Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2000. (V.22.) önkormányzati rendelete

a környezetvédelemről

Hatályos: 2023. 07. 01

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2000. (V.22.) önkormányzati rendelete

a környezetvédelemről

2023.07.01.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. §-a (1) bekezdésének c.) pontjában és az 58. §-a (1) bekezdésében, az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. 1. §-a (1) bekezdésében és a 2. §-ában, a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységről szóló 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet, a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001.(XI.14.)Korm. rendelet, a zaj- és rezgésvédelemről szóló 12/1983. (V.12.) MT. rendelet 27. §-ában, a levegő tisztaságának védelméről szóló 4/1986. (VI.2.) OKTH rendelkezés 6. § (6) bekezdésében foglaltak, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. Tv. 1. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Gyöngyös Város Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezés

A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A rendelet célja a környezet veszélyeztetésének, károsodásának, szennyezésének megelőzése, Gyöngyös város természetes és épített környezetének megóvása, a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi rendelkezések összhangjának megteremtése.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Gyöngyös város közigazgatási területén valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

Alapfogalmak

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet (közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott része (épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró)

b) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó- és síkosság-mentesítése, illetőleg por- és gazmentesítése.

c.)…1

II. Fejezet

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása

3. § (1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, haszonélvezője, a másnak használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztántartásáról pedig a használó, illetőleg - a bérleti jogviszonyon alapuló kötelezettsége szerint - a bérlő (továbbiakban: Tulajdonos) köteles gondoskodni.

A kötelezett személyének megállapításánál a telekkönyvi állapot, illetve a bérleti szerződés irányadó.
(2) 2 A Tulajdonos köteles gondoskodni:
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv),
b) legalább 5 m szélességben az ingatlan körüli zöldfelület,
c) az útszegélyig az ingatlan melletti nyílt árok és ennek műtárgyai,
d) tömbtelken - a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításával együtt- a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület,
e) a közterület használati megállapodás alapján létesített, a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott települési szilárd hulladék átadóhely és annak 1 méteres környezetében lévő közterület
folyamatos tisztántartásáról.

4. § (1) Árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt az üzemeltető köteles tisztántartani.

(2) Közterületen a kereskedelmi és szolgáltató tevékenységet folytatók kötelesek az árusító helyek körül naponta a hulladék összetakarításáról gondoskodni.

5. § (1) Közforgalmi közúti közlekedés céljára szolgáló tömegközlekedési járművek esetében a közterületen lévő üzemi területek, pályaudvarok tekintetében a járművek üzembentartója köteles a terület tisztántartásáról gondoskodni.

(2) Külterületen váróhelyiségek, várakozóhelyek tekintetében a közforgalmú jármű üzembentartója, autóbusz-megállóhelyek tekintetében a közút kezelője köteles a tisztántartásról, továbbá az ott keletkezett hulladék eltávolításáról gondoskodni.

(3) Tilos

a) a közterületen lévő, vagy oda időszakosan, hulladékszállítás céljából kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetben – ideértve a lomtalanítás során kihelyezett hulladékot is – kutatni, abból hulladékot kiválogatni;

b) a közterületi kézi hulladékgyűjtő edényekbe a szokásos mértékűnél nagyobb mennyiségű hulladékot elhelyezni.3

III. Fejezet

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKOKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL4

6. §

7. §

8. §

9. §

10. §

IV. Fejezet

A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK KEZELÉSE5

11. §

12. §

13. §

V. Fejezet

ZAJVÉDELEM SZABÁLYOZÁSA

14. § E fejezet a kulturális, szórakoztató, sport, reklám, hírközlési, hirdetési és más egyéb célt szolgáló hangosító berendezések, továbbá a riasztókészülékek által kibocsátott, valamint a lakossági tevékenységből származó zajterhelésekre vonatkozó előírásokat tartalmazza, az ingatlan karbantartásához feltétlenül szükséges mértékű zajterhelések nélkül.

15. § (1) A 15. § szerinti tevékenységekre vonatkozó megengedett zajterheléseket az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az 5. mellékletben megadott nappali időszak 6-22 óra közötti időt, az éjszakai időszak 22-6 óra közötti időt általánosságban kell értelmezni. Egyedi esetben (pl. rendezvény) a nappali időszak 7-23 óra közötti idő, éjszakai időszak 23-7 óra közötti idő is megállapítható.

(3) Az 5. mellékletben megállapított zajterhelési irányértéknek a lakó vagy egyéb épület zajtól védendő homlokzata előtt 2 m távolságban, illetőleg – indokolt esetben – az emberi tartózkodásra, pihenésre, üdülésre szolgáló területeken kell érvényesülnie.

16. § (1) Rendezési tervben meghatározott, zajvédelmi szempontból fokozottan védeni kívánt területen az illetékes közegészségügyi hatóság véleménye alapján az 5. mellékletben megadott értékektől 5 dB-lel alacsonyabb érték is előírható;

(2) Lakó- és üdülőövezetben tilos éjszaka és munkaszüneti napokon olyan tevékenységet végezni, mely zajhatása a szomszédos ingatlan területén tartózkodó személyek nyugalmát zavarja. Ez esetben is az 5. mellékletben megállapított zajterhelési határértékek érvényesek, a mérési idő 5 perc.

17. § A riasztó készülékek indokolt hangjelzés kibocsátása a veszélyelhárítás vagy e célú beavatkozás azon időszakáig tarthat, amíg a kikapcsolás lehetővé válik.

18. § (1) A zenét szolgáltató vendéglátó üzlet üzemeltetője e tevékenységét csak abban az esetben végezheti, amennyiben zajkibocsátási határértéket megállapító engedéllyel rendelkezik. Engedély az üzemeltető - zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló - kérelme alapján adható. A kérelemnek tartalmaznia kell az üzemeltető nevét, lakcímét, a vendéglátó üzlet nevét, címét, nyitvatartási idejét, az illetékes közegészségügyi hatóság szakhatósági hozzájárulását és az engedélyező hatóság megítélésétől függően akusztikai szakértő véleményét, amely tartalmazza a tevékenység által keltett várható zajszintet.

(2) Zenét szolgáltató vendéglátó üzletet üzemeltetni csak úgy szabad, hogy a szórakozóhely együttes zajhatása nem haladhatja meg az engedélyezett határértéket.

(3) Amennyiben engedélyes a vendéglátó üzletet az engedélyben meghatározott feltételektől eltérő módon üzemelteti, ezen magatartásán a hatóság felszólítására nem változtat, úgy a zajkibocsátási határértéket megállapító engedélyt vissza kell vonni.

19. § A zajvédelmi hatóság saját hatáskörében vagy a közegészségügyi hatóság kezdeményezésére és mint szakhatóság bevonásával zajvédelmi célú vizsgálatot végezhet vagy végeztethet. Amennyiben a vizsgálat megállapítja, hogy engedélyes az üzlethelyiségre megengedett zajszintet túllépi vagy az üzemeltető riasztó készüléke, nem felel meg e rendelet követelményeinek úgy a vizsgálat költségét az engedélyesre, üzemeltetőre átháríthatja, és kötelezést írhat elő a felmerült rendellenesség megszüntetésére.

VI. Fejezet

A levegő tisztaságának védelme

20. §6 (1)7 A (4) – (5) bekezdésben foglaltak kivételével Gyöngyös város közigazgatási területén – a kiépített szabadtéri tűzhelyek, szalonnasütő helyek rendeltetésszerű használata kivételével – az avar, továbbá kerti, növényi hulladék égetése tilos. Avar és kerti hulladék kezelése komposztálással, vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltató által végzett zöldhulladék begyűjtéssel történhet.

(2) Házi húskészítmény füstölő üzemeltetési ideje évente a 4 napot nem haladhatja meg. A füstölő építményt vagy berendezést a szomszédos ingatlanokon álló lakóépülettől legalább 15 méter távolságban szabad létesíteni, valamint működtetni. A füstölési tevékenységet annak megkezdése előtt legalább 24 órával, szóban vagy írásban a Városrendészetnek be kell jelenteni. A bejelentés elmulasztása, vagy a füstölés ezen bekezdésben foglalt szabályai megsértése esetén a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint bírság szabható ki.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt előírás megsértése esetén a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendeletben foglalt bírság kiszabására van lehetőség.”

(4)8 Gyöngyös belterületi határától, valamint az erdő- és természetvédelmi területek határától számított 100 méternél távolabb eső, zártkerti és zártkerti művelés alól kivett külterületi ingatlanokon – Farkasmály, Mátrafüred, Sástó, Mátraháza és Kékestető településrészek kivételével - az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése április hónap és október hónap minden csütörtökén és vasárnapján megengedett. A tervezett avar és kerti hulladék égetés helyrajzi számmal azonosított helyét és időpontját a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóságához be kell jelenteni.

(5)9 Az avar és kerti hulladék (4) bekezdés szerinti ingatlanokon történő égetése az alábbi előírások betartása mellett megengedett:

a) Be kell tartani az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.(XII.5.) BM rendelet előírásait.

b) Tilos a nyílttéri égetés a hatóság által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején.

c) Az égetés 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy által vagy felügyelete mellett, a tűzvédelmi előírások betartásával végezhető úgy, hogy az égetéssel, az égetés hősugárzásával környezeti, vagyoni kár nem okozható és az égetés az emberi egészséget nem veszélyeztetheti.

d) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes hulladékot.

e) Az égetésre – a füstképződés csökkentése érdekében – száraz anyaggal, a meteorológiai viszonyokra figyelemmel, szélcsendes időben kerülhet sor.

f) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve eloltható.

g) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással – meg kell szüntetni.

21. § A 140 kW névleges teljesítmény alatti tüzelőberendezésben csak az energiaszolgáltatók, kereskedelmi egységek által is forgalmazott energiahordozók és kis – gyújtólánghoz szükséges – mennyiségű, szennyezés-mentes papírhulladék égethető el.

Allergiás és légúti megbetegedést okozó növények elleni védekezés

22. § Védekezés célja a fokozottan allergia keltő növények elterjedésének megakadályozása, mennyiségének folyamatos csökkentése, ez által az allergiás megbetegedések részbeni visszaszorítása, mérséklése.

23. § (1) A parlagfű, fekete-üröm irtása az ingatlan tulajdonosának, használójának a kötelessége.

(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles, a 3. § (2) bekezdés a-b) pontjában meghatározott közterületen az allergén növények irtását elvégezni.

(3) Tilos kanadai (pelyhező) nyárfát ültetni.

A fák védelméről

24. §10 (1)

(2)

(3) ...11

(4)12

VII. Fejezet

A FELSZÍN ALATTI VIZEK VÉDELMÉRŐL ÉS A KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉSRŐL

24/A. §13 (1)14,15

(2)16,17

(3) A mindenkori lakossági szennyvízközmű érdekeltségi hozzájárulás összegét meghaladó költséggel kiépíthető házi bekötővezetéket Gyöngyös Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja „Vizek védelme, szennyvízelvezetés” feladatra előirányzott, 3 millió Ft/év összegű keretének terhére, az ingatlantulajdonos kérésére, a mindenkori lakossági szennyvízközmű érdekeltségi hozzájárulás megfizetése és a közműves szennyvízelvezetést biztosító, ingatlanon belüli feltételek meglétének igazolása esetén kiépíti. A rákötést a bekötővezeték üzembe helyezését követő 45 napon belül kell megvalósítani.18,19

VIII. fejezet

GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJÁRÓL

25. § (1) Gyöngyös Város Képviselő-testülete létrehozza Gyöngyös Város Önkormányzata Városi Környezetvédelmi Alapját (továbbiakban: Városi Környezetvédelmi Alap).

(2) A Városi Környezetvédelmi Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse az Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátását:

a) a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtását,

b) a környezeti károk mérséklését,
c) a környezetvédelmi ártalmak megelőzését,
d.) a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének elősegítését,
e.) a zöldfelület-gazdálkodást,
f.) a természeti értékek megóvását,
g.) a környezetvédelmi oktatást, nevelést,
h.) épített környezet védelmét.
i.) a közlekedés szervezettségének javítását.

26. § A Városi Környezetvédelmi Alap bevételei:

a.) a területi környezetvédelmi hatóságok által Gyöngyös közigazgatási területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságnak az Önkormányzatot megillető része,
b.) a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,
c.) az Önkormányzat éves költségvetésben környezetvédelmi célra - az alap támogatására - elkülönített összeg,
d.) a város közigazgatási területén kivetett természetvédelmi bírság,
e.) az állami és a nemzetközi alapokhoz benyújtott pályázatokon elnyert összegek,
f.) a Városi Környezetvédelmi Alap javára teljesített önkéntes befizetések és támogatások,
g.) a Városi Környezetvédelmi Alap javára teljesített visszafizetések és ezek kamatai,
h.) a károkozó által a Városi Környezetvédelmi Alap javára megtérített kárelhárítási költségek,
i.) jogerősen kiszabott építésrendészeti bírság önkormányzatot megillető része,
j.) útépítési és közművesítési hozzájárulás,
k.) egyéb, a Városi Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek,
l.) parkoló-építési hozzájárulás.

27. § (1) A Városi Környezetvédelmi Alapot kizárólag a város környezetvédelmi problémáinak megoldására lehet felhasználni. Bevételeit az alábbi célok megvalósítását szolgáló tevékenységek támogatására kell fordítani:

a.) levegőtisztaság védelme; (mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési légszennyezés csökkentése, adatbázis létesítése),
b.) hulladékgazdálkodás; települési szilárd és veszélyes hulladékok kezelése,
c.) védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása,
d.) zaj- és rezgésvédelem,
e.) zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldterület-gazdálkodás, zöldterületeken lévő egyedi természeti értékeket képviselő fák, fasorok fenntartásával kapcsolatos támogatás, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés,
f.) vizek védelme, szennyvíz elvezetés és kezelés,
g.) talaj védelme,
h.) környezetvédelmi oktatás, ismeretterjesztés, propaganda tevékenység, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel,
i.) környezetvédelmi információrendszer működtetése, fejlesztése,
j.) egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység,
k.) az épített környezet védelme,
l.) parkoló-tervezés, engedélyeztetés, építés.
(2) A Városi Környezetvédelmi Alap bevételeiből kell fedezni a kezelésével járó költségeket.

28. § (1) A Városi Környezetvédelmi Alapot az Önkormányzat költségvetésében elkülönítetten kell kezelni.

(2) A Városi Környezetvédelmi Alap bevételei és év végi maradványa el nem vonható.

(3)20 A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság minden évben felhasználási tervet készít a Városi Környezetvédelmi Alapba ténylegesen befolyt bevételeknek e rendelet 28. § (1) bekezdésében részletezett célok (feladatok) megvalósítását biztosító felhasználására. A Környezetvédelmi Alapból a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló azonnali beavatkozások költségeire az éves felhasználási tervben 10 %-os tartalékot kell képezni.

(4) A Városi Környezetvédelmi Alap bevételeiről, maradványairól, tartalék-képzéséről és a felhasználási terv alapján célok és feladatok szerint részletezett tervezett kiadásairól a Képviselőtestület a költségvetés jóváhagyásával egyidejűleg rendelkezik.

(5)21 A Városi Környezetvédelmi Alap egyes feladatainak, illetve kötelező tartalékának éves felhasználásáról, kötelezettség vállalásáról

a)22 az Alap támogatási célú előirányzatai vonatkozásában a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,

b) az Alap nem támogatási célú előirányzatai vonatkozásában a Polgármester,

c) a parkoló-építési hozzájárulás felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(6)23 A Környezetvédelmi Alap felhasználásáról a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke a Képviselőtestület előtt évente a költségvetési beszámoló tárgyalásával egyidejűleg köteles beszámolni.

29. § (1) A Környezetvédelmi Alapból támogatást:

a.) az éves felhasználási terv, valamint
b.) nyilvános pályázat útján
- az e rendeletben előírt feltételek megléte esetén - olyan természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kaphat, aki (amely) az elnyert összegből Gyöngyös város közigazgatási területén végez a 28. § (1) bekezdésében meghatározott környezetvédelmi tevékenységet.
(2) A Környezetvédelmi Alap éves költségvetésének 10 %-a, de maximum 1.000 eFt fordítható pályázati célra.

30. § (1)24 A Városi Környezetvédelmi Alapból nyújtandó támogatás nyilvános pályázat (továbbiakban: pályázat) útján nyerhető el. A pályázati feltételeket, az eljárás szabályait - a vonatkozó jogszabályok előírásainak figyelembevételével - a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozza meg.

(2) A Környezetvédelmi Alaphoz csak induló, meg nem kezdett létesítménnyel és olyan tevékenységgel lehet pályázni, melyet a 28. § (1) bekezdésének a)-k) pontjai tartalmaznak.

(3)25 A pályázat alapján elnyerhető támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

(4)26 A pályázat kiírója az önerő meglétét is előírhatja legfeljebb az igényelt támogatás összegének 50 %-áig. Előnyben kell részesíteni azokat a pályázókat, akik vagy amelyek a pályázati cél megvalósításához önerővel rendelkeznek.

(5) A pályázat elbírálásához - szükség szerint - külső, független szakértő véleményét is be kell szerezni.

(6)27 A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata alapján a pályázat nyertesével szerződést kell kötni.

31. § (1)28 A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a pályázati cél megvalósulását ellenőrizni jogosult.

(2)29 Amennyiben a pályázati támogatásban részesülő a szerződésben meghatározott feltételeket önhibájából nem, vagy csak részben teljesíti, a támogatást részben vagy teljes egészében a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság megvonja.

(3) Megvonás esetén a már igénybe vett összeget a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével számított kamattal köteles visszafizetni a támogatásban részesülő.

Záró rendelkezések

32. §30

33. § (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről Gyöngyös Város Jegyzője gondoskodik.

(2) Ezzel egyidőben hatályukat vesztik Gyöngyös Város Képviselőtestületének alábbi

rendeletei:
- 2/1993.(II.11.) KT. számú, a rágcsálómentesítésről és annak fenntartásáról
szóló rendelet
- 15/1993.(VII.29.) KT. számú, a köztisztaságról szóló rendelet
- 16/1993.(VII.29.) KT. számú, a közműves vízellátásról és csatornázásról szóló rendelet
- 12/1994.(VI.30.) KT. számú, a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet
- 14/1996.(VIII.15.) KT. számú, Gyöngyös Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjának létrehozásáról és felhasználásáról szóló rendelet
- 23/1996. (XII.9.) KT. számú, a települési folyékony hulladék kezeléséről szóló rendelet
- 2/1997.(I.30.) KT. számú, a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/1999. (IV.19.) KT. számú rendelet 2. mellékletében a Polgármesterre átruházott hatáskörök közül az 55. francia bekezdésben, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságra átruházott hatáskörök közül a 8. francia bekezdésben foglaltak helyébe a következő rendelkezés lép:
- A Városi Környezetvédelmi Alap egyes feladatainak éves felhasználásáról való döntés 6 millió forintig
- A Városi Környezetvédelmi Alap egyes feladatainak éves felhasználásáról való döntés 6-20 millió forint között.

1. melléklet

A mellékletet a 20/2005.(IV.26.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

2. melléklet

A mellékletet a 20/2005.(IV.26.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

3. melléklet

A mellékletet a 20/2005.(IV.26.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

4. melléklet

A mellékletet a 20/2005.(IV.26.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

5. melléklet

Zajterhelési irányérték


Területi funkció

Megengedett egyenértékű
A-hangnyomásszint

nappal
6-22 h

éjjel
22-6 h

1.

Üdülőterület, kórház és szanatórium területe

45

35

2.

Lakó- és intézményterület laza beépítéssel

50

40

3.

Lakó- és intézményterület tömör, városias beépítéssel


55


45

4.

Iparterület lakóépületekkel, intézményekkel vegyesen


60


50

1

Hatályon kívül helyezte a 20/2005. (IV.26.)KT. számú rendelet

3

Beiktatta a 17/2009. (VI. 2.)KT. számú rendelet

4

Hatályon kívül helyezte és helyébe lépett a 20/2005.(IV.26.)KT. sz. rendelet

5

Hatályon kívül helyezte és helyébe lépett a 20/2005.(IV.26.)KT. sz. rendelet

7

A 20. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 20. § (4) bekezdését a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

9

A 20. § (5) bekezdését a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

10

Hatályon kívül helyezte a 28/2017.(VI.30.) önkormányati rendelet

11

Hatályon kívül helyezte a 9/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet

12

Hatályon kívül helyezte a 9/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet

13

Beiktatta a 29/2007.(IX.17.)KT. számú rendelet

14

Módosította a 41/2008.(XII.18.)KT. sz. rendelet

15

Hatályon kívül helyezte a 9/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet. (2012. július 1-től)

16

Beiktatta a 41/2008.(XII.18.)KT. sz. rendelet

17

Hatályon kívül helyezte a 9/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet. (2012. július 1-től)

18

Beiktatta a 41/2008.(XII.18.)KT. sz. rendelet

20

A 28. § (3) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 28. § (5) bekezdés a) pontja a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 28. § (6) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 30. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 30. § (3) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

26

A 30. § (4) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

27

A 30. § (6) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 31. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 31. § (2) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.

30

Hatályon kívül helyezte a 9/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet. (2012. április 15-től)