Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 29/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 22- 2022. 02. 23

Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 29/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.22.

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 29/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 11. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendkívüli települési támogatás összege)

„a)eseti jelleggel alkalmanként, vagy meghatározott időszakra - a b) - d) pontok kivételével - egy hónapban legfeljebb tízezer forint,”

(A rendkívüli települési támogatás összege)

„d) a 10. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a támogatás eseti jelleggel legfeljebb negyvenötezer forint

2. § Az Ör. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § A rendkívüli települési támogatás felhasználását az önkormányzati hivatal szociális igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egysége jogosult ellenőrizni. A rendkívüli települési támogatás jogosultja a nevére szóló számla, a 10. § (3) bekezdés c) pontjában rögzített felhasználás esetén a pótolt okirat bemutatásával köteles igazolni a rendkívüli települési támogatás határozatnak megfelelő felhasználását.”

3. § Ez a rendelet 2022. február 22-én lép hatályba.

4. § Ezt a rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.