Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2023. 04. 28

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról1

2023.04.28.

A Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Az Önkormányzat jogállása és kapcsolatai

1. Önkormányzati jelképek, elismerések

1. § (1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése:

Gyöngyös Városi Önkormányzat (továbbiakban, Önkormányzat)
(2) Az Önkormányzat székhelye: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.
(3) Az Önkormányzat jelképei a város címere és zászlaja, leírásukat, használatuk rendjét az erről szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat által adományozható kitüntetések alapításának és adományozásának szabályait az erről szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.

2. Az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai

2. § (1) A Képviselő-testület döntése alapján a külföldi önkormányzatokkal együttműködés alakítható ki vagy testvérvárosi kapcsolat létesíthető, az Önkormányzat nemzetközi önkormányzati szervezethez csatlakozhat.

(2) Együttműködés vagy kapcsolat létesítéséhez és megszüntetéséhez a Képviselő-testület minősített többséggel meghozott döntése szükséges.

(3) Gyöngyös város testvérvárosai: a dániai Ringsted, az ausztriai Zeltweg, a romániai Kézdivásárhely, a finn Pieksämäki, a lengyelországi Sanok, a törökországi Manisa, a macedóniai Štip és a kínai Luohe.

II. Fejezet

Az Önkormányzat általános működése

3. Az Önkormányzat feladat- és hatásköre

3. § (1) Az Önkormányzat köteles ellátni a törvényben meghatározott kötelező önkormányzati feladatokat, ezen túlmenően önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe.

(2) Az Önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét és együttműködik a közösségekkel. A Képviselő-testület a polgármesteren, az alpolgármestereken és a bizottságokon, valamint a képviselőkön keresztül tart kapcsolatot velük, a vonatkozó döntések előkészítésébe bevonja őket.

4. § (1)2 Az önkormányzati feladatokat a Képviselő-testület és szervei: a polgármester, a Képviselő-testület bizottságai, a Mátrafüredi Részönkormányzat Testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal, a jegyző, illetve – a Képviselő-testület döntése alapján - az önkormányzati intézmények, továbbá az önkormányzat részvételével alakult önkormányzati társulások látják el.

(2) A Képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátását saját intézménye, gazdasági társasága, illetve a részvételével működő önkormányzati társulás által fenntartott intézményen túl a kizárólagos tulajdonában, vagy a részvételével alakult társulás résztulajdonában lévő gazdasági társaság útján, más gazdálkodó vagy civil szervezettel kötött ellátási szerződés vagy egyéb megállapodás útján biztosítja.

(3) A Képviselő-testület a közszolgáltatások szervezésében, a területfejlesztésben és a gazdaságszervező munkában együttműködik az adott feladat ellátása érdekében társulásba tömörült települések önkormányzataival.

(4) A Képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a Mátrafüredi Részönkormányzat Testületére, a jegyzőre, továbbá a részvételével alakult önkormányzati társulásra ruházhatja. A hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, a hatáskört visszavonhatja. Hatáskör átruházásához minden esetben minősített többségű szavazat szükséges. Az átruházott hatáskörök jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az átruházott hatáskör gyakorlásáról a polgármester, a bizottsági elnök, a Mátrafüredi Részönkormányzat Testületének vezetője, valamint a jegyző a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámol. A Polgármester a társulás átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, a társulási tanácsban végzett munkájáról évente legalább egy alkalommal a Képviselő-testületnek beszámol.

(6) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházhatók át az Mötv. 42 §-ban foglalt hatáskörök.

(7)3 Törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendeletben biztosított közigazgatási, hatósági jogkörben eljáró polgármestert, jegyzőt, illetve a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőjét a Képviselő-testület nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

II. Fejezet

Gyöngyös Városi Önkormányzat szervei és működésük

4. A Képviselő-testület

5. § (1) A Képviselő-testület hivatalos megnevezése: Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete.

(2)4 A Képviselő-testület tagjainak száma: 15 fő. A Képviselő-testület tagjai névsorát, a támogató párt- és társadalmi szervezet elnevezését az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület feladat- és hatáskörét ülésein gyakorolja. A Képviselő-testület évente legalább tíz alkalommal ülésezik, a munkatervében meghatározott hónapokban nyári szünetet tart.

5. A testületi ülés összehívása

6. § (1) A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az általa ezzel megbízott, a Képviselő-testület tagjai közül megválasztott alpolgármester hívja össze. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatás esetén a Képviselő-testület ülését – az itt rögzített sorrendben - a korelnök, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze. A Mötv. 44. §-ában foglalt esetben az ülést a polgármester 15 napon belül hívja össze.

(2)5 A képviselő-testületi ülés jellegéből fakadóan: alakuló, munkaterv szerinti (soros), rendkívüli, vagy közmeghallgatás lehet. A Képviselő-testület éves munkatervében nem szereplő ülések és az ezeket előkészítő bizottsági ülések rendkívüli ülések.

(3) A képviselő-testület alakuló ülését a választás eredményének jogerőssé válását követő 15 napon belüli időpontra a polgármester hívja össze. Az alakuló ülést a polgármester vezeti az alábbiak szerint:

a) az ülés ünnepélyes megnyitása után a Helyi Választási Bizottság elnöke ismerteti a választás végleges eredményét;

b) az önkormányzati képviselők és a polgármester esküt tesznek, majd a polgármester megtartja székfoglaló beszédét;

c) a Képviselő-testület a polgármester javaslatára titkos szavazással megválasztja az alpolgármestereket; megállapítja a polgármester és az alpolgármesterek illetményét;

d) a Képviselő-testület kialakítja bizottsági szervezetét, szükség szerint módosítja a szervezeti és működési szabályzatát (továbbiakban, SZMSZ);

e) megválasztja a pénzügyi bizottságot és létrehozza a Jogi és Ügyrendi Bizottságot, amelyet megbíz az SZMSZ felülvizsgálatával, valamint a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos és az összeférhetetlenségi eljárások lebonyolításával.

(4) A munkaterv szerinti ülések a munkatervben elfogadott napon, 9.00 órakor kezdődnek, amelyek legfeljebb 20.00 óráig tartanak. A Képviselő-testület – minősített többségű szavazattal – dönthet az ülés legfeljebb 22.00 óráig tartó folytatásáról.

(5)6 A képviselőknek a meghívót, és a Képviselő-testület és annak bizottságai által tárgyalandó előterjesztések teljes anyagát, továbbá a bizottságok külső tagjainak és a meghívottaknak a meghívót és az őket érintő napirendek előterjesztéseit úgy kell kézbesíteni, hogy az legalább 3 munkanappal az ülést megelőzően megtörténjen. A kézbesítés a képviselők és a bizottságok külső tagjai részére elektronikus formában, a MikroDat rendszeren keresztül történik. A MikroDat bármely okból történő meghibásodása esetén a Jegyző köteles gondoskodni az ülés anyagának papíralapon, vagy más alkalmas elektronikus adathordozón történő teljes körű kézbesítéséről.

(6) Az ülés meghívóján nem szereplő, vagy a meghívón szereplő, de a 6. § (5) bekezdésében foglalt határidőiben nem kézbesített, nagyobb terjedelmű, vagy bonyolultabb megítélést igénylő előterjesztéseket (önkormányzati koncepciók, gazdasági program, jelentősebb rendelettervezetek) legkésőbb a testületi ülést megelőző 10. napon 10 óráig kell a képviselők részére megküldeni. Ettől eltérni kizárólag a jelentős önkormányzati érdeket képviselő, vagy központi szabályozókban meghatározott határidő betartását célzó, vagy önkormányzati érdekeltségű pályázat határidőre történő benyújtását elősegítő előterjesztés esetében lehet.

(7)7 A Képviselő-testület ülésének időpontjáról, helyéről és tervezett napirendjéről a Közös Önkormányzati Hivatal a lakosságot az ülés előtt legalább öt nappal értesíti. A lakosság tájékoztatása a Közös Önkormányzati Hivatal Fő térre néző ablakában elhelyezett hirdetménnyel, valamint a helyi sajtó útján, továbbá az Önkormányzat honlapján, részben a Városlakói EDtR alkalmazáson keresztül, valamint a MikroDat felületen történik. A meghívót elektronikus formában meg kell küldeni

a) a Vachott Sándor Városi Könyvtár, Kiállítóhely és Muzeális Gyűjteménynek, továbbá a Mátrafüredi Teleháznak,

b) a Gyöngyösi Médiaközpont Nonprofit Kft-nek,

c) a helyi rádió szerkesztőségének,

d) a Heves Megyei Hírlapnak

azzal a tájékoztatással, hogy a nyilvános ülés előterjesztései az Önkormányzat honlapján megtekinthetők.

(8) A közmeghallgatást igénylő napirendet tárgyaló ülés időpontját, helyét a (6) bekezdésben rögzítetteken kívül egy hirdetési újságban is közzé kell tenni.

(9) Rendkívüli ülést a polgármester hívhat össze. Össze kell hívni a Képviselő-testület ülését az Mötv. 44. §-ban meghatározott esetekben, az indítvány benyújtását követő 15 napon belüli időpontra.

(10) Rendkívüli ülésre a Képviselő-testület – indokolt esetben -, rövid úton személyes értesítéssel vagy telefonon, írásos meghívó, előterjesztés nélkül is összehívható.

(11) Szabályellenesen – nem a 6. § (1), (3) és (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – összehívott vagy összegyűlt ülés, illetve annak döntései érvénytelennek tekintendők.

(12) A meghívónak tartalmaznia kell az ülés jellegét, helyét, kezdési időpontját, és a javasolt napirendi pontokat, a 13. § (3) bekezdésében meghatározott sorrendben.

7. § (1)8 A Képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal vehet részt:

1. a nem a képviselők közül választott alpolgármester

2. a jegyző,

3. az aljegyző,

4. a Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységének vezetője vagy annak helyettese,

5. a főépítész,

6. a bizottság nem képviselő tagja, az adott bizottság feladatkörébe tartozó napirend tárgyalásakor;

7. a Roma, továbbá Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elnöke,

8. az Önkormányzat könyvvizsgálója,

9. a Heves Megyei 2. sz. OEVK országgyűlési képviselője,

10. önkormányzati intézmény vezetője, amelyek tevékenységét a napirend tárgya érinti,

11. a tevékenységi körüket érintő napirend tárgyalásánál azon civil szervezetek, érdekképviseleti szervezetek képviselői, akinek a tanácskozási joggal való meghívását a polgármester az adott napirendi pont tárgyalásánál indokoltnak tartja;

12. az Önkormányzat kizárólagos, vagy kisebbségi tulajdonában álló gazdasági társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottságának tagja, könyvvizsgálója az adott társaságot érintő napirend tárgyalásakor,

13. valamint azok, akiket a polgármester ilyen joggal meghív.

(2) Az ülésen tanácskozási joggal való részvétel a meghívott esetleges akadályoztatása esetén – kivéve az (1) bekezdés 1-2. és 4. pontjaiban felsoroltakat –, az általa ezzel megbízott személyt illeti meg.

8. § (1) A Képviselő-testület nyilvános üléséről engedély nélkül készíthető kép-, és hangfelvétel.

(2)9 A Képviselő-testület zárt ülésének eseteire, valamint a zárt ülésen részt vevők személyére vonatkozóan az Mötv. zárt ülésre irányadó rendelkezéseit kell alkalmazni. A feladatkörüket, megbízatásukat érintő napirendek tárgyalása során a Közös Önkormányzati Hivatal vezető megbízású köztisztviselőjét, valamint az Önkormányzat könyvvizsgálóját szakértőnek kell tekinteni.

(3) A nyilvános ülésen jelenlévő állampolgárok hozzászólását a polgármester engedélyezheti legfeljebb két percben, a vita lezárását követően, a döntés meghozatala előtt. Az állampolgári jogon történő hozzászólás lehetősége a Képviselő-testület tagjait nem illeti meg.

(4) Személyi ügyek tárgyalásakor az érintettet a napirend tárgyalását megelőzően írásban nyilatkoztatni kell arra vonatkozóan, hogy az előterjesztés nyilvános tárgyalásához hozzájárul-e. Hozzájárulás hiányában az adott napirend csak zárt ülésen tárgyalható abban az esetben is, ha több érintett esetén legalább az egyik a hozzájárulást nem adja meg.

6. Munkaterv

9. § (1) A Képviselő-testület éves munkatervét a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé, előkészítéséhez javaslatot kér a képviselőktől és a bizottságoktól, a Mátrafüredi Részönkormányzat Testületétől, illetve a Roma, valamint a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületétől. A munkatervet úgy kell összeállítani, hogy az tükrözze az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak folyamatos áttekintését.

(2) A munkatervnek tartalmaznia kell:

a) a testületi ülések jellegét, tervezett időpontjait, napirendjeit;

b) a napirendek előterjesztőjét, előadóját, valamint az előkészítésben részt vevő bizottság, egyéb szervezetek elnevezését;

c) azt a napirendet, amelyek előkészítése során közmeghallgatást kell tartani;

d) azt a napirendet, amelyre valamely bizottság tesz javaslatot;

e) az előterjesztés elkészítésének határidejét;

f) utalást lakossági fórum, településrészi tanácskozás szükség szerinti megtartására.

(3) Az elfogadott munkaterv hozzáférhetőségét az Önkormányzat honlapján folyamatosan biztosítani kell.

7. Testületi előterjesztés

10. § (1) A Képviselő-testület döntését írásos előterjesztés alapján hozza meg, amely csak az előterjesztés tárgya szerint érintett bizottság véleményével tűzhető napirendre.

(2) A 39. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével bizottsági vélemény nélkül is megtárgyalásra bocsátható az az előterjesztés, amely az (5) bekezdés alapján kerül napirendre és az érintett bizottság az idő rövidsége miatt véleményezésre nem volt összehívható, valamint bármely esetben, ha a bizottság az előterjesztés véleményezésére nem tartott igényt.

(3)10 Előterjesztést nyújthat be a Képviselő-testülethez a polgármester, az alpolgármesterek, bármelyik képviselő vagy bizottság, a jegyző, az aljegyző, a Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységének vezetője, a főépítész, továbbá akit a Képviselő-testület vagy a polgármester erre felkér, illetve akit jogszabály erre felhatalmaz.

(4) Az ülést megelőzően legalább 14 nappal a képviselők legalább egynegyede (4 fő) vagy bármely bizottság írásban vagy jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel kezdeményezheti az általuk kidolgozott, az ülés összehívásának indokát is tartalmazó előterjesztés napirendre tűzését, amelyet a Képviselő-testület köteles a napirendi javaslatok közé felvenni.

(5) Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásba foglalt előterjesztésnek és határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását. Kivételesen szóbeli előterjesztés is a Képviselő-testület elé terjeszthető, ezt utólag írásba kell foglalni.

(6) Az ülés meghívójában nem szereplő előterjesztés (sürgősségi indítvány), valamint a meghívóban szereplő, de nem a 6. § (5) és (6) bekezdésében szabályozottak szerint kézbesített előterjesztés napirendre tűzéséhez a Képviselő-testület minősített többséggel hozott határozata szükséges.

(7) Az előterjesztés elkészítése során törekedni kell arra, hogy azok – mellékletek nélküli - terjedelme ne haladja meg az öt oldalt. Ez alól kivétel a gazdasági program, az önkormányzati koncepciók, pályázati dokumentációk és a rendelettervezetek indoklási része.

(8) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell a tárgy meghatározását, az előterjesztő, valamint az előkészítésben közreműködő megnevezését, a javasolt döntés indokának és annak várható hatásának bemutatását, az arra vonatkozó utalást, hogy az adott tárgykörben volt-e korábban képviselő-testületi döntés, amennyiben igen, mi indokolja az ismételt tárgyalást, valamint az egyértelműen megfogalmazott határozati javaslat vagy rendelettervezet szövegét, szükség szerint a döntési alternatívákat, továbbá a végrehajtásért felelős szerv vagy személy megnevezését, valamint a végrehajtás határidejét.

(9) A (8) bekezdésben foglaltakon túl az előterjesztésre vonatkozó egységes, alaki és a (8) bekezdésben rögzített tartalmi követelményeket jegyzői utasítás szabályozza.

(10) Azon előterjesztést, melynek zárt ülésen történő tárgyalását törvény előírja vagy lehetővé teszi és azt az előterjesztő a „Zárt ülésre javasolt!” minősítéssel lát el, csak a zárt ülés résztvevőinek szabad megküldeni. E rendelkezés nem érinti a Képviselő-testületnek azt a jogát, hogy az előterjesztést a javaslattól eltérően – ha azt törvény nem zárja ki –, nyílt ülésen vitassa meg. A zárt ülésre szánt előterjesztést és mellékleteit a zárt ülés résztvevői kötelesek bizalmasan kezelni, figyelemmel a személyes adatok és az üzleti titkok védelmét szolgáló vonatkozó jogszabályi előírásokra.

(11) Nem terjeszthető a Képviselő-testület elé olyan rendelettervezet vagy határozati javaslatot is tartalmazó előterjesztés, melyet a jegyző előzetesen alaki, tartalmi, valamint törvényességi szempontból nem hagyott jóvá.

(12)11 A Képviselő-testület elé kerülő – bizottság által előzetesen megtárgyalt – rendelet-tervezet érdemi megváltoztatására, kiegészítésére irányuló módosító javaslatokat írásban, legkésőbb az ülést megelőző nap 9.00 órájáig kell a polgármesterhez eljuttatni.

Határidőben benyújtottnak tekintendő az a módosító indítvány is, amelyet ezen időpontig az indítványt tevő képviselő elektronikus úton továbbít a jegyző részére. A képviselői módosító indítványok a beérkezésük, az előterjesztői módosítások az elkészítésük napján elektronikus úton kerülnek a MikroDat rendszeren keresztül a képviselők részére megküldésre.
(13) 12 A rendelettervezethez főzött bizottsági módosító javaslatokat – a bizottsági ülés jegyzőkönyvének kivonatával – a testületi ülés napján legkésőbb 8 óráig, a testületi ülés napján ülésező bizottság javaslata esetén a testületi ülés megkezdéséig kell eljuttatni a polgármesterhez. A módosító javaslatokat a MikroDat rendszeren keresztül kell valamennyi képviselő számára hozzáférhetővé tenni.
(14) A rendelettervezet vitájában kizárólag olyan, szóban előterjesztett módosító javaslatot lehet megvitatni és szavazásra bocsátani, amely kapcsolódik az előterjesztett tervezetben foglalt szabályozáshoz, valamint amely törvényességi és szakmai szempontból további vizsgálatot, előkészítést nem igényel.
(15) A 6. § (6) bekezdésben szabályozott előterjesztés módosításának határidejére vonatkozóan a (12) és (13) bekezdésben foglalt szabályok az irányadók. A testületi ülést megelőző napon és az ülés napján ülésező bizottság véleményéről a bizottság elnöke részletes tájékoztatást ad a testületi ülésen, ismertetve a vitában elhangzott főbb javaslatokat, indítványokat, valamint azok támogatásának vagy elvetésének indokait.

8. A testületi ülés vezetése, menete és rendjének fenntartása

11. § (1) A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az általa ezzel megbízott, a Képviselő-testület tagjai közül megválasztott alpolgármester, vagy ennek hiányában a 6. § (1) bekezdésében meghatározott személy vezeti.

(2) A képviselők közül választott alpolgármester megválasztásáig a polgármester helyettesítésére az ülésen –az itt rögzített sorrendben- a korelnök, továbbá a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke jogosult.

12. § (1) Az ülés kezdetén a polgármester megállapítja és folyamatosan figyelemmel kíséri a határozatképességet.

(2) Az ülés elején, napirend előtt kerülnek előterjesztésre az alábbiak:

a) polgármester, valamint az alpolgármesterek tájékoztatója a legutóbbi ülés óta a testület képviseletében tett intézkedéseiről, a fontosabb eseményekről, ahol ez indokolt, ezek rövid lényegének ismertetésével;

b) jelentések a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról;

c) jelentések az átruházott hatáskörben hozott döntésekről;

d) az ülést megelőzően írásban benyújtott interpellációkra adott válaszok;

e) az ülésre benyújtott interpellációk;

f) a munkatervben meghatározott testületi ülésen a képviselők a városi rendőrkapitányhoz és a városrendészet vezetőjéhez intézett kérdések;

g) a Hivatal vezetői, önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságok vezetői, külső partnerszervezetek által szóban vagy írásban benyújtott tájékoztatók;

h) interpelláció részletesebb vizsgálatával megbízott bizottság elnöke, szerv vagy személy vizsgálati jelentése;

i) frakcióvezetők felszólalása.

(3) A napirend előtti előterjesztések tárgyalása során a polgármester nem nyit vitát. A (2) bekezdés g) pontjában szabályozott esetben szóban legfeljebb 5 percben ismertethető az előterjesztett tájékoztató. A képviselők előterjesztésenként egy alkalommal, legfeljebb 2 percben kérdést intézhetnek az előterjesztőhöz, amelyre az előterjesztő haladéktalanul köteles választ adni.

(4) A (3) bekezdéstől eltérően a (2) bekezdés i) pontja szerinti felszólalásnál képviselői kérdésre nincs lehetőség, azonban arra az ülés levezetője két perc időtartamban reagálhat.

(5) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a polgármester javaslatot tesz azon napirend előtti előterjesztésekre, amelyekre vonatkozóan - a képviselőcsoportok többségi javaslata alapján - képviselői kérdés és arra adott válasz mellőzésével, azonnali döntéshozatalra kerülhet sor. Ez alól kivételt képeznek a (2) bekezdés d) – f) és h) pontjaiban szabályozott előterjesztések.

(6) Az (5) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő, egyszerű döntéshozatalra javasolt napirend előtti előterjesztésekről az ülés megnyitását követően, minősített többséggel dönt a Képviselő-testület. Amennyiben a polgármester, bármely képviselő, vagy a nem képviselők közül választott alpolgármester valamely napirend előtti előterjesztés kapcsán a kérdés lehetőségét indoklással ellátva indítványozza, az előterjesztést a Képviselő-testület minősített többséggel hozott döntése alapján a (3) bekezdésben foglaltak szerint kell tárgyalni.

(7) Ezt követően a polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

(8) Rendelettervezet kizárólag nyilvános ülésben kerülhet napirendre. A Képviselő-testület megváltoztathatja a napirendi pontok sorrendjét, napirendi pontokat összevonhat, vagy külön napirendi pontként rendelheti el az egyes előterjesztések tárgyalását, egyes előterjesztéseket a napirendre fel-, vagy arról levehet, illetve meghatározza azokat a napirendi pontokat, amelyeket – ha erre törvény lehetőséget ad –, zárt ülésen kíván tárgyalni. Erről a Képviselő-testület vita nélkül határoz.

(9) A polgármester minden egyes előterjesztés felett külön-külön nyit vitát.

(10) A (9) bekezdésben foglaltaktól eltérően a polgármester javaslatot tesz azon előterjesztések vita nélkül történő elbírálására, amelyekre vonatkozóan a képviselőcsoportok többségi javaslatot tesznek.

(11) A (10) bekezdésben foglalt feltételnek megfelelő, egyszerű döntéshozatalra javasolt előterjesztésekről az ülés napirendjének elfogadását követően, minősített többséggel dönt a Képviselő-testület. Amennyiben a polgármester, bármely képviselő, vagy a nem képviselők közül választott alpolgármester valamely napirend kapcsán a vita lefolytatását indoklással ellátva indítványozza, a Képviselő-testület minősített többséggel hozott döntése alapján az előterjesztés felett vitát kell nyitni.

(12) Az egyszerű döntéshozatallal érintett előterjesztéseket első napirendként tárgyalja a Képviselő-testület. A bonyolultabb megítélésű előterjesztéseket, továbbá azokat, amelyek esetében külső meghívott is jelen van, lehetőség szerint ezt követően, vagy előre meghatározott időpontban kell tárgyalni.

(13) A vita megnyitása előtt az előterjesztő vagy az előadó legfeljebb három perces szóbeli kiegészítést fűzhet az előterjesztéshez, majd a bizottsági vélemények hangzanak el legfeljebb 3 percben, amelynek erre irányuló igény esetén a kisebbségi véleményt is tartalmaznia kell. Ezt követően az előadóhoz és az előterjesztőhöz a Képviselő-testület tagjai napirendenként egy alkalommal, legfeljebb két percben kérdést intézhetnek. A kérdésekre a vita előtt kell választ adni, a válaszadás során törekedni kell a rövid, érthető és lényegre törő előadásra.

(14) Választásra, kinevezésre irányuló eljárás esetén a pályázó meghallgatása a többi pályázó távollétében egyenként történik, amelynek során a Képviselő-testület lehetőséget biztosít pályázat szóbeli kiegészítésére, majd a Képviselő-testület tagjai a pályázóhoz kérdéseket intézhetnek. A bizottsági vélemények ismertetésére és a vitára már valamennyi pályázó jelenlétében kerül sor.

(15) A vitában a képviselők napirendenként legfeljebb két alkalommal, személyenként összesen 5 perc időtartamban tehetik meg hozzászólásaikat, észrevételeiket. A tanácskozási joggal meghívottak napirendenként egy alkalommal, legfeljebb 3-3 percben szólhatnak hozzá a vitához. Az ülés vezetője indokolt esetben a hozzászólás időtartamának túllépését engedélyezheti.

(16) A vita lezárására, vagy az ülés elnapolására a Képviselő-testület bármely tagja javaslatot tehet. A vita lezárására tett javaslatról, valamint az ülés elnapolásáról és az új ülés időpontjáról a Képviselő-testület azonnal, vita nélkül, minősített többséggel határoz. Az a képviselő, aki a vita lezárására irányuló javaslat előtt már szólásra jelentkezett, még élhet hozzászólási jogával.

(17) A napirend feletti vita lezárása után a napirend előadója észrevételt tehet a hozzászólásokra.

(18) A jegyzőnek a jogszabálysértő döntés, vagy nem e rendelet szerinti működés észlelése esetén jelzési kötelezettsége van a Képviselő-testület felé. Amennyiben a jegyző a javaslat törvényességét illetően észrevételt kíván tenni, úgy a vita lezárása után, de még a döntés előtt szót kell adni neki. Ez a jog a nem e rendelet szerinti eljárás esetén az előterjesztés tárgyalása során bármikor megilleti.

(19) A polgármester a vita során megfogalmazott javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb a bizottságok által megfogalmazott, majd sorrendjükben a vitában elhangzott módosító, kiegészítő indítványokról, majd az eredeti előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetről, illetve határozati javaslatról szavaz a testület. Ezen sorrendtől akkor szabad eltérni, amennyiben annak megváltoztatásával eredményes döntés hamarabb érhető el.

(20) A tanácskozás lefolytatásával összefüggő (ügyrendi) kérdésben a képviselők soron kívül szót kérhetnek, alkalmanként legfeljebb egy percben.

13. § (1) A tanácskozás rendjének fenntartása a polgármester feladata. Ennek keretében

a) rendreutasíthatja azt, aki a tanácskozás során méltatlan magatartást tanúsít;

b) ismétlődő rendzavarás esetén, figyelmeztetés után a terem elhagyására kötelezheti a rendbontót, kivéve a képviselőt;

c) megvonja a szót attól a hozzászólótól, aki eltért a tárgyalt napirendtől, a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő kifejezést használ, vagy túllépi a hozzászólás időtartamát, továbbá, ha ügyrendi felszólalása nem felel meg a 12. § (20) bekezdésében foglaltaknak; amennyiben folytatja a hozzászólást, illetve sértő kifejezés használatát, figyelmezteti; ennek eredménytelensége esetén rendbírságot szab ki a (2) bekezdésben foglalt mértékben.

d) rendreutasítja azt a képviselőt, aki az ülés méltóságát magatartásával megsérti, a testületet vagy annak tagjait sértő kifejezést használ (széksértés), és azt rögtön vissza nem vonja;

e) legfeljebb egy percben hozzászólást biztosíthat annak, aki a vitában az ellene szóló, sérelmesnek vélt megjegyzést kívánja elhárítani (személyes megszólíttatás).

(2) A széksértést elkövető képviselőt a Képviselő-testület – egyszerű többséggel meghozott döntésével – alkalmanként 5.000 Ft-tól 10.000 Ft-ig terjedő rendbírsággal sújthatja, amelyet a képviselő tiszteletdíjából kell levonni.

(3) A Képviselő-testület ülésén a tanácskozás zavartalanságának fenntartása érdekében tilos telefonálni. Egyebekben a mobil telefon-használat kizárólag „néma üzemmód” alkalmazása mellett történhet.

9. Határozathozatal

14. § (1) A Képviselő-testület határozatképességére, határozathozatalára, és a képviselő döntéshozatalból kizárására az Mötv. erre irányadó rendelkezéseit az (2) és (4) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni.

(2) A határozatképesség folyamatos figyelemmel kísérése, és a szavazás eredményének megállapítása szempontjából jelen lévőnek az ülésteremben ténylegesen ott tartózkodó képviselőt kell tekinteni, függetlenül attól, hogy szavazógépe be van kapcsolva vagy sem. A szavazás eredményének informatikai rögzítése érdekében az üléstermet elhagyó képviselő köteles a távollét időtartamára a szavazógépét kikapcsolni, az ülésteremben lévő képviselő pedig köteles szavazógépét bekapcsolt állapotban tartani.

(3) A képviselő legkésőbb a döntés meghozataláig köteles bejelenteni személyes érintettségét a Képviselő-testület felé. Amennyiben a Jogi és Ügyrendi Bizottság vizsgálata alapján megállapítható módon a képviselő elmulasztja személyes érintettségének bejelentési kötelezettségét, úgy a Képviselő-testületnek a Bizottság javaslata alapján hozott döntésétől kezdődően a képviselői alapdíját és bizottsági tiszteletdíját is tartalmazó összes tiszteletdíja legfeljebb 3 hónapra, és legfeljebb 50 %-kal csökkenthető.

(4) Ha a képviselő-testületi ülést határozatképtelenség miatt el kell napolni, úgy azt a polgármester nyolc napon belüli időpontra köteles ismételten összehívni.

15. § (1) Minősített többségű – azaz legalább 8 egyetértő – szavazat szükséges a következő esetekben:

1. önkormányzati rendeletalkotás;

2. a szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás kérdésében hozott döntések;

3. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, illetve kiválás;

4. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás;

5. közfeladat önkéntes felvállalása, megszüntetése, átadása, illetve átvétele;

6. helyi népszavazási kezdeményezés elutasítása, helyi népszavazás elrendelése;

7. intézmény alapítása, megszüntetése, fenntartói jog átadása, átvétele;

8. a Képviselő-testület feloszlatása;

9. a tárgyévet követő évek költségvetése terhére történő kötelezettség-vállalás;

10. gazdasági társaság alapítása, átalakítása, jogutód nélküli megszüntetése, társaságban való részvétel kérdésében történő döntés;

11. sürgősségi indítványok napirendre tűzése;

12. képviselőnek döntéshozatalból való kizárása;

13. képviselő, vagy bizottság nem képviselő tagja összeférhetetlenségének, méltatlanságának, képviselői megbízatás megszűnésének megállapítása, képviselő-testület hatáskörébe tartozó fegyelmi büntetés kiszabása;

14. vita lezárása, illetve az ülés elnapolása;

15. az ülés 20.00 óra utáni folytatása;

16. rendelet-tervezet két fordulóban történő tárgyalása;

17. üzleti érdek sérelmére tekintettel zárt ülés elrendelése (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pont);

18. Képviselő-testület hatáskörének átruházása;

19. kitüntetés adományozása;

20. az önkormányzati vagyon elidegenítése bruttó 12 millió forint érték felett, illetve egyéb anyagi kötelezettség-vállalás bruttó 15 millió forint érték felett;

21. közbeszerzési döntés meghozatala;

22. e rendeletben meghatározott egyéb esetben.

(2) A szavazás eredményét az ülés levezetője állapítja meg. Azt a javaslatot, amely nem kapta meg a megfelelő többségű egyetértő szavazatot, ugyanazon az ülésen csak kivételes esetben, bármely képviselő vagy alpolgármester önkormányzati érdeksérelemre hivatkozó javaslatára – a Képviselő-testület minősített többségű döntése alapján – lehet újból szavaztatni. Ezen rendelkezés alkalmazásában önkormányzati érdeksérelem az Önkormányzat jogszabályon alapuló kötelező, továbbá önként vállalt feladatai megvalósulásának sérelme, vagy annak veszélye. A szavazást egy alkalommal az Mötv. 48. § (5) bekezdésében foglaltak szerint is meg lehet ismételni.

10. A szavazás módja

16. § (1) A Képviselő-testület döntéseit nyílt vagy titkos szavazással hozza meg.

(2) A nyílt szavazás esetén a szavazás szavazógép használatával történik, a Képviselő-testület tagja a névre szóló szavazógépen található „igen”, „nem” vagy „tartózkodik” gomb valamelyikének megnyomásával adhatja le szavazatát. A szavazás nyilvánosságát az ülésteremben elhelyezett névszerinti kijelző tábla biztosítja.

(3) A szavazógép tárolja a szavazás számszerinti, százalékos, valamint névszerinti eredményét. A nyilvános ülésen történő nyílt szavazás szavazógép által tárolt eredménye nyilvános, az bárki részéről megtekinthető. A szavazás eredményét a jegyzőkönyv hitelesítését követő 30 napig meg kell őrizni, ezt követően törlésre kerül.

(4) Név szerinti szavazást kell elrendelni a képviselők legalább egynegyedének (4 fő) indítványára, valamint közbeszerzési döntések esetén. Név szerinti szavazás rendelhető el bármelyik képviselő javaslatára. E kérdésben a Képviselő-testület egyszerű többséggel, vita nélkül határoz. Név szerinti szavazás során a jegyző egyenként, ABC- sorrendben szólítja a képviselőket, akik az eldöntendő kérdésre adott hangos „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” válasszal szavaznak. A jegyző a szavazatot a képviselők névsorán feltünteti, a szavazatokat összeszámlálja. A szavazás eredményét az ülés vezetője hirdeti ki. A névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. Nem rendelhető el név szerinti szavazás az Mötv. 48. § (3) bekezdésében foglalt esetekben.

(5) Zárt ülésben tárgyalandó ügyek esetében a Képviselő-testület bármelyik képviselő indítványára titkos szavazást tarthat, amelyről egyszerű többséggel, vita nélkül határoz. A titkos szavazás a szavazógép „titkos szavazás” számítógépes programjának alkalmazásával történik. A képviselők a nyílt szavazásnál leírtak alapján adhatják le szavazatukat, azonban annak csak számszerű eredményét rögzíti a számítógép, nem állapítható meg az egyes képviselők szavazatának milyensége.

(6) Titkos szavazás során biztosítani kell a szavazógép szavazógombjainak eltakarhatóságát, valamint azt, hogy a névszerinti kijelző tábla a szavazás folyamán az egyes képviselők által leadott szavazatok számát és milyenségét ne mutassa.

(7) Abban az esetben, ha a számítógépes program meghibásodása miatt, vagy egyéb okból a titkos szavazás nem végezhető el az (5) bekezdésben foglaltak szerint, a szavazás – amelyet a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjai bonyolítanak le – külön helyiségben, megfelelő szavazólapok kitöltésével, és azok urnába történő bedobásával történik.

(8) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó választásra, kinevezésre, vezetői megbízásra, kitüntetés odaítélésére irányuló döntés során, amennyiben több pályázó, vagy jelölt van, a titkos szavazásnál a képviselő több jelöltre is szavazhat. Minden jelöltről szavazni kell. Az a jelölt nyeri el a Képviselő-testület támogatását, aki a részszavazások során a minősített többséget megszerzi és a legtöbb szavazatot kapja. Amennyiben a szavazás eredményeként a Képviselő-testület egyik jelöltet sem támogatja, vagy a támogatott jelöltek között szavazategyenlőség áll fenn, a 15. § (2) bekezdésében foglaltak alapján van lehetőség ismételt szavazásra. Az ismételt szavazáskor csak a két legtöbb szavazatot kapott jelöltre lehet szavazni.

(9) A Jogi és Ügyrendi Bizottság a titkos szavazásról a (7) bekezdésben foglalt módszer alkalmazása esetén jegyzőkönyvet készít, amelyet a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.

11. A kérdés és az interpelláció gyakorlásának rendje

17. § (1)13 A képviselő a Képviselő-testület ülésén a polgármestertől, alpolgármesterektől, jegyzőtől, a bizottságok elnökeitől és a Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységei vezetőitől önkormányzati ügyekben egy alkalommal, a napirend elfogadását megelőzően, összesen legfeljebb 2 percben felvilágosítást kérhet (kérdés), amelyre az ülésen, vagy legkésőbb 30 napon belül írásban (elektronikus levélben) érdemi választ kell adni. A képviselő kérdését a polgármester vagy a jegyző elektronikus postafiókjára küldött „Képviselői kérdés” tárgymegjelölésű elektronikus levélben is felteheti.

(2) Interpelláció a Képviselő-testület hatáskörébe, illetve az általa átruházott hatáskörbe tartozó kérdésben írásban terjeszthető elő.

(3) Az interpellációt legkésőbb 2 nappal a soron következő ülés előtt 14.00 óráig kell benyújtani a jegyzőhöz vagy a polgármesterhez papír alapon, vagy az (1) bekezdésben meghatározottak szerint elektronikus levélben.

(4) A bizottság elnökéhez intézett interpellációt a bizottság tárgyalja és válaszolja meg. Amennyiben az interpellációra írásban adnak választ, a válasz másolatát egyidejűleg minden képviselőnek meg kell küldeni és annak elfogadása tárgyában a következő képviselő-testületi ülésen születik döntés.

(5) Az ülés kezdetén a polgármester közli a képviselő által írásban benyújtott kérdés, interpelláció tárgyát. A szóbeli kérdést a települési képviselő a nyilvános ülés napirendjeinek megtárgyalását követően teheti fel.

(6)14 Az interpellációra az ülésen szóban, vagy legkésőbb az interpelláció benyújtásától számított 15 napon belül írásban, a MikroDat rendszeren keresztül kell érdemi választ adni. Az interpelláló ezirányú kérése esetén a választ írásban kell megadni. Azon az ülésen, amelyen az interpellációs válaszra is sor kerül, az interpelláló legfeljebb 3 percben szóban ismertetheti az interpellációt, majd ezt követi az interpellációra adott válasz. A szóbeli válasz időtartama legfeljebb 3 perc lehet. A válasz elfogadására vonatkozó nyilatkozatra – függetlenül az interpelláló képviselők számától – legfeljebb 3 perc áll az interpelláló rendelkezésére. Az interpelláció címzettje legfeljebb 3 percben reagálhat a nyilatkozatra. Amennyiben az interpelláló a választ nem fogadja el, a válasz elfogadásáról – egyszerű többséggel – a Képviselő-testület vita nélkül dönt.

(7) A Képviselő-testület – ha a választ nem fogadja el – az interpelláció alapján részletesebb vizsgálatot rendel el. Ezzel – az interpelláló javaslatát figyelembe véve, tárgytól függően – a polgármestert, vagy bizottságai valamelyikét bízhatja meg, illetve ideiglenes bizottságot hozhat létre, a Hivatal megfelelő szervezeti egységének bevonása mellett. A vizsgálat elrendelése esetén lehetőséget kell adni arra, hogy az interpelláló képviselő a vizsgálatban részt vegyen. A vizsgálatot a munkaterv szerinti soron következő testületi ülésig le kell folytatni. Amennyiben eseti bizottság létrehozása szükséges, úgy azt az adott testületi ülésen létre kell hozni. Abban az esetben, ha a vizsgálat ezen határidőre nem kerül lefolytatásra, a vizsgálatért felelős bizottság elnöke köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet a késedelem okáról és a befejezés várható időtartamáról.

(8) A vizsgálattal megbízott szerv vagy személy a vizsgálat eredményéről írásbeli jelentést nyújt be a Képviselő-testület részére. A jelentésben foglaltak elfogadásáról az interpelláló képviselő legfeljebb 3 percben nyilatkozhat. Amennyiben az interpelláló képviselő a jelentésben foglaltakat nem fogadja el, annak elfogadásáról a Képviselő-testület – vita nélkül, egyszerű többséggel – dönt. Ha a Képviselő-testület a jelentést nem fogadja el, a (7) bekezdésben foglaltaknak megfelelően jár el.

12. Jegyzőkönyv

18. § (1) A Képviselő-testület ülése jegyzőkönyvének elkészítésére, tartalmára, a törvényességi ellenőrzést ellátó szervezet részére történő megküldésére, közzétételére az Mötv., valamint a közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok megismerhetőségére vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A jegyzőkönyv egy példányát a jegyző megküldi a Vachott Sándor Városi Könyvtár, Kiállítóhely és Muzeális Gyűjtemény részére.

(3) A jegyzőkönyv mellékletét képezi a testületi ülés meghívója, az írásos előterjesztések, az elfogadott rendeletek, a jelenléti ív, valamint a név szerinti szavazásról készült szavazási ív. A képviselő kérelmére az írásban is benyújtott hozzászólását mellékelni kell a jegyzőkönyvhöz. A jegyzőkönyv közhitelességének és egységességének biztosítása a jegyzőkönyvet alkotó dokumentumok összefűzésével történik.

(4)15 A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – a Képviselő-testület előterjesztésébe és ülésének jegyzőkönyvébe a Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodájában, vagy az Önkormányzat honlapján keresztül tekinthetnek be.

(5)16 A Képviselő-testület üléséről hangfelvétel készül, amelynek megismerhetősége szempontjából – a honlapon történő közzététel kivételével - a (4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. A képviselőtestületi ülések előterjesztése, jegyzőkönyve, az ülésen készült hangfelvétel, és a Mikrovoks rendszerben tárolt adatok kezelésére, megőrzésére, selejtezésére vonatkozóan a Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési Szabályzatában és Irattári Tervében foglaltak irányadók.

13. A Képviselő-testület bizottságai

19. § (1) A Képviselő-testület állandó és – szükség szerint – ideiglenes bizottságokat hozhat létre.

(2)17 A Képviselő-testület bizottságai előkészítő, véleményező, javaslattevő, szervező és ellenőrzési feladatokat ellátó- a képviselő-testület által döntési jogkörrel felruházható- egymással mellérendeltségi viszonyban álló önkormányzati szervek. Állandó bizottságok a következők:

1. Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 fő

2. Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottság 5 fő

3. Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 fő

4. Oktatási és Kulturális Bizottság 5 fő

5. Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottság 5 fő

6. Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság 5 fő

7. Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 5 fő.

(3) A bizottságok feladatkörükben

a) közreműködnek a tevékenységi körükhöz tartozó önkormányzati rendeletek és határozatok kidolgozásában, előkészítésében;

b) javaslatot tesznek a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó és a bizottság feladatkörét érintő személyi kérdésekben;

c) gyakorolják a Képviselő-testület rendeletében számukra megállapított átruházott hatáskört;

d) feladatkörükben ellenőrzik a Polgármesteri Hivatalnak a Képviselő-testület döntései előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját;

e) javaslatot tesznek a szakterületükön kiemelkedő teljesítményt nyújtó egyének vagy közösségek kitüntetésére.

(4) A bizottságok részletes feladatait a 3. melléklet tartalmazza.

14. A bizottságok szervezete és felépítése

20. § (1)18 A bizottság létszámát, ügykör szerinti feladatait és hatáskörét a Képviselő-testület állapítja meg. A bizottság elnökét és tagjait a Képviselő-testület választja meg, a bizottság összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja. A Képviselő-testület állandó bizottságai tagjainak névsorát, valamint a támogató pártszervezeteket a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A bizottság elnökét és – elnökkel együtt számított - tagjainak több mint felét a Képviselő-testület tagjai közül kell választani.

(3) A bizottság ülésein a bizottság képviselő és nem képviselő tagjainak jogai és kötelezettségei azonosak.

(4) A képviselő, valamint a bizottság nem képviselő tagja legfeljebb két állandó bizottságnak lehet tagja.

(5) A bizottság feladatkörét és hatásköreit ülésein gyakorolja. Az ülést a bizottság elnöke – együttes vagy összevont ülés esetén az érintett valamennyi bizottság elnöke – hívja össze. A bizottság ülését a polgármester indítványára is össze kell hívni.

(6) A bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet bármelyik képviselő, valamint az, akit a bizottság elnöke az ülésre meghív. A bizottság ülésén állandó meghívott és tanácskozási joggal részt vehet a bizottság feladatkörét érintő tevékenységet folytató bármely gyöngyösi civil szervezet képviselője.

(7) A bizottság határozatképességére, határozathozatalára és zárt ülés tartására a Képviselő-testületre vonatkozó szabályokat értelemszerűen kell alkalmazni.

(8) A bizottság titkos szavazás esetén – tagjai sorából – háromfős szavazatszámláló bizottságot választ, amely a titkos szavazást szavazólap alkalmazásával bonyolítja le.

(9) A bizottsági tag döntéshozatalból való kizárására, valamint a bizottság döntésének felfüggesztésére az Mötv. erre irányuló rendelkezéseit kell alkalmazni.

(10)19 A bizottság elnökének akadályoztatása esetén az ülés összehívásával, levezetésével és a jegyzőkönyv aláírásával kapcsolatos teendőket az általa esetenként megbízott, jelenlévő képviselő tag, vagy ennek hiányában a bizottság képviselő tagjai közül a jelenlévő korelnök látja el.

(11)20 A bizottság működésének ügyviteli feladatait, döntéseik végrehajtását a Közös Önkormányzati Hivatal ügykör szerint illetékes belső szervezeti egysége látja el. A bizottság munkájának koordinálásáért, az ülések technikai előkészítéséért és a döntések nyilvántartásáért a Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodája a felelős.

(12) Amennyiben a Képviselő-testület két, vagy több bizottságára együttesen ruházza át valamely hatáskörét, az érintett bizottságok együttes ülést tartanak. Együttes ülés esetén a bizottságoknak külön-külön is határozatképesnek kell lenniük. Az együttes ülés vezetése a bizottságok elnökeinek megállapodása alapján történik. A bizottságok közös – erre utaló jelöléssel ellátott - határozatot hoznak.

(13) Amennyiben a képviselő-testületi ülés előkészítése során valamely napirendet két vagy több bizottság egy ülés keretében véleményez (összevont bizottsági ülés), a határozatképességre, az ülés vezetésére a (12) bekezdésben foglaltak irányadók, az egyes bizottságok állásfoglalásukat külön-külön szavazással alakítják ki.

(14) A bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét és a hozott döntéseket. Az átruházott hatáskörben hozott döntést határozati formába kell foglalni. A határozatokat naptári évenként külön-külön, folyamatos sorszámmal kell ellátni, utalva a meghozatal pontos dátumára és a bizottság nevének rövidítésére is. Az együttes bizottsági ülésről egységes, összevont jegyzőkönyv készül, a bizottságok határozataikat közösen – erre utaló jelöléssel – hozzák.

(15) A jegyzőkönyvet – amelyet 15 napon belül kell elkészíteni –, a bizottság elnöke – együttes ülés esetén elnökei – és egy tagja írja alá. A jegyzőkönyv egy-egy példányát kapja a bizottság elnöke, valamint a Jegyzői Iroda, és rajta keresztül az önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv.

(16) Az ideiglenes bizottság összetételére és működésére az állandó bizottságra vonatkozó szabályok megfelelően irányadók, azzal, hogy ügyrend megállapítására nem kerül sor.

(17)21 A bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, mely tartalmazza feladatait, a Képviselő-testület által átruházott hatásköreit, valamint működése részletes szabályait. A bizottságok ügyrendje a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleménye alapján hozott képviselő-testületi jóváhagyással érvényes.

21. §22

15. Mátrafüredi Részönkormányzat

22. § (1) A mátrafüredi lakosok sajátos helyi érdekeinek hatékonyabb érvényesítése érdekében – a településrész területi elkülönülését figyelembe véve –, a Képviselő-testület Mátrafüredi Részönkormányzatot hoz létre.

(2) A Mátrafüredi Részönkormányzat illetékességi területe Gyöngyös Város rendezési terveiben megjelölt mátrafüredi elkülönült belterület.

(3) A Mátrafüredi Részönkormányzat Testülete öt tagból áll. Vezetője a gyöngyösi 1. számú települési egyéni választókerület képviselője. Négy tagját (továbbiakban: választott tagok) a mátrafüredi választópolgárok jelölése alapján a mátrafüredi választópolgárok közül választja meg a Képviselő-testület a (4) – (13) bekezdésben foglaltak szerint. A választott tagok jelölésére irányuló eljárásban jelöltet ajánlhat, illetve jelölt lehet az a választópolgár, akinek lakóhelye a (2) bekezdés szerinti illetékességi területen van.

(4) A jelöltek ajánlása a polgármester által - a Képviselő-testület alakuló ülését, illetve a Részönkormányzat bármely okból történő megszűnését követő 10 napon belül eredményesen összehívott és általa vezetett ajánlógyűlésen történik, amelyre meg kell hívni a Képviselő-testület tagjait, illetve szükség szerint a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. Az ajánlógyűlés akkor tekinthető eredményesen összehívottnak, ha a településrész bejelentett lakóhellyel rendelkező választópolgárainak több, mint 5 %-a jelen van. Amennyiben a jelölőgyűlésen a szükséges számú lakos nem jelenik meg, a jelölőgyűlést 10 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni.

(5) Az ajánlás szóban és írásban tehető, amelyet vita és szavazás nélkül vesz tudomásul az ajánlógyűlés. Az ajánlógyűlésen kell kihirdetni a lehetséges jelöltek jelölésére irányuló településrészi szavazás (továbbiakban: szavazás) időpontját is, amely nem lehet korábban az ajánlógyűléstől számított 10. napnál.

(6) Az ajánlás akkor érvényes, ha az ajánlott választópolgárok az ajánlás elfogadásáról és büntetlen előéletükről szóló írásos nyilatkozatukat benyújtják a jegyzőhöz, legkésőbb a szavazást megelőző 5. napon. Az érvényes ajánlással rendelkezőkről és a településrészi szavazás időpontjáról és helyéről a jegyző a helyben szokásos módon Mátrafüreden hirdetményt tesz közzé, és gondoskodik a szavazólapok elkészítéséről.

(7) A szavazás megkezdésének időpontjáig a lehetséges jelöltek kampányt folytathatnak, ennek keretében pl. gyűlést tarthatnak, plakátot készíthetnek. Plakát közterületen kizárólag a hivatalos hirdetőtáblákon helyezhető el.

(8) A szavazás 8 órától 17 óráig tart. Szavazni kizárólag személyesen, az erre kijelölt helyiségben, személyazonosításra és a lakóhely megállapítására alkalmas érvényes dokumentumok bemutatása mellett, településrészi névjegyzék aláírásával lehet. Az aláírás megtagadása a szavazást nem akadályozza, de ennek tényét az íven rögzíteni kell.

(9) A szavazás lebonyolításáért, a rend fenntartásáért az erre a célra alakult, a polgármester által megbízott szavazatszámláló bizottság felelős, amelynek tagjai a mátrafüredi székhellyel rendelkező civil szervezetek által delegált képviselői (legfeljebb 2-2 fő), valamint – a bizottság elnökeként - a gyöngyösi 1. számú települési egyéni választókerület települési képviselője. A tagok személyét legkésőbb a szavazás napját megelőző 4. napig kell bejelenteni a polgármesternél. A bizottság mellett a jegyző, vagy megbízottja jegyzőkönyvvezetőként működik.

(10) A mozgásában gátolt választópolgár részére – kérésére - mozgóurnát kell biztosítani. A mozgóurna iránti igényeket a szavazást megelőző 2. napon 12 óráig a jegyzőhöz, a szavazás napján 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz kell bejelenteni. A mozgóurnával történő szavazás lebonyolítását legalább két szavazatszámláló bizottsági tag végezheti oly módon, hogy a bizottság határozatképessége nem kerülhet veszélybe. Szükség esetén a jegyző gondoskodik a szavazatszámláló bizottság (9) bekezdés szerinti bejelentett létszámának 5 főre történő kiegészítéséről, a hiányzó tagokat a Jogi és Ügyrendi Bizottság bízza meg tagjai sorából.

(11) Érvényesen szavazni csak a szavazólapon szereplő jelöltekre, és közülük legfeljebb 4 főre, a nevük melletti körbe írt egymást metsző két vonallal lehet. A választópolgárok a kitöltött szavazólapokat borítékba helyezhetik, és az urnába helyezik.

(12) A szavazás befejezését követően a szavazatszámláló bizottság felbontja az urnákat, és összeszámolja a szavazólapokon a jelöltekre leadott szavazatokat. A számlálás eredményét jegyzőkönyvben rögzíti, amelyet valamennyi bizottsági tag és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesít; igény esetén a jegyzőkönyv hitelesített másolata a jelöltek számára biztosítható. A szavazás érvényes, ha a településrész bejelentett lakóhellyel rendelkező választópolgárainak több, mint 25 %-a megjelent a szavazáson. A szavazás jegyzőkönyvbe foglalt eredményének kihirdetésére a szavazás napjának 18 órájára összehívott településrészi gyűlésen kerül sor.

(13) Az e rendeletben foglalt szabályok megsértésére, valamint az eredmény jogszerűtlen megállapítására hivatkozással kifogást lehet benyújtani a sérelmezett tevékenységtől, illetve döntéstől számított 1 napon belül a polgármesterhez. A kifogásnak tartalmaznia kell a bizonyítékok megjelölését, valamint a kifogást benyújtó nevét, pontos címét. A kifogás tárgyában a polgármester haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül dönt, szükség esetén a Jogi és Ügyrendi Bizottság bevonásával.

(14) A Képviselő-testület a soron következő ülésén a szavazás folytán kialakult sorrend alapján választja meg a Részönkormányzat tagjait, a szavazás eredménye a Képviselő-testületet köti. A Részönkormányzat választott tagjának bármely okból történő kiesése esetén helyére a szavazás során következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép. A Részönkormányzat megszűnik, ha tagjainak száma 3 fő alá csökken.

(15) A választott tagok megválasztására irányuló eljárás során értelemszerűen alkalmazni kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben foglalt eljárási alapelveket.

(16)23 A részönkormányzati tagok jelölésével kapcsolatos eljárás technikai lebonyolításáért a jegyző felelős. A szavazás jegyzőkönyvét a Közös Önkormányzati Hivatal irattárában kell megőrizni a választási iratokra irányadó módon. A szavazólapok és a névjegyzék biztonságos őrzéséről és a szavazás napját követő 30 nap utáni megsemmisítéséről a jegyző gondoskodik.

23. § (1) A Részönkormányzat a 2. mellékletben foglalt átruházott döntési hatásköröket, továbbá a 3. mellékletben részletezett, a Képviselő-testület döntéseinek előkészítésével, azok végrehajtásával kapcsolatos jogköröket gyakorolja. Ha a Képviselő-testület állandó bizottságai a mátrafüredi településrész mindenkori költségvetési mérlegében szereplő előirányzatokat befolyásoló, vagy mátrafüredi vonatkozásokat is tartalmazó településfejlesztési, településrendezési, infrastrukturális ellátottságot, idegenforgalmi fejlesztéseket, egészségügyi, szociális, gyermekjóléti, közoktatási, közművelődési ellátottságot, forgalomszabályozást érintő, illetve sporttárgyú koncepcionális kérdéseket tartalmazó napirendet tárgyalnak, álláspontjukat, illetve döntésüket a Részönkormányzat Testülete véleményének ismeretében kell kialakítaniuk, illetve meghozniuk, amennyiben az a bizottsági ülés időpontjában rendelkezésre áll.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében elkülönítetten kell kimutatni a Részönkormányzat illetékességi területére vonatkozó bevételi és kiadási tételeket. A Részönkormányzat működésével, tevékenységével kapcsolatos számviteli, nyilvántartási, utalványozási és az ehhez kapcsolódó egyéb pénzügyi feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el.

(3) Ahol a rendelet a Képviselő-testület állandó bizottságára, annak elnökére vagy tagjára, a bizottság működésére tartalmaz rendelkezéseket, azokat – a 21. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével - a Mátrafüredi Részönkormányzat Testületére, annak vezetőjére vagy tagjára, és működésére is értelemszerűen alkalmazni kell azzal, hogy a Részönkormányzat választott tagjának jogállása megegyezik az állandó bizottság nem képviselő tagjának jogállásával.

16. Polgármester

24. § (1) Gyöngyös város polgármestere megbízatását főállásban látja el. Eskütételére, jogállására az Mötv. rendelkezései irányadók.

(2) A polgármester tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat. A polgármester illetményét a Képviselő-testület határozatában az Mötv-ben foglalt mér-tékben, összegszerűen állapítja meg. Jutalmazására a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőr-zési Bizottság tesz javaslatot.

(3) A Képviselő-testület határozatában a polgármester és az alpolgármesterek részére – meg-bízatásának időtartamára – költségtérítést állapít meg az Mötv-ben foglalt mértékben.

(4)24 A polgármester vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségére, az összeférhetetlenség eseteire, valamint a köztartozás-mentesség igazolásával összefüggő eljárásra az Mötv. rendelkezései irányadók. Az Mötv. 37. § (1) bekezdésében szabályozott, az összeférhetetlenség feloldására tett, az összeférhetetlenséget okozó jogviszony megszüntetéséről szóló lemondó nyilatkozatot a Jogi és Ügyrendi Bizottsághoz kell benyújtani.

25. § (1) A polgármester feladata különösen:

a) a város fejlődésének elősegítése,

b) a helyi közszolgáltatások fejlesztésnek támogatása,

c) a város vagyonának megőrzése és gyarapítása,

d) a véleménynyilvánítás a város életét érintő kérdésekben,

e) nyilatkozat adása a hírközlő szerveknek,

f) gondoskodás a képviselő-testület és szervei, valamint az intézmények munkáját, céljait hitelesen és tárgyilagosan bemutató, a város érdekének megfelelő propaganda tevékenység kialakításáról,

g) az önkormányzat nemzetközi tevékenységének irányítása,

h) a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, a közakarat érvényesülésének a biztosítása,

i) a képviselő-testület működési feltételeinek megteremtése, munkájának megszervezése, összehangolása,

j) a képviselő-testület döntéseinek előkészítése, a döntések végrehajtása, a végrehajtás megszervezése és ellenőrzése,

k) együttműködés az állandó bizottságok elnökeivel, a Mátrafüredi Részönkormányzat Testülete vezetőjével, továbbá a Roma és a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Testülete elnökével,

l) a lakosság önszerveződő közösségeinek a támogatása, a pártokkal és civil szervezetekkel való együttműködés kialakítása,

m) a nyilvánosság megteremtése, a helyi fórumok szervezése,

n) az önkormányzati saját intézmények működésének ellenőrzése, segítése,

o) az európai integrációs folyamat helyi önkormányzati feladatainak irányítása,

p) önkormányzati társulásokban, érdekképviseleti szervezetekben való képviselet biztosítása.

(2) Az Önkormányzat részvételével alakult önkormányzati társulás társulási tanácsában történő önkormányzati képviseletet a Polgármester akadályoztatása esetén – megbízással, beszámolási kötelezettséggel – a Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester látja el.

(3) A polgármester a képviselő-testület működésével összefüggő feladatai körében:

a) segíti a képviselő munkáját,

b) összehívja és vezeti a képviselő-testület üléseit,

c) képviseli az önkormányzatot,

d) szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat,

e) az önkormányzati rendeleteket, valamint a képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyvet - a jegyzővel együtt- aláírja,

f) ha a Képviselő-testület döntését az Önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. A kezdeményezést az ülést követő három napon belül nyújthatja be, a Képviselő-testület a benyújtás napjától számított 15 napon belül minősített többséggel dönt, a kezdeményezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van

g) ha a Képviselő-testület határozatképtelenség, vagy határozathozatal hiánya miatt két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, - az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök kivételével - döntést hoz.

h) amennyiben törvény másként nem rendeli, a Képviselő-testület átruházható hatáskörébe tartozó, a két ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan ügyekben - a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – dönt.

(4) A polgármesternek a bizottságok működésével összefüggő főbb feladatai:

a) indítványozhatja a bizottság összehívását,

b) felfüggeszti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit.

(5)25 A Közös Önkormányzati Hivatal irányítása körében a polgármestert megillető jogokra és kötelezettségekre az Mötv. erre irányuló rendelkezései alkalmazandók.

26. § (1) A polgármester ellátja a törvény vagy törvény felhatalmazása alapján a kormányrendelet által ráruházott közigazgatási hatósági hatásköröket, törvényben, vagy törvény felhatalmazása alapján a kormányrendeletben előírt esetekben – honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási ügyekben – részt vesz a közigazgatási feladatok helyi végrehajtásában.

(2)26 A polgármester a közigazgatási feladatait a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

17.27 A Közös Önkormányzati Hivatal

27. § (1)28 A Képviselő-testület egységes hivatalának hivatalos elnevezése és címe:

Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal, 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.
(2) 29 A Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) feladata:
a) A Képviselő-testület által meghatározott önkormányzati ügyek előkészítése
b) az önkormányzati döntések végrehajtása
c) a Képviselő-testület és a bizottságok, valamint a képviselők működésével kapcsolatos adminisztrációs teendők ellátása
d) a vezetést segítő törzskari funkciók ellátása
e) a jogszabályban előírt közigazgatási és a jegyző által átruházott államigazgatási feladatok ellátása, e döntések végrehajtásának megszervezése

28. § (1)30 A Hivatal belső szervezeti egységei:

a) Polgármesteri Kabinet

b) Jegyzői Iroda

c) Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóság

d) Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság

e) Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság

f) Városrendészet

(2) Vezető megbízású köztisztviselőnek minősül a jegyző, az aljegyző, az igazgatók és helyetteseik, az irodavezetők, kabinetvezető, a főépítész és a személyzeti vezető.

(3) A képviselő-testület önkormányzati tanácsadói és főtanácsadói munkaköröket hozhat létre a Hivatalban a polgármester tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására. Fölöttük a munkáltatói jogokat közvetlenül a Polgármester gyakorolja.

(4) A Hivatal munkarendje:

a) hétfő, kedd, szerda és csütörtöki napokon: 7.30-tól 16.00 óráig,

b) pénteken: 7.30-tól 13.30 óráig.

(5) A Hivatal ügyfélfogadása:

a) általános ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán: 7.30-tól 16.00 óráig,

pénteken: 7.30-tól 13.30 óráig,
b) Városrendészet ügyfélfogadása: hétfőn: 8.00-tól 9.00 óráig,
szerdán: 14.00-től 16.00 óráig,
pénteken: 8.30-tól 9.00 óráig.
(5a) 31 A Polgármester különösen indokolt esetben, a Hivatal egészére vagy egy részére vonatkozóan, egyedi rendelkezésével a (4) - (5) bekezdésben foglaltaktól eltérő munkarendet és ügyfélfogadási rendet határozhat meg, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(6) A Hivatal belső szervezeti egységeinek tagolódását, és az általuk ellátott részletes feladatokat a polgármester és a jegyző által megállapított szervezeti és működési szabályzat szabályozza.
(7) A Képviselő-testület hivatala köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap. A munkaszüneti nappá nyilvánítással összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét az Önkormányzat saját bevétele terhére biztosítja.
IV. Fejezet

Az önkormányzati képviselők, jegyző, aljegyző jogállása, egyéb kapcsolatok

18. Az önkormányzati képviselő

29. § (1) A képviselők jogállására, jogaira és kötelezettségeire az Mötv. rendelkezései irányadók.

(2) A képviselő a Képviselő-testület üléséről – illetve azon bizottság üléséről, amelynek tagja – való távollétét előzetesen a polgármesternek, bizottsági ülés esetén a bizottság elnökének jelenti be.

(3)32 A képviselőket a polgármester, az alpolgármesterek, a jegyző, az aljegyző és a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói munkaidőben kötelesek – lehetőleg soron kívül – fogadni.

(4)33

(5)34

(5a)35

(6)36

(7)37

(8)38

(9)39

(10)40

(11)41 A képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségére, az összeférhetetlenség eseteire, valamint a köztartozás-mentesség igazolásával összefüggő eljárásra az Mötv. rendelkezései irányadók. Az Mötv. 37. § (1) bekezdésében szabályozott, az összeférhetetlenség feloldására tett, az összeférhetetlenséget okozó jogviszony megszüntetéséről szóló lemondó nyilatkozatot a Jogi és Ügyrendi Bizottsághoz kell benyújtani.

(12) A vagyonnyilatkozatot a Jogi és Ügyrendi Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi. A képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvánosságát a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének jelenlétében, a Jegyzői Irodán történő betekintés lehetősége biztosítja, melyről a helyben szokásos módon kapnak tájékoztatást az állampolgárok.

19. A képviselőcsoportok

30. § (1) Az ugyanazon párthoz, választási szövetséghez, társadalmi szervezethez (a továbbiakban együtt: párt) tartozó, továbbá a független, vagy függetlenné vált képviselők képviselő-testületi tevékenységük összehangolására – legalább háromfős – képviselőcsoportot (továbbiakban: frakció) hozhatnak létre.

(2) Az ugyanazon párthoz tartozó képviselők, továbbá a független, vagy függetlenné vált képviselők csak egy frakciót alakíthatnak és egy képviselő csak egy frakciónak lehet tagja.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában azt a képviselőt kell az adott párthoz tartozónak tekinteni, aki

a) a párt tagja, vagy

b) a párt támogatásával indult a választáson, vagy

c) olyan független, illetve függetlenné vált képviselő, akinek csatlakozását a képviselő-csoport elfogadta.

(4) A frakció megalakulása bármely határozatképes képviselő-testületi ülésen, a polgármesternek írásban jelenthető be.

(5) A megalakulással kapcsolatos bejelentés tartalmazza a frakció elnevezését, vezetőjének, illetve egy helyettesének nevét, valamint a frakció névsorát.

(6) A frakcióval kapcsolatos bármilyen jellegű időközbeni változást – három napon belül – a polgármesternek kell bejelenteni.

(7) A képviselő a frakcióból kiléphet, illetve a frakció tagját kizárhatja. A kilépett, vagy kizárt képviselőt függetlennek kell tekinteni, aki csak hat hónap elteltével csatlakozhat újra frakcióhoz.

(8) A frakció megszűnik, ha tagjainak száma három fő alá csökken, illetve ha ezt a frakció határozatában kimondja. A frakció volt vezetője a megszűnés tényét három napon belül köteles bejelenteni a polgármesternek.

(9) A frakció a Képviselő-testület működésével kapcsolatos jogait vezetője, vagy az általa kijelölt tagja útján gyakorolja. A frakcióvezető

a) javaslatot tehet a Képviselő-testület bizottságainak számára, elnevezésére, elnökei személyére, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tisztségviselőire, delegációk tagjaira;

b) a képviselő-testületi ülésen napirend előtt – az Önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatait érintő, vagy egyéb okból közérdekű ügyben - két perc időtartamban felszólalhat, a 12. § (4) bekezdésben foglaltak alkalmazása mellett. A felszólalás lehetőségét az adott frakció tagjának átengedheti;

c) a képviselő-testületi ülés napirendjének vitája során legfeljebb 3 percben kifejtheti a frakció véleményét, álláspontját, a felszólalás joga a frakció bármely tagjának átengedhető.

d) a képviselő-testületi ülés napirendjének tárgyalását követően – a rendeletek, illetve határozatok egészéről történő szavazás előtt – legfeljebb 5 perc szünetet kérhet, majd legfeljebb két perc időtartamban kifejtheti a frakció véleményét.

20. Alpolgármesterek

31. § (1) Gyöngyös Városban a polgármester munkáját egy fő, a képviselők közül választott, és egy fő, nem a képviselők közül választott főállású alpolgármester segíti. Az alpolgármester választására, jogállására, megbízatása megszűnésére, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségére, az összeférhetetlenség eseteire, valamint a köztartozás-mentesség igazolásával összefüggő eljárásra az Mötv. rendelkezései irányadók.

(2) Az alpolgármesterekre képviselő-testületi hatáskör nem ruházható át.

21. Roma, továbbá Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

32. § (1) Gyöngyös Városban a választópolgárok által közvetlenül választott Roma Nemzetiségi Önkormányzat, továbbá Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban együtt: Nemzetiségi Önkormányzat) működik. A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete három képviselőből áll. Tevékenységét a saját hatáskörében kidolgozott és elfogadott szervezeti és működési szabályzat alapján végzi.

(2) Gyöngyös Város Önkormányzata saját költségvetéséből a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez támogatást adhat

(3) A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének elnöke tanácskozási joggal részt vesz Gyöngyös Város Képviselő-testületének ülésein és gondoskodik a nemzetiségek jogainak érvényesítéséről.

(4) A Nemzetiségi Önkormányzat Gyöngyös Város Képviselő-testületétől és szerveitől nemzetiségi ügyekben tájékoztatást kérhet, javaslatot tehet, intézkedést kezdeményezhet.

(5)42 A Közös Önkormányzati Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges jogi és egyéb szakmai, valamint adminisztratív és technikai segítséget megadja, ügyviteli feladatait ellátja. A testületi működés feltételei biztosításának részletes meghatározását a Gyöngyös Városi Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött közigazgatási szerződés tartalmazza.

22. Jegyző, aljegyző

33. § (1) A jegyző és az aljegyző kinevezésére, a Képviselő-testület munkájának elősegítése körében ellátandó átfogó feladataira az Mötv. erre irányadó rendelkezéseit kell alkalmazni. Az aljegyző a jegyző általános helyettese, és ellátja a jegyző által meghatározott önálló feladatokat.

(2) A jegyző köteles jelezni a Képviselő-testületnek, a bizottságoknak és a polgármesternek, ha a döntésüknél jogszabálysértést észlel. Ilyen észrevételét – ha azt a Képviselő-testület nem veszi figyelembe –, az ülés jegyzőkönyvének felterjesztésekor a jegyzőkönyvhöz csatolja.

(3) A Képviselő-testület döntései előkészítése, azok végrehajtása körében a jegyző

a) rendszeresen tájékoztatást ad a polgármesternek, a testületnek, a bizottságoknak az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról

b) a polgármester irányításával rendszeresen gondoskodik a Képviselő-testület, a bizottságok elé kerülő előterjesztések előkészítéséről

c)43 tájékoztatja a Képviselő-testületet a Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, az ügyintézésről.

(4)44 A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatokat ellátó köztisztviselő személyét a Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységeinek vezetői közül, legfeljebb 6 hónapra a polgármester, tartós akadályoztatása esetén az általa ezzel megbízott alpolgármester határozza meg.

23. Lakossági fórumok

34. § (1) A Képviselő-testület a lakosság és a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatása, fontosabb döntéseinek előkészítése során, véleményük megismerése érdekében lakossági fórum, településrészi tanácskozás, illetve közmeghallgatás megtartását és – szükség szerint – a rendelet-tervezetek közszemlére tételét rendelheti el.

(2) Lakossági fórum, illetve településrészi tanácskozás megtartását a településrész képviselői vállalhatják. Tematikus lakossági fórumot a polgármester, valamint a listán választott képviselők is tarthatnak.

(3) A lakossági fórum és a településrészi tanácskozás megtartásáról, annak helyéről, időpontjáról, illetve napirendjéről az érintett terület lakosságát hirdetmény útján, a Képviselő-testület tagjait pedig minden esetben személyes meghívó megküldésével kell értesíteni.

(4) A Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább egyszer, előre meghirdetett általános közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás alapvető célja a - Képviselő-testület hatáskörébe tartozó, nagyobb horderejű döntésekkel kapcsolatos –, lakossági vélemények előzetes megismerése.

(5) A Képviselő-testület közmeghallgatás tartásáról éves munkatervében, illetve eseti határozatában rendelkezik. A lakosság hirdetmény útján értesül helyéről és időpontjáról, azon bárki, időbeli korlátozás nélkül fejtheti ki véleményét, közérdekű kérdést, illetve javaslatot tehet.

V. Fejezet

Az Önkormányzat gazdálkodása

24. Az Önkormányzat költségvetése és gazdasági programja

35. § (1) Az Önkormányzat költségvetését az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendeletei, valamint az önkormányzati gazdálkodásra irányadó egyéb jogszabályok alapján, az állami költségvetési törvényben foglaltakra figyelemmel kell elkészíteni, jóváhagyni és végrehajtani.

(2) A Képviselő-testület költségvetését rendeletben állapítja meg. A rendelettervezet beterjesztését megelőzően a központi költségvetésben foglaltak, az Önkormányzat kötelezően előírt és önként vállalt feladatainak elemzése, és a helyzetfelmérésen alapuló költségvetési koncepciót kell összeállítani.

(3)45

36. § (1) A Képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra gazdasági programot, fejlesztési tervet határoz meg. A gazdasági programot, fejlesztési tervet az alakuló ülést követő 6 hónapon belül fogadja el, vagy a meglévő programot felülvizsgálja a Képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján. A gazdasági program elkészítéséhez, felülvizsgálatához ki kell kérni a jogszabályokban meghatározott szervezetek véleményét.

(2) A gazdasági programmal szemben támasztott követelmények:

a) a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban jelezze a fő fejlesztési irányokat a sorrendiség meghatározásával,

b) tartalmazza az egyes közszolgáltatások, önként vállalt feladatok biztosítására, színvonalának javítására irányuló fejlesztési elképzeléseket,

c) külön jelenítse meg a vagyon- és költséggazdálkodást.

(3) A program végrehajtásáról a Képviselő-testület által meghatározott időszakonként, de legalább a Képviselő-testület megbízatása alatt két ízben a polgármester beszámol.

25. Az Önkormányzat vagyongazdálkodása

37. § (1) Az Önkormányzat vagyona a tulajdonából és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok megvalósítását szolgálják. Az Önkormányzat vagyonával való rendelkezési jog gyakorlásának szabályait az erről szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.

VI. Fejezet

Az Önkormányzat döntései

26. Határozat és rendelet

38. § (1) Az Önkormányzat döntései:

a) önkormányzati rendelet,

b) az elfogadott napirend kapcsán született, az ügy érdemében hozott önkormányzati határozat, ezen belül a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényben meghatározott normatív határozat,

c) a tanácskozás lefolytatásával összefüggő (ügyrendi) döntések.

(2) Az Önkormányzat rendeleteit és határozatait naptári évenként külön-külön, folyamatos sorszámmal kell ellátni – rendelet esetében a kihirdetés, a határozat esetében pedig a meghozatal dátumára utalva –, a következők szerint:

a) az önkormányzati rendeletek jelzése:

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szám/év (hó/nap) önkormányzati rendelete …. - ról
b) az önkormányzati határozatok jelzése:
Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szám/év (hó/nap) önkormányzati határozata.
(3) 46 Az önkormányzati határozatokról a Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodája elektronikus nyilvántartást vezet a képviselői elektronikus rendszerben. Az önkormányzati rendeletek a Nemzeti Jogszabálytárban kerülnek közzétételre.
(4) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt normatív határozatok kihirdetésére a rendeletek kihirdetésére irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni.

27. Önkormányzati rendeletalkotás

39. § (1) Az Önkormányzat rendeletalkotási tevékenységére az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglaltak, továbbá a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását szabályozó ágazati jogszabályok rendelkezései irányadók.

(2)47 Az önkormányzati rendelet hiteles szövege – a kihirdetésről szóló hirdetménnyel együtt –a helyben szokásos módon, azaz a Közös Önkormányzati Hivatal Fő térre néző ablakában történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre, és a Vachott Sándor Városi Könyvtár, Kiállítóhely és Muzeális Gyűjteményben, valamint a Mátrafüredi Teleházban kerül elhelyezésre. A hatályos rendeleteket az Önkormányzat honlapján is meg kell jelentetni.

40. § (1)48 A rendelet alkotását, módosítását, kiegészítését a 10. § (3) bekezdésben foglaltak kezdeményezhetik. A kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani. A polgármester – a Közös Önkormányzati Hivatal bevonásával –, a kezdeményezést véleményezi, majd a tervezetet a Képviselő-testület elé terjeszti.

(2) A Képviselő-testület állást foglalhat a rendelet tervezetének előkészítéséről, főbb elveiről. Meghatározhatja az előkészítés menetét, az egyeztetés és a vitafórumok rendjét. Az előkészítéssel megbízhatja valamely bizottságát, vagy az előkészítésre külön bizottságot hozhat létre. Nem terjeszthető a Képviselő-testület elé olyan rendelet-tervezet, amelyet a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem tárgyalt meg.

(3) A szakmai előkészítés a jegyző feladata. Ehhez a Képviselő-testület szükség esetén külső szakértőt is felkérhet.

(4) A Képviselő-testület az állampolgárok szélesebb körét érintő rendelet-tervezetek esetében minősített többséggel dönt arról, hogy a tervezetet két fordulóban tárgyalja-e.

(5) A Képviselő-testület kétfordulós tárgyalás esetén az első fordulóban dönthet a megvitatott tervezet 10 napos közszemlére tételéről, a második fordulóban a lakossági és bizottsági vélemények ismeretében dönt a tervezet végleges elfogadásáról.

(6) A Képviselő-testület döntése alapján az egyes rendelet-tervezetek érdemi vitája előtt közmeghallgatást kell tartani.

41. § (1) A Képviselő-testület a rendeletek megalkotása során lehetőséget biztosít a társadalmi egyeztetésre annak érdekében, hogy a lakosság széles rétegeit érintő jogalkotás az érintett társadalmi csoportok véleményalkotásán alapuljon. A társadalmi egyeztetést általános és közvetlen egyeztetés formájában kell lefolytatni a (2) – (4) bekezdésben foglaltak szerint.

(2)49 Az általános egyeztetés érdekében az Önkormányzat honlapján a soron következő képviselő-testületi ülésre előkészített rendelettervezeteket az állampolgárok számára közzé kell tenni a 6. § (6) bekezdésében foglaltak értelemszerű alkalmazásával. A közzétett rendelettervezetekről bárki véleményt nyilváníthat, ahhoz javaslatot tehet a Közös Önkormányzati Hivatal központi elektronikus elérhetőségén keresztül. A névtelen véleményeket azok figyelembe vétele nélkül törölni kell. A beérkezett véleményeket a rendelettervezet előkészítéséért felelős megvizsgálja, és a bizottsági-testületi vitában ismerteti.

(3) A véleményező adatainak jogszerű kezelése az adott rendelettervezet előkészítéséért felelős szervezeti egység, ennek hiányában a jegyző feladata. A véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglalt vélelem szerint megadottnak kell tekinteni. A véleményező nevét és elektronikus levélcímét legfeljebb az adott rendelet hatályba lépésének napjáig, a hatályba nem lépő rendeletek esetében legfeljebb 6 hónapig lehet kezelni.

42. § (1) A rendelet tervezete előkészítés után nyújtható be a Képviselő-testületnek, indokolásával és várható fontosabb következményeinek vizsgálatával együtt. A polgármester, a jegyző, vagy az előkészítő bizottság vezetője tájékoztatja a Képviselő-testületet az előkészítésnél felvetett, de a tervezetben nem szereplő kisebbségi javaslatokról is.

(2) Az elfogadott rendelet hiteles szövegének szerkesztéséről, valamint az egyes rendeletek és módosításaik egységes szerkezetbe foglalásáról, és annak a városi honlapon, továbbá a Nemzeti Jogszabálytárban történő megjelenítéséről a jegyző folyamatosan gondoskodik.

VII. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

43. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Gyöngyös Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet.

(3)50

(4) Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hatályos rendeleteiben szabályozott bizottsági átruházott hatáskörök esetében ezen rendelet 19. § (2) bekezdésében szabályozott állandó bizottságok a működési körükbe tartozó feladat- és hatásköröket gyakorolják.

2. melléklet

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat által közszolgálatban foglalkoztatott, a 2007. évi CLII. tv. szabályai szerint vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek
jegyző
aljegyző
önkormányzati fenntartású intézmények vezetői

3. melléklet52

Gyöngyös Város Önkormányzata állandó bizottságainak feladatai
A bizottságok speciális feladatai:
I. Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság
1. segíti az önkormányzat szociális ellátási kötelezettségéből adódó feladatok végrehajtását,
2. figyelemmel kíséri a város szociális ellátórendszerének működését, javaslatot tesz annak módosítására, mind az alapellátás, mind a szakellátás tekintetében,
3. kapcsolatot tart az intézményekkel és segíti azok munkáját,
4. figyelemmel kíséri a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat
5. figyelemmel kíséri az Önkormányzat egészségügyi feladatainak ellátását, az alap- és szakellátás helyzetét, indokolt esetben javaslatot tesz
6. véleményezi az alábbi témájú önkormányzati rendeleteket:
szociális ellátások,
gyermekjóléti alapellátások,
egészségügyi ellátórendszer működése
lakások, helyiségek bérlete,
önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások, helyiségek elidegenítése,
városi önkormányzat vagyonával való rendelkezési jog gyakorlása,
lakástulajdon megszerzésének helyi támogatása,
Gyöngyös Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata,
Gyöngyös Város Önkormányzata költségvetése, pénzmaradvány felosztása,
7. véleményezi az önkormányzati bérlakások elidegenítése iránti kezdeményezést,
8. véleményezi az önkormányzati bérlakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásáról szóló javaslatot,
II. Jogi és Ügyrendi Bizottság
1. ellátja a képviselő-testületi tagok vagyonnyilatkozatával kapcsolatos feladatokat
2. vizsgálja és döntésre előkészíti a polgármester által elé terjesztett összeférhetetlenségi indítványokat,
3. az önkormányzati választást követően előkészíti az önkormányzat SZMSZ-ének felülvizsgálatát, a későbbiekben – indítványra - vizsgálja annak hatályosulását,
4. megtárgyalja és törvényességi szempontból véleményezi az önkormányzati rendeletek tervezeteit,
5. megtárgyalja és véleményezi a Képviselő-testület döntési jogkörébe tartozó közbeszerzések ajánlati felhívását,
6. megtárgyalja és jogi szempontból véleményezi a képviselő testület elé terjesztendő Alapító Okiratokat, szerződéstervezeteket és egyéb jogi okmányokat,
7. testület elé terjesztés előtt jogi véleményével látja el a bizottságok ügyrendjeit.
III. Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottság:
1. A turisztikával kapcsolatos feladatok:
1.1. Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiájában megfogalmazott célok megvalósításának elősegítése, nyomon követése, és szükség szerint felülvizsgálat kezdeményezése,
1.2. véleménynyilvánítás az üdülőkörzet fejlesztési koncepciójáról, programjáról,
1.3. a turizmus helyi fejlesztésének támogatása, a turizmus alakulásának elemzése, kapcsolattartás idegenforgalommal összefüggő tevékenységet folytató civil szervezetekkel, és gazdasági szereplőkkel,
1.4. a város éves rendezvénytervének véleményezése.
2. A sporttal kapcsolatos feladatok:
2.1. figyelemmel kíséri és ellenőrzi Gyöngyös Város Sportkoncepciójában kitűzött feladatok végrehajtását, közreműködik annak felülvizsgálatában,
2.2. figyelemmel kíséri Gyöngyös város sport életét, kiemelt figyelmet fordítva az egészségnevelési feladatokra, a tömegsportra és az utánpótlás nevelésre,
2.3. segíti a gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás nevelés, a nők és a családok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolítását,
2.4. közreműködik az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító tevékenységben.
3. Az ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok:
3.1. ifjúságpolitikai ügyekben véleményt nyilvánít,
3.2. segíti és véleményezi a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkáját,
3.3. figyelemmel kíséri és ellenőrzi Gyöngyös Város Ifjúsági Koncepciójában, valamint Drogprevenciós Programjában kitűzött feladatok végrehajtását.
IV. Oktatási és Kulturális Bizottság:
1. Az oktatással kapcsolatos feladatkörök:
1.1. együttműködve a Képviselő-testülettel, a Polgármesteri Hivatallal és a köznevelési intézményekkel, segíti a gondoskodást a helyi közszolgáltatások körében az óvodai nevelésről, amely magába foglalja a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd és más fogyatékos tanulók ellátását is,
1.2. kiemelt figyelemmel kíséri és segíti Gyöngyös Város Önkormányzatának köznevelési feladat-ellátási, intézmény-hálózat működési és fejlesztési tervében foglalt célok és feladatok megvalósulását,
1.3. közreműködik az intézmények óvodai nevelési programjaiban foglalt nevelési-oktatási célok megvalósulásának, a programok végrehajtásának értékelésében, a pedagógiai- szakmai munka eredményességének megállapításában,
1.4. részt vesz a köznevelési intézményekben folyó gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység, valamint a gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedések ellenőrzésében,
1.5. segíti az óvodalátogatási kötelezettség teljesítését és közreműködik az ezzel kapcsolatos feladatok ellenőrzésében,
1.6. kiemelt figyelmet fordít a tanuló ifjúság körében tapasztalható káros szenvedélyek prevenciójára és hangsúlyozza az egészséges életmódra nevelés fontosságát,
1.7. figyelemmel kíséri a fogyatékos gyermekek, tanulók különleges gondozáshoz való jogának érvényesülését,
1.8. támogatja a tanulmányi versenyek, vetélkedők, pedagógiai rendezvények szervezését,
1.9. az Önkormányzat önként vállalt köznevelési feladatai ellátását segíti, valamint az etnikai kisebbséghez tartozók köznevelését támogatja,
1.10. figyelemmel kíséri az intézményvezetői álláshelyekre kiírt pályázati eljárással kapcsolatos teendőket, közreműködik a döntések előkészítésében,
1.11. feladatkörébe tartozó valamennyi előterjesztést véleményezi, maga is előterjesztéseket készít, illetve átruházott hatáskörben döntéseket hoz.
1.12. ifjúságpolitikai ügyekben véleményt nyilvánít,
1.13. segíti és véleményezi a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkáját.
2. A közművelődéssel kapcsolatos feladatkörök:
2.1. a Kulturális Koncepció teljesítésének figyelemmel kísérése, évenkénti értékelése,
2.2. a Közművelődésről szóló önkormányzati rendelet hatályosulásának elősegítése,
2.3. a lakosság művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a művészi értékek létrehozásának, megőrzésének segítése,
2.4. a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társas életre szerveződő közösségek tevékenységének a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása,
2.5. javaslattétel közterületi név megállapítására, megváltoztatására,
2.6. javaslattétel önkormányzati intézmények elnevezésére,
2.7. javaslat művészeti alkotásnak közterületen való elhelyezésére,
2.8. javaslat kidolgozása lakóhelyi közművelődési tevékenység feltételeinek biztosítására,
2.9. javaslattétel önkormányzati közművelődési intézmény létesítésére, vezetőjének személyére, közművelődési intézmény megszüntetésének véleményezése,
2.10. a közművelődés helyi irányításáról vélemény kialakítása
V. Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottság:
Az Önkormányzatnál és intézményeinél
1. véleményezi az éves költségvetési koncepciót;
2. véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit; véleményezi az éves pénzmaradvány felosztását;
3. figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;
4. figyelemmel kíséri a költségvetési kiadások alakulását, különös tekintettel az intézmények működési, valamint a kommunális, a felújítási és a felhalmozási költségekre;
5. vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését
6. véleményezi a likviditási terveket;
7. figyelemmel kíséri a likviditás önkormányzati szintű alakulását, szükség esetén megszorító intézkedések indokoltságát;
8. véleményezi a költségvetés évközi módosítását;
9. javaslatot tesz a polgármester jutalmazásra,
10. véleményezi a gazdasági társaságok üzleti terveit és éves beszámolóikat,
11. véleményezi az önkormányzat és intézményei gazdasági tevékenységét vizsgáló előterjesztéseket;
12. véleményezi a gazdasági kihatású önkormányzati döntések tervezetét; az ilyen tárgyú előterjesztéseket;
13. véleményezi az Önkormányzat ármegállapító jogkörébe tartozó javaslatokat, illetve az önkormányzati intézmények térítési díjait;
Ellenőrzi
14. a költségvetés végrehajtását, az önkormányzati támogatások felhasználását, a közbeszerzési eljárások előkészítését, a közbeszerzésen kívüli beszerzéseket.
15. a Polgármesteri Hivatalnak a képviselő-testületi döntések előkészítésére, ill. végrehajtására irányuló munkáját,
16. más bizottságok, illetve a Mátrafüredi Részönkormányzat Testülete tevékenységét,
17. a Képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlását önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben,
18. az önkormányzati feladatok végrehajtásához felhasznált pénzeszközök kifizetésének jogszerűségét,
19. szolgáltatási, feladatellátási szerződés keretében vállalt kötelezettségvállalások teljesítését, a szolgáltatás pénzügyi-gazdasági vonatkozásainak hatályosulását.
VI. Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság:
1. véleményezi az önkormányzat éves költségvetésének tervezetét,
2. véleményezi a közműves vízellátásról és csatornázásról, a közterületek használatáról, a temetők rendjéről, az önkormányzat közbeszerzési szabályzatáról szóló rendeletek, szabályzatok módosítására tett előterjesztéseket,
3. felülvizsgáltatja a településrendezési terveket, a szükséges módosítások után véleményezi és a Képviselő-testület elé terjeszti,
4. meghatározza a fejlesztési irányelveket, kidolgoztatja a fejlesztési sorrendet, elkészítteti a rövidtávú és középtávú fejlesztési tervet, és azt a Képviselő-testület elé terjeszti,
5. javaslatot tesz a településfejlesztéssel kapcsolatos pénzügyi keret felhasználására,
6. elkészítteti a város infrastrukturális állapotát rögzítő dokumentumokat,
7. javaslatot tesz az infrastruktúrára fordítható pénzügyi keret felhasználására,
8. figyelemmel kíséri és véleményezi a hulladék-gazdálkodási, szennyvízkezelési, ivóvíz-szolgáltatási, köztisztasági, temető-fenntartási, parkfenntartási feladatok elvégzését,
9. részt vesz a Képviselő-testület épített és természeti környezet, valamint környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos döntéseinek előkészítésében,
10. javaslatot tesz a természetvédelemre és üdülőterületekre fordítható pénzügyi keret felhasználására,
11. részt vesz a képviselő-testület bányászattal, villamos-, illetve gázenergia felhasználásával kapcsolatos döntéseinek előkészítésében,
12. részt vesz a képviselő-testület közlekedési és vízügyi igazgatással kapcsolatos döntéseinek előkészítésében,
13. részt vesz a képviselő-testület távközléssel kapcsolatos döntéseinek előkészítésében,
14. részt vesz a képviselő-testület tűzvédelemmel kapcsolatos döntéseinek előkészítésében,
15. véleményezi önkormányzati ingatlan értékesítését abban az esetben, amikor az ajánlatot tevő előzetes nyilatkozatában utal arra, hogy az ingatlanon 5 millió Ft-ot meghaladó infrastrukturális fejlesztést kíván végezni,
16. előzetesen véleményezi a településfejlesztéssel, -rendezéssel, kommunális ellátással kapcsolatos közbeszerzési és közszolgáltatási ajánlati felhívásokat,
17. véleményezi a településfejlesztéssel, -rendezéssel, kommunális ellátással kapcsolatos közbeszerzési és közszolgáltatási ajánlatokat,
18. javaslatot tesz a Képviselő-testület területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos döntéseire, terület- és településfejlesztési irányelvekre, fejlesztési sorrendre, rövidtávú és középtávú fejlesztési tervre,
19. véleményezi a területfejlesztési támogatási pályázatokat,
20. javaslatot tesz emlékművek, emléktáblák elhelyezésére, valamint emlékhelyek létesítésére,
21. javaslatot tesz a közterületek elnevezésére, illetve elnevezésük megváltoztatására,
22. véleményezi a földrajzi nevek megállapítását és megváltoztatását.
VII. A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság:
VIII. A Mátrafüredi Részönkormányzat:
Javaslattételre jogosult:
1. minden, a mátrafüredi településrész működését, fejlesztését érintő, önkormányzati hatáskörbe tartozó ügyben.
Véleményezésre jogosult:
2. Valamennyi, az illetékességi területét érintő, képviselő-testületi hatáskörbe tartozó döntést illetően.
Egyetértési jogot gyakorol:
3. az Önkormányzat költségvetésében elkülönítetten kimutatott, Mátrafüredet érintő kiadási előirányzatok össztelepülési szintű közös felhasználása vonatkozásában, valamint közös felhasználás esetén a Képviselő-testület által bonyolított beszerzések, közbeszerzések ajánlati felhívásának megfogalmazása során,
4. forgalomképes önkormányzati vagyon körébe tartozó ingatlanvagyon értékhatártól független elidegenítése, megterhelése, használatba adása, gazdasági társaságba történő bevitele, vagy tulajdonjog változásával járó más jogügylet esetén; értékhatártól függetlenül a forgalomképtelen önkormányzati ingatlanvagyon egyéb módon történő hasznosítása (bérlet, használat, üzemeltetés visszterhes szerződéssel történő átengedése) esetén; értékhatártól függetlenül a forgalomképes önkormányzati ingatlanvagyon ingyenes tulajdonba vagy használatba adása esetén – amennyiben a jogügylet mátrafüredi ingatlant érint.
IX. Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság:
1. véleményezi a környezetvédelemről, a környezetvédelmi alap felhasználásáról, a közműves vízellátásról és csatornázásról, az önkormányzat közbeszerzési szabályzatáról szóló rendeletek, szabályzatok módosítására tett előterjesztéseket,
2. javaslatot tesz a Képviselő-testület felé a környezetvédelmi tárgyú fejlesztési irányelvekre, a fejlesztési sorrend meghatározására, a rövidtávú és középtávú fejlesztési terv elkészítésére,
3. figyelemmel kíséri és véleményezi a hulladék-gazdálkodási, szennyvízkezelési, ivóvíz-szolgáltatási, köztisztasági feladatok elvégzését,
4. javaslatot tesz a környezetvédelem helyi koncepciójára, annak célkitűzéseire,
5. javaslatot tesz a levegő, a víz és a talajszennyezettség elemzésének elkészítésére, meghatározott települési helyszínek vonatkozásában,
6. javaslatot tesz az átlag felett károsított területek elemzésének elkészítésére,
7. javaslatot tesz intézkedési terv készítésére a szennyezés mértékének csökkentésére és megszüntetésére,
8. ellenőrzi az intézkedési terv előírásainak érvényesítését,
9. javaslatot tesz rendszeres környezetszennyezési mérések elvégzésére,
10. közegészséget veszélyeztető, valamint maradandó környezeti károsodás veszélyét hordozó tevékenység esetén javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a kárt okozó szervezet működése betiltásának kezdeményezésére,
11. zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítandó körzetek meghatározására javaslatot tesz, ellenőrzi a döntés végrehajtását,
12. előzetesen véleményezi a kommunális ellátással és környezetvédelemmel kapcsolatos közbeszerzési és közszolgáltatási ajánlati felhívásokat,
13. véleményezi a kommunális ellátással és környezetvédelemmel kapcsolatos közbeszerzési és közszolgáltatási ajánlatokat,
14. figyelemmel kíséri, véleményezi az Önkormányzat fásítási tevékenyégét,
15. figyelemmel kíséri, véleményezi a mezei őrszolgálat tevékenységét, javaslatot tesz a szervezetet vagy a működést érintő kérdésekben,
16. javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági ingatlanok hasznosítására.

4. melléklet53

Az Önkormányzat államháztartási szakágazati besorolása, az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó kormányzati funkciók
Államháztartási szakágazati besorolás:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége.
Kormányzati funkciók:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016030 Állampolgársági ügyek
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
025090 Egyéb védelmi ügyek
031030 Közterület rendjének fenntartása
041140 Területfejlesztés igazgatása

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása
045120 Út, autópálya építése
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
047310 Turizmus igazgatása és támogatása
051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek
054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
061010 Lakáspolitika igazgatása
061020 Lakóépület építése
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311 Fogorvosi alapellátás
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás
072313 Fogorvosi szakellátás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
076010 Egészségügy igazgatása
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetése
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
031060 Bűnmegelőzés
031070 Baleset-megelőzés
041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
049010 Máshová nem sorolt gazdasági ügyek
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése
076062 Település-egészségügyi feladatok
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai
elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
104030 Gyermekek napközbeni ellátása
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok.
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás.
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház).
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetés

1. függelék54

2. függelék55

3. függelék56

4/A. függelék57

4/B. függelék58

5/A.-5/H. függelék59

5. melléklet60

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAGJAI
Hiesz György polgármester DK-Momentum-MSZP
Bárdosné Kocsis Éva Városom, Szeretlek Egyesület-Fidesz-KDNP
Besze Andrea JOBBIK-DK-Momentum-MSZP
Boári István DK-JOBBIK-Momentum-MSZP
Faragó Tamás JOBBIK-DK-Momentum-MSZP
Ferenczy Tamás JOBBIK-DK-Momentum-MSZP
Kepler Gyula Városom, Szeretlek Egyesület-Fidesz-KDNP
Kévés Tamás alpolgármester JOBBIK-DK-Momentum-MSZP
Kiss Tivadar Városom, Szeretlek Egyesület-Fidesz-KDNP
Dr. Ördög István Városom, Szeretlek Egyesület-Fidesz-KDNP
Percze László MSZP-DK-JOBBIK-Momentum
Sári István Imre MSZP-DK-JOBBIK-LMP-MOMENTUM
dr. Szén Gabriella DK-JOBBIK-Momentum-MSZP
Tuza György Városom, Szeretlek Egyesület-Fidesz-KDNP
Dr. Végh Attila MSZP-DK-JOBBIK-Momentum
Nem a képviselők közül választott alpolgármester: Kárpáti István Momentum-DK-JOBBIK-MSZP

6. melléklet61

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAINAK TAGJAI
Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság
Elnök: Besze Andrea
Tagok: Bárdosné Kocsis Éva
dr. Szén Gabriella
Külső tagok: Erdélyiné Molnár Gabriella
Bágyi Zoltánné
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Elnök: dr. Végh Attila
Tagok: Besze Andrea
Kiss Tivadar
Külső tagok: Juhász Szilvia
Szabóné Farók Éva
Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottság
Elnök: Ferenczy Tamás
Tagok: Kepler Gyula
Tuza György
Külső tagok: Rab Gábor
Jaros Norbert
Oktatási és Kulturális Bizottság
Elnök: dr. Szén Gabriella
Tagok: Dr. Ördög István
Kepler Gyula
Külső tagok: Juhász Edit
Boros Gabriella
Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottság
Elnök: Sári István Imre
Tagok: Bárdosné Kocsis Éva
Boári István
Külső tagok: Ruzsin Csabáné
Gonda Tivadar
Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság
Elnök: Percze László
Tagok: Boári István
Ferenczy Tamás
Külső tagok: Tóth János
Kulcsár Gergely
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Elnök: Kiss Tivadar
Tagok: Percze László
Tuza György
Külső tagok: Mága Istvánné
Tóth Norbert Áron
Mátrafüredi Részönkormányzat
Elnök: Faragó Tamás
Tagok: Ferencz Angéla
Grassalkovichné Varró Zsuzsanna
Szuromi László
Tóth János
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. február 2. napjával.

2

A 4. § (1) bekezdése a Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 9. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

3

A 4. § (7) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 9. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 5. § (2) bekezdése a Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 6. § (2) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 6. § (5) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. § (7) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 7. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 8. § (2) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 9. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

10

A 10. § (3) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 9. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

11

A 10. § (12) bekezdés záró szövegrésze a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 9. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

12

A 10. § (13) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 9. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

13

A 17. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 9. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

14

A 17. § (6) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 9. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

15

A 18. § (4) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 9. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

16

A 18. § (5) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 9. § 10. pontja szerint módosított szöveg. A 18. § (5) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

17

Módosította a 3/2021.(I.29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2021. február 1. napjától A 19. § (2) bekezdése a Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

18

A 20. § (1) bekezdése a Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 20. § (10) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

20

A 20. § (11) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

21

A 20. § (17) bekezdése a Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 21. §-t a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 10. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 22. § (16) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 9. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

24

A 24. § (4) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

25

A 25. § (5) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 9. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

26

A 26. § (2) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 9. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

27

A 17. alcím címe a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

28

A 27. § (1) bekezdés záró szövegrésze a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 9. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

29

A 27. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 9. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

30

A 28. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

31

A 28. § (5a) bekezdését a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

32

A 29. § (3) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 9. § 16. pontja szerint módosított szöveg.

33

A 29. § (4) bekezdését a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 10. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

34

A 29. § (5) bekezdését a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 10. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

35

Beiktatta a 3/2021.(I.29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2021. február 1. napjától A 29. § (5a) bekezdését a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 10. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

36

A 29. § (6) bekezdését a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 10. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

37

A 29. § (7) bekezdését a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 10. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

38

A 29. § (8) bekezdését a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 10. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

39

A 29. § (9) bekezdését a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 10. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

40

A 29. § (10) bekezdését a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 10. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

41

A 29. § (11) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

42

A 32. § (5) bekezdése a Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 32. § (5) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 9. § 17. pontja szerint módosított szöveg. A 32. § (5) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

43

A 33. § (3) bekezdés c) pontja a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 9. § 18. pontja szerint módosított szöveg.

44

A 33. § (4) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 9. § 19. pontja szerint módosított szöveg.

45

A 35. § (3) bekezdését a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte.

46

A 38. § (3) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 9. § 20. pontja szerint módosított szöveg. A 38. § (3) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

47

A 39. § (2) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 9. § 21. pontja szerint módosított szöveg.

48

A 40. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 9. § 22. pontja szerint módosított szöveg.

49

A 41. § (2) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 9. § 23. pontja szerint módosított szöveg.

50

A 43. § (3) bekezdését a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 10. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

51

Az 1. melléklet a Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

52

A 3. melléklet a Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

53

A 4. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

54

Az 1. függeléket a Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

55

A 2. függeléket a Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

56

A 3. függeléket a Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 6. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

57

A 4/A. függeléket a Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 6. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

58

A 4/B. függeléket a Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 6. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

59

Az 5/A.-5/H. függeléket a Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 6. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

60

Az 5. mellékletet a Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése iktatta be. Az 5. melléklet a Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

61

A 6. mellékletet a Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése iktatta be. A 6. melléklet a Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.