Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a közterület-használat általános rendjéről

Hatályos: 2023. 09. 29

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a közterület-használat általános rendjéről

2023.09.29.

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed arra a természetes személyre, valamint jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki Budakeszi Város közigazgatási területén belül a Budakeszi Város Önkormányzata tulajdonában álló és az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földterületet, illetve földrészlet közhasználatra átadott részét használja.

2. A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályai

2. § (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati engedély szükséges.

(2) Közterület-használati engedély birtokában végezhető tevékenységek:

a) a kereskedelmi, szolgáltatási és reklámozási célú tevékenységhez kapcsolódóan különösen

aa) a közterület kereskedelmi, vendéglátóipari hasznosításához, üzlethelyiséghez kapcsolódóan kialakított ideiglenes vagy idényjellegű vendéglátóterasz kialakítása,

ab) árusító pavilon létesítése,

ac) alkalmi jellegű közterületi árusítás, ideértve a legfeljebb 2 m2 területen folytatható kézből történő árusítás,

ad) idényjellegű fenyőfa-, zöldség- és gyümölcsárusítás,

ae) csomagautomata elhelyezése;

b) építési, felújítási, karbantartási, bontási, szállítási, rakodási munkálathoz kapcsolódóan különösen

ba) építési törmelék, egyéb háztartási hulladék gyűjtésére és elszállítására szolgáló konténer elhelyezése,

bb) építési munkával kapcsolatos állvány, valamint építőanyag tárolása úttesten vagy járdán, valamint közterületen;

c) közérdekből, közcéllal elhelyezett építményhez, létesítményhez, berendezéshez kapcsolódóan különösen

ca) érítés ellenében végzett közösségi közlekedés és annak kiszolgálása céljára szolgáló terület kialakítása, létesítmény építése, használata;

cb) köztisztasággal kapcsolatos építmény és berendezés elhelyezése;

d) közcélú és magáncélú várakozási terület kialakítása, használata;

e) közterület reklám célú hasznosítása

f) rendezvény tartása.

3. § (1) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni üzemképtelen jármű 10 napot meghaladó – főútvonalat és tömegközlekedési útvonalat nem érintő, kizárólag mellékútvonalon történő – tárolása esetén legfeljebb 20 napra.

(2) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen járműnek minősül a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező olyan jármű, amely egyébként közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt vagy amely műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan.

4. § (1) Közterületen a tevékenység megkezdése előtt legalább 48 órával korábban megtett írásbeli bejelentés alapján, közterület-használati engedély nélkül végezhető az alábbi tevékenység:

a) közút és járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút, járda területének elfoglalása;

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezése;

c) a magánszemély által a saját tulajdonában álló ingatlanhoz kapcsolódó tevékenységhez igényelt, építési törmelék, háztartási hulladék gyűjtésére és elszállítására szolgáló, legfeljebb 9 m3 űrtartalmú konténer évente legfeljebb egy alkalommal 48 órára történő ideiglenes elhelyezése.

(2) Közterületen bejelentés alapján, közterület-használati engedély nélkül végezhető a hírközlési- és közművezeték, berendezés sürgős beavatkozást igénylő hibaelhárítása érdekében végzett munkálat.

(3) A közterületet bejelentés alapján, közterület-használati engedély nélkül használhatja:

a) Budakeszi Város Német Önkormányzata,

b) Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei,

c) Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.,

d) Budakörnyéki Önkormányzati Társulás intézményei,

e) Erkel Ferenc Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

5. § (1) Nem adható közterület-használati engedély

a) tömegközlekedési járművek megállóira vonatkozóan, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom célját vagy az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja;

b) olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény vagy az elhelyezni kívánt berendezés a gyalogos közlekedést, az úttestre lépő gyalogos észlelését vagy a gyalogosforgalmat szükségtelenül akadályozná vagy indokolatlanul elterelné;

c) személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, lakóautó, lakókocsi, valamint (fél)pótkocsi tárolására;

d) zöldterületre, amennyiben a tervezett közterület-használat az ott levő növényállományt valószínűsíthetően maradandóan károsítaná és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a közmű javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatot;

e) közterületen nem árusítható termék forgalmazásához;

f) szeszesital árusítására az eseti rendezvények kivételével.

(2) Nem adható közterület-használati engedély, ha

a) a kérelmezőnek közterület-használati díjtartozása van vagy a korábban megkötött részletfizetési megállapodásban rögzített részletek megfizetésével 30 napot meghaladó késedelembe esik;

b) a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző egy évben legalább két alkalommal közterület-használati engedély nélkül vagy attól eltérően használt közterületet;

c) a kérelmezőnek a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül a közterület-használati engedélyét szabálytalan közterület-használat vagy díjfizetési hátralék miatt visszavonták;

d) a kérelmező közigazgatási bírság kiszabása esetén a közigazgatási bírság összegét nem fizette meg;

e) a közterület-használat a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot, a közegészséget veszélyeztetné vagy közerkölcsbe ütközne;

f) a közterület-használat a közterület rendeltetésszerű használatának indokolatlan mértékű zavarásával járna;

g) a kérelmezőnek lejárt helyi adótartozása van.

(3) Nem adható közterület-használati engedély önkormányzati érdekre tekintettel.

(4) Közterületen nem helyezhető el

a) a jármű- és gyalogos közlekedést akadályozó, veszélyeztető tárgy;

b) kő, betontömb, karó, oszlop vagy bója;

c) komposzt tárolására szolgáló edény;

d) eladásra kínált jármű,

e) a közúti közlekedésben való részvételre láthatóan képtelen jármű.

(5) A közterület - különös tekintettel az ingatlan előtti utcafrontra - nem keríthető el.

6. § (1) A közterület-használati engedély kiadására irányuló eljárásban az önkormányzat közterület-használati engedély kiadása helyett az ügyféllel írásban hatósági szerződést köthet.

(2) A közterület-használat engedélyezésére hatósági szerződésben kerülhet sor, ha

a) a közterületen folytatni kívánt tevékenység jellegére,

b) a használni kívánt terület nagyságára vagy

c) a használat tervezett időtartamára tekintettel a rendeletben foglaltaktól eltérő, illetve további feltételek meghatározása szükséges.

(3) Hatósági szerződés megkötésére akkor van lehetőség, ha a közterület-használat

a) a közérdek sérelme és a szomszédos közterületek használatának akadályozása, harmadik fél sérelme nélkül megvalósítható, valamint

b) településrendezési szempontokat nem sért.

3. Kérelem

7. § (1) A közterület-használati engedély iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) A közterület-használat bejelentését a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

8. § (1) A közterület-használat bejelentéséhez csatolni kell:

a) a meghatalmazást, ha a kérelmező helyett meghatalmazott jár el;

b) a használni kívánt közterületre vonatkozó helyszínrajzot, feltüntetve rajta az igényelt közterületet, a környező utcákat, az épület homlokzati falától és a járda szélétől való távolságát, továbbá terasz esetén az üzlet bejáratától való távolságot.

(2) A közterület-használati engedély iránti kérelemhez az (1) bekezdésben foglaltakon túl csatolni kell:

a) a közútkezelői és a tulajdonosi hozzájárulást;

b) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító, nyilvántartásba vételt igazoló okirat másolatát;

c) az elhelyezni kívánt létesítmény műszaki leírását és terveit.

d) építési engedélyhez kötött építmény vagy építési munkálattal összefüggő közterület-használat esetében az építésügyi hatósági engedélyt vagy a munkavégzésre jogosító engedélyt;

e) úttest és járda igénybevétele esetén a helyszínrajzon túl a jóváhagyott forgalomtechnikai tervet;

f) a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet alapján településképi bejelentési eljárás lefolytatásához kötött tevékenység esetén az eljárásban hozott döntést.

9. § A közterület-használati engedély iránti kérelem beadása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.

4. Eljárási szabályok

10. § (1) A közterület-használattal kapcsolatos önkormányzati hatósági eljárásokban első fokon átruházott hatáskörben a jegyző jár el.

(2) A közterület-használati engedély esetén az ügyintézési határidő 30 nap.

11. § A közterület-használat bejelentését a jegyző a bejelentő lap záradékolásával tudomásul veszi.

12. § A közterület-használat engedélyezése során - szükség esetén - figyelembe kell venni

a) a főépítész véleményét,

b) a közútkezelő hozzájárulását, illetve

c) az ügy elbírálása szempontjából érintett szakértő szakvéleményét,

d) a rendőrség véleményét.

13. § A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét és állandó lakóhelyének, székhelyének vagy telephelyének címét,

b) a közterület-használat célját és időtartamát,

c) a közterület-használat helyének, területnagyságának, módjának és feltételeinek pontos meghatározását,

d) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakértő szakvéleményében foglalt előírást,

e) közterület-használati díjfizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját,

f) a közterület folyamatos tisztántartásának, valamint a közterületi létesítmény karbantartásának és a közterület-használat folytán előállt rongálásnak a használó saját költségén történő helyreállítási kötelezettségét,

g) a közterület-használati engedélytől eltérő közterület-használat következményeire való figyelmeztetést,

h) a közterület-használat megszüntetésének lehetőségéről szóló tájékoztatást, valamint a közterület-használati engedély visszavonására való figyelmeztetést,

i) a közterület-használati engedély megszűnése esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettséget,

j) a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatást.

14. § (1) Közterület-használati engedély kizárólag meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig, legfeljebb 1 évre adható.

(2) A közterület-használó a közterület-használati engedélyben foglalt időtartam elteltét, feltétel bekövetkeztét követően köteles a közterület-használatát minden kártalanítási és csereterület biztosítására irányuló igény nélkül haladéktalanul megszüntetni, valamint a közterület eredeti állapotát saját költségén helyreállítani.

15. § A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető.

5. Díjfizetés

16. § (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatért a 3. melléklet szerinti díjtáblázat alapján megállapított közterület-használati díjat kell fizetni.

(2) Amennyiben a kérelmező a közterület-használati engedélyt a kérelem benyújtását követő 15 napon belüli kezdő időponttal kéri, a 3. melléklet szerinti díj 125 %-a fizetendő.

(3) A közterület-használati díj megállapításánál

a) minden megkezdett napot egész napnak,

b) minden töredék-négyzetmétert felfelé kerekítve egész négyzetméternek kell tekinteni.

17. § (1) A közterület-használati díj kérelemre mérsékelhető, így különösen amennyiben a közterület használatára közösségi vagy jótékonysági célú tevékenység végzése céljából kerül sor, illetve egyéb kivételes méltánylást érdemlő körülmény esetén.

(2) A közterület-használati díj fizetése alól évente egy alkalommal mentesül az a helyi civil szervezet, amely Budakeszin élő közösség számára az (1) bekezdésben foglalt tevékenységet végez.

(3) A közterület-használati díj mérséklése esetén a 3. melléklet szerinti díj legfeljebb 70 %-nak megfelelő összeg mértékéig csökkenthető.

(4) A kérelmező legalább 6 hónap egybefüggő időtartamra szóló közterület-használati engedély esetén - legfeljebb a közterület-használat időtartamára - havi részletfizetést kérhet.

(5) Amennyiben a közterület-használó a havi részletet nem teljesíti határidőben, és részletfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, a fennmaradó összeget köteles 15 napon belül egy összegben megfizetni.

6. A jogosulatlan közterület-használat

18. § (1) A közterület-használati engedélyt a helyszínen kell tartani, és azt az ellenőrzést végző szerv kérésére fel kell mutatni.

(2) A közterület-használatának ellenőrzésére a közterület-felügyelő, valamint a jegyző képviseletében eljáró köztisztviselő jogosult.

19. § (1) Aki közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használ, az ellenőrzésre jogosult felhívására köteles a jogellenes közterület-használatot minden kártalanítási és csereterület biztosítására irányuló igény nélkül haladéktalanul megszüntetni, valamint a közterület eredeti állapotát saját költségén helyreállítani.

(2) Amennyiben a jogosulatlan közterület-használó az eredeti állapotot 48 órán belül nem állítja helyre, azt az önkormányzat a jogosulatlan közterület-használó költségére elvégeztetheti.

(3) Az önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és a (2) bekezdésben meghatározott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, közrend, közbiztonság, illetve a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

20. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a közterületet

a) közterület-használati engedély nélkül,

b) a közterület-használati engedélyben foglaltaktól eltérő módon vagy feltételekkel, illetve

c) a közterület-használati engedélyben foglalt időtartamon túl használja.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt indított közigazgatási bírságolási eljárás a jogosulatlan közterület-használót nem mentesíti a közterület-használati díj megfizetése, illetve az eredeti állapot helyreállítási kötelezettsége alól.

7. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

22. § (1) Hatályát veszti a forgalmat akadályozó járművek elszállításáról szóló 35/1993. sz. rendelet.

(2) Hatályát veszti a közterület-használat általános rendjéről, engedélyezéséről szóló 20/2004. (IV. 22.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 20/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

A közterület-használati engedély iránti kérelem

Magánszemélyek esetében:

Kérelmező neve:

Születési helye, ideje:

Anyja neve:

Lakcím:

Levelezési cím:

Telefonszám:

E-mail:

Jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozók esetében:

Kérelmező neve:

A kérelmező képviseletére jogosult neve, beosztása:

A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (e-mail, telefon):

Székhely:

Telephely:

Levelezési cím:

Cégjegyzék száma (cégek esetén kitöltendő):

Vállalkozó nyilvántartási száma (egyéni vállalkozók számára kitöltendő):

Adószám:

Számlavezető pénzintézet neve.

Bankszámlaszám:

A használni kívánt közterület


A közterület-használat célja:

A használni kívánt terület nagysága:

A közterület-használat kezdő és befejező időpontja:

Kiegészítő közlendők (pl. mérséklés, részletfizetés iránti kérelem és annak indokai):
Tudomásul veszem, hogy a kérelem benyújtása önmagában a közterület használatára nem jogosít.

Tudomásul veszem, hogy a közterület használata során köteles vagyok a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásokat mindenkor betartani.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a közterület-használat befejezése után az érintett közterület használatát minden kártalanítási és csereterület biztosítására irányuló igény nélkül haladéktalanul megszüntetem, valamint a közterület eredeti állapotát saját költségemen helyreállítom.

Tudomásul veszem, hogy a közterület-használati engedély eredeti példányát vagy hiteles másolatát köteles vagyok a helyszínen magamnál tartani és azt az ellenőrzésre jogosult személy(ek) felhívására felmutatni.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmen közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a közigazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást megismertem, az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit elfogadom.

Budakeszi, ………… év ……………………… hónap ……… nap………………………….
(kérelmező aláírása)


Csatolandó mellékletek:
1. meghatalmazás, ha a kérelmező helyett meghatalmazott jár el
2. a használni kívánt közterületre vonatkozó helyszínrajz, feltüntetve rajta az igényelt közterületet, a környező utcákat, az épület homlokzati falától és a járda szélétől való távolságát
3. közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás
4. a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító, nyilvántartásba vételt igazoló okirat másolata
5. közfeladat ellátása céljából kért használat esetén a közfeladatot igazoló dokumentum
6. az elhelyezni kívánt létesítmény műszaki leírása és tervei
7. építési engedélyhez kötött építmény vagy építési munkálattal összefüggő közterület-használat esetében az építésügyi hatósági engedély vagy a munkavégzésre jogosító engedély
8. úttest és járda igénybevétele esetén a helyszínrajzon túl a jóváhagyott forgalomtechnikai terv
9. a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet alapján településképi bejelentési eljárás lefolytatásához kötött tevékenység esetén az eljárásban hozott döntés

2. melléklet a 20/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

A közterület-használat iránti bejelentés

Adatok

A kérelmező neve:
címe/székhelye:

A közterület-használat helye :

Az igénybevenni kívánt terület nagysága:

A közterület-használat kezdő és befejező időpontja:

A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (e-mail, telefon):

A közterület-használati engedélyhez nem kötött – bejelentésköteles – közterület használat jogcíme
(A megfelelő rovatot X-szel kell jelölni.)

közút és járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút, járda területének elfoglalása

az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezése

a magánszemély által a saját tulajdonában álló ingatlanhoz kapcsolódó tevékenységhez igényelt, építési törmelék, háztartási hulladék gyűjtésére és elszállítására szolgáló, legfeljebb 9 m3 űrtartalmú konténer évente legfeljebb 48 órára történő ideiglenes elhelyezése

vallási és kulturális események, valamint a helyi civil szervezetek rendezvényeinek tartása alkalmanként legfeljebb 48 órára és 15 négyzetméter területre


Tudomásul veszem, hogy a közterület használata során köteles vagyok a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásokat mindenkor betartani.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a közterület-használat befejezése után az érintett közterület használatát minden kártalanítási és csereterület biztosítására irányuló igény nélkül haladéktalanul megszüntetem, valamint a közterület eredeti állapotát saját költségemen helyreállítom.

Tudomásul veszem, hogy a közterület-használati engedély eredeti példányát vagy hiteles másolatát köteles vagyok a helyszínen magamnál tartani és azt az ellenőrzésre jogosult személy(ek) felhívására felmutatni.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmen közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a közigazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást megismertem, az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit elfogadom.

Budakeszi, ………… év ……………………… hónap ……… nap.………………………….
(kérelmező aláírása)


Csatolandó mellékletek:
1. meghatalmazás, ha a kérelmező helyett meghatalmazott jár el
2. a használni kívánt közterületre vonatkozó helyszínrajz, feltüntetve rajta az igényelt közterületet, a környező utcákat, az épület homlokzati falától és a járda szélétől való távolságát

Budakeszi, ………… év ……………………… hónap ……… nap.
Tudomásul vettem:

………………………….
jegyző

3. melléklet a 20/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Közterület-használati díjszabás

1

a közterület kereskedelmi, vendéglátóipari hasznosításához, üzlethelyiséghez kapcsolódóan kialakított
ideiglenes vagy idényjellegű vendéglátóterasz kialakítása

2000 Ft/m2/hó

2

árusító pavilon létesítése

1500 Ft/m2/nap

3

alkalmi jellegű közterületi árusítás, ideértve a legfeljebb 2 m2 területen folytatható kézből történő
árusítás

2400 Ft/m2/nap

4

idényjellegű fenyőfa-, zöldség- és gyümölcsárusítás

500 Ft/m2/nap

5

csomagautomata elhelyezése

1000 Ft/m2/hó

6

építési törmelék, egyéb háztartási hulladék gyűjtésére és elszállítására szolgáló konténer elhelyezése

1500 Ft/db/nap

7

építési munkával kapcsolatos állvány, valamint építőanyag tárolása úttesten vagy járdán

800 Ft/m2/nap

8

térítés ellenében végzett közösségi közlekedés és annak kiszolgálása céljára szolgáló terület kialakítása, létesítmény építése

500 Ft/m2/hó

9

köztisztasággal kapcsolatos építmény és berendezés elhelyezése

1000 Ft/m2/nap

10

közcélú és magáncélú várakozási terület kialakítása, használata

1500 Ft/m2/hó

11

közterület reklám célú hasznosítása

4000 Ft/m2/hó

12

rendezvény tartása

10 000 Ft/alkalom

13

üzemképtelen jármű tárolása

5000 Ft/db/nap