Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

Hatályos: 2023. 05. 25

Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

2023.05.25.

Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet célja: rendelkezés a közterületek elnevezésének módjáról, a házszámozás, és a házszám-megjelölés szabályainak megállapítása a község működéséhez szükséges helyszíni tájékozódási feltételek jobbítása érdekében.

2. § A rendelet hatálya: Nagysáp község közigazgatási területén lévő lakó-, igazgatási és egyéb épületek, építési telkek, valamint földrészletek házszámának, helyrajzi számának megállapítására, annak feltüntetési módjára, valamint az érintett ingatlanok tulajdonosaira terjed ki.

3. § (1) Minden közterületet el kell nevezni. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Nagysáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(2) Az újonnan létesített közterület nevét a létrejöttét követő egy éven belül kell megállapítani.

(3) Az utcák, épületek közötti szervízutakat, gyalogutakat, mezőgazdasági célú területet és lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.

4. § (1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni és előtérbe kell helyezni Nagysáp község jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti, történelmi értékeire, sajátosságaira, vagy a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére utaló névadást.

(2) A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet. Ez alól kivételt képeznek a különböző helyrajzi számon lévő, de természetben egymás folytatásában elhelyezkedő azonos típusú közterületek.

(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről, elhelyezkedésről, fogalomról lehet elnevezni.

5. § (1) A közterület elnevezés rövid, közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.

(2) A személyről történő elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki:

a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, tevékenysége a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta, közmegbecsülésnek örvend, vagy

b) élete, munkássága Nagysáp községhez vagy a térséghez kötődik, hozzájárult a település vagy a térség fejlődéséhez, vagy példa értékű lehet a község lakói számára.

6. § A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést közzé kell tenni, és a döntésről értesíteni kell az Esztergom Járási Hivatal Járási Okmányirodáját, az illetékes földhivatalt, rendőrkapitányságot, postahivatalt, tűzoltóságot, mentőállomást, és a közmű- szolgáltatókat.

7. § (1) Az épületeket, valamint az építési telkeket házszámmal kell ellátni.

(2) A házszám megállapítása hivatalból vagy az ingatlan tulajdonosának kérelemére történhet.

(3) A házszámot közterület nevéhez, magánút nevéhez, illetve ha ez nem lehetséges belterületi, illetve külterületi településrész-névhez kapcsolódóan kell megállapítani. Név nélküli közterület, magánút illetve településrész esetében a házszámot az út helyrajzi számához kapcsolódóan kell megállapítani.

(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti házszámozásra nincsen mód, az ingatlant helyrajzi számával kell megjelölni.

8. § (1) A házszám arab szám, továbbá - amennyiben ez szükséges - arab szám és perjellel az ABC nagybetűit vagy újabb arab számot felhasználó kombináció lehet, illetve az előbbiekhez még további, épületre utalás tehető.

(2) Egy közterülethez, településrész-névhez tartozóan több azonos házszám nem tartozhat. Egy épület, építési telek - a (3), (4) és (5) bekezdésben foglaltak kivételével - egy házszámot kap.

(3) Ha egy telken belül több épület házszámozása szükséges, az épületek önálló házszámmal is elláthatók. Amennyiben az épületek bejáratai nem azonos közterületre nyílnak, a házszámozás a tényleges közterületi kapcsolathoz igazodóan is történik.

(4) Telekalakításkor, illetve megosztáskor a házszámokat a kialakult állapothoz igazodva kell megállapítani.

9. § (1) Teljesen vagy részben már beépített területen a házszámozás a kialakult állapotnak megfelelően történik. Az újonnan kialakuló közterületeknél a házszámot a környező utcákban kialakult állapot figyelembevételével kell meghatározni. A zsákutcát a bejáratától kezdve kell számozni. A jobb és baloldal meghatározásánál a számok növekedési irányába történő haladást kell figyelembe venni.

(2) A kialakult rendnek megfelelően a kétoldalt számozandó közterületek bal oldala kapja a folyamatos páros, a jobb oldala a folyamatos páratlan számokat. Az egyoldalas utcában a számozás folyamatosan is történhet. Amennyiben ezen szabályok alapján a házszámok növekedésének sorrendje nem állapítható meg egyértelműen, úgy a számok növekedésének az irányát egyedileg kell megállapítani. Új utcák nyitása esetén a meglévő útra történő csatlakozástól nézve a bal oldal a folyamatos páros, a jobb oldala a folyamatos páratlan számokat kapja.

(3) A beépítésre szánt területen az építési szabályoknak megfelelően kialakított vagy kialakítható építési telkeket a házszámozás során figyelembe kell venni.

(4) Ha a számsoron belül telekalakítás, vagy egyéb ok miatt újabb épület, építési telek beszámozása szükséges - a 4. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - az azonos számot betű vagy szám perezéssel kell megkülönböztetni.

(5) A már meglévő megállapított házszám megváltoztatására, új házszám létrehozására abban az esetben kerülhet sor, ha:

a) új telek kerül kialakításra

b) meglévő telek a házszámozás során nem került figyelembe véve

c) az adott házszámozás rendezetlen, keveredett, nem egyértelmű.

(6) A meglévő házszám megváltoztatását, új házszám létrehozását úgy kell megvalósítani, hogy az minél kevesebb érintett lakcímének megváltoztatásával járjon.

(7) Házszám megváltoztatása esetén a változással járó technikai költséget az ingatlan tulajdonos viseli.

10. § (1) A házszám megjelölésére - a várható időjárási hatásoknak ellenálló - házszámtáblát kell elhelyezni az épület használatbavételének napjával egyidejűleg, illetve a telekalakítást követő 60 napon belül.

(2) A házszámot az épület közterülettel érintkező homlokzatán, annak bejárat felőli részén, előkertes beépítési mód esetén - amennyiben közterületről a házszám nem lenne olvasható - a kerítésen a bejárat mellett, kerítés hiányában a telek közterületi határvonalán fém, műanyag, illetve fa rudazatra erősítve kell elhelyezni. A beépítetlen építési telek, illetve nyúlványtelek esetén az előbbieket értelemszerűen kell alkalmazni.

(3) A házszámot csak úgy szabad elhelyezni, hogy a környezet beépítési adottságaihoz, a táj- és településképhez illeszkedjen, a telek és az épület rendeltetésszerű használatát, megközelítését ne akadályozza, azok állagát ne rontsa.

(4) A helyrajzi szám feltüntetésére a házszámtábla elhelyezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

11. § (1) A házszámtábla, illetve a helyrajzi szám feltüntető tábla saját költségen történő elhelyezéséről, folyamatos karbantartásáról, pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

(2) Az elhelyezett táblák megrongálása, beszennyezése, szövegének megváltoztatása, illetőleg eltávolítása - kivéve a karbantartás időtartamát - tilos.

12. § Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.

13. § (1) A rendelet hatályba lépésekor meglévő közterületi elnevezéseket és házszámokat a hatályba lépés nem érinti.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egy időben Nagysáp Község Önkormányzat a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 17/2014.(XI.13.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.