Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a környezetvédelemről szóló 15/2000. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 05. 29

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a környezetvédelemről szóló 15/2000. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.28.

A Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. §-a (1) bekezdésének c.) pontjában és az 58. §-a (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A környezetvédelemről szóló 15/2000. (V.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 30. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A pályázat alapján elnyerhető támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

(4) A pályázat kiírója az önerő meglétét is előírhatja legfeljebb az igényelt támogatás összegének 50 %-áig. Előnyben kell részesíteni azokat a pályázókat, akik vagy amelyek a pályázati cél megvalósításához önerővel rendelkeznek.”

2. § A Rendelet

a) 28. § (3) bekezdésében a „Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész helyébe a „Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság” szöveg,

b) 28. § (5) bekezdés a) pontjában a „Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész helyébe a „Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság” szöveg,

c) 28. § (6) bekezdésében a „Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész helyébe a „Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság” szöveg,

d) 30. § (1) bekezdésében a „Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész helyébe a „Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság” szöveg,

e) 30. § (6) bekezdésében a „Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész helyébe a „Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság” szöveg,

f) 31. § (1) bekezdésében a „Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész helyébe a „Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság” szöveg,

g) 31. § (2) bekezdésében a „Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész helyébe a „Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság” szöveg

lép.

3. § A civil és egyéb szervezetek, illetve magánszemélyek önkormányzati támogatásáról szóló 7/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) E rendelet hatálya nem terjed ki a polgármesteri, az alpolgármesteri és a képviselői keret terhére nyújtott támogatásokra, a költségvetési rendeletben külön soron nevesített támogatott részére nyújtott támogatásokra, továbbá a Városi Környezetvédelmi Alapból nyújtott támogatásokra.”

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Előírásait a hatályba lépésének napján folyamatban lévő pályázati eljárásokban is alkalmazni kell.