Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017(VII.7.) önkormányzati rendelete

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (VII.07.) sz. rendelete a házasságkötések szolgáltatási díjairól

Hatályos: 2023. 03. 15

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017(VII.7.) önkormányzati rendelete

a házasságkötések szolgáltatási díjairól

2023.03.15.

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed Veresegyház Város közigazgatási területén belül:

a) a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére fizetendő díj mértékére,

b) a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékére.

2. § E rendelet alkalmazásában hivatali helyiség:

a) Polgármesteri Hivatal Jánossy András tárgyaló terme és az anyakönyvvezetők hivatali munkavégzését szolgáló más helyiségei

b) Szabadidős Gazdasági és Innovációs Centrum Konferenciaterme

c) Szabadidős Gazdasági és Innovációs Centrum Kamaraterme

d) Szabadidős Gazdasági és Innovációs Centrum 309. számú helyisége.

3. § A többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére fizetendő díj mértéke:

a)1 A hivatali helyiségen kívüli történő házasságkötés esetén:

45.000,- Ft

b)2 A hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén:

30.000,- Ft

4. § Amennyiben a házasságkötésre a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota miatt egészségügyi vagy szociális intézményben, illetve az érintettek lakóhelyén soron kívüli időpontban kerül sor, úgy az e rendelet szerinti díjat nem kell megfizetni.

5. § Amennyiben az érintettek a házasságkötési szándékuktól a szertartás időpontját megelőző 30 napon belül visszalépnek, vagy a szertartáson nem jelennek meg, úgy részükre az e rendelet alapján megfizetett díjat nem lehet visszafizetni, kivéve, ha a szertartásra valamelyik érintett fél halála miatt nem kerül sor.

6. § A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt - választása szerint - a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett házasságkötésenként 12.000,- Ft mértékű díjazás illeti meg.

7. § (1) E rendelet 2017. 08.01. napján lép hatályba, kihirdetéséről az SZMSZ-ben meghatározott módon a jegyző gondoskodik.

(2) E rendelet előírásait, rendelkezéseit a hatályba lépést követően megkötött házasságok esetében kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a házasságkötések és a családi események díjairól szóló 20/2013. (VI.12.) számú önkormányzati rendelet.

1

A 3. § a) pontja a Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 7.) önkormányzati rendelete 2. § a) pont, 3. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § a) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. § b) pontja a Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 7.) önkormányzati rendelete 2. § b) pont, 3. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § b) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. mellékletet a Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be. Az 1. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.