Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a sporttámogatásról szóló 8/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 01

Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a sporttámogatásról szóló 8/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.04.01.

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a sporttámogatásról szóló 8/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 6. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Az Önkormányzat támogatást elsősorban működési, kivételes esetekben egyedi döntés alapján meghatározott egyéb felhasználási célra nyújthat:)

„d) sportszervezet Önkormányzattal szemben fennálló tartozásának rendezésére.”

2. § Az Ör. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Az Önkormányzat a 6. § (2) bekezdés a) – c) pontjaiban meghatározott célból támogatott sportszervezettel az 1. melléklet szerinti tartalommal támogatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) köt.

(2) Az Önkormányzat a 6. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott célból támogatott sportszervezettel a 2. melléklet szerinti tartalommal Szerződést köt

(3) Az Önkormányzat a támogatott sportszervezettel az 1. és a 2. melléklet szerint egyaránt Szerződést köt, ha az elnyert támogatás a 6. § (2) bekezdés a) - c) pontjaiban meghatározott pályázati cél valamelyikére és a 6. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott pályázati célra is fedezetet nyújt.

3. § Az Ör. az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet 2022. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet