Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól

Hatályos: 2023. 10. 01- 2023. 09. 30

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól1

2023.10.01.

1. melléklet

NYILATKOZAT

TERMÉSZETES SZEMÉLY INGATLANTULAJDONOS

ÜGYFÉL

*Ügyfél neve:

*Anyja leánykori neve:

*Születési helye:

*Születési ideje:

*Fogyasztási hely címe:

2330 Dunaharaszti

*Levelezési címe:

*Számlázási címe:

Telefonszám:

E-mail:

Ügy típusa:

*Szabványos gyűjtőedény mérete, mellyel a közszolgáltatást igénybe kívánja venni:

….db 110 literes

….db 120 literes

….db 240 literes

….db 1100 literes

*Azonosító chip van a hulladékgyűjtő edényen?

van nincs

*Amennyiben 2013.01.01 után lett kötelezett a szolgáltatás igénybevételére (akkor költözött az adott ingatlanba), abban az esetben kérjük, itt adja meg a szolgáltatás igénybevételének kezdeti dátumát:

Csatolt dokumentumok:

adás-vételi szerződés
tulajdoni lap
bérleti szerződésegyéb…………………………………………..

a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező
________________
Dunaharaszti, 201…. _____________. ___. Előfizető aláírása

2. melléklet

NYILATKOZAT

NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY INGATLANTULAJDONOS VAGY EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÜGYFÉL

*Ügyfél neve:

*Adószáma:

*Cégjegyzék/nyilvántartási/regisztrációs száma:

*Fogyasztási hely címe:

2330 Dunaharaszti

*Levelezési cím:

*Számlázási cím:

Kapcsolattartó neve:

Telefonszám:

E-mail:

Ügy típusa:

*Szabványos gyűjtőedény mérete, mellyel a közszolgáltatást igénybe kívánja venni:

….db 110 literes

….db 120 literes

….db 240 literes

….db 1100 literes

*Azonosító chip van a hulladékgyűjtő edényen?

van nincs

*Amennyiben 2013.01.01 után lett kötelezett a szolgáltatás igénybevételére (akkor költözött az adott ingatlanba), abban az esetben kérjük, itt adja meg a szolgáltatás igénybevételének kezdeti dátumát:

Csatolt
dokumentumok:

adás-vételi szerződés
tulajdoni lap
bérleti szerződés
cégkivonat
vállalkozói igazolvány
aláírási címpéldány

egyéb…………………………………………..

a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező
________________
Dunaharaszti, 201…. _____________. ___. Előfizető aláírása

3. melléklet

FELHÍVÁS

Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a város lakossága számára ÖNERŐS LAKOSSÁGI JÁRDAÉPÍTÉS ANYAGKÖLTSÉGÉNEK a járda megépülte utáni utólagos térítésére. A pályázat meghirdetésével egyidejűleg a járdaépítésre eddig benyújtott kérelmek érvényüket vesztik. A költségtérítésre rendelkezésre álló keret, az aktuális éves költségvetési rendelet szerint meghatározott keretösszeg erejéig nyújtható térítés a kérelmek beérkezésének sorrendjében.
A kiépítendő járdák anyagköltségének térítéséhez szükséges kérelem a honlapról letölthető (www.dunaharaszti.hu) vagy a Településüzemeltetési és Környezetvédelmi Irodán átvehető.
Az igények a KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI KÉRELEM formanyomtatványon nyújthatók be, és a kérelemmel egyidejűleg átadásra kerülnek az ÖNERŐS LAKOSSÁGI JÁRDAÉPÍTÉSRE VONATKOZÓ MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK, melyek alapján a járdát meg kell építeni.
A költségtérítés kifizetésének feltétele:

1. A járdaépítéshez kapcsolódó, a kérelmező nevére szóló (építőanyagról szóló) számla

2. Az 1. pontban megjelölt számlák együttes összegének meg kell haladnia a Polgármesteri Hivataltól igényelt költségtérítés összegét.

3. A járda építésének mindig a költségvetési év november 15.-ig meg kell valósulnia.

A Polgármesteri Hivatal az igénylőknek kifizetett költségtérítésről IGAZOLÁST állít ki, melyben szerepelni kell az igénylő adóazonosító jelének.

Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal

Önerős lakossági járdaépítés műszaki előírásai

A kiépítendő járda minimális szélessége: 1,20 m (szélesebb járda építhető, de az 1,20 m feletti járdarészhez térítés nem adható)
A kiépítendő pályaszerkezet: - 10 cm C12 beton (3,5q cement/1m3 beton)
- 10 cm homokos kavics ágyazat
A járdában lépcső nem építhető, rámpa max. 1:10 (10 cm magasság 1m vízszintes felületen kifuttatva) arányban építhető az OTÉK előírásai szerint.
A pályázatok beadása folyamatosan történhet. Döntés a rendelkezésre álló éves keretösszeg erejéig a beadás sorrendjében történik.
A térítés utólagosan történik a járda megépülését követően, melynek keretösszegét az éves költségvetési rendelet határozza meg.
A megépített járda minőségét a Településüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda dolgozói ellenőrzik és térítés csak a megfelelően, a megjelölt határidőig megvalósult járda esetében kerülhet kifizetésre.
A pályázat lebonyolítása:

4. KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI kérelem kitöltése és önerős lakossági járdaépítés műszaki előírásai nyomtatvány átvétele.

5. A ellenőrzése, hogy kiépített járda nincs (vagy nagyon rossz minőségű) az ingatlan előtt a kérelem időpontjában.

6. A kérelem elfogadásának visszaigazolása telefonon és írásban történő értesítés alapján.

7. A járda megépítése a tulajdonos által.

8. A járdaépítésnek az építtető általi készrejelentése és a számlák benyújtása (anyagköltség).

9. A Településüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda minőségi ellenőrzése (ha lehet, az ingatlantulajdonossal együtt szemlézve)

10. Értesítés a pénzbeni térítés kifizetéséről.

A költségtérítés kifizetésének feltétele:
A járdaépítéshez kapcsolódó, a kérelmező (építő) nevére szóló számla.
Az 1. pontban megjelölt számlák együttes összegének meg kell haladnia A Polgármesteri Hivataltól igényelt költségtérítés összegét.
A számlákban szereplő anyagok díjáról szóló tételek kizárólag csak a megépítendő járdával összefüggő költségekhez kapcsolódhatnak.
Az igénylőknek vállalniuk kell, hogy a járdát 20…. november 15-ig megépítik, ellenkező esetben a támogatási ígérvény automatikusan érvényét veszti.
Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal
Sorszám:….…./……..év.

KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI KÉRELEM

Alulírott…………………………………….., Dunaharaszti……………………………..utca
…….szám alatti lakos azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Polgármesteri Hivatalhoz, hogy részemre
az önerős lakossági járdaépítéshez költségtérítést biztosítani szíveskedjenek.
Az ingatlan utcafronti hossza:……………….m Járda szélessége: 1,20 m
A kiépítendő járda területe:……….....…...…m2 Normatív térítés: …...-Ft/m2
Térítés összege …….. évben:....................Ft
A járdaépítés határideje: ……../év november 15.
Egyúttal kijelentem, hogy az önerős lakossági járdaépítés műszaki előírásait átvettem és tudomásul veszem, hogy az előírástól eltérően, nem megfelelően megépített, illetve a megadott határidőig meg nem épített járdához a Polgármesteri Hivatal térítést nem fizet.
Az adatközlés önkéntes: hozzájárulok az ügyintézéshez szükséges adataim kezeléséhez.
Dunaharaszti, 20…………………… ………………………………..
Igénylő aláírása
Telefon:………………………..
A kérelem időpontjában az ingatlan nem rendelkezik kiépített járdával
……………….. …………………
dátum Hivatal képviselője
A járda elkészült: ………………… ………………….
dátum Ingatlantulajdonos
A megépült járda műszakilag megfelelő: ………………… ………………….
dátum Hivatal képviselője
A járda megépült. Az ellenőrzése megtörtént, kifizethető:……………………………..Ft.
……………………………………
Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal

Megállapodás

amely létrejött egyrészről a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal (2330 Dunaharaszti Fő út 152., adószám: 15393173-2-13) másrészről

Név:……………….…………………

Lakcím:…………….…………………………………

lakos (továbbiakban igénylő ) között a mai napon, az alábbi feltételekkel.

1. A Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat az …………….éves költségvetéséről szóló rendelet alapján a Dunaharaszti ……………………….utca ………sz. ingatlan előtt az önerőből megépült járda anyagának költségének – az igénylő nevére szóló - számlával igazolt összegéből

………………..Ft –ot, azaz..…………………………………………………..Forintot az igénylő részére megtérít. (…….m2 alapján, …….,-Ft/m2)

2. A bemutatott számlák

a) sorszáma:…….……………összege:………...…..Ft;

b) sorszáma:……….…………összege:………….....Ft;

c) sorszáma:………….………összege:…………….Ft.

3. Az igénylő az 1-es pontban megjelölt összeget költségeinek megtérítésére elfogadja, és kéri a költségtérítés kiutalását a következő bankszámlára, illetve postacímre:

……………………………………………………………….(számlaszám)
……………………………………………………………….(postacím)

4. Az igénylő tudomásul veszi, hogy - e megállapodásban megjelölt járdaépítési munkával kapcsolatban - további költségtérítésre nem tarthat igényt.

5. Az igénylő nyilatkozik arról, hogy e Megállapodás keretében bemutatott számlát(kat), amely(ek) e megállapodás 2. pontjában szerepel(nek) egyéb, más gazdasági ügyletben költségelszámolás céljából nem használja fel.

Dunaharaszti, ……………………………

Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal részéről

Kötelezettség vállaló:
………………………..
Ellenjegyző: ……………………
Igénylő
………………………….
Keretgazda:
…………………………

4. melléklet

Védett intézmények és övezetek2

1. Idősek Otthona - Fő út 50-52.

Fő út- Mindszenty J. u. -Kossuth L. u. .- Apponyi A. u. által határolt terület

2. Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola - Eötvös u. 52.

Deák F. u.- Szondi u. -Csokonai u. – Eötvös u. által határolt terület

3. Bölcsőde - Kossuth L. u. 2.

Erzsébet u.- Petőfi u. - Damjanich u. - Kossuth L. u folytatása által határolt terület

4. Baktay Ervin Gimnázium – Baktay tér 1. és Napsugár Óvoda – Dózsa Gy. út 55.

Erzsébet u.-Vörösmarty u. folyt. – Lónyai u. - Klapka u.- Baktay tér által határolt terület

5. Rákóczi Ferenc Általános Iskola – Rákóczi u. 1-3. és Rákóczi u. 28.; Terület Gondozási Központ – Batthyány u. 2.; Százszorszép Óvoda – Táncsics u. 33.

Batthyány u.- Thököly u. – Rózsa u.- Táncsics M. u. – Rákóczi u. – Kandó K. u. által határolt terület

6. Hétszínvirág Óvoda – Knézich u. 21.

Határ út- Tavasz u. -Rónai u.- Jedlik Á. út. által határolt terület

7. Szivárvány Óvoda – Egry J. u. 6.

Somogyváry Gy.u. -Egry J. u. - Haraszty F. u. –Kós K. u. által határolt terület

8. Mese Óvoda – Temető u. 26.

Móricz Zs. u. -Nádor u. -Gyóni G. u. által határolt terület

9. Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola – Földváry u. 15., Fő út 69., Fő út 268.

Iparos u.- Fő út- Kerkai park – Templom u. Földváry u.- által határolt terület
1

Hatályon kívül helyezte: 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 17.§-a, 2023.X.1-től.

2

Beiktatta: 4/2016. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2016. V. 1-től.