Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hatályos: 2022. 01. 01

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a civil szervezetek támogatásának rendjéről

2022.01.01.

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A Képviselő-testület elismeri és jelen rendelet keretei között támogatja különösen a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális ellátás, továbbá a természeti és épített környezet megóvása, az egészséges életmód, az esélyegyenlőség, a közbiztonság javítása, a művészetek és a hagyományápolás, valamint a sport terén végzett tevékenységet.

(2) A Képviselő-testület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontjában meghatározott civil szervezetek (a továbbiakban: civil szervezet) számára elszámolási kötelezettséggel, céljelleggel vissza nem térítendő támogatást nyújthat.

(3) A rendelet célja, hogy Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásaival összhangban meghatározza az önkormányzati támogatások körét, a támogatások felhasználását és az azokkal történő elszámolás rendjét.

2. § (1) E rendelet alkalmazása során támogatásnak minősül az e rendeletben meghatározott formában, eljárásrendben és feltételek szerint ellenérték nélkül nyújtott, önkormányzati forrású pénzbeli támogatás (a továbbiakban: támogatás).

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki

a) a magánszemélyeknek juttatott segélyekre, adományokra, ösztöndíjakra,

b) az önkormányzat kötelező, vagy önként vállalt közfeladatának ellátására kötött megállapodás - így különösen közoktatási megállapodás, közművelődési megállapodás - alapján civil szervezetek részére átadott pénzeszközökre,

c) a sportegyesületek támogatására., továbbá

d) a pártokra,

e) a munkaadói, a munkavállalói érdek-képviseleti szervezetekre,

f) az egyházakra és

g) a biztosító egyesületekre

h) a közvetlen politikai tevékenységet folytató civil szervezetekre.

3. § (1) Önkormányzat által működési támogatásban csak a legalább a támogatás benyújtását megelőző évben már bírósági nyilvántartásba vett és tényleges tevékenységet folytató olyan civil szervezet részesíthető, amely

a) Pomázi székhellyel, telephellyel, vagy Pomázi tagszervezettel is rendelkezik és

b) a tevékenységét ténylegesen Pomázon folytatja.

(2) Program megvalósításához, vagy azon való részvételhez az (1) bekezdésben foglaltakon túl, az a már bírósági nyilvántartásba vett és tényleges tevékenységet folytató civil szervezet is részesülhet támogatásban, amely olyan rendezvényhez igényel támogatást, amely

a) Pomázon kerül megrendezésre, vagy

b) a tervezett rendezvényen Pomáz város értékeit, vagy

c) a várost érintő problémákat, kihívásokat kívánja bemutatni.

(3) E rendelet alapján csak olyan civil szervezet részesíthető támogatásban, amely - legkésőbb a pályázatának benyújtásával egyidejűleg - e rendelet 3. számú melléklete szerinti Adatlap benyújtásával nyilvántartásba vételét kérte és regisztráltatta magát az önkormányzat civil adatbázisában.

4. § (1) Jogi személyiség nélküli önszerveződő közösség (pl. klub, baráti társaság) - ide nem értve a civil szervezetnek minősülő civil társaságokat - működése, programja, rendezvénye közvetlenül nem, csak a pályázati cél megvalósítására, a támogatás pályázó általi felhasználására és elszámolására a támogatási szerződés aláírásával kötelezettséget vállaló jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet útján támogatható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti civil szervezet csak olyan az önszerveződő közösség tevékenységéhez igényelhet támogatást, amely

a) legalább három éve - dokumentálhatóan - folyamatosan működik, és

b) e rendelet 3. számú melléklete szerinti Adatlap benyújtásával nyilvántartását kérte és regisztráltatta magát az önkormányzat civil adatbázisában.

(3) Az (1) bekezdés szerinti civil szervezetnek nem kell megfelelnie a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában rögzített követelményeknek.

5. § Az intézményekhez kötődő civil szervezetek csak abban az esetben részesülhetnek támogatásban, ha az intézményi feladat megszervezésén, finanszírozásán túl a lakosság számára is elérhető szolgáltatást nyújtanak.

2. A támogatás forrása

6. § (1) Az Önkormányzat az éves költségvetéséről szóló rendeletében állapítja meg a civil szervezetek részére nyújtható, vissza nem térítendő pénzügyi támogatás keretösszegét.

(2) A költségvetési rendeletben az (1) bekezdés szerinti pénzügyi támogatás keretösszegén belül elkülöníthető olyan előirányzat, amely fölötti rendelkezés jogát a képviselő-testület valamely bizottságára ruházza át.

3. A pályázat kiírására és benyújtására vonatkozó szabályok

7. § (1) Az 1. melléklet szerinti Pályázati kiírásnak a tárgyév január31. napjáig az Önkormányzat honlapján, valamint a Pomázi Polgár című lapban történő megjelentetéséről a Polgármester gondoskodik.

(2) A pályázatokat az erre rendszeresített, az önkormányzat honlapján elérhető elektronikus felületen keresztül lehet előterjeszteni.

(3) A pályázatok benyújtásának határideje az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének hatályba lépésétől számított 15. nap, azzal, hogy ha az így kijelölt nap a Pomázi Polgármesteri Hivatalban nem munkanap, akkor a határidő a következő munkanap.

(4) A határidőn túl beérkezett pályázatokat - a határidő túllépésre való tekintettel - el kell utasítani.

(5) Támogatás igényelhető olyan célra is, amely a tárgyévben a pályázati eljárás lezárulta előtti időpontban már megvalósult.

(6) Kivételes esetben a pályázati határidő leteltét követően is nyújthat be támogatási kérelmet a civil szervezet, ha a pályázati kiírás időpontjában a támogatással érintett cél nem volt ismert, nem volt tervezhető, és amely cél megvalósítása nem tűr halasztást.

8. § (1) A civil szervezet a pályázat kiírásának évében való működésének részleges finanszírozására, vagy ezen időszakban megvalósítandó programok megvalósítására igényelhet támogatást.

(2) A civil szervezet önmagára tekintettel egy működési jellegű támogatást és egy program jellegű támogatást igényelhet, jogi személyiség nélküli önszerveződő közösségre tekintettel pedig önszerveződő közösségenként további egy működési jellegű és egy program jellegű támogatást igényelhet.

(3) Szakmai működés támogatására egy pályázat keretében legfeljebb 300.000.-Ft-ot, egyéb pályázat keretében 50.000 - 200.000 Ft-tot lehet igényelni.

9. § (1) A Pályázatot a 3. melléklet szerinti Pályázati adatlapon kell előterjeszteni.

(2) A pályázati adatlapnak tartalmaznia kell:

1. a pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról;

2. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt köztartozása,

3. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megfelel a külön jogszabályban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,

4. a pályázó nyilatkozatát a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában meghatározott összeférhetetlenségről és 8. §-ában meghatározott érintettség esetleges fennállásáról; (elektronikus úton csatolni kell)

5. a 4. § szerinti pályázat esetén a pályázó civil szervezet és a jogi személyiség nélküli önszerveződő közösség együttműködési megállapodását; (elektronikus úton csatolni kell)

6. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati forrásból megvalósuló rendezvényein Pomáz Város Önkormányzatát támogatóként feltünteti;

7. pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tárgyévben a tevékenységéhez kapcsolódóan ingyenesen, aktívan és tevékenyen melyik két városi rendezvényen fog részt venni

4. A pályázatok elbírálása

10. § (1) A pályázatok formai és jogi megfelelőségének elsődleges ellenőrzését a Polgármester a Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály, valamint a Gazdasági Főosztály bevonásával végzi el, és a hiányos pályázatot benyújtó civil szervezetet - 8 napos határidő szabásával - hiánypótlásra hívja fel.

(2) A pályázat jogi megfelelőségi vizsgálatának ki kell terjednie különösen:

a) a pályázat és a bírósági nyilvántartás adatainak egyeztetésére,

b) a pályázónak a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésének ellenőrzésére,

c) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség és érintettség vizsgálatára,

d) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § szerinti közzétételi kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére, és

e) a támogatás odaítélését kizáró, rendelet a 12. §-ában foglaltak vizsgálatára.

11. § (1) A pályázatok részletes szakmai bírálatának elvégzésére a Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (3) bekezdése szerinti ideiglenes bizottságot (továbbiakban: Értékelő Bizottság) hoz létre.

(2) Az Értékelő Bizottság az alábbi szempontok és súlyszámok figyelembevétele mellett elvégzi a beérkezett pályázatok szakmai értékelését:

Szempontok

elérhető pontszám (max. 100 pont)

Közhasznúság, közösségépítés - elfogadottság,

max 40 pont

a szervezet, a program által elért, illetve elérni tervezett

· lakosságszám, vagy

· definiált célcsoportok száma, vagy

· aránya a célcsoportokon belül.

Szakmaiság, színvonal

max 40 pont

a szervezet, a tervezett program, a megvalósítani kívánt objektiváció

· újdonság-értéke, eredetisége

· helyi hagyományokhoz kötődése (őrzés, újrateremtése)

· szakmai elfogadottsága, színvonala, reputációja,

Megvalósíthatóság és a hozzáadott önrész
(anyagi és nem anyagi jellegű ill. innovatív ötlet)

max 20 pont

(3) A beérkezett pályázatokról, azok elsődleges formai, tartalmi és jogi megfelelőségi vizsgálatának megállapításai, valamint az Értékelő Bizottság által készített szakmai értékelések alapján a Polgármester előterjesztést nyújt be a Képviselő-testület soron következő munkaterv szerinti ülésére.

12. § (1) Nem részesülhet támogatásban az a pályázat, illetve pályázó, amelynek támogatását jogszabály kizárja;

(2) Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amellyel szemben, a bírósági nyilvántartás adatai szerint

a) csődeljárás,

b) felszámolás,

c) végelszámolás,

d) megszüntetési eljárás,

e) egyszerűsített törlési eljárás, vagy

f) végrehajtás, ideértve a biztosítási intézkedést is

van folyamatban.

(3) Nem részesülhet pénzügyi támogatásban az a civil szervezet, amely

a) pályázatának hiányosságait a hiánypótlási felhívásban rögzített határidőn belül nem, vagy nem teljeskörűen pótolta,

b) az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem, vagy nem a szerződésnek és számviteli szabályoknak megfelelően számolt el,

c) ) az előző évben kapott támogatást a támogatási szerződésben jóváhagyott céltól eltérően és szerződés-módosítás mellőzésével használta fel,

d) a korábban kapott önkormányzati támogatás visszafizetésére vonatkozó önkormányzati döntésnek nem tett eleget és tartozása a pályázat benyújtásának napján is fennállott,

e) amely a tárgyévet megelőző évben az éves működéshez szükséges, minimum 10 %-os önerős bevétellel nem rendelkezett, vagy

f) amely a tárgyévet megelőző évben kapott önkormányzati támogatáshoz kapcsolódóan az önkormányzati támogatásból megvalósult rendezvényein az önkormányzatnak támogatóként történő feltüntetésére a 9. § (2) bekezdés 6. pontjában rögzített, illetve a városi rendezvényeken való részvételére vonatkozó a 9. § (2) bekezdés 7. pontja szerinti vállalását önhibájából nem teljesítette.

13. § (1) A döntéshozó a pályázatok elbírálása során a 10. §, 11. § és 12. §-ban foglaltakon túl figyelembe veszi, hogy

a) a pályázatot benyújtott civil szervezet részére az Önkormányzat milyen egyéb támogatást, kedvezményt nyújtott,

b) a civil szervezet az Önkormányzati támogatáson kívül más támogatási forrás igénylésének lehetőségével élt-e,

c) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása pénzügyi támogatás helyett elérhető-e más, alkalmasabb módon,

d) a rendelkezésre álló pénzügyi keret mennyiben biztosít lehetőséget a pályázat támogatására,

e) az Önkormányzat által létrehozott Alapokból - az egyes Alapokra irányadó szabályok, és rendelkezésre álló források tükrében - a pályázó igénye támogatható-e.

(2) A pályázatok elbírálása során a döntéshozó dönthet úgy is, hogy pénzügyi támogatás helyett a kért támogatást más formában biztosítja, feltéve, hogy e mód a pályázó által megjelölt cél megvalósításának támogatására alkalmas.

(3) A Képviselő-testület a rendelkezésre álló keretösszeg 20 %-át a 7. § (6) bekezdése szerinti kérelmek teljesíthetősége érdekében tartalékba helyezi.

(4) A döntéshozó a pályázati elszámolás határidejét a működési támogatás esetében a tárgyévet követő év január 15. napjában, a program megrendezéséhez megítélt támogatás esetében a program megvalósítását követő 60. napban határozza meg, azzal, hogy az elszámolás időpontja a tárgyévet követő év január 15. napjánál későbbi nem lehet.

(5) A Képviselő-testület dönthet úgy, hogy a megítélt működési támogatást két egyenlő részletben, a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül, a másodikat a tárgyév szeptember 30. napjáig folyósítja.

(6) Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy érvényes pályázatok esetében is hozhat elutasító döntést.

(7) A támogatás odaítéléséről szóló határozat tartalmazza:

a) a támogatott civil szervezet megnevezését,

b) a támogatás felhasználásának célját és határidejét,

c) a támogatás összegét,

d) a támogatás elszámolásának módját és határidejét

e) az elszámolás önkormányzat általi ellenőrzésének módját és határidejét.

14. § (1) A támogató döntés alapján a támogatási szerződést, a 4. melléklet szerinti minta figyelembevételével a polgármester köti meg a döntést követő 30 napon belül.

(2) A támogatási szerződés megkötésének feltétele a pályázó képviselője aláírási címpéldányának, és a regisztrációs, valamint a pályázati adatlap, továbbá a 9. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatok szabályszerűen aláírt példányának benyújtása.

(3) Mentesül a pályázó a (2) bekezdés szerinti okiratok papír alapon történő benyújtásától, ha az azokat elektronikus aláírással ellátva a pályázat elektronikus úton történő benyújtása során már becsatolta.

(4) Ha a pályázó a köztartozásmentes adózói nyilvántartásban nem szerepel, köteles csatolni az önkormányzati és az állami adóhatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást a pályázó köztartozás-mentességéről.

(5) Ha a támogatási szerződés (1) bekezdés szerinti határidőn belül történő megkötése a támogatottnak felróható okból meghiúsul, a támogatást elveszíti. Az így felszabaduló összeg a a 13. § (3) bekezdés szerinti tartalék összegét növeli.

5. A támogatás kifizetése és felhasználásának elszámolása

15. § (1) A megítélt működési támogatást a Képviselő-testület döntésének megfelelően a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül egy összegben, vagy a 13. § (5) bekezdése szerinti ütemezésben kell folyósítani.

(2) A konkrét programok megrendezéséhez megítélt támogatást egy összegben a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül kell folyósítani, azzal, hogy amennyiben a program tervezett időpontja szeptember 01. napját követő időpontra esik a kifizetés időpontját a támogatási szerződésben úgy kell meghatározni, hogy a programhoz kapcsolódó első fizetési kötelezettséget megelőzően legalább 30 nappal a támogatás a civil szervezet számláján rendelkezésre álljon.

16. § (1) A támogatásban részesült civil szervezet a a 13. § (4) bekezdése szerinti határidőn belül a kapott támogatás felhasználásáról pénzügyi elszámolást és fényképekkel illusztrált szakmai beszámolót (együttesen: elszámolást) köteles benyújtani.

(2) Az elszámolási határidőt a polgármester, a civil szervezet képviselőjének a késedelem okát megjelölő, a határidő lejárta előtt előterjesztett írásbeli kérelmére, méltányolható indokok alapján, egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja.

(3) Az elszámolási határidőt elmulasztó pályázót a polgármester a a 12. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt jogkövetkezményekre való figyelmeztetés mellett az elszámolás 5 napon belüli benyújtására hívja fel.

(4) Ha az elszámolás a jogszabályi előírásoknak, illetve a támogatási szerződésben foglaltaknak nem, vagy nem teljeskörűen felel meg, a polgármester hiányosságok pótlására írásban, egyszeri 15 napos hiánypótlási határidőt biztosít.

17. § (1) A pénzügyi elszámoláshoz benyújtott bizonylatoknak meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény foglaltaknak.

(2) A támogatásról számlákkal, vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatokkal kell elszámolnia. A dokumentum eredeti példányára az alábbi záradékot kell rávezetni: A bizonylaton szereplő tétel(ek) (vagy ebbőlFt összeg) Pomáz Város Önkormányzat által az a ……. számú támogatási szerződés alapján nyújtott támogatás terhére elszámolva. Dátum. Aláírás.”, melyet a támogatott aláírásra jogosult képviselője az aláírásával hitelesít és a hitelesített másolatot kell az elszámoláshoz csatolni.

(3) A támogatás összege ajándékozásra és étkezésre csak akkor fordítható, ha a civil szervezet vezetője mellékeli az igénybe vevők névsorát, és azt az aláírásával hitelesíti.

(4) Az útiköltség csak számlával, útnyilvántartással és a költségtérítésben részesült személy által aláírt, a költségtérítés átvételét igazoló dokumentum becsatolásával számolható el.

(5) Vita esetén az egyes becsatolt bizonylatok elfogadhatóságáról a gazdasági vezető szakmai véleménye alapján a polgármester dönt.

18. § (1) Az előző évi elszámolások elfogadásáról - szakmai beszámoló vonatkozásában az illetékes Szakbizottság, a benyújtott pénzügyi elszámolás vonatkozásában a Pénzügyi Bizottsága véleményének ismeretében - a Képviselő-testület dönt.

(2) Ha a civil szervezet

a) a támogatás összegét részben, vagy egészben nem a rendelt célnak megfelelően használta fel,

b) elszámolási kötelezettségét a 16. § (2) és (3) bekezdésében rögzített határidőre - a támogatottnak felróható okból - nem teljesíti, vagy

c) a 16. § (4) bekezdése szerinti hiánypótlási kötelezettségének nem, vagy nem teljeskörűen tett eleget,

a Képviselő-testület az elszámolást vagy annak egy részét nem fogadja el, a és a támogatás egészének vagy egy részének visszafizetéséről határoz.

(3) A visszafizetési kötelezettség a Képviselő-testület döntését követő első munkanapon áll be.

(4) A támogatás visszafizetésére vonatkozó döntés érvényesítéséről a polgármester gondoskodik.

6. A támogatások nyilvánossága, a támogatások felhasználásának ellenőrzése

19. § (1) A jegyző a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendeletben, rögzítetteken túl gondoskodik az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletben rögzített közzétételi kötelezettség teljesítéséről.

(2) A civil szervezet részére megállapított pénzügyi támogatás

a) összegét,

b) célját, valamint

c) a támogatási program megvalósítási helyét

a támogató döntés meghozatalát követő 15 napon belül az Önkormányzat hivatalos honlapján a "hírek" között, valamint a Pomázi Polgár című lapban a döntést követően megjelenő lapszámban közzé kell tenni.

(3) A 19. § (2) bekezdésben rögzített úton közzé kell tenni a civil szervezet által benyújtott elszámolással kapcsolatos döntés lényegét és azt, hogy a felhasználás milyen célra történt.

(4) Amennyiben a pályázó írásbeli hozzájárulását adja, a fényképekkel illusztrált szakmai beszámoló feltöltésre kerül az Önkormányzat honlapjára.

20. § (1) A Képviselő-testület a civil szervezetek részére nyújtott támogatás felhasználását a belső ellenőrzés bevonásával ellenőrizheti.

(2) Az ellenőrzés lefolytatására a belső ellenőrzési tervben rögzítettek szerint, vagy - arra okot adó körülmény felmerülése esetén - soron kívüli ellenőrzés keretében kerül sor.

7. A bizottsági hatáskörbe utalt keretrészre vonatkozó eltérő szabályok

21. § A képviselő-testület által a civil szervezetek támogatására biztosított keretösszegen belül a 6. § (2) bekezdés szerint elkülönített (továbbiakban: bizottsági civil keret) előirányzat bizottsági odaítélése során a rendelet szabályait az ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

22. § (1) A bizottsági civil keret odaítélésére vonatkozó pályázati felhívás tervezetét a bizottság a költségvetési rendelet hatályba lépését követő hatvan napon belül hagyja jóvá.

(2) A jóváhagyott pályázati kiírásnak az Önkormányzat honlapján, valamint a Pomázi Polgár című lapban való megjelentetéséről a Polgármester gondoskodik

(3) A Pályázati felhívásban rögzíteni kell az alábbiakat:

a) a bizottsági támogatási keret terhére csak a bizottságnak az önkormányzat SZMSZ-ében rögzített feladatkörébe tartozó tevékenységet végző civil szervezet, illetve program támogatható,

b) az egy civil szervezet által benyújtható pályázatok számát,

c) az egy civil szervezet által elnyerhető pályázatok számát,

d) az egy pályázaton elnyerhető legkisebb és legmagasabb összeget,

e) a pályázat benyújtásának, a pályázatnak az Önkormányzat honlapján történő közzétételétől számított legalább 30 napon túli időpontban meghatározott határidejét,

f) utalást arra, hogy a pályázatra vonatkozóan a rendelet a 2–5. §-át, a 7. § (1) – (5) bekezdését, a 8. § (1) bekezdését, a 9. §-át, a 10. §-át, a 12. §-át, a 13. § (1) bekezdését, (4), (6) és (7) bekezdését, és a 14–20. §-át megfelelően alkalmazni kell.

23. § A bizottság a beérkezett pályázatoknak a 11. § szerinti részletes szakmai bírálatát a pályázati döntés meghozatalával egyidejűleg végzi el.

8. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

25. § Hatályát veszti a Pomáz Város Önkormányzatának a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 12/2008. (V. 6.) önkormányzati rendelet.