Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

Gyöngyös Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 03- 2021. 12. 04

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

Gyöngyös Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

2021.12.03.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Gyöngyös Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület bizottságai előkészítő, véleményező, javaslattevő, szervező és ellenőrzési feladatokat ellátó- a képviselő-testület által döntési jogkörrel felruházható- egymással mellérendeltségi viszonyban álló önkormányzati szervek. Állandó bizottságok a következők:

1. Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 fő

2. Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottság 5 fő

3. Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 fő

4. Oktatási és Kulturális Bizottság 5 fő

5. Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottság 5 fő

6. Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság 5 fő

7. Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 5 fő.”

2. § (1) A z SZMSZ 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A z SZMSZ 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az SZMSZ 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. december 3-án lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Gyöngyös Város Képviselő-testületének átruházott hatáskörei
A Képviselő-testület az alábbi hatásköröket ruházza át:
I. A polgármesterre:
1. települési támogatás iránti kérelmek elbírálása az alábbi esetekben:
- lakásfenntartási támogatás
- gyógyszertámogatás
- méltányossági ápolási díj
2. rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása az alábbi esetekben:
- létfenntartási gondok enyhítése, többletkiadások rendezése céljából
- várandós anyaként gyermeke megtartása érdekében, a gyermek fogadása elősegítésére,
- az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának elősegítésére,
- a gyermek nevelésbe vételének megszüntetését követő családjához való visszahelyezés esetén a gyermek lakhatási körülményeinek javítása érdekében
- elemi kár enyhítésére
- elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként
- általános és középiskolás gyermekek és fiatal felnőttek tankönyv- és tanszerellátásához
- óvodai, alsó- és középfokú oktatási, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alap- és szakosított ellátást nyújtó intézményben ellátásban részesülő gyermek, fiatal felnőtt étkezési térítési díj támogatásaként
- eseti jelleggel biztosított méltányossági rendkívüli települési támogatásként.
3. tüzelőanyag támogatás iránti kérelmek elbírálása,
4. köztemetés elrendelése
5. lakbértámogatás iránti kérelmek elbírálása
6. szociális ellátások szükség szerinti felülvizsgálata,
7. szociális ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevő kötelezése a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, természetbeni szociális ellátás esetén a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére, személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére való kötelezés,
8. szociális ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevő részére méltányosságból történő részletfizetés engedélyezése,
9. a gyermekjóléti ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevő kötelezése a pénzbeli ellátás visszafizetésére, természetbeni ellátás esetén a pénz egyenérték megfizetésére, személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetén az intézményi térítési díj összegének megfizetésére. A visszatérítés méltányosságból való elengedése, illetve csökkentése,
10. önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében a bérbeadói jogok és bérbeadói hozzájárulások gyakorlása,
11. lakásépítés és –vásárlás helyi támogatásával kapcsolatos ügyekben a jelzálogjog jogosultja nevében történő nyilatkozattétel, törlesztés felfüggesztéséről szóló döntés
12. önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények esetében a beiratkozási időszak meghatározása és közzététele,
13. önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények házirendjében, illetve más belső szabályzataiban foglaltak jogszerűségének ellenőrzése,
14. köznevelési intézmények házirendjének jóváhagyása,
15. jogszabálysértő intézményvezetői döntés megsemmisítése, intézményvezető új döntés meghozatalára való kötelezése,
16. egyetértésével a Gyöngyös Város Óvodái intézményvezetője rendkívüli szünetet rendelhet el a tagóvodákban,
17. az óvodai beíratásoknál, ha a jelentkezők száma meghaladja az óvodába felvehető gyermekek számát, a felvételhez bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a gyermekek felvételére,
18. rendkívüli települési támogatás, illetve a hajléktalan személynek szállás biztosítása, ha ennek hiánya a rászoruló életét, testi épségét veszélyeztetné,
19. szociális intézmény házirendjének jóváhagyása,
20. egészségügyi alapellátás finanszírozására irányuló szerződés megkötése, amennyiben a feladatot az Önkormányzat látja el,
21. az önkormányzati költségvetési szervek szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása,
22. önkormányzati intézményekben működő érdekképviseleti fórumok működési szabályzatának jóváhagyása,
23. átmenetileg szabad pénzeszközök – ideértve a kötvénykibocsátásból származó, célhoz kötött, felhasználásig szabad forrásokat is – legfeljebb 3 hónapos időtartamra történő lekötése, valamint átmeneti likviditási problémák esetén visszapótlási kötelezettség előírása mellett szabad pénzeszközök felhasználásának engedélyezése,
24. forgalomképes önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyon elidegenítése, megterhelése, használatba adása és gazdasági társaságba történő bevitele, illetve a tulajdonjog változásával járó bármilyen más jogügylet bruttó 2,5 millió Ft-ig, kivéve a mezőgazdasági hasznosításra alkalmas ingatlanok elidegenítését; mezőgazdasági hasznosításra alkalmas ingatlanok cseréje településrendezéssel érintett ingatlanok megszerzése érdekében, vagy birtok-összevonási céllal értékhatár nélkül; az Ipari Park területén a Gyöngyösi Ipari Park Kft. részére történő elidegenítés esetén értékhatár nélkül,
25. pénzügyi kötelezettségvállalás bruttó 5 millió Ft-ig,
26. korlátozottan forgalomképes vagyonkörből a műemlékileg védett, a városképi jelentőségű ingatlanok, a védett természeti területi emlék tulajdonjog-változással nem járó, egyéb módon történő hasznosítása, (a Településfejlesztési és Településüzemeltetési, illetve az Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének figyelembevételével),
27. döntés a forgalomképes önkormányzati vagyon ingyenes tulajdonba adásáról, ingyenes használatba adásáról, valamint az önkormányzat követeléseiről való lemondásról bruttó 250 eFt alatt, kivéve a mezőgazdasági hasznosításra alkalmas ingatlanok
28. dönt az Önkormányzat közbeszerzéseiről közösségi értékhatárig,
költségvetési szervek részére:
29. az évközi és az éves beszámolók, valamint az egyes adatszolgáltatások beküldési határidejének meghatározása,
30. az éves költségvetési beszámoló szöveges indoklásának részletes tartalmi és formai követelményeinek előírása,
31. a költségvetési beszámoló összeállításához szükséges adatszolgáltatás űrlapjának megküldése,
32. a költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata és tájékoztatásuk annak jóváhagyására
33. a költségvetési szerv alaptevékenységének jellege szerinti szakágazatba sorolása és intézkedés törzskönyvi nyilvántartásba vételéről,
34. kulturális és köznevelési intézmények továbbképzési tervének fenntartói jóváhagyása, iskolai felvételi körzethatárok megállapításához vélemény kialakítása,
35. az önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatok forrásainak kiegészítéséhez támogatás igénylése,
36. helyi adó esetében az adóellenőrzés határozattal történő elrendelése,
37. hatósági feladatokat ellátó állatorvos kinevezésének és körzete kialakításának véleményezése,
38. gondoskodik a kóbor ebek befogásáról, őrzéséről, megsemmisítéséről, valamint a beteg állatok kiirtásáról, az állati hulladék ártalmatlanná tételéről,
39. a megyei földművelésügyi hivatal intézkedése ellen kifogást emelhet,
40. kéknyelv betegség esetén elrendelt zárlat alatt rendszeres szúnyogirtást végez, melyről a lakosságot értesíti,
41. együttműködik a hegyközségi szervezetekkel, részükre köteles a tevékenységükhöz szükséges tájékoztatást megadni,
42. a közlekedési hatóság rendelkezése alapján jel, jelzés, reklámtábla, vagy egyéb tárgy - kötelezett költségére történő - eltávolítása,
43. közút beszennyezése, közúti jelzés hozzájárulás nélküli elhelyezése, eltávolítása esetén az eredeti állapot helyreállítására való felszólítás,
44. az önkormányzat kezelésében lévő közúton álló járművek elszállítása, - közút lezárása, forgalmának korlátozása,
45. közutak nyilvántartása,
46. a közterület-használati megállapodások megkötése,
47. építési engedélyezési eljárás során a közterület forgalmi célú igénybevételéhez (parkoló kialakításához) tulajdonosi hozzájárulást ad, dönt parkoló-építési hozzájárulás megfizetéséről vagy parkoló-fejlesztési terv alapján parkoló megépítéséről,
48. dönt az útkezelői kötelezettség megszegésével okozott kár megtérítéséről,
49. közút forgalmi rendjének kialakítása, a forgalmi rend szükség szerinti módosítása a közlekedés biztonságát sértő vagy veszélyeztető helyzetekben,
50.évente tájékoztatja a lakosságot a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról,
51. intézkedik a vízminőségi kár elhárításáról,
52. dönt a Környezetvédelmi Alap nem támogatási célú előirányzatainak felhasználásáról,
53. Városi Környezetvédelmi Alapból képzett 10% tartalék felhasználásról való döntés,
54. önkormányzati tulajdonban álló földre (földrészletre) vonatkozó földhasználati megállapodás megkötése,
55. önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági földrészletek, mezőgazdasági művelésre alkalmas belterületi beépítetlen ingatlanok hasznosításával kapcsolatos bérleti (haszonbérleti) szerződések megkötése,
56. közvilágítási berendezés létesítéséről, üzemeltetéséről való gondoskodás,
57. önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok esetében, I. fokú építésügyi hatósági ügyben a szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása,
58. a menetrend szerinti helyi közforgalmú közlekedésre vonatkozó menetrend jóváhagyása,
59. ingatlan-nyilvántartásba az Önkormányzat javára bejegyzett elővásárlási jog gyakorlásáról való lemondás,
60. a költségvetési rendeletben pályázati önerő céljára meghatározott pénzeszközök felhasználása bruttó 10 millió Ft-ig,
61. általános tartalék, illetve intézmény-felújítási tartalék terhére kötelezettségvállalás bruttó 1.000 e Ft-ig,
62. rendkívüli esetekben az intézményi felújításokhoz jóváhagyott keretösszeg terhére kötelezettségvállalás,
63. nem önkormányzati fenntartású intézmények kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújításához előzetes írásbeli engedély megadása rendkívüli esetben,
64. telekalakítási eljárás esetén dönt a forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes önkormányzati ingatlan forgalomképessé nyilvánításáról és elidegenítéséről, abban az esetben, ha a rendezés célja az ingatlan nyilvántartás közelítése a természetbeni állapothoz, továbbá, ha a rendezés megfelel a helyi építési szabályzatban foglaltaknak, vagy annak hiányában a jogszabályban rögzített építési előírásoknak.
65. képviselő kiesett munkabérének megtérítése
66. az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyása, kisebbségi tulajdonban lévő társaságok esetében az erre irányuló szavazati jog testületi hozzájárulás nélkül történő gyakorlása,
67. a Mátrafüred-sástói Ifjúsági Tábor hasznosításáról szóló beszámoló elfogadása, esetleges költségvetési többlet felhasználásához felhatalmazás,
68. dönt a közérdekű kötelezettségvállalás elfogadásáról,
69. gyakorolja a mező- és erdőgazdasági földnek minősülő ingatlanok rekreációs célú földszerzése esetében a tulajdonosi jogokat,
70. gyakorolja az egyensúlyi tartalék feletti kötelezettségvállalás jogát,
71. feladatellátási megállapodás keretében végzett idősek nappali ellátása keretében kiadja a gondozóházban történő elhelyezéshez hozzájáruló vagy elutasító nyilatkozatot,
72. vagyonértékesítési pályázat esetén megállapítja a pályázati ajánlatok érvényességét,
73. belvárosi gyalogos övezetben kiadja az állandó és eseti behajtási engedélyt,
74. feltételekhez kötött várakozási övezetben kiadja a parkolási engedélyt,
75. előzetesen véleményezi a villamosenergia-korlátozás sorrendjének megállapítását,
76. jóváhagyja a vízkorlátozási tervet és megállapítja a vízfogyasztás rendjét.
II. Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságra:
1. a lakás bérlőjének kijelölése a lakásbérletre érvényes ajánlatot tevők közül,
2. bérlakás bérlője lakáscserére irányuló igényének elbírálása, cserelakás bérlőjének kijelölése,
3. dönt a pályázat útján bérbe adandó bérlakások bérlőjének kijelöléséről, a pályázat nyertesének kiválasztásáról,
4. dönt a bérlőkijelölésről,
5. lakásépítés-, vásárlás helyi támogatásának odaítélése,
6. szociális és karitatív szervezetek támogatása,
7. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj megállapítása, ösztöndíjra való szociális rászorultság éves felülvizsgálata, ösztöndíj folyósítás megvonása,
8. a Szociális Kerekasztal résztvevői összetételének módosulása esetén a változás jóváhagyása;
9. bölcsődék, családi bölcsődék nyári és téli zárásának, munkanapáthelyezés miatti nyitva tartás rendjének jóváhagyása,
10. dönt az egészségügyi tevékenységet ellátó civil szervezetek támogatásáról,
11. dönt az ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatok, mentális egészségvédelmi programok támogatásáról
12. dönt a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervének megvalósítására felhívás alapján beérkezett kérelmek elbírálásáról,
13. dönt a lakáscélú felújítási keret felhasználásáról
III. Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságra, az Oktatási és Kulturális Bizottságra és a Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottságra együttesen:
1. döntés a Drogprevenciós Alap felhasználásáról,
2. a Dprogprevenciós Program végrehajtásáról, a Helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájáról szóló beszámoló elfogadása,
3. döntés a Bűnmegelőzési Program megvalósításához biztosított keret felhasználásáról.
IV. Jogi és Ügyrendi Bizottságra:
1. dönt az önkormányzati felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívás kiírásáról, elbírálásáról, a megállapított ösztöndíj felülvizsgálatáról, valamint annak visszavonásáról, visszafizetési kötelezettség előírásáról, részletfizetés engedélyezéséről.
V. A Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottságra:
1. a költségvetésben idegenforgalmi tevékenység támogatására, valamint sport- és ifjúságpolitikai célra biztosított alapok, előirányzatok, úgy, mint Sportfejlesztési Koncpció Cselekvési Terve végrehajtásához rendelt előirányzat, az Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terve végrehajtásához rendelt előirányzat felosztása.
VI. Az Oktatási és Kulturális Bizottságra:
1. óvodák működési körzetének, az óvodák nyitvatartási rendjének meghatározása és közzététele,
2. külön költségvetési támogatást nem igénylő, közneveléssel kapcsolatos pályázatok véleményezése,
3. pedagógiai célfeladatokra, a pedagógiai szakmai szolgáltatás, eszközfejlesztés és informatikai fejlesztési feladatokra biztosított keretösszeg felosztása,
4. az óvodák téli és nyári zárása rendjének, valamint a munkanapáthelyezés miatti nyitva tartás rendjének jóváhagyása,
5. dönt a köznevelési intézményekben a nevelési év közbeni maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezése tárgyában
6. a muzeális gyűjtemény és muzeális emlék tulajdonjog-változással nem járó, egyéb módon történő hasznosítása, (pl.: kiállításra történő ideiglenes átadása),
7. kulturális feladatok, civil szervezetek támogatása,
8. kiadványkeret felhasználásának véleményezése,
9. Vachott Sándor Városi Könyvtár, Kiállítóhely és Muzeális Gyűjtemény könyvtárhasználati szabályzatának elfogadása,
10. köznevelési tevékenységek támogatása,
11. gyűjtemények támogatására biztosított előirányzat felhasználása,
12. Kulturális Koncepció Cselekvési Terve végrehajtásához rendelt előirányzat felosztása.
VII. Az Oktatási és Kulturális Bizottságra és a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra együttesen:
1. költségvetési intézmény helyiséghasznosítási tevékenységét érintően dönt a kedvezményes (ingyenes) igénybevételben részesülők köréről és a kedvezmény mértékéről.
VIII. A Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra:
1. forgalomképes önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyon elidegenítése, megterhelése, használatba adása és gazdasági társaságba történő bevitele, illetve a tulajdonjog változásával járó bármilyen más jogügylet bruttó 2,5 – 4 millió Ft között, kivéve a mezőgazdasági hasznosításra alkalmas ingatlanok elidegenítését;
2. forgalomképtelen önkormányzati vagyon egyéb módon történő hasznosítása, (bérlet, használat, illetve üzemeltetés visszterhes szerződéssel való átengedése) – az illetékes bizottsággal közösen,
3. döntés a forgalomképes önkormányzati vagyon ingyenes tulajdonba átadásáról, ingyenes használatba adásáról, valamint az Önkormányzat követeléseiről való lemondásáról, bruttó 250 ezer és 1 millió Ft között, kivéve a mezőgazdasági hasznosításra alkalmas ingatlanok
4. pénzügyi kötelezettségvállalás bruttó 5 – 7,5 millió Ft-ig,
5. gyakorolja a közbeszerzéssel összefüggő testületi hatásköröket abban a hónapban, amikor a Képviselő-testület nem tart munkaterv szerinti ülést,
6. helyi adókkal kapcsolatos méltányossági kérelmek ügyében hozott határozatok ellen irányuló fellebbezések elbírálása,
7. adóalany által szolgáltatott, az adó megállapításához szükséges adatok körének meghatározása,
8. önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek közötti munkamegosztás rendjének jóváhagyása,
9. általános tartalék, illetve intézmény-felújítási tartalék terhére kötelezettségvállalás bruttó 2.000 e Ft-ig,
10. önkormányzati biztos kirendelése költségvetési intézményekhez,
11. a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra átruházott 1 – 3. hatáskört a bizottság, amennyiben Mátrafüredet is érinti, a Mátrafüredi Részönkormányzattal közösen gyakorolja.
12. a költségvetési rendeletben pályázati önerő céljára meghatározott pénzeszközök felhasználása bruttó 20 millió Ft-ig.
IX. Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottságra:
1. helyi közutak osztályba sorolása a településrendezési tervek figyelembevételével,
2. közút forgalmi rendjének a kialakítása (kivéve Mátrafüred),
3. forgalmi rend szükség szerinti, de legalább ötévenkénti felülvizsgálata, esetleges módosítása,
4. kisebb földrészletek megközelítéséhez szükséges úthálózat (dűlőutak) kialakításának jóváhagyása,
5. dönt a parkoló-építési hozzájárulás felhasználásáról,
6. elfogadja az Önkormányzat megbízásából reklámtevékenységet folytató szervezet beszámolóját.
X. A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságra:
XI. A Mátrafüredi Részönkormányzatra:
(Az SZMSZ 22. § (2) bekezdésében meghatározott illetékességi területre vonatkozóan)
1. dönt az Önkormányzat költségvetésében a Részönkormányzat működéséhez biztosított önkormányzati támogatás felhasználásáról,
2. a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra átruházott 1 – 3. hatáskört együttesen gyakorolja a bizottsággal, amennyiben az önkormányzati vagyonra vonatkozó döntés Mátrafüredet is érinti,
3. illetékességi területén dönt a forgalmi rend kialakításáról, felülvizsgálatáról.
4. dönt az Önkormányzat költségvetésében a mátrafüredi polgárőrség támogatására megállapított előirányzat felhasználásáról.
XII. Az Önkormányzat részvételével alakult önkormányzati társulásokra – a társulási megállapodásban meghatározott módon:
1. intézményvezető kinevezése, megbízása
2. társulás által fenntartott intézmény vonatkozásában alapítói jogok gyakorlása
XIII. A Jegyzőre:
1. a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt lefolytatja a közigazgatási hatósági eljárást,
2. fás szárú növények – pótlás kivételével történő – telepítése esetén a telepítés engedélyezése.
XIV. Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságra:
1. felhasználási terv készítése a Városi Környezetvédelmi Alapba ténylegesen befolyt bevételek felhasználására,
2. a Városi Környezetvédelmi Alapból nyújtandó támogatás pályázati feltételeinek meghatározása,
3. a Városi Környezetvédelmi Alapból nyújtandó támogatásra benyújtott pályázatok elbírálása, a pályázati cél megvalósulásának ellenőriztetése.”

2. melléklet

Gyöngyös Város Önkormányzata állandó bizottságainak feladatai
A bizottságok speciális feladatai:
I. Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság
1. segíti az önkormányzat szociális ellátási kötelezettségéből adódó feladatok végrehajtását,
2. figyelemmel kíséri a város szociális ellátórendszerének működését, javaslatot tesz annak módosítására, mind az alapellátás, mind a szakellátás tekintetében,
3. kapcsolatot tart az intézményekkel és segíti azok munkáját,
4. figyelemmel kíséri a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat
5. figyelemmel kíséri az Önkormányzat egészségügyi feladatainak ellátását, az alap- és szakellátás helyzetét, indokolt esetben javaslatot tesz
6. véleményezi az alábbi témájú önkormányzati rendeleteket:
szociális ellátások,
gyermekjóléti alapellátások,
egészségügyi ellátórendszer működése
lakások, helyiségek bérlete,
önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások, helyiségek elidegenítése,
városi önkormányzat vagyonával való rendelkezési jog gyakorlása,
lakástulajdon megszerzésének helyi támogatása,
Gyöngyös Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata,
Gyöngyös Város Önkormányzata költségvetése, pénzmaradvány felosztása,
7. véleményezi az önkormányzati bérlakások elidegenítése iránti kezdeményezést,
8. véleményezi az önkormányzati bérlakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásáról szóló javaslatot,
II. Jogi és Ügyrendi Bizottság
1. ellátja a képviselő-testületi tagok vagyonnyilatkozatával kapcsolatos feladatokat
2. vizsgálja és döntésre előkészíti a polgármester által elé terjesztett összeférhetetlenségi indítványokat,
3. az önkormányzati választást követően előkészíti az önkormányzat SZMSZ-ének felülvizsgálatát, a későbbiekben – indítványra - vizsgálja annak hatályosulását,
4. megtárgyalja és törvényességi szempontból véleményezi az önkormányzati rendeletek tervezeteit,
5. megtárgyalja és véleményezi a Képviselő-testület döntési jogkörébe tartozó közbeszerzések ajánlati felhívását,
6. megtárgyalja és jogi szempontból véleményezi a képviselő testület elé terjesztendő Alapító Okiratokat, szerződéstervezeteket és egyéb jogi okmányokat,
7. testület elé terjesztés előtt jogi véleményével látja el a bizottságok ügyrendjeit.
III. Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottság:
1. A turisztikával kapcsolatos feladatok:
1.1. Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiájában megfogalmazott célok megvalósításának elősegítése, nyomon követése, és szükség szerint felülvizsgálat kezdeményezése,
1.2. véleménynyilvánítás az üdülőkörzet fejlesztési koncepciójáról, programjáról,
1.3. a turizmus helyi fejlesztésének támogatása, a turizmus alakulásának elemzése, kapcsolattartás idegenforgalommal összefüggő tevékenységet folytató civil szervezetekkel, és gazdasági szereplőkkel,
1.4. a város éves rendezvénytervének véleményezése.
2. A sporttal kapcsolatos feladatok:
2.1. figyelemmel kíséri és ellenőrzi Gyöngyös Város Sportkoncepciójában kitűzött feladatok végrehajtását, közreműködik annak felülvizsgálatában,
2.2. figyelemmel kíséri Gyöngyös város sport életét, kiemelt figyelmet fordítva az egészségnevelési feladatokra, a tömegsportra és az utánpótlás nevelésre,
2.3. segíti a gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás nevelés, a nők és a családok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolítását,
2.4. közreműködik az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító tevékenységben.
3. Az ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok:
3.1. ifjúságpolitikai ügyekben véleményt nyilvánít,
3.2. segíti és véleményezi a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkáját,
3.3. figyelemmel kíséri és ellenőrzi Gyöngyös Város Ifjúsági Koncepciójában, valamint Drogprevenciós Programjában kitűzött feladatok végrehajtását.
IV. Oktatási és Kulturális Bizottság:
1. Az oktatással kapcsolatos feladatkörök:
1.1. együttműködve a Képviselő-testülettel, a Polgármesteri Hivatallal és a köznevelési intézményekkel, segíti a gondoskodást a helyi közszolgáltatások körében az óvodai nevelésről, amely magába foglalja a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd és más fogyatékos tanulók ellátását is,
1.2. kiemelt figyelemmel kíséri és segíti Gyöngyös Város Önkormányzatának köznevelési feladat-ellátási, intézmény-hálózat működési és fejlesztési tervében foglalt célok és feladatok megvalósulását,
1.3. közreműködik az intézmények óvodai nevelési programjaiban foglalt nevelési-oktatási célok megvalósulásának, a programok végrehajtásának értékelésében, a pedagógiai- szakmai munka eredményességének megállapításában,
1.4. részt vesz a köznevelési intézményekben folyó gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység, valamint a gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedések ellenőrzésében,
1.5. segíti az óvodalátogatási kötelezettség teljesítését és közreműködik az ezzel kapcsolatos feladatok ellenőrzésében,
1.6. kiemelt figyelmet fordít a tanuló ifjúság körében tapasztalható káros szenvedélyek prevenciójára és hangsúlyozza az egészséges életmódra nevelés fontosságát,
1.7. figyelemmel kíséri a fogyatékos gyermekek, tanulók különleges gondozáshoz való jogának érvényesülését,
1.8. támogatja a tanulmányi versenyek, vetélkedők, pedagógiai rendezvények szervezését,
1.9. az Önkormányzat önként vállalt köznevelési feladatai ellátását segíti, valamint az etnikai kisebbséghez tartozók köznevelését támogatja,
1.10. figyelemmel kíséri az intézményvezetői álláshelyekre kiírt pályázati eljárással kapcsolatos teendőket, közreműködik a döntések előkészítésében,
1.11. feladatkörébe tartozó valamennyi előterjesztést véleményezi, maga is előterjesztéseket készít, illetve átruházott hatáskörben döntéseket hoz.
1.12. ifjúságpolitikai ügyekben véleményt nyilvánít,
1.13. segíti és véleményezi a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkáját.
2. A közművelődéssel kapcsolatos feladatkörök:
2.1. a Kulturális Koncepció teljesítésének figyelemmel kísérése, évenkénti értékelése,
2.2. a Közművelődésről szóló önkormányzati rendelet hatályosulásának elősegítése,
2.3. a lakosság művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a művészi értékek létrehozásának, megőrzésének segítése,
2.4. a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társas életre szerveződő közösségek tevékenységének a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása,
2.5. javaslattétel közterületi név megállapítására, megváltoztatására,
2.6. javaslattétel önkormányzati intézmények elnevezésére,
2.7. javaslat művészeti alkotásnak közterületen való elhelyezésére,
2.8. javaslat kidolgozása lakóhelyi közművelődési tevékenység feltételeinek biztosítására,
2.9. javaslattétel önkormányzati közművelődési intézmény létesítésére, vezetőjének személyére, közművelődési intézmény megszüntetésének véleményezése,
2.10. a közművelődés helyi irányításáról vélemény kialakítása
V. Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottság:
Az Önkormányzatnál és intézményeinél
1. véleményezi az éves költségvetési koncepciót;
2. véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit; véleményezi az éves pénzmaradvány felosztását;
3. figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;
4. figyelemmel kíséri a költségvetési kiadások alakulását, különös tekintettel az intézmények működési, valamint a kommunális, a felújítási és a felhalmozási költségekre;
5. vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését
6. véleményezi a likviditási terveket;
7. figyelemmel kíséri a likviditás önkormányzati szintű alakulását, szükség esetén megszorító intézkedések indokoltságát;
8. véleményezi a költségvetés évközi módosítását;
9. javaslatot tesz a polgármester jutalmazásra,
10. véleményezi a gazdasági társaságok üzleti terveit és éves beszámolóikat,
11. véleményezi az önkormányzat és intézményei gazdasági tevékenységét vizsgáló előterjesztéseket;
12. véleményezi a gazdasági kihatású önkormányzati döntések tervezetét; az ilyen tárgyú előterjesztéseket;
13. véleményezi az Önkormányzat ármegállapító jogkörébe tartozó javaslatokat, illetve az önkormányzati intézmények térítési díjait;
Ellenőrzi
14. a költségvetés végrehajtását, az önkormányzati támogatások felhasználását, a közbeszerzési eljárások előkészítését, a közbeszerzésen kívüli beszerzéseket.
15. a Polgármesteri Hivatalnak a képviselő-testületi döntések előkészítésére, ill. végrehajtására irányuló munkáját,
16. más bizottságok, illetve a Mátrafüredi Részönkormányzat Testülete tevékenységét,
17. a Képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlását önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben,
18. az önkormányzati feladatok végrehajtásához felhasznált pénzeszközök kifizetésének jogszerűségét,
19. szolgáltatási, feladatellátási szerződés keretében vállalt kötelezettségvállalások teljesítését, a szolgáltatás pénzügyi-gazdasági vonatkozásainak hatályosulását.
VI. Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság:
1. véleményezi az önkormányzat éves költségvetésének tervezetét,
2. véleményezi a közműves vízellátásról és csatornázásról, a közterületek használatáról, a temetők rendjéről, az önkormányzat közbeszerzési szabályzatáról szóló rendeletek, szabályzatok módosítására tett előterjesztéseket,
3. felülvizsgáltatja a településrendezési terveket, a szükséges módosítások után véleményezi és a Képviselő-testület elé terjeszti,
4. meghatározza a fejlesztési irányelveket, kidolgoztatja a fejlesztési sorrendet, elkészítteti a rövidtávú és középtávú fejlesztési tervet, és azt a Képviselő-testület elé terjeszti,
5. javaslatot tesz a településfejlesztéssel kapcsolatos pénzügyi keret felhasználására,
6. elkészítteti a város infrastrukturális állapotát rögzítő dokumentumokat,
7. javaslatot tesz az infrastruktúrára fordítható pénzügyi keret felhasználására,
8. figyelemmel kíséri és véleményezi a hulladék-gazdálkodási, szennyvízkezelési, ivóvíz-szolgáltatási, köztisztasági, temető-fenntartási, parkfenntartási feladatok elvégzését,
9. részt vesz a Képviselő-testület épített és természeti környezet, valamint környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos döntéseinek előkészítésében,
10. javaslatot tesz a természetvédelemre és üdülőterületekre fordítható pénzügyi keret felhasználására,
11. részt vesz a képviselő-testület bányászattal, villamos-, illetve gázenergia felhasználásával kapcsolatos döntéseinek előkészítésében,
12. részt vesz a képviselő-testület közlekedési és vízügyi igazgatással kapcsolatos döntéseinek előkészítésében,
13. részt vesz a képviselő-testület távközléssel kapcsolatos döntéseinek előkészítésében,
14. részt vesz a képviselő-testület tűzvédelemmel kapcsolatos döntéseinek előkészítésében,
15. véleményezi önkormányzati ingatlan értékesítését abban az esetben, amikor az ajánlatot tevő előzetes nyilatkozatában utal arra, hogy az ingatlanon 5 millió Ft-ot meghaladó infrastrukturális fejlesztést kíván végezni,
16. előzetesen véleményezi a településfejlesztéssel, -rendezéssel, kommunális ellátással kapcsolatos közbeszerzési és közszolgáltatási ajánlati felhívásokat,
17. véleményezi a településfejlesztéssel, -rendezéssel, kommunális ellátással kapcsolatos közbeszerzési és közszolgáltatási ajánlatokat,
18. javaslatot tesz a Képviselő-testület területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos döntéseire, terület- és településfejlesztési irányelvekre, fejlesztési sorrendre, rövidtávú és középtávú fejlesztési tervre,
19. véleményezi a területfejlesztési támogatási pályázatokat,
20. javaslatot tesz emlékművek, emléktáblák elhelyezésére, valamint emlékhelyek létesítésére,
21. javaslatot tesz a közterületek elnevezésére, illetve elnevezésük megváltoztatására,
22. véleményezi a földrajzi nevek megállapítását és megváltoztatását.
VII. A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság:
VIII. A Mátrafüredi Részönkormányzat:
Javaslattételre jogosult:
1. minden, a mátrafüredi településrész működését, fejlesztését érintő, önkormányzati hatáskörbe tartozó ügyben.
Véleményezésre jogosult:
2. Valamennyi, az illetékességi területét érintő, képviselő-testületi hatáskörbe tartozó döntést illetően.
Egyetértési jogot gyakorol:
3. az Önkormányzat költségvetésében elkülönítetten kimutatott, Mátrafüredet érintő kiadási előirányzatok össztelepülési szintű közös felhasználása vonatkozásában, valamint közös felhasználás esetén a Képviselő-testület által bonyolított beszerzések, közbeszerzések ajánlati felhívásának megfogalmazása során,
4. forgalomképes önkormányzati vagyon körébe tartozó ingatlanvagyon értékhatártól független elidegenítése, megterhelése, használatba adása, gazdasági társaságba történő bevitele, vagy tulajdonjog változásával járó más jogügylet esetén; értékhatártól függetlenül a forgalomképtelen önkormányzati ingatlanvagyon egyéb módon történő hasznosítása (bérlet, használat, üzemeltetés visszterhes szerződéssel történő átengedése) esetén; értékhatártól függetlenül a forgalomképes önkormányzati ingatlanvagyon ingyenes tulajdonba vagy használatba adása esetén – amennyiben a jogügylet mátrafüredi ingatlant érint.
IX. Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság:
1. véleményezi a környezetvédelemről, a környezetvédelmi alap felhasználásáról, a közműves vízellátásról és csatornázásról, az önkormányzat közbeszerzési szabályzatáról szóló rendeletek, szabályzatok módosítására tett előterjesztéseket,
2. javaslatot tesz a Képviselő-testület felé a környezetvédelmi tárgyú fejlesztési irányelvekre, a fejlesztési sorrend meghatározására, a rövidtávú és középtávú fejlesztési terv elkészítésére,
3. figyelemmel kíséri és véleményezi a hulladék-gazdálkodási, szennyvízkezelési, ivóvíz-szolgáltatási, köztisztasági feladatok elvégzését,
4. javaslatot tesz a környezetvédelem helyi koncepciójára, annak célkitűzéseire,
5. javaslatot tesz a levegő, a víz és a talajszennyezettség elemzésének elkészítésére, meghatározott települési helyszínek vonatkozásában,
6. javaslatot tesz az átlag felett károsított területek elemzésének elkészítésére,
7. javaslatot tesz intézkedési terv készítésére a szennyezés mértékének csökkentésére és megszüntetésére,
8. ellenőrzi az intézkedési terv előírásainak érvényesítését,
9. javaslatot tesz rendszeres környezetszennyezési mérések elvégzésére,
10. közegészséget veszélyeztető, valamint maradandó környezeti károsodás veszélyét hordozó tevékenység esetén javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a kárt okozó szervezet működése betiltásának kezdeményezésére,
11. zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítandó körzetek meghatározására javaslatot tesz, ellenőrzi a döntés végrehajtását,
12. előzetesen véleményezi a kommunális ellátással és környezetvédelemmel kapcsolatos közbeszerzési és közszolgáltatási ajánlati felhívásokat,
13. véleményezi a kommunális ellátással és környezetvédelemmel kapcsolatos közbeszerzési és közszolgáltatási ajánlatokat,
14. figyelemmel kíséri, véleményezi az Önkormányzat fásítási tevékenyégét,
15. figyelemmel kíséri, véleményezi a mezei őrszolgálat tevékenységét, javaslatot tesz a szervezetet vagy a működést érintő kérdésekben,
16. javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági ingatlanok hasznosítására.”

3. melléklet

6. melléklet
GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAINAK TAGJAI
Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság
Elnök: Besze Andrea
Tagok: Bárdosné Kocsis Éva
dr. Szén Gabriella
Külső tagok: Erdélyiné Molnár Gabriella
Sári István
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Elnök: dr. Végh Attila
Tagok: Besze Andrea
Kiss Tivadar
Külső tagok: Juhász Szilvia
Szabóné Farók Éva
Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottság
Elnök: Ferenczy Tamás
Tagok: Kepler Gyula
Tuza György
Külső tagok: Rab Gábor
Jaros Norbert
Oktatási és Kulturális Bizottság
Elnök: dr. Szén Gabriella
Tagok: Dr. Ördög István
Kepler Gyula
Külső tagok: Juhász Edit
Boros Gabriella
Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottság
Elnök: Boári István
Tagok: Bárdosné Kocsis Éva
dr. Végh Attila
Külső tagok: Ruzsin Csabáné
Gonda Tivadar
Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság
Elnök: Percze László
Tagok: Boári István
Ferenczy Tamás
Külső tagok: Tóth János
Kulcsár Gergely
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Elnök: Kiss Tivadar
Tagok: Percze László
Tuza György
Külső tagok: Mága Istvánné
Tóth Norbert Áron
Mátrafüredi Részönkormányzat
Elnök: Faragó Tamás
Tagok: Ferencz Angéla
Grassalkovichné Varró Zsuzsanna
Szuromi László
Tóth János