Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (III.24.) önkormányzati rendelete

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint az ültetési /telepítési/ távolságról

Hatályos: 2023. 12. 01

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (III.24.) önkormányzati rendelete

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint az ültetési /telepítési/ távolságról

2023.12.01.

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja, hogy Budakeszi Város közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze.

(2) A rendelet hatálya Budakeszi Város közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre egyaránt kiterjed.

(3) A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a szennyeződést, fertőzést eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.

(4) E rendeletet kell alkalmazni a települési szilárd hulladékokkal, a háztartási hulladékokkal, azok kezelésével és ártalmatlanításával, a közterületek és ingatlanok rendjével, tisztántartásával, a köztisztasági szolgáltatásokkal összefüggő tevékenységre, valamint az ültetési (telepítési) távolság betartása esetén.

(5) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a települési folyékony hulladékokra és az azokkal összefüggő tevékenységre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat;

b) közterületi rend: a közterület rendeltetésszerű használatára, igénybevételére vonatkozó jogszabályok megtartása;

c) köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok - ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb. céljára) szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek -, valamint a közterületek tisztántartása;

d)2

e) települési szilárd hulladék: a háztartási hulladék és az egyéb szilárd hulladék, a nem veszélyes szilárd hulladék, továbbá a nem veszélyes építési hulladék, valamint zöldhulladék;

f)3

3. Köztisztasági feladatok, az ingatlanok és a közterületek tisztán tartása4

3. § (1) A város területén lévő ingatlanok tisztán tartásáról – ideértve a közös használatú részeket is - az ingatlan tulajdonosa, illetve használója köteles gondoskodni.

(2)5 Az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának az (1) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatos feladatai:

a) az ingatlan tisztán tartása, kaszálása, hulladék- és gyommentesítése, valamint az ingatlanról a közterületre benyúló ágak, bokrok visszanyesése,

b) szükség esetén az ingatlanon belüli rovar- és rágcsálóirtás,

c) az ingatlan előtti - úszótelek esetén az épület körüli - járda, járda hiányában egy méter széles területsáv, a járda - vagy az ingatlanhatár melletti zöldfelület úttest széléig terjedő - teljes területének gondozása, tisztán tartása, gallyazása, metszése, valamint, szemét- és gyommentesítése,

d) a téli időszakban – szükség szerint – az ingatlanhoz tartozó havas járdaszakasz tisztítása és csúszásmentesítése,

e) az ingatlant érintő járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartása, gyommentesítése, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolítása,

f) az ingatlanon lévő, időszerűségüket vesztett falragaszok, festések, reklámok eltávolítása.

(3) A (2) bekezdés c) pontjában előírt kötelezettség szilárd burkolatú út hiányában az ingatlanhatártól a forgalom által kialakított forgalmi sáv széléig terjed.

(4) A (3) bekezdés e) pontjában elvégzett ároktisztításból származó földet a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. (a továbbiakban: BVV Kft.) az ingatlantulajdonossal előzetesen egyeztetett időpontban elszállítja.

(5) A gondozatlan járdaszakasz, járda melletti zöldfelület vagy a nyílt árok tisztítását, továbbá az ingatlant határoló közterületi zöldfelület kaszálását az önkormányzat az ingatlan tulajdonosának költségére a közterület, a zöldfelület védelme céljából elvégezteti.

4. § A közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló létesítmények esetében:

a) a belterületen lévő váróhelyiségek, várakozóhelyek, járdaszigetek és a járdától füvesített területtel vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyek tekintetében az önkormányzat, a BVV Kft. útján gondoskodik;

b) a külterületen lévő autóbusz-megállóhelyek tekintetében a közút kezelője köteles a rendszeres tisztántartásról, továbbá az ott keletkezett hulladék eltávolításáról gondoskodni.

5. § (1) Közterületen hulladékot csak az erre a célra rendszeresített és felállított gyűjtőkbe szabad elhelyezni.

(2) A szemétgyűjtők kihelyezése és rendszeres ürítése a BVV Kft. feladata a (3) bekezdés kivételével (az elhelyezés pontos helyét és számát meg kell határozni).

(3) Az üzletek, vendéglátó-egységek, elárusító-helyek előtt a BVV Kft-től beszerezhető szemétgyűjtők elhelyezése és tisztántartása az üzemeltető feladata.

4.6 A szórakozóhelyek, vendéglátóipari és kereskedelmi egységek köztisztasággal kapcsolatos feladatai

6. § (1) A szórakozóhely, a vendéglátóipari és kereskedelmi egység (a továbbiakban együtt: üzlet) üzemeltetője - a tulajdonossal kötött eltérő megállapodás hiányában - köteles gondoskodni

a) az üzlet előtti járdaszakasz folyamatos tisztán tartásáról, hó- és síkosságmentesítéséről, zárás előtt a szemét összetakarításáról,

b) minden év április 30-ig az üzletek külső és belső nagytakarításáról,

c) a homlokzat és az épület szerkezeti egységeinek - különösen az előtető, a portál, az ernyőszerkezet és a cégtábla - karbantartásáról, az üzlet előtt - a bejárat közvetlen közelében - szabványosított csikktartóval rendelkező kézi hulladékgyűjtő elhelyezéséről, valamint annak szükség szerinti ürítéséről.

5. A közutak megtisztításával kapcsolatos feladatok

7. § (1) Aki a közutat beszennyezte vagy a közútra a közúti közlekedés biztonságát, zavartalanságát veszélyeztető anyagot juttatott, köteles a keletkezett veszély elhárításáról gondoskodni, a szennyezést, anyagot eltávolítani.

(2) Az építés, bontás vagy felújítás alatt álló ingatlanok és az ezekhez kapcsolódó munkálatok következtében beszennyeződött út vagy egyéb közterület tisztítását a kivitelező köteles azonnal elvégezni. Kivitelező hiányában az ingatlan tulajdonosa – vagy, ha ez aránytalan késedelemmel járna – a szennyezést elkövető jármű, eszköz üzemeltetője köteles a tisztításról gondoskodni.

6. A közterület rendje

8. §7 (1)8

(2) A közterületek, sportolás céljára szolgáló területek beszennyezése tilos. A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése végett közterületen hulladékot, szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni, kiengedni vagy eldobni nem szabad.

(3) Építési hulladék lerakása a város területén tilos.

(4) A közterületre kihelyezett hulladéktárolókba háztartási hulladék nem helyezhető el.

(5) Közterületen bármilyen burkolat felbontása kizárólag a közút tulajdonosának és kezelőjének hozzájárulásával lehetséges.

(6) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az építési, bontási és felújítási munkálatok végzése során a keletkező hulladék, por és egyéb szennyeződés az építési területet természeti erők hatására se hagyhassa el

9. § A városban a mozgóárusok, illetve alkalmi árusok kötelesek az árusítóhely környékét állandóan tisztántartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és annak elszállításáról vagy kihelyezett szemétgyűjtőbe való elhelyezéséről gondoskodni.

10. § (1) Szórakozóhely, vendéglátó-ipari egység, kereskedelmi üzlethelyiség, kerthelyiség és más elárusítóhely előtti járdaszakaszon és közterületen, a közterülethez közvetlenül kapcsolódó kapualjban, átjáróban a szeszesital fogyasztása tilos!

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik a rendezvény területére, ahol ideiglenes jelleggel, engedéllyel kialakítható a szeszesital-fogyasztás helye.

(3) A (2) bekezdésben engedélyezett árusítás esetén a terület rendezvény utáni takarítását és tisztántartását a rendezvény befejezése után egy napon belül, saját költségén az köteles elvégezni, vagy elvégeztetni, aki részére az engedélyt kiadták.

7. A bel- és külterületi ültetési /telepítési/ szabályok

11. § (1)9 Az ingatlan határától a legkisebb ültetési /telepítési/ távolságot a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Közterületen gyümölcsfa telepítése nem javasolt, helyette őshonos lombos fát, illetve cserjét javasolt ültetni. A közterületen lévő fa a közlekedést nem veszélyeztetheti. A telepítést a közművek - víz, gázvezeték, csatorna, elektromos hálózat – figyelembevételével kell végezni.

(3) Közút vagy járda mellé gyümölcsfa, díszfa, cserje stb. csak úgy ültethető, hogy a közúti közlekedést, a gyalogos forgalmat és a vízelvezetést (árkot) ne akadályozza.

(4) Az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, használója köteles a 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint meghatározott inváziós fajú fás szárú növény telepítése, pótlása esetén a növény továbbterjedésének megakadályozására.

(5) A kerítés vagy szomszédos épület mellé telepített növények vágását úgy kell elvégezni, hogy az ágak a kerítéshez és a szomszédos épülethez ne érjenek hozzá.

(6)10 Amennyiben belterületen az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, használója nem tartja be az 1. számú melléklet szerinti ültetési távolságot, az élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból a fás szárú növény 2,5 méter magasság feletti növekményének visszavágására kötelezhető.

8.11

12. §

13. §

9. Záró rendelkezés

14. § Ez az önkormányzati rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba.

15. § (1) Hatályát veszti a helyi környezet védelméről, a belterületi közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 43/1996. (XII. 30.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint az ültetési /telepítési/ távolságokról szóló 43/1996. (XII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 31/1999. (IX. 20.) önkormányzati rendelet.

(3) Hatályát veszti a helyi környezet védelméről, a közterület és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint az ültetési (telepítési) távolságokról szóló 43/1996. (XII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 37/1999. (X. 26.) önkormányzati rendelet.

(4) Hatályát veszti a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint az ültetési (telepítési) távolságról szóló 43/1996. (XI. 30.) számú rendelet módosításáról szóló 10/2004. (III. 10.) önkormányzati rendelet.

(5) Hatályát veszti a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint az ültetési (telepítési) távolságról szóló 43/1996. (XI. 30.) számú rendelet módosításáról szóló 27/2005. (VI. 9.) önkormányzati rendelet.

(6) Hatályát veszti az egyes önkormányzati rendeltek módosításáról szóló 33/2005. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése.

(7) Hatályát veszti a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint az ültetési (telepítési) távolságról szóló 43/1996. (XI. 30.) számú rendelet módosításáról szóló 12/2006. (IV. 12.) önkormányzati rendelet.

(8) Hatályát veszti az egyes önkormányzati rendeltek módosításáról szóló 25/2006. (VII. 19.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

(9) Hatályát veszti a zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 1/2007. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

(10) Hatályát veszti az egyes önkormányzati rendeltek módosításáról szóló 33/2005. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése.

(11) Hatályát veszti a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint az ültetési (telepítési) távolságról szóló 43/1996. (XI. 30.) számú rendelet módosításáról szóló 42/2007. (X.17.) önkormányzati rendelet.

(12) Hatályát veszti az egyes önkormányzati rendeltek módosításáról szóló 14/2008. (IV. 9.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

(13) Hatályát veszti az egyes, a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvvel érintett önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 54/2008. (XII. 17.) önkormányzati rendeletben a „a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint az ültetési /telepítési/ távolságról szóló 43/1996. (XII. 30.) rendelet 17. § új (2) bekezdéssel” szövegrész.

(14) Hatályát veszti a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 29/2009. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

(15) Hatályát veszti a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről szóló 38/2009. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése.

(16) Hatályát veszti az egyes feladat-kiszervezéssel kapcsolatos tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról 4/2011. (I. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

1. melléklet a 11/2011. (III. 24.) önkormányzati rendelethez12

A telepítési távolságokra vonatkozó előírások
Telepítési távolságok a földterület határától
Az ingatlan tulajdonosa (használója, kezelője) köteles megtartani az ingatlan határától számított alábbi legkisebb ültetési /telepítési/ távolságokat:

1. szőlő, valamint egyéb bokor és cserje (élő sövény) nem nőhet 2 méternél magasabbra, valamint a kerítéstől számított ültetési távolság minimum 0,8 m és nem érintkezhet a kerítés vonalával.

2. három méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa esetén (pl: birs, naspolya, füge, gömbjuhar, gömbszivar) 3,0 m

3. három méternél magasabbra növő közepes magasságú gyümölcs- és egyéb fa, valamint egyéb bokor, cserje (élő sövény, ciprus, tuja, babérmeggy) esetén (pl: meggy, körte, barack, kajszibarack, szilva) 4,0 m

4. dió, gesztenye, cseresznye, akác, fenyőfélék és egyéb magas növésű fa stb. 6,0 m

5. ha épület építhető a telek határára:

3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa esetében 4,0 m

3 méternél magasabbra növő gyümölcsfa, cserje és egyéb fa esetén az ültetési távolság 6,0 m

1

A bevezető a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Hatályon kívül helyezte a 10/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályon kívül 2021. május 28. napjától.

3

Hatályon kívül helyezte a 10/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályon kívül 2021. május 28. napjától.

4

Módosította a 10/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2021. május 28. napjától.

5

A 3. § (2) bekezdése a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

Módosította a 10/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021. május 28. napjától.

7

Módosította a 10/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2021. május 28. napjától.

8

A 8. § (1) bekezdését a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.

9

Módosította a 34/2015. (XI.3.) ör. 1. §-a. Hatályos 2015. november 4-től.

10

A 11. § (6) bekezdését a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

11

A 8. alcímet (12-13. §-t) a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.

12

Módosította a 34/2015. (XI.3.) ör. 2. §-a. Hatályos 2015. november 4-től.