Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletéről szóló 23/2009. (V. 28.) KT. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 01

Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletéről szóló 23/2009. (V. 28.) KT. rendelet módosításáról

2021.11.01.

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egységes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. számú melléklet j) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A lakások és helyiségek bérletéről szóló 23/2009. (V. 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A Hasznosító a lakásokról és nem lakás céljára szolgáló helyiségekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződésének megkötéséhez szükséges adatokat:

aa) címhely,

ab) alapterület,

ac) helyiségek, lakóhelyiségek száma,

ad) lakás esetén komfortfokozat

b) bérlő, vagy használó neve, azonosító adatai.”

2. § Hatályát veszti a lakások és helyiségek bérletéről szóló 23/2009. (V. 28.) önkormányzati rendelet 41. §-a.

3. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.