Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a környezetvédelemről szóló 15/2000. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 07. 02

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a környezetvédelemről szóló 15/2000. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.07.01.

A Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. §-a (1) bekezdésének c.) pontjában és 48. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) A környezetvédelemről szóló 15/2000. (V.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A (4) – (5) bekezdésben foglaltak kivételével Gyöngyös város közigazgatási területén – a kiépített szabadtéri tűzhelyek, szalonnasütő helyek rendeltetésszerű használata kivételével – az avar, továbbá kerti, növényi hulladék égetése tilos. Avar és kerti hulladék kezelése komposztálással, vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltató által végzett zöldhulladék begyűjtéssel történhet.”

„(4) Gyöngyös belterületi határától, valamint az erdő- és természetvédelmi területek határától számított 100 méternél távolabb eső, zártkerti és zártkerti művelés alól kivett külterületi ingatlanokon – Farkasmály, Mátrafüred, Sástó, Mátraháza és Kékestető településrészek kivételével - az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése április hónap és október hónap minden csütörtökén és vasárnapján megengedett. A tervezett avar és kerti hulladék égetés helyrajzi számmal azonosított helyét és időpontját a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóságához be kell jelenteni.

(5) Az avar és kerti hulladék (4) bekezdés szerinti ingatlanokon történő égetése az alábbi előírások betartása mellett megengedett:

a) Be kell tartani az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.(XII.5.) BM rendelet előírásait.

b) Tilos a nyílttéri égetés a hatóság által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején.

c) Az égetés 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy által vagy felügyelete mellett, a tűzvédelmi előírások betartásával végezhető úgy, hogy az égetéssel, az égetés hősugárzásával környezeti, vagyoni kár nem okozható és az égetés az emberi egészséget nem veszélyeztetheti.

d) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes hulladékot.

e) Az égetésre – a füstképződés csökkentése érdekében – száraz anyaggal, a meteorológiai viszonyokra figyelemmel, szélcsendes időben kerülhet sor.

f) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve eloltható.

g) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással – meg kell szüntetni.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.