Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 25- 2022. 11. 26

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.25.

A Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Gyöngyös Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület üléséről hangfelvétel készül, amelynek megismerhetősége szempontjából – a honlapon történő közzététel kivételével - a (4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. A képviselőtestületi ülések előterjesztése, jegyzőkönyve, az ülésen készült hangfelvétel, és a Mikrovoks rendszerben tárolt adatok kezelésére, megőrzésére, selejtezésére vonatkozóan a Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési Szabályzatában és Irattári Tervében foglaltak irányadók.”

„(5a) A Polgármester különösen indokolt esetben, a Hivatal egészére vagy egy részére vonatkozóan, egyedi rendelkezésével a (4) - (5) bekezdésben foglaltaktól eltérő munkarendet és ügyfélfogadási rendet határozhat meg, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.”

3. § Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Közös Önkormányzati Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges jogi és egyéb szakmai, valamint adminisztratív és technikai segítséget megadja, ügyviteli feladatait ellátja. A testületi működés feltételei biztosításának részletes meghatározását a Gyöngyös Városi Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött közigazgatási szerződés tartalmazza.”

4. § Az SZMSZ 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzati határozatokról a Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodája elektronikus nyilvántartást vezet a képviselői elektronikus rendszerben. Az önkormányzati rendeletek a Nemzeti Jogszabálytárban kerülnek közzétételre.”

5. § Az SZMSZ 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Hatályát veszti az SZMSZ 35. § (3) bekezdése.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 34/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet