Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

a sportegyesületek, sporttevékenység célú egyesületek és sportolók támogatásának rendjéről

Hatályos: 2023. 03. 02

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

a sportegyesületek, sporttevékenység célú egyesületek és sportolók támogatásának rendjéről

2023.03.02.

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdése 15. pontja szerinti feladatkörében eljárva, az alábbiakat rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) elismeri és jelen rendelet keretei között támogatja gyermek és ifjúsági sporttevékenység, az egészséges életmódot, a szabadidő hasznos eltöltését támogató, az esélyegyenlőséget a sporttevékenység által is biztosító egyesületeket, valamint helyi sportolókat.

(2) A Képviselő-testület jelen rendeletben meghatározottak szerint

a) azon egyesületeknek, amelyek bírósági nyilvántartásában az egyesület cél szerinti besorolásaként sporttevékenység van megjelölve (a továbbiakban: sportegyesület),

b) azon sportolóknak, akik kiemelkedő teljesítményükkel öregbítik Pomáz Város hírnevét,

(a továbbiakban együtt: Pályázó) elszámolási kötelezettséggel, céljelleggel vissza nem térítendő támogatást nyújthat.

(3) A rendelet célja, hogy a Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a sportról szóló 2004. évi I. törvény előírásaival összhangban meghatározza az önkormányzati támogatások körét, a támogatások felhasználását és az azokkal történő elszámolás rendjét.

2. § (1) E rendelet alkalmazása során támogatásnak minősül az e rendeletben meghatározott formában, eljárásrendben és feltételek szerint ellenérték nélkül nyújtott, önkormányzati forrású pénzbeli támogatás (a továbbiakban: támogatás).

(2) A rendelet hatálya kiterjed a sportról szóló 2004. évi I. törvényben megállapított eltérésekkel, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény és a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint működő olyan egyesületekre, amelyek tevékenységei között szerepel a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése, továbbá a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. §-ában meghatározott sportolókra.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki azon sportegyesületekre és sportolókra, amelyek tevékenysége olyan sporttevékenység, amelyek extrém sportnak minősülnek, így különösen:

a) vízisí,

b) jet-ski,

c) vadvízi evezés,

d) hegy- és sziklamászás az V. foktól (Alpinista Szövetségek Nemzetközi Uniójának besorolása szerint)

e) magashegyi expedíció,

f) bázisugrás, mélybe ugrás (bungee jumping),

g) falmászás,

h) roncsautó (auto-crash) sport, rally,

i) hőlégballonozás,

j) félkezes és nyílttengeri vitorlázás,

k) sárkányrepülés, ejtőernyőzés, paplanernyőzés, műrepülés,

l) parkour

3. § Önkormányzati támogatásban csak a legalább a pályázat benyújtásának időpontjában bírósági nyilvántartásba vett és tényleges tevékenységet folytató olyan sportegyesület részesíthető, amely

a) pomázi székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, vagy a tevékenységét ténylegesen Pomázon vagy Pomáz város képviseletében az ország bármely pontján folytatja,

b) a bírósági nyilvántartásban az egyesület cél szerinti besorolásaként sporttevékenység van megjelölve.

4. § Önkormányzati támogatásban részesülhet az a bejegyzett pomázi lakcímmel rendelkező sportoló, aki kvalifikációt szerzett és országos, európai vagy világversenyen vesz részt.

5. § A Pomáz Városában működő intézményekhez kötődő sportegyesületek csak abban az esetben részesülhetnek támogatásban, ha az intézményi feladat megszervezésén, finanszírozásán túl a lakosság számára is elérhető szolgáltatást nyújtanak.

2. A támogatás forrása

6. § Az Önkormányzat az éves költségvetéséről szóló rendeletében állapítja meg a sportegyesületek, sportolók részére nyújtható, vissza nem térítendő pénzügyi támogatás keretösszegét.

3. A pályázat kiírására és benyújtására vonatkozó szabályok

7. § (1) Az 1. melléklet szerinti pályázati kiírásnak a tárgyév január 31. napjáig az Önkormányzat honlapján, valamint a Pomázi Polgár című lapban történő megjelentetéséről a Polgármester gondoskodik.

(2) A pályázatokat az erre rendszeresített, az Önkormányzat honlapján elérhető elektronikus felületen keresztül lehet előterjeszteni.

(3) A pályázatok benyújtásának határideje az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének hatályba lépésétől számított 15. nap, azzal, hogy ha az így kijelölt nap a Pomázi Polgármesteri Hivatalban nem munkanap, akkor a határidő a következő munkanap.

(4) A határidőn túl beérkezett pályázatokat - a határidő túllépésre való tekintettel - el kell utasítani.

(5) Támogatás igényelhető olyan célra is, amely a tárgyévben a pályázati eljárás lezárulta előtti időpontban már megvalósult.

(6) Kivételes esetben a pályázati határidő leteltét követően is nyújthat be támogatási kérelmet a pályázó, ha a pályázati kiírás időpontjában a támogatással érintett cél nem volt ismert, nem volt tervezhető.

8. § (1) A sportegyesület a pályázat kiírásának évében való működésének részleges finanszírozására, vagy ezen időszakban megvalósítandó programok megvalósítására igényelhet támogatást.

(2) A sportegyesület egy működési jellegű támogatást és egy program jellegű támogatást igényelhet.

(3) Működés támogatására egy pályázat keretében legfeljebb 300.000.-Ft, program támogatására pedig legfeljebb 200.000,- Ft adható.

(4) Sportolónak sportverseny nevezési díjához, sportversenyre történő eljutáshoz, illetve sporteszköz, sportruházat beszerzéséhez legfeljebb 200.000,- Ft összegben adható támogatás.

9. § (1) A pályázatot a 2. melléklet szerinti Pályázati adatlapon kell előterjeszteni.

(2) A Pályázati adatlapnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról;

b) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt köztartozása,

c) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megfelel a külön jogszabályban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,

d) a pályázó nyilatkozatát a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában meghatározott összeférhetetlenségről és 8. §-ban meghatározott érintettség esetleges fennállásáról; (elektronikus úton csatolni kell)

e) a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati forrásból megvalósuló rendezvényein Pomáz Város Önkormányzatát támogatóként feltünteti.

4. A pályázatok elbírálása

10. § (1) A pályázatok formai és jogi megfelelőségének elsődleges ellenőrzését a Polgármester a Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály, valamint a Gazdasági Főosztály bevonásával végzi el, és a hiányos pályázatot benyújtó pályázót - 8 napos határidő szabásával - hiánypótlásra hívja fel.

(2) A pályázat jogi megfelelőségi vizsgálatának sportegyesület esetében ki kell terjednie különösen:

a) a pályázat és a bírósági nyilvántartás adatainak egyeztetésére,

b) a pályázónak a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésének ellenőrzésére,

c) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség és érintettség vizsgálatára,

d) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § szerinti közzétételi kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére, és

e) a támogatás odaítélését kizáró, e rendelet a 12. §-ában foglaltak vizsgálatára.

11. § (1) A pályázatok részletes szakmai bírálatának elvégzésével a Képviselő-testület a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 24/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti Értékelő Bizottságot bízza meg.

(2) Az Értékelő Bizottság az alábbi szempontok és súlyszámok figyelembevétele mellett végzi el a beérkezett sportegyesületi pályázatok szakmai értékelését:

a) Tömegsport, szabadidősport, közösségépítés, elfogadottság (0 - 40 pont) a szervezet, a program által elért, illetve elérni tervezett

aa) · lakosságszám, vagy

ab) · definiált célcsoportok száma, vagy

ac) · aránya a célcsoportokon belül

b) Szakmaiság, színvonal (0 - 40 pont) a sportág, a tervezett sportprogram,

ba) sportszakmai elfogadottsága, színvonala, reputációja

bb) esélyegyenlőség biztosítása

c) Megvalósíthatóság és a hozzáadott önrész (0 - 20 pont) anyagi és nem anyagi jellegű)

(3) Az Értékelő Bizottság az esetileg – a bírálást megelőzően - felállított szempontok és súlyszámok figyelembevétele mellett végzi el a beérkezett sportolói pályázatok szakmai értékelését.

(4) A beérkezett pályázatokról - azok elsődleges formai, tartalmi és jogi megfelelőségi vizsgálatának megállapításai, valamint a szakmai értékelések alapján - az Értékelő Bizottság külön ülésen dönt.

12. § (1) Nem részesülhet támogatásban az a pályázat, illetve pályázó, amelynek támogatását jogszabály kizárja;

(2) Nem részesülhet támogatásban az a pályázó sportegyesület, amellyel szemben, a bírósági nyilvántartás adatai szerint

a) csődeljárás,

b) felszámolás,

c) végelszámolás,

d) megszüntetési eljárás,

e) egyszerűsített törlési eljárás, vagy

f) végrehajtás, - ideértve a biztosítási intézkedést is -

van folyamatban.

(3) Nem részesülhet támogatásban az az pályázó, amely/aki

a) pályázatának hiányosságait a hiánypótlási felhívásban rögzített határidőn belül nem, vagy nem teljes körűen pótolta,

b) az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem, vagy nem a szerződésnek és számviteli szabályoknak megfelelően számolt el,

c) az előző évben kapott támogatást a támogatási szerződésben jóváhagyott céltól eltérően és szerződés-módosítás mellőzésével használta fel,

d) a korábban kapott támogatás visszafizetésére vonatkozó önkormányzati döntésnek nem tett eleget és tartozása a pályázat benyújtásának napján is fennállott.

13. § (1) A döntéshozó a pályázatok elbírálása során a 10. §, 11. § és 12. §-ban foglaltakon túl figyelembe veszi, hogy

a) a pályázatot benyújtott pályázó részére az Önkormányzat milyen egyéb támogatást, kedvezményt nyújtott,

b) a pályázó az Önkormányzati támogatáson kívül más támogatási forrás igénylésének lehetőségével élt-e,

c) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása pénzügyi támogatás helyett elérhető-e más, alkalmasabb módon,

d) a rendelkezésre álló pénzügyi keret mennyiben biztosít lehetőséget a pályázat támogatására.

(2) A pályázatok elbírálása során a döntéshozó dönthet úgy is, hogy pénzügyi támogatás helyett a kért támogatást más formában biztosítja, feltéve, hogy e mód a pályázó által megjelölt cél megvalósításának támogatására alkalmas.

(3) Az Értékelő Bizottság a rendelkezésre álló keretösszeg 20 %-át a 7. § (6) bekezdése szerinti kérelmek teljesíthetősége érdekében tartalékba helyezi.

(4) A döntéshozó a pályázati elszámolás határidejét a működési támogatás esetében a tárgyévet követő év január 15. napjában, a program megrendezéséhez megítélt támogatás esetében a program megvalósítását követő 60. napban határozza meg, azzal, hogy az elszámolás időpontja a tárgyévet követő év január 15. napjánál későbbi nem lehet.

(5) A Képviselő-testület dönthet úgy, hogy a megítélt működési támogatást két egyenlő részletben, a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül, a másodikat a tárgyév szeptember 30. napjáig folyósítja.

(6) A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy érvényes pályázatok esetében is hozhat elutasító döntést.

(7) A támogatás odaítéléséről szóló határozat tartalmazza:

a) a támogatott pályázó megnevezését,

b) a támogatás felhasználásának célját és határidejét,

c) a támogatás összegét,

d) a támogatás elszámolásának módját és határidejét

e) az elszámolás Önkormányzat általi ellenőrzésének módját és határidejét.

14. § (1) A támogató döntés alapján a támogatási szerződést, a 3. melléklet szerinti minta figyelembevételével a Polgármester köti meg a döntést követő 30 napon belül.

(2) A támogatási szerződés megkötésének feltétele a pályázó, illetve a pályázó képviselője aláírási címpéldányának, és a regisztrációs, valamint a pályázati adatlap, továbbá a 9. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatok szabályszerűen aláírt példányának benyújtása.

(3) Mentesül a pályázó a (2) bekezdés szerinti okiratok papír alapon történő benyújtásától, ha az azokat elektronikus aláírással ellátva a pályázat elektronikus úton történő benyújtása során már becsatolta.

(4) Ha a pályázó a köztartozásmentes adózói nyilvántartásban nem szerepel, köteles csatolni az önkormányzati és az állami adóhatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást a pályázó köztartozás-mentességéről.

(5) Ha a támogatási szerződés (1) bekezdés szerinti határidőn belül történő megkötése a támogatottnak felróható okból meghiúsul, a támogatást elveszíti. Az így felszabaduló összeg a 13. § (3) bekezdés szerinti tartalék összegét növeli.

5. A támogatás kifizetése és felhasználásának elszámolása

15. § (1) A megítélt működési támogatást a Képviselő-testület döntésének megfelelően a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül egy összegben, vagy a 13. § (5) bekezdése szerinti ütemezésben kell folyósítani.

(2) A konkrét programok megrendezéséhez megítélt támogatást egy összegben a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül kell folyósítani, azzal, hogy amennyiben a program tervezett időpontja szeptember 01. napját követő időpontra esik, a kifizetés időpontját a támogatási szerződésben úgy kell meghatározni, hogy a programhoz kapcsolódó első fizetési kötelezettséget megelőzően legalább 30 nappal a támogatás a támogatott számláján rendelkezésre álljon.

16. § (1) A támogatásban részesült pályázó a 13. § (4) bekezdése szerinti határidőn belül a kapott támogatás felhasználásáról pénzügyi elszámolást és fényképekkel illusztrált szakmai beszámolót (együttesen: elszámolást) köteles benyújtani.

(2) Az elszámolási határidőt a Polgármester, a támogatott képviselőjének a késedelem okát megjelölő, a határidő lejárta előtt előterjesztett írásbeli kérelmére, méltányolható indokok alapján, egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja.

(3) Az elszámolási határidőt elmulasztó pályázót a Polgármester a 12. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt jogkövetkezményekre való figyelmeztetés mellett az elszámolás 5 napon belüli benyújtására hívja fel.

(4) Ha az elszámolás a jogszabályi előírásoknak, illetve a támogatási szerződésben foglaltaknak nem, vagy nem teljeskörűen felel meg, a Polgármester hiányosságok pótlására írásban, egyszeri 15 napos hiánypótlási határidőt biztosít.

17. § (1) A pénzügyi elszámoláshoz benyújtott bizonylatoknak meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény foglaltaknak.

(2) A támogatásról számlákkal, vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatokkal kell elszámolnia. A dokumentum eredeti példányára az alábbi záradékot kell rávezetni: A bizonylaton szereplő tétel(ek) (vagy ebből …Ft összeg) Pomáz Város Önkormányzat által az a ……. számú támogatási szerződés alapján nyújtott támogatás terhére elszámolva. Dátum. Aláírás. A záradékot a támogatott aláírásra jogosult képviselője az aláírásával hitelesít és a hitelesített másolatot kell az elszámoláshoz csatolni.

(3) A támogatás összege ajándékozásra és étkezésre nem fordítható.

(4) Az útiköltség csak számlával, útnyilvántartással és a költségtérítésben részesült személy által aláírt, a költségtérítés átvételét igazoló dokumentum becsatolásával számolható el.

(5) Vita esetén az egyes becsatolt bizonylatok elfogadhatóságáról a gazdasági vezető szakmai véleménye alapján a Polgármester dönt.

18. § (1) Az előző évi elszámolások elfogadásáról – a benyújtott pénzügyi elszámolás vonatkozásában a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményének ismeretében - a Képviselő-testület dönt.

(2) Ha a támogatott

a) a támogatás összegét részben, vagy egészben nem a rendelt célnak megfelelően használta fel,

b) elszámolási kötelezettségét a 16. § (2) és (3) bekezdésében rögzített határidőre - a támogatottnak felróható okból - nem teljesíti, vagy

c) a 17. § (4) bekezdése szerinti hiánypótlási kötelezettségének nem, vagy nem teljeskörűen tett eleget,

a Képviselő-testület az elszámolást vagy annak egy részét nem fogadja el, és a támogatás egészének vagy egy részének visszafizetéséről határoz.

(3) A visszafizetési kötelezettség a Képviselő-testület döntését követő első munkanapon áll be.

(4) A támogatás visszafizetésére vonatkozó döntés érvényesítéséről a Polgármester gondoskodik.

6. A támogatások nyilvánossága, a támogatások felhasználásának ellenőrzése

19. § (1) A jegyző a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendeletben, rögzítetteken túl gondoskodik az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletben rögzített közzétételi kötelezettség teljesítéséről.

(2) A támogatott részére megállapított pénzügyi támogatás

a) összegét,

b) célját, valamint

c) a támogatási program megvalósítási helyét

a támogató döntés meghozatalát követő 15 napon belül az Önkormányzat hivatalos honlapján a hírek között, valamint a Pomázi Polgár című lapban a döntést követően megjelenő lapszámban közzé kell tenni.

(3) A 19. § (2) bekezdésben rögzített úton közzé kell tenni a támogatott által benyújtott elszámolással kapcsolatos döntés lényegét és azt, hogy a felhasználás milyen célra történt.

(4) Amennyiben a támogatott írásbeli hozzájárulását adja, a fényképekkel illusztrált szakmai beszámoló feltöltésre kerül az Önkormányzat honlapjára.

20. § (1) A Képviselő-testület a támogatott részére nyújtott támogatás felhasználását a belső ellenőrzés bevonásával ellenőrizheti.

(2) Az ellenőrzés lefolytatására a belső ellenőrzési tervben rögzítettek szerint, vagy - arra okot adó körülmény felmerülése esetén - soron kívüli ellenőrzés keretében kerül sor.

7. Átmeneti rendelkezések

21. § (1) A 2023. évre vonatkozó pályázati kiírásnak e rendelet hatályba lépését követő 10 napon belüli megjelentetéséről - az Önkormányzat honlapján, valamint a Pomázi Polgár című lapban - a Polgármester gondoskodik.

(2) A 2023. évre vonatkozó pályázatok benyújtásának határideje 2023. április 17. napja.

8. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.