Letkés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

A HELYI ADÓKRÓL

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Letkés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

A HELYI ADÓKRÓL

2023.01.01.

Letkés Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében és a 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat az illetékességi területén az alábbi helyi adókat állapítja meg:

a) építményadó

b) telekadó

c) magánszemélyek kommunális adója

d) helyi iparűzési adó.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adókra az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény ( továbbiakban: Htv.) valamin az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezései az irányadók.

1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

2. § E rendelet alkalmazásában

1. egyedül élő: egyszemélyes háztartásban lakó/élő személy

2. lakóhely: annak a lakásnak vagy szállásnak (a továbbiakban együtt: lakás) a címe, amely a polgár állammal, továbbá a természetes és jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel való hivatalos kapcsolattartása, valamint lakóhelyhez kötött jogai és kötelezettségei megalapozásául szolgál

3. tartózkodási helye: annak a lakásnak a címe, ahol a polgár - a lakóhely-változtatás szándéka nélkül - három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

4. üzlethelység, raktár, iroda,présház,pince,üdülő,hétvégi ház, lakóépület,lakás,beépítetlen telek/terület, gazdasági épület, kereskedelmi egység, műhely, géppark,telephely : amely az ingatlan-nyilvántartásban e ként van feltüntetve.

2. ÉPÍTMÉNYADÓ

3. § (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a nem lakás céljára szolgáló épületek közül az

a) üzlethelység,raktár, iroda, gazdasági épület, kereskedelmi egység, műhely, géppark, telephely

b) présház,pince

c) üdülő,hétvégi ház.

(2) Adó alanya a Htv.12.§-ában meghatározott tulajdonos.

(3) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(4) Az adó mértéke:

a) üzlethelyiség,raktár,iroda,gazdasági épület, kereskedelmi egység, műhely, géppark,telephely : 700.-Ft/m2/év

b) présház,pince: 600.- Ft/m2/év

c) üdülő,hétvégi ház: 800.- Ft/m2/év

3. TELEKADÓ

4. § (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi terültén lévő beépítetlen belterületi telek.

(2) Az adó alanya a Htv.18.§-ában meghatározott tulajdonos.

(3) Az adó mértéke: 120.- Ft/m2/év

(4) Bevallás/kérelem alapján mentes a telek adó alól az a magánszemély aki az adott telekre lakóépület építésére vonatkozóan egyszerű bejelentési eljárást indított a bejelentéstől számított 4 évig.

(5) Amennyiben a beépítés nem valósul meg, a telekadót a mentességi időszak leteltét követően visszamenőlegesen - kivéve haláleset, maradandó egészségkárosodás,tartós betegség,súlyos fogyatékosság - egy összegben meg kell fizetni.

4. MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

5. § (1) Magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettség terheli a Htv.24.§-ában meghatározott magánszemélyt.

(2) Az adó mértéke: 16.000.-Ft/év

(3) Az adóhatósághoz benyújtott kérelem alapján adómentesség illeti meg – a tulajdoni hányada/vagyoni jogi jogosultsága/lakásbérleti jogviszonya alapján ráeső rész alól - a 70. életévét betöltött egyedül élő magánszemélyt, aki az ingatlanban bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen ott is él.

5. HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

6. § (1) Adóköteles a Htv.35.§-38.§-a alapján Letkés község Közigazgatási területén végzett vállalkozási tevékenység.

(2) Az adólap meghatározásakor a Htv.39.§-39/B§-ait kell alkalmazni.

(3) Az adó évi mértéke az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után az adóalap 2 %-a.

6. HELYI ADÓK MEGFIZETÉSE

7. § Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő helyi adó befizetéseket az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben meghatározott módon és határidőben kell teljesíteni.

8. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló 14/2015 (XII.1.) önkormányzati rendelet.

9. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.