Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 32/2020(XI.30.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról

Hatályos: 2023. 01. 01

Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 32/2020(XI.30.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról

2023.01.01.

Veresegyház Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a helyi adókról szóló - többször módosított - 1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az idegenforgalmi adóról a következő rendeletet alkotja:

Az adó alanya

1. § Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó alapja

2. § Az adó alapja a vendégként eltöltött vendégéjszaka.

Az adó mértéke

3. §1 Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként: 590,- Ft.

Adómentesség

4. § Az adómentességre a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31. §-a az irányadó.

Értelmező rendelkezések

5. §

1. A vendégéjszaka: vendégként eltöltött (éjszakát is magában foglaló vagy így elszámolt) legfeljebb 24 óra.
2. Szálláshely: egész éven át vagy csak időszakosan, üzletszerűen működtetett olyan létesítmény, amely éjszakai elszállásolásra és tartózkodásra szolgál.

Záró rendelkezések

6. § (1) E rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszíti a 8/1996. (XII.18.) önkormányzati rendelet.

(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről - az SZMSZ-ben meghatározott módon - a jegyző gondoskodik.

1

A 3. § a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.