Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2023. 04. 01

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről1

2023.04.01.

Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A-C. §-ában és 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

1. § Aki a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendelet előírásait megszegve, nem tesz eleget ingatlanán a házszám – ennek hiányában helyrajzi szám – elhelyezési kötelezettségének, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

2. § Aki a zajjal járó szabadtéri munkák rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat megszegve, Páty Község belterületén hétköznapokon 20:00 óra és 06:00 óra között, szombaton 20:00 óra és 06:00 óra között, vasárnap és ünnepnapokon egész nap zajjal járó, szabadtéri tevékenységet másokat nyilvánvalóan zavaró módon - így különösen építési-, szerelési- és bontási tevékenységek (kivéve közcélú hibaelhárítás), benzinmotoros és elektromos szabadtéri kis és nagygépek használata – végez közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

3. § Aki a játszóterek használati rendjéről szóló önkormányzati rendelet előírásaival ellentétesen, a játszóterekre vonatkozó házirendben foglaltakat megszegve,

a) a játszótéri eszközöket nem a rendeltetésüknek megfelelően használja,

b) a játszótéren nyitvatartási időn túl tartózkodik és a játszótér területének elhagyására irányuló felhívásnak nem tesz eleget vagy a felhívást követően visszatér,

c) a játszótér területére sérülést okozó, balesetveszélyes tárgyat, oda nem illő eszközt bevisz

közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

4. § Aki a közútkezelői hozzájárulásához kötött, burkolatbontással nem járó tevékenységet engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon végez, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

5. § Aki az üzemben tartásában álló lejárt műszaki engedélyű járművet közterületen tárol és a közterület-felügyelő írásban történő felszólítását követő 10 napon belül a járművet a helyszínről nem távolítja el, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

6. § Aki mozgó árusítás, szolgáltatás nyújtás, tájékoztatás, figyelmeztetés, reklámozás céljából –az erre engedéllyel rendelkező, továbbá rendvédelmi, katasztrófavédelmi és közszolgáltató szervek - mobil vagy járműre rögzített hangosbeszélő eszközt, berendezést működtet, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

7. § Aki üzleten kívüli kereskedésnek nem minősülő módon, mást – annak kifejezett kérése nélkül - ingatanán abból a célból keres fel, hogy az ingatlan használójának tulajdonát képező ingóságot vásároljon közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

8. § Aki közterületen jármű szerelésével, vagy takarításával, karbantartásával járó – a közúti balesetben megsérült jármű mentésével, a műszaki meghibásodás azonnali elhárításával összefüggő tevékenység kivételével – üzletszerűen végez munkát, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

9. § Aki a közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet előírásait megszegve, nem tesz eleget az ingatlana előtti közterület tisztántartási kötelezettségének, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

Eljárási rendelkezések

10. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt induló eljárást a jegyző átruházott hatáskörben folytatja le.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény, valamint a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.

(4) Aki a közösségi együttélés szabályait sértő magatartást elköveti, természetes személy által elkövetett jogsértés esetén a közigazgatási bírság mértéke legfeljebb kétszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által elkövetett jogsértés esetén legfeljebb kétmillió forint lehet.

11. § (1) A közterület-felügyelő e rendelet 3.§ -9. §-aiban meghatározott magatartások elkövetése esetén a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 11. § (1) bekezdése szerint természetes személlyel szemben ötvenezer forintig terjedő, jogi személlyel és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel szemben ötszázezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

(2) A kiszabott közigazgatási bírságot vagy a helyszíni bírságot a döntés véglegessé válásától számított 30 napon belül kell megfizetni.

(3) A (2) bekezdés szerinti határidőn belül részletfizetés iránti kérelem terjeszthető elő, mely kérelem illetékmentes.

(4) A meg nem fizetett közigazgatási bírság vagy közigazgatási helyszíni bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.

(5) Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásért való felelősség, ha az elkövető természetes személy a magatartás elkövetésekor a tizennegyedik életévét nem töltötte be (gyermekkorú).

(6) A 14. életévét betöltött, de 18. életévét be nem töltött személlyel (továbbiakban: fiatalkorú) szemben helyszíni bírság kiszabásának nincs helye, közigazgatási hatósági eljárásban közigazgatási bírság csak abban az esetben szabható ki, ha önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy amennyiben az önálló jövedelemmel nem rendelkező fiatalkorú annak megfizetését vállalja.

12. § Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. április 2. napjával.