Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2024. 01. 01- 2024. 12. 31

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2024.01.01.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Építményadó

1. Az adó alapja

1. §1 Az adó alapja:

a) az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete,

b)2

2. Az adó mértéke

2. §3 (1) Az adó évi mértéke:

a)4 Bel- és külterületen:

aa) a magánszemély tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló építmény után 440 Ft/m2;

ab) a nem magánszemély tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló építmény után 1760 Ft/m2;

b)5 Egyéb, nem lakás céljára szolgáló építmény után 880 Ft/m2, kivéve a c) d) e) és f) pontokban foglaltakat;

c)6 Hitelintézeti, pénzügyi vállalkozási, biztosítási, egyéb pénzügyi tevékenység, valamint távközlési, energiaellátó vállalkozási tevékenység céljára szolgáló építmény után 2100 Ft/m2;

d)7 Kereskedelmi tevékenység céljára szolgáló,a c) pont hatálya alá nem tartozó építmény után:

da) 1 - 300 m 2 adóalap esetén 880 Ft/m2;

db) 301 - 900 m 2 adóalap esetén, a 301 m2 feletti rész után 1100 Ft/m2;

dc) 901 - 1500 m2 adóalap esetén, a 901 m2 feletti rész után 1800 Ft/m2;

dd) 1501 m2 vagy attól nagyobb adóalap esetén az 1501 m2 feletti rész után 2100 Ft/m2.

e)8 A c) és d) pont hatálya alá nem tartozó gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény után:

ea) 1 - 300 m2 adóalap esetén 880 Ft/m2

eb) 301 - 900 m2 adóalap esetén, a 301 m2 feletti rész után 1000 Ft/m2

ec) 901 - 1200 m2 adóalap esetén, a 901 m2 feletti rész után 1100 Ft/m2

ed) 1201 - 2000 m2 adóalap esetén, az 1201 m2 feletti rész után 1200 Ft/m2

ee) 2001 vagy attól nagyobb adóalap esetén, a 2001 m2 feletti rész után 1300 Ft/m2.

f)9 Verseny- élsport, utánpótlás nevelés, valamint a tömegsport céljára szolgáló, és az ingatlan-nyilvántartásban is ilyen funkcióval megjelölt sportlétesítmények céljára szolgáló építmények után 0 Ft/m2.

g)10

h)11

i)12

(2) Az (1) bekezdés c) d) és e) pontja tekintetében az emelt mértékű adóztatást nem befolyásolja, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a tényleges rendeltetésszerű használat bejegyzésre került, vagy feltüntetésre vár, illetve az sem, hogy a rendeltetésszerű használó a tulajdonos vagy nem. Amennyiben az építmény az ott meghatározottaknak megfelel, úgy a magasabb mértékkel kell az adót megállapítani.

(3)13 Az építményadó vonatkozásában magánszemély tulajdonosnak minősül a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 52. § 7.) pontja alapján természetes személyként bejegyzett tulajdonos. Nem minősül magánszemély tulajdonosnak az a személy, akinek a tulajdonában lévő építmény az (1) bekezdés c) d) e) és f) pontjában meghatározott célra szolgál.

3. Adómentesség

3. §14 (1) Mentes az adó alól:

a) magánszemély tulajdonában lévő garázs;

b) társas (terem) garázsban a magánszemély tulajdonostárs használatában lévő garázsegység;

c) a magánszemély adóalany – nem vállalkozási célt szolgáló – helyi egyedi védelem alatt álló épülete, épület része.

(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított mentesség nem vonatkozik a vállalkozó üzleti célt szolgáló építményére.

4. Adókedvezmény

4. § (1)15 Az adó alapját képező magánszemély tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló épületben, az év első napján az ingatlant lakóhelyként tényszerűen, életvitelszerűen használó személyek után személyenként 10% de legfeljebb 50 % kedvezmény illeti meg az adóalanyt.

(2) Az a vállalkozónak nem minősülő magánszemély, aki az adóévet megelőző évben az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló utak építése tárgyában alkotott külön önkormányzati rendelet alapján útépítésben vett részt, 1 évre a fizetendő évi adó összegéből 50 %-os mértékű kedvezményben részesül.

(3)16 A 4. § (1) bekezdésében megállapított adókedvezmény nem vonatkozik a vállalkozó üzleti célt szolgáló építményére.

5. Mentesítés az adó megfizetése alól

5. §17 Kérelemre, tárgyévre mentesíthető az építmény után fizetendő adó megfizetése alól az a magánszemély adózó, aki a tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló épületben, az év első napján az ingatlant lakóhelyként tényszerűen, életvitelszerűen használja, ha legfeljebb egy ingatlan tulajdonjogával vagy legfeljebb egy ingatlanon fennálló haszonélvezeti joggal rendelkezik, és az alábbi három feltétel bármelyike fennáll:

a)18 65 éven felüli, egyedül élő és a havi nettó jövedelme nem haladja meg 210.000 forintot;

b) 65 éven felüli és akinek – kétszemélyes háztartás esetén – a vele közös háztartásban élő 65 éven felüli házastársával vagy élettársával együtt számított egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a 195.000 forintot;

c) az adózó vagy a vele közös háztartásban élők egyike rokkantsági ellátásban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, és a háztartásban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 195.000 forintot.

6. Az adó megállapítása és megfizetése

6. § (1) Az adót az önkormányzati adóhatóság kivetéssel állapítja meg. Kivetés esetén az adózót az adókötelezettség keletkezéséről, az adóalap, az adómentesség, az adókedvezmény, az adó megállapításához szükséges adatokról, körülményről bevallási, illetőleg bejelentési kötelezettség terheli.

(2) Az adót négy egyenlő részletben a tárgyév március 15-ig, június 15-ig, szeptember 15-ig illetve december 15-ig kell megfizetni.

II. Fejezet

TELEKADÓ

7. Az adó alapja

7. § (1)19 Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

(2) Az adó alapja: a telek négyzetméterben számított alapterülete.

8. Az adó mértéke

8. §20 (1) Az adó évi mértéke épülettel, épületrésszel beépíthető telek esetén 55 Ft/m2.

(2) Az adó évi mértéke épülettel, épületrésszel be nem építhető telek esetén 0 Ft/m2.

(3)21

(4)22

9. Adómentesség

9. §23 (1) Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő beépített telek, a telek teljes területével.

(2)24 Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv szerint TAK – telekcsoport újraelosztási kötelezettséggel érintett – telek, a teljes területével.

(3)25 A 9. § (1) és (2) bekezdésében megállapított mentesség nem vonatkozik a vállalkozó üzleti célt szolgáló telkére.

10. Adókedvezmény

10. § Az a vállalkozónak nem minősülő magánszemély, aki az adóévet megelőző évben az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló utak építése tárgyában alkotott külön önkormányzati rendelet alapján útépítésben vett részt, 1 évre a fizetendő évi adó összegéből 50 %-os mértékű kedvezményben részesül.

11. Az adó megállapítása és megfizetése

11. § (1) Az adót az önkormányzati adóhatóság kivetéssel állapítja meg. Kivetés esetén az adózót az adókötelezettség keletkezéséről, az adóalap, az adómentesség, az adókedvezmény, az adó megállapításához szükséges adatokról, körülményről bevallási, illetőleg bejelentési kötelezettség terheli.

(2) Az adót négy egyenlő részletben a tárgyév március 15-ig, június 15-ig, szeptember 15-ig, illetve december 15-ig kell megfizetni.

III. Fejezet

IDEGENFORGALMI ADÓ

12. Az adó alapja

12. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

13. Az adó mértéke

13 §26 Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.

IV. Fejezet

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

14. Az adó mértéke

14. § Az adó mértéke:

a)27 iparűzési tevékenység esetén 2%.

b)28

15. Adómentesség

15. § (1)29 A 2012. adóév elszámolásától kezdődően mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a Htv. 37. § (1) bekezdése szerinti állandó jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot.

(2) Mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, amennyiben annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Az ilyen címen igénybe vett adómentesség mellett az (1) bekezdésben foglalt általános adómentesség nem érvényesíthető.

16.30

15/A. §

IV/A. Fejezet31

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

15/B. § E rendelet alkalmazásában:

1. Hitelintézeti, pénzügyi vállalkozási, biztosítási, egyéb pénzügyi tevékenység: Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékokról szóló 2006. évi LIX. törvény 7. § 3-4. és 7. pontjában meghatározott szervezet által végzett tevékenység, valamint a biztosítókról és biztosítási tevékenységről szóló törvény 4. §-a szerinti tevékenység.

2. Távközlési tevékenység: Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény szerinti elektronikus hírközlési szolgáltatás keretében végzett tevékenység.

3. Energiaellátó vállalkozási tevékenység: a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény 10. § 1. pontja szerinti energiaellátó által végzett tevékenység.

4. Kereskedelmi tevékenység: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti kereskedelmi egységben végzett tevékenység.

5.32

6.33

IV/B. Fejezet34

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

15/C. §35 Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti adatbejelentési/bevallási kötelezettségét, melynek elektronikus úton is eleget tehet. Amennyiben jogszabályi előírás alapján az adózó elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezett úgy adatbejelentési/bevallási kötelezettségét kizárólag elektronikus úton teljesítheti.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. § (1) Jelen rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2)36

(3)37

17. §38 E rendeletnek a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított 7. §-át 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

18. §39 E rendeletnek a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2021. (I.25.) önkormányzati rendelettel megállapított rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

19. §40 E rendeletnek a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2023. (I.27.) önkormányzati rendelettel megállapított rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelethez41

2. melléklet a 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelethez42

2

Hatályon kívül helyezte a 29/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelet.

3

Megállapította a 4/2013. (II.6) önkormányzati rendelet.

4

Megállapította az 1/2021. (I.25.) önkormányzati rendelet. A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 33/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (1) bekezdés c) pontja az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 33/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (1) bekezdés d) pontja az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 33/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Hatályon kívül helyezte a 29/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelet.

11

Hatályon kívül helyezte a 29/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelet.

12

Megállapította a 14/2020. (VI. 22.) önkormányzati rendelet, a hatálybalépését módosította a 33/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelet.

17

Megállapította a 25/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet. Az 5. § az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 31/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

18

Az 5. § a) pontja az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 3/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

21

Megállapította a 14/2020. (VI. 22.) önkormányzati rendelet, a hatálybalépését módosította a 33/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelet.

22

Megállapította a 14/2020. (VI. 22.) önkormányzati rendelet, a hatálybalépését módosította a 33/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelet.

27

Megállapította a 14/2020. (VI.22.) önkormányzati rendelet, a hatálybalépést módosította a 33/2022. (XI.28.) önkormányzati rendelet.

28

Hatályon kívül helyezte a 29/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelet.

30

Megállapította a 14/2020. (VI. 22.) önkormányzati rendelet, a hatálybalépést módosította a 33/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelet.

32

Hatályon kívül helyezte a 29/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelet.

33

6. Hatályon kívül helyezte a 36/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelet.

36

Hatályát vesztette a Jat. 12. § (1)-(2) bekezdése alapján.

37

Hatályát vesztette a Jat. 12. § (1)-(2) bekezdése alapján.

40

A 19. §-t az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 3/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

41

Hatályon kívül helyezte a 36/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelet.

42

Hatályon kívül helyezte a 36/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelet.