási Csoport feladatai

14 888 044

0

14 888 044

15 161 849

0

15 161 849

- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret

0

0

0

0

0

0

1

2

2

Önkormányzati személyi juttatások járulékai

21 781 375

0

21 781 375

21 459 529

0

21 459 529

1

2

3

Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok

764 400

0

764 400

764 400

0

764 400

1

2

4

Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai

435 300

0

435 300

1 243 477

0

1 243 477

1

2

5

Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai

2 415 000

0

2 415 000

2 415 000

0

2 415 000

1

2

6

Nyári diákmunka járulékai

0

0

0

260 000

0

260 000

Projektek munkaadókat terhelő járulékai és szoc.ho

347 477

0

347 477

919 462

0

919 462

1

2

6

TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program

195 156

0

195 156

195 156

0

195 156

1

2

7

Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038

152 321

0

152 321

724 306

0

724 306

3

Dologi kiadások

1 304 241 152

397 096 465

1 701 337 617

1 425 009 628

435 661 679

1 860 671 307

1

1

3

1

Közszolgáltatási Csoport feladatai

40 473 257

1 149 833

41 623 090

62 493 558

1 751 433

64 244 991

2

1

3

2

Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai (2021)

4 789 764

1 293 236

6 083 000

2 301 349

621 364

2 922 713

2

1

3

3

Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai

7 153 543

1 931 457

9 085 000

7 153 543

1 931 457

9 085 000

2

1

3

4

Közfoglalkoztatás dologi kiadásai

0

0

0

225 392

60 856

286 248

2

1

3

4

Városmarketing feladatok

7 874 016

2 125 984

10 000 000

4 519 963

1 220 389

5 740 352

2

1

3

5

Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok

205 249 121

55 417 262

260 666 383

222 148 345

59 980 053

282 128 398

2

1

3

6

Biztosítási díjak és önrész

14 039 394

0

14 039 394

14 039 394

0

14 039 394

2

1

3

7

Képviselői keret

7 000 000

0

7 000 000

5 725 000

0

5 725 000

2

1

3

8

ÁFA-fizetési kötelezettség

0

50 000 000

50 000 000

0

70 742 615

70 742 615

2

1

3

9

Intézmények karbantartása

13 385 827

3 614 173

17 000 000

16 164 351

4 140 815

20 305 166

1

1

3

10

VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése

0

0

0

11 750 000

3 172 500

14 922 500

1

1

3

11

Önkormányzat működtetés dologi kiadásai

149 625 796

17 166 409

166 792 205

181 888 247

19 967 718

201 855 965

1

1

3

12

Kommunális feladatok ( 5. melléklet )

528 545 457

141 566 827

670 112 284

521 445 086

137 673 327

659 118 413

1

1

3

13

Környezetvédelmi Alap kiadásai ( 8. melléklet )

3 000 000

0

3 000 000

8 364 956

1 062 992

9 427 948

1

1

3

14

Lakáscélú dologi kiadások (bontás)

5 511 811

1 488 189

7 000 000

5 511 811

1 488 189

7 000 000

1

1

3

15

Rotavírus elleni védőoltás

9 000 000

450 000

9 450 000

9 000 000

450 000

9 450 000

1

1

3

16

Koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos kiadások

2 822 416

0

2 822 416

2 822 416

0

2 822 416

1

1

3

17

Egyéb dologi kiadások

21 427 314

4 107 576

25 534 890

23 923 705

4 522 801

28 446 506

2

1

3

18

Gyöngyös - Gy.halász közti területcserék kiadásai

4 205 500

86 265

4 291 765

4 205 500

86 265

4 291 765

1

1

3

19

Városrendészet költözésének kiadásai (2021)

3 500 600

945 162

4 445 762

3 500 600

945 162

4 445 762

1

1

3

20

Olimpia úti orvosi rendelő felújításához kapcsolódó dologi kiadások

2 000 000

0

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

1

1

3

21

Intézmények takarítása

0

0

0

1 900 200

513 054

2 413 254

1

1

3

22

Részvételi költségvetéshez kapcsolódó dologi kiadások

0

0

0

2 528 775

96 869

2 625 644

1

1

3

23

Háborús menekültek befogadásához, ellátásához kapcsolódó kiadások

0

0

0

2 000 000

0

2 000 000

Projektek dologi kiadásai össszesen

71 884 139

71 238 762

143 122 901

110 592 037

81 689 895

192 281 932

2

1

3

24

TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön

34 807 805

9 398 107

44 205 912

34 807 805

9 398 107

44 205 912

2

1

3

25

TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása

1 262 457

340 863

1 603 320

1 262 457

340 863

1 603 320

2

1

3

26

TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja

6 021 153

1 625 711

7 646 864

6 021 153

1 625 711

7 646 864

2

1

3

27

TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program

3 879 245

1 047 396

4 926 641

3 879 245

1 047 396

4 926 641

2

1

3

28

TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése

4 700 143

1 269 038

5 969 181

4 700 143

1 269 038

5 969 181

1

1

3

29

EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében

267 693

72 277

339 970

267 693

72 277

339 970

2

2

3

30

KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése (beruh. FAD)

0

51 830 047

51 830 047

4 486 040

53 041 278

57 527 318

2

1

3

31

"Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán" pályázat

10 373 087

2 800 733

13 173 820

10 373 087

2 800 733

13 173 820

2

1

3

32

VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése

1 922 556

519 090

2 441 646

3 162 556

853 890

4 016 446

2

1

3

33

TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés

8 650 000

2 335 500

10 985 500

8 650 000

2 335 500

10 985 500

2

1

3

34

WE4EU 2022 pályázat

0

0

0

32 981 858

8 905 102

41 886 960

Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai

202 753 197

44 515 330

247 268 527

198 805 400

43 543 925

242 349 325

1

1

3

35

Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)

81 969 000

13 032 000

95 001 000

81 969 000

13 032 000

95 001 000

- ebből: üzemeltetési kiadások

48 268 000

13 032 000

61 300 000

48 268 000

13 032 000

61 300 000

- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások

33 701 000

0

33 701 000

33 701 000

0

33 701 000

1

1

3

36

Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap

28 263 780

7 631 220

35 895 000

24 315 983

6 659 815

30 975 798

1

1

3

37

Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.)

5 110 000

1 380 000

6 490 000

5 110 000

1 380 000

6 490 000

1

1

3

38

Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)

11 828 527

2 065 000

13 893 527

11 828 527

2 065 000

13 893 527

1

1

3

39

Temetők üzemeltetése

31 137 008

8 406 992

39 544 000

31 137 008

8 406 992

39 544 000

2

1

3

40

Parkolók üzemeltetése

44 444 882

12 000 118

56 445 000

44 444 882

12 000 118

56 445 000

4

1

Ellátottak pénzbeli juttatásai

99 715 000

0

99 715 000

97 597 000

0

97 597 000

1

1

5

1

Szociális feladatok

96 055 000

0

96 055 000

93 937 000

0

93 937 000

1

1

5

2

Arany János Tehetséggondozó Program

260 000

0

260 000

260 000

0

260 000

1

1

5

3

Önkormányzati ösztöndíj rendszer

3 400 000

0

3 400 000

3 400 000

0

3 400 000

5

Egyéb működési célú kiadások

1 912 461 744

0

1 912 461 744

2 068 574 294

0

2 068 574 294

1

6

1

Átadások GYKK Többcélú Társulás részére

694 876 872

0

694 876 872

787 787 809

0

787 787 809

1

- ebből: önkormányzati hozzájárulás

44 087 220

0

44 087 220

44 087 220

0

44 087 220

2

- ebből: normatív állami hozzájárulás

627 622 152

0

627 622 152

626 040 752

0

626 040 752

3

- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása

11 329 500

0

11 329 500

12 915 000

0

12 915 000

4

- ebből: utcai szociális munka támogatása

8 338 000

0

8 338 000

8 338 000

0

8 338 000

5

- ebből: hajléktalanok gondozóháza

0

0

0

0

0

0

6

- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret

3 500 000

0

3 500 000

3 500 000

0

3 500 000

7

- ebből: bérkompenzáció

0

0

0

0

0

0

8

- ebből: szociális ágazati pótlék

0

0

0

91 970 965

0

91 970 965

9

- ebből: egészségügyi pótlék

0

0

0

935 872

0

935 872

1

1

6

2

Önkormányzati hozzájárulás Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulásnak

422 460

0

422 460

422 460

0

422 460

1

1

6

3

Önkormányzati hozzájárulás az Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulásnak

575 140

0

575 140

575 140

0

575 140

2

1

6

4

Céljellegű tám. működésre ( 7. melléklet )

718 280 000

0

718 280 000

780 218 613

0

780 218 613

1

1

6

5

Szolidaritási hozzájárulás

415 216 580

0

415 216 580

415 216 580

0

415 216 580

1

1

6

6

Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása

2 000 000

0

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

1

1

6

7

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása

1 000 000

0

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

1

1

6

8

Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás

40 000 000

0

40 000 000

40 000 000

0

40 000 000

2

1

6

9

Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása

3 000 000

0

3 000 000

3 000 000

0

3 000 000

2

1

6

10

Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása

3 000 000

0

3 000 000

1 500 000

0

1 500 000

2

1

6

11

Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása

1 000 000

0

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

2

1

6

12

Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása

1 000 000

0

1 000 000

850 000

0

850 000

2

1

6

13

Drogstratégia megvalósítása

2 000 000

0

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

1

1

6

14

Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség

30 090 692

0

30 090 692

30 090 692

0

30 090 692

1

1

6

15

Átmeneti finanszírozás Gyöngyös Város Barátainak Köre

0

0

0

1 500 000

0

1 500 000

1

1

6

16

Várostérségfejlesztő Kft tőkerendezés veszteség miatt

0

0

0

1 413 000

0

1 413 000

6

Beruházások

671 512 983

177 183 168

848 696 151

799 132 304

150 799 221

949 931 525

2

2

7

1

Önkormányzat beruházási feladai ( 6. melléklet )

438 038 930

118 270 503

556 309 433

405 908 811

107 021 699

512 930 510

2

2

7

2

Tőkeemelés Gyöngyös-Strand Kft.

0

0

0

1 000 000

0

1 000 000

2

2

7

3

Tőkeemelés Gyöngyös-Sportcsarnok Kft.

0

0

0

1 000 000

0

1 000 000

Pályázatok beruházási kiadásai összesen

218 195 053

58 912 665

277 107 718

375 151 105

43 563 308

418 714 413

2

2

7

4

TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön

126 323 908

34 107 455

160 431 363

126 323 908

34 107 455

160 431 363

2

2

7

5

TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése

0

0

0

468 000

126 360

594 360

2

2

7

6

TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása

15 748 031

4 251 969

20 000 000

160 495 275

4 251 969

164 747 244

2

2

7

7

TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja

23 622 047

6 377 953

30 000 000

26 111 796

-11 595 550

14 516 246

2

2

7

8

VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése

52 501 067

14 175 288

66 676 355

61 752 126

16 673 074

78 425 200

2

2

7

9

Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, alacsony komfortfokozatú lakások bérleti díja)

15 279 000

0

15 279 000

16 072 388

214 214

16 286 602

7

Felújítások

1 226 101 633

331 047 442

1 557 149 075

1 399 049 466

381 505 237

1 780 554 703

2

2

8

1

Önkormányzat felújítási feladatai ( 6. melléklet )

472 791 193

127 653 621

600 444 814

681 372 848

183 359 249

864 732 097

Pályázatok felújítási kiadásai összesen

741 233 275

200 132 986

941 366 261

699 477 326

193 232 178

892 709 504

2

2

8

2

TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése

10 180 026

2 748 607

12 928 633

9 712 026

2 622 247

12 334 273

2

2

8

3

TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása

393 700 787

106 299 213

500 000 000

306 832 999

121 926 666

428 759 665

2

2

8

4

TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 Az északnyugati városrész rehabilitációja

236 220 472

63 779 528

300 000 000

278 342 696

40 444 071

318 786 767

2

2

8

5

TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése

96 337 896

26 011 232

122 349 128

99 795 511

26 944 788

126 740 299

2

2

8

6

Erőss-Bíró kúria felújítása INTERREG pályázat keretében

4 794 094

1 294 406

6 088 500

4 794 094

1 294 406

6 088 500

2

2

8

7

Lakáscélú felújítási kiadások

12 077 165

3 260 835

15 338 000

18 199 292

4 913 810

23 113 102

8

2

2

Egyéb felhalmozási célú kiadások

198 500 000

0

198 500 000

387 709 934

0

387 709 934

2

2

9

1

Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 7. melléklet )

32 000 000

0

32 000 000

85 280 000

0

85 280 000

2

2

9

2

Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés)

57 000 000

0

57 000 000

80 000 000

0

80 000 000

2

2

9

3

Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés)

90 000 000

0

90 000 000

122 000 000

0

122 000 000

2

2

9

4

Lakáshoz jutók helyi támogatása

15 000 000

0

15 000 000

15 500 000

0

15 500 000

2

2

9

5

Munkáltatói kölcsön

3 000 000

0

3 000 000

3 000 000

0

3 000 000

2

2

9

6

Püspöki úti templomkert és környéke régészeti kutatása

1 500 000

0

1 500 000

1 500 000

0

1 500 000

2

2

9

7

Önkormányzati hozzájárulás Orvosi Ügyelet portálcseréhez

0

0

0

429 934

0

429 934

2

2

9

8

Serro Cad átmeneti finanszírozás

0

0

0

80 000 000

0

80 000 000

9

Tartalékok

738 742 788

0

738 742 788

517 368 324

0

517 368 324

2

1

1

Általános tartalék

247 764 522

0

247 764 522

108 277 408

0

108 277 408

2

1

2

Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül)

74 320 398

0

74 320 398

0

0

0

2

3

Céltartalékok

416 657 868

0

416 657 868

409 090 916

0

409 090 916

2

1

1

Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2020

0

0

0

0

0

0

2

2

2

Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2018-2021

20 764 448

0

20 764 448

20 764 448

0

20 764 448

2

2

3

Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2022

2 705 000

0

2 705 000

2 705 000

0

2 705 000

2

1

4

Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2021

0

0

0

0

0

0

2

1

5

Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2022

159 000

0

159 000

159 000

0

159 000

2

1

6

Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2021

0

0

0

0

0

0

2

1

7

Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2022

318 000

0

318 000

318 000

0

318 000

2

1

8

Fel nem osztott lakbér bevétel

0

0

0

0

0

0

2

2

9

Pályázati tartalék

50 000 000

0

50 000 000

50 000 000

0

50 000 000

2

1

10

Önkormányzati területek tisztántartása

0

0

0

0

0

0

2

1

11

Ingatlanért életjáradék program

2 000 000

0

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

2

1

12

Bugát Pál Természeti Vetélkedő támogatása (Bugát-Richter Alapítvány)

400 000

0

400 000

400 000

0

400 000

2

1

13

Mikola Sándor Fizika Vetélkedő támogatása (Berze Iskolafejlesztési Alapítvány)

400 000

0

400 000

400 000

0

400 000

2

1

14

Közfoglalkoztatási tartalék

6 100 000

0

6 100 000

3 329 968

0

3 329 968

2

1

15

Jeruzsálem Úti Bölcsőde 3. csoporthoz nevelők és dajka

8 475 000

0

8 475 000

0

0

0

1

1

16

Gyepmesteri feladatok 2022. áprilistól

9 000 000

0

9 000 000

0

0

0

2

2

17

Gépjármű beszerzés mezőőrök részére

3 000 000

0

3 000 000

0

0

0

2

2

18

Mátra Honvéd Kaszinó felújítása

10 000 000

0

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

2

2

19

Vis maior alap

4 000 000

0

4 000 000

4 000 000

0

4 000 000

1

1

20

Városi Könyvtár bérfejlesztés

0

0

0

0

0

0

2

2

21

Útépítés Kócsag u-tól a Tesco-ig

0

0

0

0

0

0

2

2

22

TOP-4.3.1-15 Komplex program utánkövetése

5 000 000

0

5 000 000

0

0

0

2

2

23

TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés

69 014 500

0

69 014 500

69 014 500

0

69 014 500

2

2

24

TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra

216 000 000

0

216 000 000

216 000 000

0

216 000 000

2

1

25

Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás tagdíj emelés

9 321 920

0

9 321 920

0

0

0

2

2

26

Energetikai intézkedések megvalósítása

0

0

0

30 000 000

0

30 000 000

III. fejezet összesen

6 488 871 636

905 327 075

7 394 198 711

7 051 911 748

967 966 137

8 019 877 885

IV. Finanszírozási kiadások

1

Megelőlegezés visszafizetése

87 387 647

0

87 387 647

87 387 647

0

87 387 647

2

Hitel- és kölcsöntörlesztés

81 083 592

0

81 083 592

81 083 588

0

81 083 588

3

Likvid (folyószámlahitel) törlesztés

0

0

0

0

0

0

4

Lízing szerződéssel összefüggő kiadások

1 282 829

0

1 282 829

1 947 269

0

1 947 269

5

Értékpapírok kiadásai

0

0

0

595 000 207

0

595 000 207

6

Irányítószervi támogatás folyósítása

2 400 125 055

0

2 400 125 055

2 479 453 845

0

2 479 453 845

1

Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - működésre

843 494 108

0

843 494 108

856 370 142

0

856 370 142

2

Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - felhalmozásra

57 835 206

0

57 835 206

57 567 694

0

57 567 694

3

Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - működésre

146 419 415

0

146 419 415

147 343 562

0

147 343 562

4

Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - felhalmozásra

2 574 000

0

2 574 000

2 574 000

0

2 574 000

5

Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - működésre

214 003 390

0

214 003 390

219 291 755

0

219 291 755

6

Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - felhalmozásra

4 000 000

0

4 000 000

4 000 000

0

4 000 000

7

Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - működésre

75 044 652

0

75 044 652

93 357 319

0

93 357 319

8

Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - felhalmozásra

2 450 000

0

2 450 000

2 450 000

0

2 450 000

9

Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - működésre

967 168 181

0

967 168 181

1 000 538 140

0

1 000 538 140

10

Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - felhalmozásra

2 000 000

0

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

11

Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - működésre

82 626 103

0

82 626 103

90 851 233

0

90 851 233

12

Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - felhalmozásra

2 510 000

0

2 510 000

3 110 000

0

3 110 000

5

Betét elhelyezés

0

0

0

1 750 000 000

0

1 750 000 000

IV. fejezet összesen

2 569 879 123

0

2 569 879 123

4 994 872 556

0

4 994 872 556

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN

11 510 956 028

982 060 049

12 493 016 077

14 642 260 586

1 062 258 452

15 704 519 038

4. melléklet

4. melléklet

NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGE

adatok Ft-ban

Ssz

Jogcím

Jogszabályi hivatkozás

2022. évi EREDETI előirányzat

2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.10.27

Mutató
(fő, db)

Normatíva összege

Mutató
(fő, db)

Normatíva összege

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása

2.m.1.1

552 508 625

552 508 625

1

Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

2.m.1.1.1.1

56,66

307 032 635

56,66

307 032 635

2

Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) pálosvörösmarti feladatok

2.m.1.1.1.1

0

9 861 034

0

9 861 034

3

Település üzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása

2.m.1.1.1.2

0

39 837 200

0

39 837 200

4

Település üzemeltetés- közvilágítás támogatása

2.m.1.1.1.3

0

60 704 700

0

60 704 700

5

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

2.m.1.1.1.4

0

18 702 795

0

18 702 795

6

Településüzemeltetés - közutak támogatása

2.m.1.1.1.5

0

37 322 061

0

37 322 061

7

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

2.m.1.1.1.6

0

78 859 200

0

78 859 200

8

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2.m.1.1.1.7

0

189 000

0

189 000

Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, lásd még 3.melléklet III. fejezet 5. cím 5. sor át!)

2.m.42.5.5

415 216 580

415 216 580

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

2.m.1.2

759 738 660

762 620 160

1

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

2.m.1.2.1.1

843,0

109 590 000

843,0

109 590 000

2

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása

2.m.1.2.2.1

76,0

399 980 400

76,0

399 980 400

3

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

2.m.1.2.3.1.1.1.1

37

17 304 530

35

16 440 530

4

Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

2.m.1.2.3.1.1.1.2

9

15 695 730

9

15 695 730

5

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

2.m.1.2.5.1.1

56

217 168 000

2

792 000

6

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

0

0

2

2 953 500

7

Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

0

0

56

217 168 000

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

443 496 859

448 547 164

1

Családi bölcsőde

2.m.1.3.2.12.1

16

22 258 400

16

22 258 400

2

Felsőfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása

2.m.1.3.3.1.1

16

110 453 060

16

110 453 060

3

Bölcsodei dajkák, középfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása

2.m.1.3.3.1.2

17,6

95 972 800

18,2

98 528 800

4

Bölcsőde üzemeltetési támogatás

2.m.1.3.3.2

0

19 813 000

0

19 813 000

5

Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás

2.m.1.4.1.1

37,95

102 476 385

37,95

102 476 385

6

Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetés

2.m.1.4.1.2

0

92 206 579

0

94 700 884

7

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

2.m.1.4.2

1 111

316 635

1 111

316 635

III. fejezetből bölcsődék támogatása:

0

248 497 260

0

251 053 260

IV. Kulturálisi feladatok támogatása

2.m.1.5.2

0

62 326 932

0

62 326 932

ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN (I+II+III+IV)

1 818 071 076

1 826 002 881

TÁRSULÁSI FELADATOK

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1

Család- és gyermekjóléti szolgálat

2.m.1.3.2.1

0

64 624 644

0

64 624 644

2

Család- és gyermekjóléti központ

2.m.1.3.2.2

0

52 799 273

0

52 799 273

3

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

2.m.1.3.2.3.1

150

11 071 500

150

11 071 500

4

Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás

2.m.1.3.2.4.3

74

44 553 920

69

42 076 520

5

Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

2.m.1.3.2.6.2

69

29 251 860

69

29 251 860

6

Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

2.m.1.3.2.7.2

24

23 117 280

24

23 117 280

7

Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás

2.m.1.3.2.7.4

12

6 935 160

12

6 935 160

8

Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás

2.m.1.3.2.8.1

2

1 658 920

2

1 658 920

9

Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

2.m.1.3.2.9.2

12

6 070 800

12

6 070 800

10

Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

2.m.1.3.2.10.2

12

6 142 800

12

6 142 800

11

Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

2.m.1.3.2.11.2

30

10 574 700

30

10 574 700

12

Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény

2.m.1.3.2.11.3

0

11 045 900

0

11 045 900

13

Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás

2.m.1.3.2.13.5

15

11 610 450

15

11 610 450

14

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás

2.m.1.3.2.13.7

25

19 350 750

25

19 350 750

15

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás

2.m.1.3.2.13.8

0

0

0

0

16

Támogató szolgáltatás - alaptámogatás

2.m.1.3.2.14.1

12

3 000 000

12

3 000 000

17

Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás

2.m.1.3.2.14.2

5 674

19 348 340

5 674

19 348 340

18

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás

2.m.1.3.2.15.1.1

12

2 000 000

12

2 000 000

19

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás

2.m.1.3.2.15.1.2

49

11 874 660

49

11 874 660

20

Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás

2.m.1.3.2.16.1.1

12

2 000 000

12

2 000 000

21

Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás

2.m.1.3.2.16.1.2

60

14 540 400

60

14 540 400

22

Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - bértámogatás

2.m.1.3.4.1

35

190 396 500

35

190 396 500

23

Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - intézmény-üzemeltetés

2.m.1.3.4.2

0

48 534 000

0

49 430 000

24

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység

3.m. 2.2.3

0,0

37 120 295

0,0

37 120 295

ÁLLAMI TÁMOGATÁS TÁRSULÁSI FELADATOKRA ÖSSZESEN

627 622 152

626 040 752

ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN

2 445 693 228

2 452 043 633

5. melléklet

5. melléklet

Megnevezés

2022. évi EREDETI előirányzat

2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.10.27

Nettó

ÁFA

Bruttó

Nettó

ÁFA

Bruttó

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások

Park fenntartás GYÖNGYÖS

94 488 189

25 511 811

120 000 000

94 488 189

25 511 811

120 000 000

Park fenntartás MÁTRAFÜRED

8 882 331

2 398 229

11 280 560

8 882 331

2 398 229

11 280 560

Közterületi játszóeszközök éves karbantartása

5 905 512

1 594 488

7 500 000

5 905 512

1 594 488

7 500 000

Intézményi játszóeszközök éves karbantartása

5 118 110

1 381 890

6 500 000

6 963 767

1 880 218

8 843 985

Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata

0

0

0

1 320 000

356 400

1 676 400

Faültetés és pótlás Gyöngyös

7 874 016

2 125 984

10 000 000

9 055 118

2 444 882

11 500 000

Faültetés és pótlás Mátrafüred

393 701

106 299

500 000

393 701

106 299

500 000

Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok

26 850 394

7 249 606

34 100 000

29 555 370

7 736 949

37 292 319

Faápolási munkák a temetőkben

1 181 102

318 898

1 500 000

3 632 032

575 649

4 207 681

Fakivágások a Kőkút úton 1. ütem

3 307 086

892 914

4 200 000

4 200 000

0

4 200 000

Összesen

154 000 441

41 580 119

195 580 560

#########

42 604 925

207 000 945

Közutak üzemeltetése

Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS

31 962 503

8 629 876

40 592 379

31 424 444

8 484 599

39 909 043

Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés MÁTRAFÜRED

3 937 008

1 062 992

5 000 000

3 937 008

1 062 992

5 000 000

Járdajavítási fel nem osztható keret

13 372 391

3 610 545

16 982 936

8 665 702

2 339 739

11 005 441

Földutak karbantartása

7 874 016

2 125 984

10 000 000

0

0

0

Járdajavítások 4. körzet (2021)

2 432 432

656 757

3 089 189

2 432 432

656 757

3 089 189

Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok

12 992 126

3 507 874

16 500 000

12 874 016

3 475 984

16 350 000

Összesen

72 570 476

19 594 028

92 164 504

59 333 602

16 020 071

75 353 673

Közvilágítás üzemeltetése, energiagazdálkodás

Közvilágítás GYÖNGYÖS

29 921 260

8 078 740

38 000 000

29 921 260

8 078 740

38 000 000

Közvilágítás MÁTRAFÜRED

2 047 244

552 756

2 600 000

2 047 244

552 756

2 600 000

Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok

13 404 724

3 619 276

17 024 000

13 404 724

3 619 276

17 024 000

Összesen

45 373 228

12 250 772

57 624 000

45 373 228

12 250 772

57 624 000

Város- és községgazdálkodás

Engedélyek, tervek kiadásai

16 558 031

4 470 669

21 028 700

12 523 031

3 227 319

15 750 350

Műszaki ellenőri feladatok

5 629 921

1 520 079

7 150 000

5 629 921

1 520 079

7 150 000

Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák

4 724 409

1 275 591

6 000 000

6 062 992

1 637 008

7 700 000

Városgazdai feladatok kiadásai (2021)

6 855 213

1 850 907

8 706 120

6 833 559

1 845 061

8 678 620

Sástói táborhely rendezése (telekhatárrendezés, erdő igénybevétel)

4 724 409

1 275 591

6 000 000

4 724 409

1 275 591

6 000 000

Jeruzsálem úti gyermekintézmény telekhatárrendezés, társasházi alapító okirat módosítás költsége

472 441

127 559

600 000

472 441

127 559

600 000

Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások

4 724 409

1 275 591

6 000 000

4 724 409

1 275 591

6 000 000

Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása

5 387 008

1 062 992

6 450 000

5 387 008

1 062 992

6 450 000

Területrendezések

6 122 008

1 062 992

7 185 000

6 272 008

1 062 992

7 335 000

Ingatlanhasznosítás előkészítésével kapcsolatos kiadások

1 700 000

300 000

2 000 000

1 700 000

300 000

2 000 000

Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok

17 637 795

4 762 205

22 400 000

15 584 078

4 207 702

19 791 780

Kócsag u. gyalogátkelőhely tervezése (2021)

620 000

167 400

787 400

0

0

0

Inert hulladék aprítása és elszállítása

4 724 409

1 275 591

6 000 000

588 425

158 875

747 300

Dologi kiadások 1. körzet fejlesztési kerete terhére

0

0

0

307 814

83 110

390 924

Dologi kiadások 3. körzet fejlesztési kerete terhére

0

0

0

250 352

67 595

317 947

Dologi kiadások 5. körzet fejlesztési kerete terhére

0

0

0

1 163 840

314 237

1 478 077

Platán Úti Tagóvoda kazán csere kapcsán felmerült szolgáltatás költsége

0

0

0

350 000

94 500

444 500

Összesen

79 880 053

20 427 167

100 307 220

72 574 287

18 260 211

90 834 498

Állategészségügyi feladatok

Gyepmesteri feladatok

1 000 000

270 000

1 270 000

1 000 000

270 000

1 270 000

Rágcsáló mentesítés

4 724 409

1 275 591

6 000 000

4 724 409

1 275 591

6 000 000

Szúnyog gyérítés

944 882

255 118

1 200 000

0

0

0

Galambállomány ritkítása

393 700

106 300

500 000

0

0

0

Állategészségügyi feladatok összesen

7 062 991

1 907 009

8 970 000

5 724 409

1 545 591

7 270 000

Csapadékvíz-elvezetés, köztéri berendezések üzemeltetési és közüzemi díjai

Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS

7 874 016

2 125 984

10 000 000

7 874 016

2 125 984

10 000 000

Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása MÁTRAFÜRED

1 181 102

318 898

1 500 000

1 181 102

318 898

1 500 000

Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok

17 952 756

4 847 244

22 800 000

17 952 756

4 847 244

22 800 000

Mátrai úti vízelvezető javítása a Festék bolttól a Kovács utcáig

1 574 803

425 197

2 000 000

2 810 469

758 828

3 569 297

Összesen

28 582 677

7 717 323

36 300 000

29 818 343

8 050 954

37 869 297

Települési hulladék, köztisztasági tevékenység

Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS

103 227 559

27 871 441

131 099 000

#########

27 871 441

131 099 000

Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED

14 619 685

3 947 315

18 567 000

14 619 685

3 947 315

18 567 000

Illegális hulladék begyűjtése, elszállítása

9 448 819

2 551 181

12 000 000

12 598 425

3 401 575

16 000 000

Köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos egyéb feladatok

5 118 110

1 381 890

6 500 000

5 118 110

1 381 890

6 500 000

Összesen

132 414 173

35 751 827

168 166 000

#########

36 602 221

172 166 000

Mátrai létesítmények fenntartása

Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása

6 299 213

1 700 787

8 000 000

6 299 213

1 700 787

8 000 000

Mátrai kézi szemétgyűjtők ürítése (VG Zrt.)

2 362 205

637 795

3 000 000

2 362 205

637 795

3 000 000

Összesen

8 661 418

2 338 582

11 000 000

8 661 418

2 338 582

11 000 000

KOMMUNÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN

528 545 457

141 566 827

670 112 284

#########

#########

659 118 413

6. melléklet

6. melléklet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2022. évi EREDETI előirányzat

2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.10.27

Nettó

ÁFA

Bruttó

Nettó

ÁFA

Bruttó

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

Vízgazdálkodás

Fel nem osztott 2021. évi használati díj

25 732 006

6 947 641

32 679 647

0

0

0

Állami utak alatt végzett ivó- és szennyvízvezeték felújítás (használati díj maradvány)

186 008 000

50 222 160

236 230 160

0

0

0

Energiatakarékos fúvók beszerezése szvíztelepre

0

0

0

17 500 000

4 725 000

22 225 000

Ipari Park végátemelő leválasztása

0

0

0

26 980 000

7 284 600

34 264 600

Csapadékvíz elvezetés kiépítése az Eötvös téren (2. körzet)

0

0

0

1 655 933

447 102

2 103 035

Mátrafüredi nyilvános illemhely ivóvíz,szennyvíz bekötés terve

0

0

0

180 000

0

180 000

Összesen

211 740 006

57 169 801

268 909 807

46 315 933

12 456 702

58 772 635

Szállítási ágazat

Közlekedési-, útirányjelző- és utcanév táblák kihelyezése

787 402

212 598

1 000 000

905 512

244 488

1 150 000

Régi buszmegállók kihelyezése felújítás után (2021)

787 402

212 598

1 000 000

787 402

212 598

1 000 000

Járdaépítés az Ipari Parkban dolgozók részére

1 574 803

425 197

2 000 000

1 574 803

425 197

2 000 000

Parkoló építés a Jeruzsálem úton (Fejl keret 6. körzet 2021)

5 297 668

1 430 370

6 728 038

6 107 668

1 649 070

7 756 738

Parkoló építés a 10. körzetben (2021) szabad forrás

1 245 946

336 405

1 582 351

0

0

0

Parkoló építés a 2. körzetben (2021) szabad forrás

770 846

208 129

978 975

0

0

0

Parkoló építések az 5. körzetben (2021) szabad forrás

2 935 718

792 644

3 728 362

0

0

0

Parkoló építés a Pesti úton (8. körzet) 2021 szabad forrás

14 505

3 916

18 421

0

0

0

Mozgássérült feljáró építése a Szövetkezet út 7. és 17. mellett (8. körzet) 2021 szabad forrás

45 721

12 345

58 066

0

0

0

Sétány burkolása a Kinizsi téren (Fejl. keret 1. körzet) 2021

1 574 803

425 197

2 000 000

0

0

0

Parkoló fejlesztés a Városkert úton (Fejl. keret 5. körzet) 2021 szabad forrás

2 642 618

713 507

3 356 125

0

0

0

Parkoló kialakítás a bemelegítő csarnok mellett

787 402

212 598

1 000 000

787 402

212 598

1 000 000

Parkoló kialakítás a Szövetkezet úton

787 402

212 598

1 000 000

787 402

212 598

1 000 000

Déli városrész forgalom szabályozása (tehergk.)

6 889 764

1 860 236

8 750 000

6 889 764

1 860 236

8 750 000

Párhuzamos parkoló építése a Kolozsvári u. 21-25. előtt (9. körzet)

0

0

0

3 471 144

937 209

4 408 353

Forgalom-lassító küszöb kialakítása a Gyár utcában (9. körzet)

0

0

0

585 685

158 135

743 820

Forgalom-lassító küszöb kialakítása az Esze Tamás utcában (9. körzet)

0

0

0

851 038

229 780

1 080 818

Sárhegyre vezető út kiépítése

0

0

0

12 010 000

3 242 700

15 252 700

Gyalogos átkelőhely kialakítása a Kócsag-Cinke köz kereszteződésben

0

0

0

620 000

167 400

787 400

Berze Nagy J. utca szélesítése (1. körzet)

0

0

0

7 208 595

1 946 321

9 154 916

Gyeprácsos parkolók építése a Városkert úton (5. körzet)

0

0

0

12 716 245

3 433 386

16 149 631

Gyeprácsos parkolók építése a Jeruzsálem úton (6. körzet)

0

0

0

15 747 982

4 251 955

19 999 937

Merőleges parkolók kialakítása a Bajcsy Zs. u. 28-32. előtt

0

0

0

5 203 607

1 404 974

6 608 581

Ferde parkolók kialakítása a Jószerencsét utcában (10. körzet)

0

0

0

13 521 368

3 650 769

17 172 137

Zsellérközös városrészben útépítés és csapadékvíz elvezetés tervezése

0

0

0

1 417 500

382 725

1 800 225

Kolozsvári úton gyeprácsos parkoló kiviteli terve

0

0

0

2 350 000

634 500

2 984 500

Kócsag úti parkoló kialakítás terve

0

0

0

400 000

108 000

508 000

Összesen

26 142 000

7 058 338

33 200 338

93 943 117

25 364 639

119 307 756

Energia ágazat

Energiamegtakarítási feladatok végrehajtása

3 937 008

1 062 992

5 000 000

3 847 930

1 038 941

4 886 871

Közvilágítás fejlesztése (Fejl. keret 10. körzet) 2021 szabad forrás

401 471

108 397

509 868

0

0

0

Közvilágítás fejlesztése (Fejl. keret 10. körzet) 2021 Olimpia, Iskola u.közvil fejlesztés

1 291 443

348 689

1 640 132

1 291 443

348 689

1 640 132

Közvilágítás fejlesztése Mátrafüreden a Harkály ház és az Óvoda közötti ösvényen

1 181 102

318 898

1 500 000

1 270 180

342 949

1 613 129

Közvilágítás fejlesztés a Kemény János utcában

2 362 205

637 795

3 000 000

2 461 079

664 491

3 125 570

Közvilágítás fejlesztés kapcsán tervezés (Kemény J utca) 2021

196 850

53 150

250 000

196 850

53 150

250 000

közvilágítás fejlesztés a Pipishegyi bejárónál (2021) 1. körzet

135 900

36 693

172 593

135 900

36 693

172 593

Émász tulajdonú lámpatestek megvásárlása-ledesítés kapcsán (2021)

1 592 303

429 922

2 022 225

1 592 303

429 922

2 022 225

LED-es korszerűsítés (2021)

6 003 041

1 620 821

7 623 862

6 003 041

1 620 821

7 623 862

Közvilágítás fejlesztése a 3. körzetben (2021) szabad forrás

450 269

121 573

571 842

0

0

0

Hálózatbővítés Kossuth út 1.

0

0

0

109 200

29 484

138 684

Haller-Berényi Kastély elektromos hálózat csatlakozási díj

2 917 700

787 779

3 705 479

2 917 700

787 779

3 705 479

Összesen

20 469 292

5 526 709

25 996 001

19 825 626

5 352 919

25 178 545

Park ágazat

Játszóeszközök kötelező szabványossági felülvizsgálata

3 149 606

850 394

4 000 000

-16 051

-4 334

-20 385

Fejlesztési keret 1. körzet Kinizsi tér játszótér fejlesztés (2020) 2021 szabad forrás

19 828

5 354

25 182

0

0

0

Autóbusz pályaudvar mögötti park felújítása (5. körzet)

0

0

0

998 300

0

998 300

Ringsted úti sportpálya területén kézilabda pálya építés terve

0

0

0

0

0

0

Kő virágtartók az 1. körzetbe

0

0

0

920 000

248 400

1 168 400

Parkfejlesztés és kamera beszerzés (Fejl. keret 10. körzet) 2021 szabad forrás

1 182 503

319 276

1 501 779

244 852

66 110

310 962

Összesen

4 351 937

1 175 024

5 526 961

2 147 101

310 176

2 457 277

Egyéb ágazat

Fejlesztési keret 1. körzet

7 874 016

2 125 984

10 000 000

6 625 480

1 788 880

8 414 360

Fejlesztési keret 2. körzet

11 811 024

3 188 976

15 000 000

12 265 575

3 311 705

15 577 280

Fejlesztési keret 3. körzet

14 337 914

3 871 236

18 209 150

14 208 883

3 836 398

18 045 281

Fejlesztési keret 4. körzet

7 874 016

2 125 984

10 000 000

7 989 585

2 157 187

10 146 772

Fejlesztési keret 5. körzet

7 925 883

2 139 988

10 065 871

11 721 027

3 420 718

15 141 745

Fejlesztési keret 6. körzet

7 874 016

2 125 984

10 000 000

7 859 740

2 122 130

9 981 870

Fejlesztési keret 7. körzet

12 293 939

3 319 362

15 613 301

12 293 939

3 319 362

15 613 301

Fejlesztési keret 8. körzet

7 902 439

2 133 658

10 036 097

6 619 439

1 787 248

8 406 687

Fejlesztési keret 9. körzet

7 874 016

2 125 984

10 000 000

9 068 243

2 448 425

11 516 668

Fejlesztési keret 10. körzet

9 089 599

2 454 192

11 543 791

11 919 519

3 218 270

15 137 789

Térfigyelő kamerák telepítése a város több pontján

2 362 205

637 795

3 000 000

2 362 205

637 795

3 000 000

Kamerarendszer bővítése (kamera, rádió, szoftver)

5 862 400

1 582 848

7 445 248

5 862 400

1 582 848

7 445 248

3-as út, 24-es utak bevezető szakaszai - körforgalom, üdvözlő építmények

11 811 024

3 188 976

15 000 000

11 811 024

3 188 976

15 000 000

Sószóró edények beszerzése

1 574 803

425 197

2 000 000

1 574 803

425 197

2 000 000

Képviselői laptop

314 961

85 039

400 000

314 961

85 039

400 000

Fejlesztési keret Polgármester (2020) 2021

93 910

25 356

119 266

93 910

25 356

119 266

Vandálbiztos nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred (2021)

7 874 016

2 125 984

10 000 000

7 874 016

2 125 984

10 000 000

Vandálbiztos nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Belváros (4. körzet) 2021

7 874 016

2 125 984

10 000 000

7 874 016

2 125 984

10 000 000

Urnafal építése a felsővárosi temetőben (2021)

4 645 669

1 254 331

5 900 000

4 645 669

1 254 331

5 900 000

A GYITI udvarán lévő (Művelődési Ház) Önkormányzati tulajdonú gáznyomásszabályzó megszüntetése

2 362 205

637 795

3 000 000

2 362 205

637 795

3 000 000

Kékestető Klimatikus Gyógyhely cím megszerzése

787 401

212 599

1 000 000

787 401

212 599

1 000 000

Egyéb fejlesztési feladatok (Fejl. keret 1. körzet) 2021 szabad forrás

257 801

69 606

327 407

0

0

0

Honvédségi emlékmű létrehozása

3 937 008

1 062 992

5 000 000

3 937 008

1 062 992

5 000 000

Zöldhulladák lerakó pontok kialakítása

2 362 205

637 795

3 000 000

2 916 981

787 584

3 704 565

Akadálymentesített kültéri lépcsőjáró a Közös Hivatal új épületéhez

3 937 008

1 062 992

5 000 000

3 937 008

1 062 992

5 000 000

Licence díjak

634 646

171 354

806 000

634 646

171 354

806 000

Beléptető rendszer a Városházára

4 724 409

1 275 591

6 000 000

4 724 409

1 275 591

6 000 000

Temetők felújítása

7 874 016

2 125 984

10 000 000

11 023 622

2 976 378

14 000 000

Részvételi költségvetés

6 299 213

1 700 787

8 000 000

5 940 438

1 603 918

7 544 356

Genirobot beszerzése az óvodáknak (8. körzet) 2021

236 220

63 780

300 000

236 220

63 780

300 000

Kerítés építés a gyepmesteri telepen (Fejl. keret 1. körzet) 2021

393 701

106 299

500 000

393 701

106 299

500 000

Dróthálós mobil kerítésrendszer megvásárlása

554 390

149 685

704 075

554 390

149 685

704 075

Hivatal Fő téri pince szellőzés kiépítése

556 000

150 120

706 120

556 000

150 120

706 120

Tündérkert Tagóvoda udvari WC, vizesblokk kialakítása

3 149 606

850 394

4 000 000

3 149 606

850 394

4 000 000

Kisértékű gép, berendezés beszerzése

0

0

0

72 378

19 541

91 919

Jeruzsálem úti gyermekintézmények beruházási kiadásai

0

0

0

17 695 230

4 179 525

21 874 755

Intézményfelújítási keretből megvalósított beruházások

0

0

0

2 737 515

739 129

3 476 644

Oktatási Kabinet vásárlása

0

0

0

7 086 615

0

7 086 615

Konyhafelújítás kapcsán beszerezett eszközök Jeruzsálem úti Bölcsődébe

0

0

0

5 501 300

1 485 352

6 986 652

Gyöngyös Turisztikai felirat

0

0

0

2 488 415

671 872

3 160 287

Közszolgáltatási Csoport beszerzései

0

0

0

221 139

59 709

280 848

Kazáncsere a Platán Úti Tagóvodában

0

0

0

990 000

267 300

1 257 300

Térfigyelő kamerák kihelyezése a 2. körzetben

0

0

0

2 303 910

622 056

2 925 966

Sportpálya kialakítása Ringsted úton (7. körzet)

0

0

0

15 748 031

4 251 969

20 000 000

Kamerák kihelyezése a 9. körzetben

0

0

0

2 362 205

637 795

3 000 000

Gépjármű beszerzés a mezőőrők részére

0

0

0

1 717 087

463 613

2 180 700

Notebook beszerzés új képviselő részére

0

0

0

221 439

59 789

281 228

Adventi faházikó építése Mátrafüreden

0

0

0

393 701

106 299

500 000

Összesen

175 335 695

47 340 631

222 676 326

243 677 034

63 537 263

307 214 297

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

438 038 930

118 270 503

556 309 433

405 908 811

107 021 699

512 930 510

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Vízgazdálkodás

Víztárolók és zárkamrák építészeti felújítása (használati díj 2020)

6 250 220

1 687 560

7 937 780

3 005 000

811 350

3 816 350

Csalogány utcai ivóvíz gerincvezeték felújítás 300 m (használati díj 2021)

15 000 000

4 050 000

19 050 000

15 000 000

4 050 000

19 050 000

Ivóvíz gerincvezeték felújítás Petőfi utca, Északi külhatár utca (használati díj 2021)

14 750 000

3 982 500

18 732 500

14 750 000

3 982 500

18 732 500

Fel nem osztott használati díj szennyvíz

16 265 985

4 391 815

20 657 800

0

0

0

Mátrafüred, Üdülősor utca 59/a számú ingatlannál 60 fm szennyvíz gerinc- és bekötővezeték rekonstrukció

4 260 000

1 150 200

5 410 200

4 260 000

1 150 200

5 410 200

Mátra, Tetvesréten 30 fm gerinccsatorna rekonstrukció

2 130 000

575 100

2 705 100

0

0

0

Dobó u. 6. szám előtt 50 fm gerinccsatorna rekonstrukció

3 550 000

958 500

4 508 500

3 550 000

958 500

4 508 500

Mérges utca 20. előtt 120 fm gerinccsatorna rekonstrukció

8 520 000

2 300 400

10 820 400

0

0

0

Aranysas utca 78. szám előtt 20 fm gerinccsatorna rekonstrukció

1 420 000

383 400

1 803 400

1 420 000

383 400

1 803 400

Ipari Park végátemelő leválasztása

26 980 000

7 284 600

34 264 600

0

0

0

Damjanich-Deák F. utcai körforgalom ivóvízvezeték kiváltás

0

0

0

16 000 000

4 320 000

20 320 000

Vachott S. utca Deák F. és Szt. Bertalan utcák közötti szakaszán 315 fm ivóvíz gerinc- és bekötővezetékek rekonstrukció

0

0

0

24 885 000

6 718 950

31 603 950

Petőfi S. utca K-i oldalán 260 fm töltöltővezeték rekonstrukció

0

0

0

20 540 000

5 545 800

26 085 800

Petőfi S. utca Ny-i oldlán 530 fm gerinccsatorna rekonstrukció

0