Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014(VI.2.) önkormányzati rendelete

a telekadóról

Hatályos: 2023. 01. 01

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014(VI.2.) önkormányzati rendelete

a telekadóról

2023.01.01.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az adó alapja

1. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

2. Az adó mértéke

2. § Az adó évi mértéke 110,- Ft/m2.

3. Adómentesség

3. § (1) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 19. §-ában foglalt mentességen túl mentes az adó alól:

a) az önkormányzat telke,

b)1 a magánszemély tulajdonában lévő, vagy ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jogával terhelt lakáshoz tartozó teleknek a lakás hasznos alapterületét meghaladó része,

c)2 a magánszemély tulajdonában lévő, vagy ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jogával terhelt lakóház építésére alkalmas telek – amennyiben a magánszemély a beépítést vállalja – az építési engedély megadását vagy az egyszerű bejelentés megtételének tudomásul vételét követő 4 évi időtartamra.

d)3 a honvédelmi létesítmények (laktanya, lőtér) nem beépíthető védő- biztonsági övezetében található telek,

e)4 a Duna- Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található kiemelt jelentőségű természetmegőrzési- és különleges madárvédelmi terület adóköteles területének 50%-a.

f)5 az ingatlan-nyilvántartásban zártkerti művelés alól kivett terület művelési ág megnevezésű telek,

g)6 az ingatlan-nyilvántartásban kivett árok művelési ág megnevezésű telek,

h)7 a magánút, függetlenül annak ingatlan-nyilvántartásban szereplő megnevezésétől, kivéve amelynél az ingatlan-nyilvántartásban a közforgalom elől elzárás tényét bejegyezték,

i)8 a művelésre alkalmatlan belvizes területek, melyek a következők: a tatai 088/2. hrsz.-ú árok, 995. hrsz.-ú közút, 1044. hrsz.-ú beépítetlen terület, 1152. hrsz.-ú árok, 5010/2. hrsz.-ú közterület, 1215. hrsz.-ú árok, 1364. hrsz.-ú közterület (Új út) és a 1207. hrsz.-ú közút ingatlanok által határolt telkek, és a 088/2. hrsz.-ú árok, 1246. hrsz.-ú közút, 1280. hrsz.-ú beépítetlen terület, 1282. hrsz.-ú beépítetlen terület, 1274. hrsz.-ú közút, 1312. hrsz.-ú közút, 1249/5. hrsz.-ú saját használatú út, 1249/1. hrsz.-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok által határolt telkek.

(2)9 Az (1) bekezdésben meghatározott mentesség a vállalkozó üzleti célt szolgáló telkére nem vonatkozik.

4. A bevezetés időtartama

4. § Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a telekadó bevezetésének időtartamát határozatlan időtartamra állapítja meg.

5. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) a telekadóról szóló 29/2002. (XII. 20.) sz. rendelet,

b) a helyi adókról szóló rendeletek módosításáról szóló 33/2003. (XII. 22.) sz. rendelet 2. §-a,

c) a helyi adókról szóló rendeletek módosításáról szóló 36/2004. (XII. 20.) sz. rendelet 2. § és 3. §-a,

d) a helyi adókról szóló rendeletek módosításáról szóló 37/2006. (XII. 21.) sz. rendelet 3. §-a,

e) a helyi adókról szóló rendeletek módosításáról szóló 36/2007. (XII. 20.) sz. rendelet 3. §-a,

f) a helyi adókról szóló rendeletek módosításáról szóló 37/2008. (XII. 19.) sz. rendelet 1. §-a,

g) az építményadóról szóló 28/2002. (XII. 20.) önkormányzati rendelete, a telekadóról szóló 29/2002. (XII. 20.) önkormányzati rendelete, az idegenforgalmi adóról szóló 30/2002. (XII. 20.) önkormányzati rendelete, valamint a helyi iparűzési adóról szóló 31/2002. (XII. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 5/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a,

h) a telekadóról szóló 29/2002. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 30/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelete,

i) az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési szabályairól szóló 28/1999. (VI. 10) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 35/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 25. § (2) 2. pontja.

1

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Módosította: 25/2015.(XI.27.) ÖR 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2016. január 1-jétől. A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Beiktatta: 12/2015.(V.29.) ÖR. 1. §-a. Hatályos 2013. január 1-jétől.

4

Beiktatta: 12/2015.(V.29.) ÖR. 1. §-a. Hatályos 2016. január 1-jétől.

5

Beiktatta: 26/2017.(XI.30.) ÖR. 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-jétől. A mentesség 2017. január 1-től illeti meg az ingatlantulajdonost.

6

Beiktatta: 26/2017.(XI.30.) ÖR. 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-jétől. A mentesség 2017. január 1-től illeti az ingatlantulajdonost.

7

Beiktatta: 26/2017.(XI.30.) ÖR. 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-jétől. A mentesség 2017. január 1-től illeti meg az ingatlantulajdonost. A 3. § (1) bekezdés h) pontja a Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Beiktatta: 26/2017.(XI.30.) ÖR. 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-jétől. A mentesség 2017. január 1-től illeti meg az ingatlantulajdonost.

9

A 3. § (2) bekezdése a Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.