Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.01.01.

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében lejárva a következőket rendeli el:

1. A helyi adók típusai

1. § (1) Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:

a) magánszemély kommunális adóját,

b) idegenforgalmi adót és

c) helyi iparűzési adót

vezeti be.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adókat a képviselő-testület határozatlan időre vezeti be.

2. Magánszemély kommunális adója

2. § (1) Magánszemély kommunális adójának mértéke adótárgyanként: 12.000,-Ft/év.

(2) A nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkező magánszemély adójának mértéke lakásbérleti jogonként: 12.000,-Ft/év.

(3) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól:

a) az építmények közül a község külterületén lévő nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,

b) az a telek, amely méreteit tekintve a Helyi Építési Szabályzatról szóló 17/2004. (XII.20.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint az övezeti besorolása alapján nem építhető be,

c) az a telek, amely az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet 33. §-a szerinti beépítési feltételekkel nem rendelkezik, és a hiányzó feltételek megteremtése nem a tulajdonos feladata.

(4) A 70 éven felüli, egyedülálló adóalany, 100 %-os mértékben mentesül az adófizetési kötelezettség alól.

(5) Mentes az adatbejelentési kötelezettség alól az a magánszemély kommunális adójának alanya, aki vállalkozónak nem minősül, amennyiben adófizetési kötelezettség a (3) bekezdés alapján nem terheli.

3. Idegenforgalmi adó

3. § Az adó mértéke személyenként és vendég éjszakánként: 500,-Ft.

4. Helyi iparűzési adó

4. § Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

5. Záró rendelkezés

5. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló 13/2011(X.26.) önkormányzati rendelet.

6. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.