Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 15

Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetéséről

2023.03.15.

A Somogy Vármegyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva, a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A RENDELET HATÁLYA

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Somogy Vármegyei Önkormányzatra, valamint a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatalra.

II. Fejezet

A VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. § (1)1 A közgyűlés a vármegyei önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2 367 005 106 Ft-ban, kiadási főösszegét 2 367 005 106 Ft-ban, bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja 0 Ft-ban. Költségvetési bevételét 624 156 581 Ft-ban, költségvetési kiadását 2 356 693 106 Ft-ban, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -1 732 536 525 Ft-ban, ebből: a költségvetési bevételeken és kiadásokon belül a működési célú bevételek összegét 624 156 581 Ft-ban, a működési célú kiadások összegét 1 916 348 774 Ft-ban, működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -1 292 192 193 Ft-ban. Finanszírozási bevételét 1 742 848 525 Ft-ban, finanszírozási kiadását 10 312 000 Ft-ban, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja 1 732 536 525 Ft-ban. Felhalmozási célú bevételét 0 Ft-ban, felhalmozási célú kiadását 440 344 332 Ft-ban, felhalmozási egyenlegét megállapítja -440 344 332 Ft-ban. Kötelező működési feladatok kiadásait 1 889 117 288 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások összegét 404 585 935 Ft-ban, a szociális hozzájárulási adó összegét 56 913 835 Ft-ban, a dologi kiadások összegét 224 670 462 Ft-ban megállapítja. Az általános tartalék összegét 6 649 711 Ft-ban, a céltartalék összegét 1 182 593 028 Ft-ban, projekt kockázati tartalék összegét 15 000 000 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadásait 43 450 486 Ft-ban megállapítja. Költségvetési létszámkeretét 43,0 főben állapítja meg, ebből: a Somogy Vármegyei Önkormányzat létszámkerete 4,0 fő, a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete 39 fő.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított -1 732 536 525 Ft összegű költségvetési bevételek és kiadások különbözetét az önkormányzat finanszírozási bevételeiből fedezi.

(3) Az önkormányzat összes nyitó maradványa 1 742 848 525 Ft, ebből önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege 21 672 410 Ft, a kötelező feladatok esetében 1 721 176 115 Ft, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány összegét, a 29 233 187 Ft-ot is magában foglalja.

A VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3. § A közgyűlés ezen szakaszban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.

4. § A közgyűlés az államháztartáson belülről működési céllal átvett támogatások összegét a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.

A VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5. § (1) A közgyűlés a kiadásokat az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A közgyűlés az önkormányzati hivatal feladatonkénti bevételeit, kiadásait, kiemelt előirányzatait tételesen a rendelet 1/B. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A közgyűlés a rendelet 1/A. és 1/B. mellékleteiben szereplő személyi juttatások előirányzatát, beleértve a köztisztviselői állományra vonatkozó illetménykiegészítés mértékét a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. §-a szerinti illetményalap (38 650 Ft), az ott megállapított cafetéria keretnek megfelelő összeg (nettó éves 400 000 Ft), valamint a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzatáról szóló 27/2020. sz. jegyzői utasítás alapján állapítja meg.

6. § (1) A közgyűlés a további évek várható bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 2. melléklete szerint állapítja meg középtávú tervezésként.

(2) A közgyűlés a Somogy Vármegyei Önkormányzat 2023. évi felhasználási ütemtervét a rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.

(3) A közgyűlés a Somogy Vármegyei Önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.

(4) A közgyűlés a nem pénzbeli támogatások szöveges indokolását az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A közgyűlés a Somogy Vármegyei Önkormányzat által juttatott támogatások államháztartáson kívülre- és belülre történő forrásátadásának eljárási rendjét a 6. melléklet szerint állapítja meg.

III. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK

7. § (1) A közgyűlés az általános tartalék összegét 6 649 711 Ft-ban határozza meg (előre nem látható kiadásokra és elmaradt bevételekre).

(2) A közgyűlés a céltartalék összegét 1 137 324 008 Ft összegben határozza meg.

(3) A közgyűlés a projekt kockázati tartalék összegét 15 000 000 Ft összegben határozza meg.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott összeg év közben a 9. §-ban meghatározott végrehajtási szabálynak megfelelően használható fel, a 7. § (2) bekezdésben szereplő összegből 1 090 996 343 Ft kizárólag a folyamatban lévő projektekre használható fel, 39 327 665 Ft az egyéb vállalt feladatokra, a fennmaradó 7 000 000 Ft felhasználásáról a 9. § (1) bekezdése rendelkezik.

IV. Fejezet

A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

8. § A közgyűlés elrendeli, hogy a pénzügyi egyensúly fenntartása, a likviditás megőrzése érdekében - az előző évben eredményesen alkalmazott - pénzügyi monitoring rendszert működtetni kell, és folyamatosan figyelni kell az önkormányzat gazdálkodásának helyzetét.

9. § (1) A közgyűlés elrendeli, hogy a céltartalék részét képező 7 000 000 Ft összeg felosztásáról a közgyűlés elnöke döntsön.

(2) A közgyűlés elrendeli, hogy a projekt kockázati tartalékként elkülönített 15 000 000 Ft szükség szerinti felhasználásáról a közgyűlés elnöke döntsön.

(3) A közgyűlés elrendeli, hogy a közgyűlés év közben - ha indokoltnak tartja - dönthet a rendelkezésre álló 6 649 711 Ft összegű általános tartalék felosztásáról rendelet-módosítás keretében.

(4) A közgyűlés elnöke az Áht. 34. § (2) bekezdése és az Ávr. 43. § alapján jogosult a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást végrehajtani.

(5) A közgyűlés elrendeli, hogy az (1) bekezdés értelmében hozott döntésekről a közgyűlést tájékoztatni kell.

(6) Az államháztartáson kívülre és belülre történő forrásátadás eljárási rendjét e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

V. Fejezet

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke a felelős.

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XXV. törvény előírásai az irányadók.

(3) A 2023. január 1. és e rendelet hatálybalépése közötti átmeneti időszakban a közgyűlés elnöke - az Áht. 25. § értelmében - a 2022. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.

(4) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei tartalmazzák, azok a folyamatos, zavartalan működést szolgálják.

(5) E rendelet mellékletei 1-6-ig terjednek.

11. § Ez a rendelet 2023. február 15-én lép hatályba.

1

A 2. § (1) bekezdése a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. melléklet a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.