Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2005 (V.25..) önkormányzati rendelete

a digitális esélyegyenlőséget biztosító támogatásról

Hatályos: 2018. 01. 01

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete


A DIGITÁLIS ESÉLYEGYENLŐSÉGET BIZTOSÍTÓ

TÁMOGATÁSRÓL SZÓLÓ


a 19/2006. (III.29.) 45/2010. (XII.17.) , 14/2016. (IV.22.) és 45/2017. (XII.18.)

önkormányzati rendeletek által módosított


40/2005. (V.25.) rendelet

egységes szerkezetbe foglalt szövegeA szociálisan rászorultak számítógépes információs-csatornákhoz hozzáférése, ezáltal a digitális esélyegyenlőségük biztosítása érdekében, Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (2) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotjaA rendelet hatálya


1. §[1]


E rendelet hatálya Budaörs város közigazgatási területén - a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján – bejelentett lakóhellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. §-a szerinti személyekre terjed ki.


A támogatásra jogosultság és jogcímei


2. §[2]


A támogatásra az e célra elkülönített keretösszeg erejéig azok a személyek jogosultak, akik a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában és a támogatás teljes időtartama alatt az alábbi szociális, nyugdíjszerű és egészségkárosodási ellátások bármelyikében részesülnek:

a) fogyatékossági támogatás

b) magasabb összegű családi pótlék

c) aktív korúak ellátása

d) időskorúak járadéka

e) ápolási díj, települési ápolási támogatás

f) nyugdíjszerű ellátás: rokkantsági járadék, rendszeres szociális járadék, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, átmeneti járadék, egészségkárosodási járadék, vakok személyi járadéka, rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás

g) öregségi, rokkantsági nyugdíj

és a támogatás iránt a 4. § szerint kérelmet nyújtanak be.”


A támogatás meghatározása

3. §

  1. A támogatás mértéke azonos és független a 2.§-ban felsorolt jogcímek számától.

(2)[3] A támogatás formái:

a) 20 óra időtartamú, felhasználó szintű alapfokú informatikai és internet-használat oktatás,

b) további, összesen 20 óra gyakorlati számítógép és internet használat biztosítása,

c) 10 óra továbbképzés,

d) 20 óra időtartamú oktatás az esélykiegyenlítést szolgáló mobiltelefon és egyéb digitális eszközök, alkalmazások gyakorlati használatáról.

Az a)-d) pont a továbbiakban: támogatott szolgáltatások.

(3)[4] A támogatott szolgáltatásokat a jogosult a kérelmének helyt adó határozat meghozatalától számított egy éven belül veheti igénybe.

(4) A támogatott szolgáltatások díját Budaörs Város Önkormányzata a támogatásban részesült személy helyett átvállalja az 6.§ (1) bekezdésében meghatározott szerződés szerint.A támogatási kérelem

4. §

(1)[5] A támogatás iránti kérelmet az igénylő a polgármesteri hivatalnál nyújthatja be. A kérelemnek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározottakon túl tartalmaznia kell a támogatás iránti kérelem jogcímét, valamint az igényelt támogatott szolgáltatást.

(2)[6] A támogatott szolgáltatások közül a 3. § (2) bekezdés a), b) és d) pontban meghatározottakat egy jogosultnak egyszeri esetben, a c) pontban szereplőt évenként lehet igényelni.

(3)[7] A kérelemhez csatolni kell a jogosultságot igazoló dokumentumot; a szociális ellátások esetében a megállapításról rendelkező határozat másolatát, amennyiben azt nem Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere hozta.


(4)[8]A kérelem elbírálása

5. §

  1. [9]
  2. A kérelmet a Polgármester bírálja el.A támogatási szolgáltatások biztosítása

6. §

  1. A Polgármester a támogatások biztosítására Szolgáltatóval vagy Szolgáltatókkal szerződést köt.
  2. A jogosult személy a támogatási szolgáltatást a Szolgáltatónál veheti igénybe.
Hatályba lépés

7.§


E rendelet 2005. június 1-én lép hatályba.


Budaörs, 2005. május 20.

   Wittinghoff Tamás                                                   Tevanné dr. Südi Annamária

      polgármester                                                                          jegyzőA 40/2005.(V.25.) ÖKT. rendelet 2005. május 25-én a Polgármesteri Hivatal (Budaörs, Komáromi u. 16. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.
Erdős Károlyné

irodavezető
[1]

A 14/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos: 2016. április 23-tól.

[2]

A 14/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a által módosítva. Hatályos: 2016. április 23-tól.

[3]

A 14/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a által módosítva. Hatályos: 2016. április 23-tól.

[4]

A 45/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 3. §-a által módosítva. Hatályos 2010. december 18-tól, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekre is alkalmazni kell.

[5]

A 45/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos: 2018. január 1-től.

[6]

A 14/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése által módosítva. Hatályos: 2016. április 23-tól.

[7]

A 14/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése által módosítva. Hatályos: 2016. április 23-tól.

[8]

A 19/2006. (III.29.) rendelet 3. §-a által hatályát vesztett szövegrész.

[9]

A 19/2006. (III.29.) rendelet 4. §-a által hatályát vesztett szövegrész.