Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 08. 29

Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.08.29.

Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (4) bekezdésében, a 237. §-ában, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, Epöl Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § Önkormányzat költségvetési szervei (intézményei): Tündérkert Epöli Napközi Otthonos Óvoda.

2. Az Önkormányzat 2023. évi összesített költségvetése

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését: Költségvetési bevétellel: 80.516.494 Ft, Költségvetési kiadással: 80.516.494 Ft, Költségvetési hiány: 0 Ft hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti, megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) Epöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(4) Epöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Epöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tündérkert Epöli Napközi Otthonos Óvoda bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Epöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tündérkert Epöli Napközi Otthonos Óvoda működési kiadásait összesítve a 5. számú melléklet szerint fogadja el.

(7) Epöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson belülre és az államháztartáson kívülre nyújtott működési támogatásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Epöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházás összesített kiadásait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Epöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete a felújítás összesített kiadásait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Epöl Község önkormányzat összesített kiadásait cofogonként 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Epöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete összesített bevételeit a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Epöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az összesített bevételek részletezését a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) Epöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, és a Tündérkert Epöli Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi engedélyezett létszámát 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) Epöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) Epöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bemutatását a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) A Bajnai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2023. január 1-től – 2023. december 31-ig 38.650.-Ft.

(2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 200%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások és dologi kiadások évközi megtakarítása, és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(3) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(4) Önkormányzatok rendkívüli támogatás (REKI) igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

4. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat kiemelt előirányzatokon belüli bevételeinek és kiadásainak módosítását összeghatárra tekintett nélkül, a kiadási, bevételi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000.000. Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási, bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani e rendeletben foglalt rendelkezések alapján.

5. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, működtetéshez, vagyon használatához, valamint a közfeladatai ellátáshoz szükséges egyéb előirányzatokkal a 24/2013.(II.20.) számú önkormányzati határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(2) Készpénzben történő kifizetés bármilyen jellegű kiadásra teljesíthető, kivéve Epöl Község Önkormányzata, a Epöli Tündérkert Napközi Otthonos Óvoda állományában lévő dolgozók rendszeres munkabére és bérjellegű kifizetése, mely minden esetben bankszámlára utalással történik. Az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére bér és bérjellegű kifizetés készpénzben is teljesíthető.

6. Záró és vegyes rendelkezések

7. § (1) Jelen rendelet 4. § (1) bekezdését 2023. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek ezen rendelet hatálybalépéséig, az átmeneti időszakban tett intézkedései, mely a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére vonatkozott beépítésre került jelen rendeletbe.

8. § Ez a rendelet 2023. február 7-én lép hatályba.

1

A 3. melléklet az Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 4. melléklet az Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.