Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a civil és egyéb szervezetek, illetve magánszemélyek önkormányzati támogatásáról

Hatályos: 2023. 03. 22 14:00

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a civil és egyéb szervezetek, illetve magánszemélyek önkormányzati támogatásáról

2023.03.22.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Alapelvek

1. § (1)1 Gyöngyös Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) jelen rendeletben határozza meg az államháztartásról szóló törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szabályaival összhangban a helyi civil és egyéb szervezetek, a szociális szövetkezetek, az alapítványok, az intézmények, a nemzetiségi önkormányzatok, a gazdasági társaságok, az egyéni vállalkozók, illetve az adószámmal rendelkező magánszemélyek önkormányzati támogatásának eseteit, a támogatás felhasználását és az arra vonatkozó elszámolás szabályait. Az Önkormányzat elősegíti ezen szervezetek és magánszemélyek közösségi aktivitását, értékteremtő közösségi tevékenységét, és e rendeletben meghatározott támogatási formák útján segíti közérdekű tevékenységüket.

(2) E rendelet alkalmazása során támogatásnak minősül az Önkormányzat részéről a támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint ellenszolgáltatás nélkül nyújtott pénzbeli támogatás.

(3) Vissza nem térítendő támogatás elszámolási kötelezettség mellett cél jelleggel nyújtható, mely kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott célra használható fel.

(4) E rendelet alkalmazása során érvényre kell juttatni a következő alapelveket:

a) az önkormányzati költségvetésből nyújtott támogatások átláthatóságát és hatékony felhasználását,

b) a támogatást igénylők esélyegyenlőségének biztosítását.

2. A rendelet hatálya

2. § (1)2 E rendelet hatálya a helyi szervezetre, a szociális szövetkezetre, a nevelési, oktatási, sport, gyermekjóléti, közművelődési, kulturális és gyűjteményi feladatokat ellátó intézményre, a nemzetiségi önkormányzatra, a gazdasági társaságra, az egyéni vállalkozóra, az adószámmal rendelkező természetes személyre és az egyházi jogi személyre, valamint ezek közösségi célú támogatására terjed ki.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak akkor tartoznak e rendelet hatálya alá, ha

a)3 a helyi szervezet, a szociális szövetkezet, az intézmény, a nemzetiségi önkormányzat, a gazdasági társaság, az egyéni vállalkozó székhelye vagy telephelye, illetve az egyházi jogi személy székhelye, valamint a természetes személy lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Gyöngyös város közigazgatási területén van, vagy

b)4 a helyi szervezet, a szociális szövetkezet, az intézmény, a gazdasági társaság, az egyéni vállalkozó, az egyházi jogi személy bejegyzett országos vagy regionális szervezete Gyöngyös város közigazgatási területén szervezeti egységgel rendelkezik, és

c) tevékenységét kizárólag vagy elsősorban Gyöngyös lakossága érdekében végzi, továbbá

d)5 a nem gyöngyösi székhelyű szervezet, szociális szövetkezet, intézmény, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, illetve a nem gyöngyösi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy az Önkormányzat közigazgatási területén belül működik (a továbbiakban: pályázó).

(3) E rendelet alkalmazásában helyi szervezet a civil szervezet, egyházközség és alapítvány:

a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban: Civil tv.) hatálya alá tartozó szervezet,

b) a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény alapján létrejött alapítvány, polgári jogi társaság,

c) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó egyházak és szervezeti egységeik.

(4)6 E rendelet hatálya nem terjed ki a polgármesteri, az alpolgármesteri és a képviselői keret terhére nyújtott támogatásokra, a költségvetési rendeletben külön soron nevesített támogatott részére nyújtott támogatásokra, továbbá a Városi Környezetvédelmi Alapból nyújtott támogatásokra.

(5) A támogatás az Önkormányzat közigazgatási területén belül működő azon pályázónak nyújtható, amelynek vagy akinek a támogatott tevékenysége Gyöngyös város hírnevét és tekintélyét növelő események megvalósítására irányul, illetve a helyi érdekeket szolgálja, és támogatás iránti írásbeli kérelmet nyújt be az Önkormányzathoz.

(6) Nem részesülhet támogatásban az a pályázó:

a) amely csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt áll,

b) amelynek lejárt határidejű köztartozása van,

c) amely esetében a Civil tv. szerinti összeférhetetlenség, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) és 8. § (1) bekezdése, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §-a szerinti kizáró okok állnak fenn,

d) amely a Civil tv. 30. § (1) bekezdése szerint nem helyezte letétbe és nem tette közzé a beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét,

e) amelynek egyes tevékenységei támogatását jogszabály tiltja,

f) amelynek korábbi támogatásához kapcsolódó elszámolása el lett utasítva,

g) amely korábbi támogatásához kapcsolódó elszámolását elmulasztotta,

h) amely korábbi támogatásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tett eleget,

i) sport-és kulturális célú támogatásban az a korábban támogatásban részesült pályázó, aki vagy amely a külön önkormányzati rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettségét határidőben nem teljesíti.

(7) A pályázat elbírálásánál előnyben kell részesíteni:

a) azt a pályázatot, amely kapcsolódik az önkormányzati koncepciókban meghatározottakhoz,

b) azt a pályázót, aki vagy amely a pályázati célhoz önrésszel rendelkezik.

II. Fejezet

Az eltérő szervezetek támogatása

3. A nyugdíjasokat tömörítő szervezetekre vonatkozó különös rendelkezések

3. § (1) A 2. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy pályázat benyújtására jogosult az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező nyugdíjas szervezet is, amennyiben rendelkezik befogadó (kötelezettségvállaló), átláthatónak minősülő jogi személy szervezettel. Ezen befogadó jogi személy lehet önkormányzati intézmény is.

(2) A 7. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a támogatandó cél elsődlegesen a városban működő nyugdíjas szervezet programjának és működésének támogatása, ezen belül a részletes támogatandó célt évente az aktuális pályázati kiírásban kell meghatározni.

(3) A nyugdíjas szervezet esetében a 2. § (7) bekezdés nem alkalmazandó.

(4) A pályázatot a Képviselő-testület írja ki és bírálja el.

4. A média tevékenység támogatására vonatkozó különös rendelkezések

4. § (1) A pályázat benyújtására jogosult a 2. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározottakon kívül az önálló jogi személyiséggel rendelkező média tevékenységet folytató gazdasági társaság és egyéni vállalkozó is.

(2) A 7. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a támogatandó cél elsődlegesen a városban működő média tevékenységet folytató működésének támogatása, ezen belül a részletes támogatandó célt évente az aktuális pályázati kiírásban kell meghatározni.

(3) A média tevékenységgel foglalkozó esetében a 2. § (7) bekezdés nem alkalmazandó.

(4) A pályázatot a Képviselő-testület írja ki és bírálja el.

5. Az egyházi jogi személyekre vonatkozó különös rendelkezések

5. § (1) A 2. § (2) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy pályázat benyújtására jogosult az egyházi jogi személy.

(2) A 7. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a támogatandó cél elsődlegesen az egyház saját programjának támogatása, továbbá az egyházi ingatlan felújítási, karbantartási (átalakítás, építés, bővítés), működési költségéhez való hozzájárulás. A részletes támogatandó célt évente az aktuális pályázati kiírásban kell meghatározni.

(3) Az egyházi jogi személy esetében a 2. § (7) bekezdés nem alkalmazandó.

(4) A pályázatot a Képviselő-testület írja ki és bírálja el.

5/A.7 A kulturális célú önkormányzati támogatással kapcsolatos különös rendelkezések

5/A. § (1) A 2. § (2) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy pályázat benyújtására az a Gyöngyös közigazgatási területén működő gyöngyösi székhelyű – és nem gyöngyösi székhelyű, de Gyöngyös közigazgatási területén rendezvényt tartó – helyi szervezet, gyermekjóléti, köznevelési és szakképzési intézmény, gyűjtemény, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, nemzetiségi önkormányzat, adószámmal rendelkező gyöngyösi magánszemély, továbbá azon szervezet jogosult, amelynek bejegyzett országos vagy regionális szervezete Gyöngyös város közigazgatási területén szervezeti egységgel rendelkezik vagy tevékenységét elsősorban Gyöngyös kulturális életének fejlesztése érdekében végzi.

(2) A 7. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a támogatandó cél elsődlegesen a városban működő kulturális feladatot ellátó, az 5/A. § (1) bekezdésében felsorolt szervezet és magánszemély kulturális célú tevékenységének támogatása, illetve a működési és helységhasználat költségéhez való hozzájárulás. A részletes támogatandó célt évente az aktuális pályázati kiírásban kell meghatározni.

(3) A mindenkori költségvetésben biztosított kulturális célú önkormányzati támogatás költségvetési előirányzati keretének 10%-át a gyűjtemények támogatására kell felhasználni.

(4) A pályázatot a Képviselő-testület írja ki és – a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2023. (II.15.) önkormányzati határozatával létrehozott Civil Kulturális Bíráló Bizottság véleményezése alapján – bírálja el.

III. Fejezet

A támogatás szabályai

6. A pályázók támogatása, a támogatás összege

6. § (1) Az Önkormányzat a pályázók támogatására felhasználható előirányzat összegét évente költségvetési rendeletében állapítja meg.

(2) A pályázatonként elnyerhető legkisebb támogatás összege 30 000 Ft.

7. Az Önkormányzat által támogatott tevékenységek

7. § (1)8 Önkormányzati támogatás az alábbi tevékenységekhez igényelhető:

1. egészségmegőrzés, egészségügyi prevenció, egészséges életmód elősegítése,

2. ismeretterjesztés,

3. drogprevenció,

4. kulturális tevékenység,

5. nevelés, oktatás, képességfejlesztés,

6. ifjúságvédelem, ifjúsági programok,

7. sporttevékenység,

8. szociális tevékenység, karitatív tevékenység,

9. környezetvédelem,

10. hitéleti tevékenység,

11. média tevékenység,

12. nyugdíjas tevékenység,

13. polgárőri tevékenység,

14. turisztikai tevékenység,

15. gyűjtemények gyarapítása,

16. katasztrófavédelmi tevékenység,

17. műemlék és helyi védelme alá helyezett értékek megóvása.

(2) Ugyanazon pályázati eljárás keretében egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, azonban egy pályázaton belül támogatás több tevékenységhez is igényelhető.

8. A támogatások nyújtása, elszámolása

8. § (1) A pályázó önkormányzati támogatást e rendelet keretei között, pályázat benyújtásával igényelhet. Az e rendelet 1. melléklete szerinti pályázati kiírásról és a pályázat elbírálásáról történő döntés hatáskörtől függően a Képviselő-testület vagy az illetékes bizottság hatáskörébe tartozik (a továbbiakban együttesen: hatáskörgyakorló).

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a bizottságok rendelkezésére álló – a tárgyévi költségvetési rendeletben megállapított – keretösszeg legfeljebb 10 %-a indokolt esetben pályázati eljárás lefolytatása nélkül is odaítélhető.

(3) A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás formájában történik.

(4) A támogatás a tárgyévben, a pályázat benyújtását megelőzően megvalósított támogatási célra is nyújtható.

(5) A támogatás kizárólag a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott átlátható szervezetnek nyújtható. A pályázó az e rendelet 2–4. melléklete szerinti átláthatósági nyilatkozatot a pályázattal egyidejűleg köteles benyújtani.

(6) A hatáskörgyakorló e rendeletben foglaltak alapján a támogatás részletes feltételeit évente március 31. napjáig határozza meg és közzéteszi a helyben szokásos módon.

(7) Amennyiben az (6) bekezdésben meghatározottak szerint lefolytatott pályázati eljárás során a teljes pályázati keretösszeg nem kerül felhasználásra, úgy a fennmaradó keretösszeg a hatáskörgyakorló részéről pályázati eljárás lefolytatása nélkül is odaítélhető.

(8) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:

a) a pályázat célját,

b) a pályázat benyújtására jogosultak körét,

c) a pályázaton elnyerhető támogatás formáját,

d) a pályázaton elnyerhető támogatás mértékének alsó határát,

e) a pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit,

f) a támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket,

g) a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzési és elszámolási feltételeket,

h) a pályázat benyújtásának módját és feltételeit,

i) a pályázat benyújtásának határidejét,

j) a pályázat benyújtása és elbírálása szempontjából lényeges egyéb információkat,

k) a pályázathoz csatolandó e rendelet 6–8. mellékletei és igazolások megnevezését,

l) azon feltételt, hogy egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, továbbá

m) azon feltételt, hogy a pályázat elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a pályázatokat, amelyek kapcsolódnak az önkormányzati koncepciókban meghatározott célokhoz, illetve azokat a pályázókat, akik vagy amelyek a pályázati cél megvalósításához önerővel rendelkeznek.

(9) A pályázat kiírója az önerő meglétét is előírhatja legfeljebb az igényelt támogatás összegének 50 %-áig.

(10) A támogatási kérelmet e rendelet 5. melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani.

(11) A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az igényelt támogatás összegét,

b) a támogatás felhasználásának célját,

c) a támogatandó program leírását,

d) részletes pénzügyi tervet a támogatás felhasználására vonatkozóan,

e) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenség és érintettség esetleges fennállásáról szóló nyilatkozatot,

f) a pályázó szervezet a pályázat benyújtását megelőző évi főbb pénzügyi mutatóit (bevételeit és kiadásait), szakmai tevékenységet,

g) a pályázó más szervezetektől a pályázat benyújtását megelőző két évben kapott támogatásait,

h) a pályázati felhívásban megjelölt mellékleteket.

(12)9 A pályázat benyújtásának határideje a pályázati kiírásnak a városi honlapon történő közzétételétől számított 15 nap. Amennyiben a határidő lejárta szombatra, vasárnapra vagy munkaszüneti napra esik, úgy a határidő lejártát követő első munkanapig lehet benyújtani a pályázatot.

(13) A beérkező pályázatot a hatáskörgyakorló a benyújtási határidőt követő 30 napon belül bírálja el.

9. § Az Önkormányzat támogatást kizárólag az e rendelet 9. melléklete szerinti támogatási szerződés alapján nyújthat.

10. § (1) A támogatás elszámolási kötelezettség mellett kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott célra használható fel. A támogatást a támogatott köteles a támogatási szerződésben megjelölt határidőig felhasználni.

(2) A támogatott köteles a támogatás felhasználásáról utólag részletesen elszámolni az e rendelet 10–11. melléklete szerinti adatlapon a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően.

(3) Az elszámoláshoz a támogatottnak csatolnia kell a támogatási céllal összefüggő és a feltüntetett adatok valódiságát tanúsító bizonylatok hiteles másolatát, továbbá a támogatás felhasználásáról szóló szöveges beszámolót.

(4) Az elszámolásokat azok benyújtását követően a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal feladattal érintett szervezeti egysége ellenőrzi.

(5) Amennyiben a benyújtott elszámolás nem támasztja alá, hogy a támogatott a juttatást a támogatási szerződésben meghatározott célra és módon használta fel, az Önkormányzat a támogatottat 15 napos jogvesztő határidő kitűzésével egyszeri hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlási felhívásnak az abban meghatározott időtartam alatt, de legkésőbb 8 munkanapon belül a támogatott köteles eleget tenni.

(6) Amennyiben a támogatott az elszámolás benyújtását a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül elmulasztja, illetve a támogatás összegét a szerződésben foglaltaktól eltérően használja fel, köteles a támogatás összegét az Önkormányzat részére az erre történt felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül a támogatás folyósításától számított Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegben visszafizetni.

11. § Az a támogatott, amely vagy aki a támogatás felhasználásával kapcsolatos hiánypótlásban foglaltaknak határidőn belül nem tett eleget, illetve nem a szerződés szerint használta fel az önkormányzati támogatást, valamint a támogatási szerződésben meghatározott határidőig nem számolt el az önkormányzati támogatással, a támogatási szerződés létrejöttétől számított három éven belül önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

9. Pályázati adatbázis vezetése

12. § (1) Az Önkormányzat a pályázati rendszer hatékony működése érdekében nyilvántartó rendszert (a továbbiakban: Adatbázis) működtet.

(2) Az Adatbázisban a támogatott alapadatait (támogatott neve, címe vagy székhelye, telefonszáma, e-mail címe, adószáma, számlaszáma, illetve képviselőjének neve, címe, telefonszáma, e-mail címe) és alapdokumentumait (társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály, bírósági bejegyzés, cégbírósági bejegyzés) kell szerepeltetni.

(3) Az Adatbázis további tartalmi elemeire Gyöngyös Városi Önkormányzat által nyújtott Támogatások Eljárásrendjében foglalt rendelkezések az irányadók.

(4) Az Adatbázist a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatósága vezeti.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

13. §10

14. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

nullnullnull

4. melléklet

null
null
null

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

null

10. melléklet

11. melléklet

1

Az 1. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdés d) pontja a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (4) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 5/A. alcímet (5/A. §-t) a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

8

A 7. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

9

A 8. § (12) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

10

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.