Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról

Hatályos: 2022. 10. 01- 2022. 10. 01

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról

2022.10.01.

Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (1) és (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Balatonberény község közigazgatási területén:

a) Balatonberény Község Önkormányzat tulajdonában álló és az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földterületekre,

b) Balatonberény Község Önkormányzat tulajdonában álló földterületeknek közhasználatra átadott részére,

c) egyéb tulajdonban álló földterület közhasználatra átadott részére.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed azon a természetes személyre, jogi személyre vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetre, aki az (1) bekezdésben leírt közterületet használja.

(3) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos ügyekben a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester jár el. Az eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) rendelkezései az irányadóak.

2. § A rendelet alkalmazásában:

a) közterület rendeltetése: a telkek térbeli kapcsolatának, megközelítésének, a közúti és gyalogos közlekedés (út, járda stb.), a kikapcsolódás, a szórakozás, a sporttevékenység, a szabadidő-eltöltés, a felvonulás, a gyülekezés, a közösségi megnyilvánulás, szobor elhelyezésének, emlékhely kialakításának, művészeti alkotások elhelyezésének, a közművek elhelyezésének, zöldfelületek kialakításának biztosítása,

b) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontja szerinti közterület,

c) üzemképtelen gépjármű: a hatósági engedéllyel, jelzéssel, érvényes biztosítással nem rendelkező jármű, a baleset során megsérült és elhagyott jármű, műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan jármű

d) járműtárolás: KRESZ-ben meghatározott megálláson, várakozáson túli közterület elfoglalása,

e) közmű: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet 68. pontja szerinti fogalommeghatározás,

f) üzleti előkert: üzlettel rendelkezőknek az üzlet előtti közterület árusítás vagy szolgáltatás nyújtása céljából,

g) üdülési idény: június 1-től augusztus 31-ig terjedő időszak,

h) mozgóárusítás: kereskedő, vagy megbízottja olyan eszköz segítségével viszi magával az eladásra kínált árut, amely nem minősül mozgóboltnak,

i) mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre szerelt vagy általa vontatott eszköz,

j) idényjellegű árusítás: kereskedelmi tevékenység folytatása közterületre kihelyezett árusító helyről üdülési idényben, vagy esetenként legfeljebb 6 hónap időszakra vonatkozóan,

k) alkalmi árusítás: közterületen nem rendszeresen, alkalmanként folytatott kereskedelmi tevékenység, ami nem minősül idényjellegű árusításnak,

l) technológiailag alkalmatlan időszak: fagypont alatti hőmérsékletre tekintettel a közterület helyreállítási feladata nem végezhető el.

2. A közterület rendeltetésétől eltérő célú használata

3. § (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra - a jogszabályok keretei között - bárki szabadon használhatja.

(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja.

(3) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület, vagy annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e rendeletben megfogalmazott módon akadályozza.

4. § (1) Közterületet rendeltetésétől eltérő célra használni (a továbbiakban: közterület-használat) csak közterület-használati engedély, valamint e rendelet 1. mellékletében meghatározott díjtétel szerint számított használati díj megfizetése alapján lehet.

(2) Nem kell közterület-használati engedély:

a) a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közterület elfoglalásához,

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

c) minden közműhiba-elhárítása érdekében végzett munkához bejelentési kötelezettség mellett,

d) közterületbe legfeljebb 10 cm-re benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető berendezés, fényreklám, cég- és címtáblák elhelyezéséhez,

e) a közterületnek az önkormányzat által történő igénybevételéhez,

f) a települési hulladékról szóló rendeletnek megfelelően kihelyezett háztartási hulladéktároló edényzetnek és zöldhulladéknak kizárólag a szállítás napján történő közterületi elhelyezésére,

g) szervezett lomtalanítás előzetesen meghirdetett idejére a háztartási nagydarabos hulladéknak elszállítás céljából, rendezett módon történő közterületi elhelyezéséhez,

h) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok haladéktalan elvégzéséhez,

i) háztartási tüzelőanyag, építőanyag közterületen történő elhelyezéséhez maximum 3 napig, ha az a jármű és gyalogos forgalmat nem akadályozza,

j) üzemképes, vagy műszaki meghibásodás miatt tovább haladásra alkalmatlan gépjármű közterületen történő tárolásához maximum 3 napig, ha az a jármű és gyalogos forgalmat nem akadályozza.

(3) Közterület-használati engedély a következő építéssel nem járó célokra adható:

a) taxi állomáshelyre;

b) építési munkával kapcsolatos állvány, konténer, építőanyag elhelyezéséhez, építési törmelék és egyéb ömlesztett anyag tárolásához, amely a jármű vagy gyalogos közlekedést nem akadályozza,

c) háztartási tüzelőanyag 3 napon túli közterületen történő tárolásához, ha az a gyalogos vagy jármű forgalmat nem akadályozza,

d) idényjellegű árusításhoz,

e) alkalmi és mozgóárusításhoz, valamint mozgóbolt üzemeltetéséhez,

f) mutatványos, cirkuszi tevékenységhez,

g) sport, kulturális, egyházi és ünnepi rendezvényhez,

h) üzleti előkertre,

i) reklámhordozó berendezések kihelyezéséhez, ha az a jármű vagy gyalogos közlekedést nem akadályozza,

j) mobil hirdetőtáblák, kerékpártárolók, napernyők, köztéri bútorok kihelyezéséhez, ha az a jármű vagy gyalogos közlekedést nem akadályozza,

k) kiállítás, vásár céljára,

l) árubemutatás céljából reklámozás célú áru kirakásához,

m) közterületen lévő, vagy közterületbe nyúló árusító automata, egyéb árusító berendezés elhelyezéséhez,

n) portrérajzoláshoz, utcazenéléshez, festéshez és művészeti tevékenység folytatásához,

o) cserje vagy fás szárú növény közterületen történő ültetéséhez, amennyiben az a közlekedés biztonságát nem veszélyezteti és a közterület nem minősül útcsatlakozásnak,

p) virágláda, virágkosár, díszkő elhelyezéshez az útburkolat, padka, parkoló szélétől legalább 2 méteren kívüli távolságban, ha az 50 cm-nél nem magasabb és a jármű vagy gyalogos közlekedést nem akadályozza.

(4) Közterület használati engedély a következő építéssel járó célokra adható:

a) árusító és egyéb pavilon, fülke elhelyezésére,

b) önálló hirdető és reklám berendezésre,

c) járda és útburkolatok, zöldterület és egyéb közterület felbontására,

d) parkolóhely kialakítására.

(5) Nem adható közterületi-használati engedély:

a) olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné,

b) bűzös, füsttel, korommal vagy gőzzel járó, sugárzó, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlásához, ilyen anyagok tárolásához, valamint veszélyes hulladék lerakásához,

c) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések, anyagok, műtárgyak, növények elhelyezéséhez,

d) olyan közterületre, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná,

e) zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott lévő növényállományt károsítja és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve, ha az igénybevétel a területen húzódó közművek javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatok miatt szükséges,

f) szerencsejáték és ennek nem minősülő játékautomata működtetéséhez, üzemeltetéséhez,

g) olyan tevékenység gyakorlásához, amelynek közterületen való folytatását jogszabály nem teszi lehetővé,

h) közerkölcsöt és közízlést sértő tevékenység végzéséhez, szexuális tartalmú reklámra, valamint szexuális áruk, tárgyak, egyéb dolgok bemutatására és forgalmazására,

i) építési munkával kapcsolatos berendezések, eszközök közterületen történő tárolására és ilyen eszközök közterületen történő működtetésére, ha más műszaki megoldás lehetséges,

j) üzemképes, vagy műszaki állapota miatt tovább haladásra alkalmatlan jármű 3 napot meghaladó közterületen történő tárolására,

k) üzemképtelen gépjárműnek közterületen történő tárolására,

l) karosszéria, utánfutó, pótkocsi és lakókocsi közterületen történő tárolására,

m) közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt és közúti forgalomban résztvevő 3.500 kg össztömeget meghaladó gépjármű vagy gépjármű-szerelvény közterületen történő tárolására,

n) kereskedelmi és vendéglátó célból faház, mobilház és ezen tevékenység céljára átalakított lakókocsi, büfé-kocsi elhelyezésére, kivéve alkalmi rendezvények alkalmával,

o) sátor, lakókocsi és lakóautó szálláshely, nyaralás, pihenés, munkavégzés céljából történő elhelyezésére,

p) annak, akinek az önkormányzattal szemben közterület-használati díjtartozása, köztartozása vagy polgárjogi megállapodásból eredő egyéb tartozása van.

(6) Az engedély határozott időre, ezen belül hónapra és napra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig adható. A maximálisan engedélyezhető közterület-használati idő 12 hónap.

(7) Az engedély hatályát veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre vonatkozó jogosultság megszűnik.

(8) A meghatározott időre szóló engedély a meghatározott idő lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelemre meghosszabbítható, amennyiben a közterület-használat az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelel.

3. A közterület-használati kérelem, a közterület-használati engedély

5. § (1) A közterület-használati kérelmet annak kell előterjesztenie, aki a közterületet használni kívánja. A kérelem benyújtása a közterület használat megkezdésére nem jogosít.

(2) A közterület használati engedély harmadik személy részére át nem engedhető, az kizárólag a jogosult részére szól, azonban ez nem korlátozza a jogosult azon jogát, hogy a közterület-használathoz közreműködőt vegyen igénybe.

(3) A közterület-használati engedély alapján a közterületet úgy kell használni, hogy az ne zavarja sem a közterület más részeinek, sem a szomszédos ingatlanoknak a rendeltetésszerű használatát.

(4) A közterület-használatra vonatkozó kérelmet Balatonberény Község Önkormányzata részére e rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(5) A közterület-használati engedély jogosultja köteles a használatra átadott területet és annak környékét folyamatosan tisztán tartani, a használatból keletkezett hulladékot összegyűjteni és annak elszállításáról gondoskodni.

(6) A közterület-használati engedély jogosultja felel a használat során esetlegesen bekövetkezett károkért, valamint az engedély megszűnése esetén köteles az eredeti állapotot kártalanítási igény nélkül saját költségén helyreállítani.

6. § (1) A közterület-használati kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a használatot kérő nevét, állandó lakóhelyének, székhelyének vagy telephelyének címét, elérhetőségét,

b) a használatot kérő adószámát,

c) a közterület-használat célját és időtartamát,

d) a közterület-használat helyének, módjának és területmértékének pontos meghatározását

e) a díjfizetési mentesség, vagy kedvezmény jogcímének megjelölését

(2) A kérelemhez csatolni szükséges:

a) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratok másolatát,

b) felépítmény elhelyezése, üzleti előkert létesítése, reklámhordozó berendezés elhelyezése esetén az azonosításra alkalmas méretezett helyszínrajzot a közterület-használatot érintő lényeges elemek ábrázolásával, lehetőség szerint fényképpel, valamint Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Balatonberény településkép védelméről szóló 10/2021. (VIII.30.) önkormányzati rendeletében meghatározott esetekben a településképi bejelentést,

c) közútkezelői hozzájárulást,

d) a díjfizetési mentesség, vagy kedvezmény igazolására szolgáló okiratok másolatát.

7. § (1) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell:

a) a használó nevét, állandó lakóhelyének, székhelyének vagy telephelyének címét, elérhetőségét, a használat célját és időtartamát,

b) a használó adószámát,

c) a használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,

d) a szükséges szakhatósági hozzájárulásokban foglalt előírásokat,

e) építési engedély köteles közterület-használat esetében a jogerős építési engedély kibocsátójának megnevezését, az engedély keltét és ügyiratszámát,

f) a közútkezelői hozzájárulás ügyiratszámát,

g) engedély visszavonásának eseteit,

h) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását,

i) a hozzájárulás megszűnése esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli helyreállításának kötelezettségét,

j) a közterület-használati díj megfizetésének mértékét és módját, a mentességre, díjfizetési kedvezményre való utalást,

k) a közterületen szervezett rendezvény jellegétől függően a szükséges pótlólagos mobil szeméttárolók és illemhelyek elhelyezésére vonatkozó előírást.

(2) Építési munka végzésére adott közterület-használati engedélyben ki kell kötni:

a) a gyalogosok számára védőtetővel ellátott átjáró létesítését és szükség szerinti kivilágítását, amennyiben a használó a járdát teljes egészében elfoglalja és a gyalogosközlekedés a másik oldalon lévő járdára nem terelhető át,

b) a járda- és útburkolatok, kertészeti létesítmények, fák, csatornák, árkok, korlátok, szobrok, építmények, úttartozékok kímélését, továbbá a közterület folyamatos tisztántartásának és visszaadás előtti feltakarításának kötelezettségét,

c) szükség szerint kikötheti a törmelék konténerben történő tárolását,

d) szükség szerint kikötheti a településképi követelményeket kielégítő kerítés létesítését.

4. A közterület-használati díj megállapítása

8. § (1) A közterület-használat az e rendelet 1. mellékletében meghatározott esetekben és az ott meghatározott mértékű díjfizetés alá esik.

(2) A közterület-használati díjat az engedély kiadását megelőzően kell megfizetni Balatonberény Község Önkormányzatának 11743095-15396860 számú pénzforgalmi számlájára átutalással vagy készpénz-átutalási megbízáson, vagy készpénzben a Balatonkeresztúr Közös Önkormányzati Hivatal Pénztárában.

(3) A díjat a használat célja, az elfoglalt terület nagysága és a használat időtartama alapján kell megállapítani. A terület meghatározása során minden megkezdett négyzetmétert egésznek kell tekinteni. Az időtartam meghatározásánál minden megkezdett nap, hónap egésznek minősül.

(4) Kivételesen, megindokolt és különös méltánylást érdemlő esetekben a közterület-használati engedély iránti kérelemhez csatolt egyedi kérelemre a polgármester a közterület-használati engedélyben részletfizetést engedélyezhet.

(5) Amennyiben a használó a kérelem benyújtásakor legalább egy éve folyamatos balatonberényi állandó lakóhellyel rendelkezik, úgy az egyébként fizetendő díjból 20 % kedvezményre jogosult.

(6) Vállalkozás esetében az egyébként fizetendő díjból 10 % kedvezményre jogosult az a használó, aki, vagy amely a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve folyamatosan balatonberényi székhellyel, vagy telephellyel rendelkezik.

(7) Mentes a közterület-használati díj fizetése alól:

a) az önkormányzat, az önkormányzat gazdasági társasága, a balatonberényi székhellyel rendelkező civil szervezetek és az egyház által szervezett rendezvények, programok, valamint a közterületnek a jelen pontban felsoroltak általi, közfeladat ellátása céljából történő igénybevétele,

b) az önkormányzati tulajdonú épületek felújításával, önkormányzati, vagy az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság beruházásában megvalósuló épületek építésével, felújításával, közutak, járdák, közterületek építésével, felújításával, fenntartásával kapcsolatos munkák,

c) ételosztás, adománygyűjtés vagy humanitárius, karitatív tevékenység céljából történő közterület igénybe vétel.

(8) A polgármester a közterület-használati díj mértékét csökkentheti vagy elengedheti egyedi mérlegelése alapján a helyi közösségi érdeket szolgáló, elsősorban kulturális vagy sport rendezvényekhez kapcsolódó közterület-használatok esetén.

5. A közterület-használati engedély megszűnése, visszavonása

9. § A közterület-használati engedély megszűnik:

a) ha a közterület-használati engedélyben meghatározott határidő lejárt, vagy feltétel bekövetkezett,

b) az engedélyre jogosult halálával vagy – jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén – jogutód nélküli megszűnésével,

c) ha a közterületen folytatott tevékenységre vonatkozó jogosultság megszűnik,

d) ha a közterület-használati engedély visszavonásra kerül,

e) ha a közterület-használati engedély jogosultja a közterület-használattal felhagy.

10. § (1) A közterület-használati engedélyt vissza kell vonni:

a) ha a használó a közterületet nem az engedélyben meghatározott célra és módon használja,

b) ha a használó a közterület használatát másnak átengedi,

c) ha a használónak közterület-használati díjtartozása van és azt írásbeli felszólítás ellenére 8 napon belül nem fizeti meg,

d) ha a használó a közterület-használatra átadott terület folyamatos tisztántartásáról, karbantartásáról, vagy a kihelyezett műtárgy állagmegóvásáról nem gondoskodik,

e) ha a használati engedéllyel érintett közterületre

ea) településrendezési terv végrehajtása;

eb) nyomvonalas létesítmények elhelyezése,

ec) parképítés

ed) egyéb önkormányzati érdek érvényesítése céljából szükség van.

(2) A használó jogosult a közterület-használatot bármikor megszüntetni, ezt a szándékát köteles a megszüntetést megelőző 8 napon belül írásban bejelenteni Balatonberény Község Önkormányzata részére.

(3) Ha a közterület-használat megszűnik –kivéve az (1) bekezdés e) pontjában felsorolt okokat- a már befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.

(4) Amennyiben a közterület igénybevételére nem kerül sor és azt a használó az engedély kiadását követően legkésőbb 3 napon belül írásban jelzi, úgy a befizetett közterület-használati díj 30 napon belül visszafizetésre kerül. Az (1) bekezdés e) pontjában foglalt közterület-használat megszűnése esetén a már megfizetett közterület-használati díj időarányos részét 30 napon belül vissza kell fizetni az engedélyre jogosult részére.

(5) A közterület-használatnak bármely okból történő megszűnése esetén a használó köteles a saját költségén a közterület eredeti állapotát kártalanítási igény nélkül saját költségén 15 napon belül helyreállítani.

6. A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei

11. § (1) A közterület eltérő, vagy engedély nélküli használata esetén a használó az önkormányzat felhívására köteles a használatot megszüntetni, és a közterületet eredeti állapotában saját költségén - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. Amennyiben a használó e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az önkormányzat jogosult a használó költségére az eredeti állapotot helyreállítani.

(2) Abban az esetben, ha a közterület használat során közvetlen veszély, a közlekedés zavarása áll fenn, az önkormányzat a közterület használatát azonnali hatállyal, kártalanítás nélkül jogosult megszüntetni.

(3) Az, aki a közterületet e rendeletben szabályozott engedélyhez kötött esetekben engedély nélkül, vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használja, az engedély nélküli, vagy az attól eltérő használat időtartamára, az egyébként fizetendő közterület-használati díj másfélszeres összegének megfizetésére köteles.

(4) Ha a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedély kiadása feltételeinek egyébként megfelel, kérelmére a közterület használatához hozzá lehet járulni. Ebben esetben a közterület használója köteles a rendelet meghatározott összegű használati díj másfélszeres összegét az engedély nélküli közterület igénybevételének időtartamára is megfizetni.

7. Közterületen történő árusítás szabályai

12. § (1) Balatonberény közigazgatási területén csak az engedélyben meghatározott területen szabad árusítást folytatni.

(2) Árusítást a kijelölt helyeken csak az végezheti, aki rendelkezik közterület-használati engedéllyel az abban meghatározott időtartamig.

8. Közút igénybevételének engedélyezése

13. § (1) A község közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonú közutak nem közlekedési célú igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás szükséges.

(2) 10 tonna össztömeget meghaladó gépjárművek az önkormányzat tulajdonát képező közutakat csak közútkezelői hozzájárulás esetén, díjfizetés nélkül vehetik igénybe azzal a feltétellel, hogy vállalják, hogy az igénybevétellel okozott esetleges úthibákat 8 napon belül kijavítják, vagy az okozott kárt megtérítik.

9. Gépjárművek közterületen tárolása

14. § (1) Üzemképtelen gépjármű, karosszéria, utánfutó, pótkocsi, lakókocsi, közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt és közúti forgalomban résztvevő 3.500 kg össztömeget meghaladó gépjármű vagy gépjármű-szerelvény közterületen nem tárolható.

(2) Üzemképes és műszaki meghibásodás miatt tovább haladásra alkalmatlan gépjármű 3 napot meghaladó időtartamon túl közterületen nem tárolható.

10. Üzleti előkertekkel kapcsolatos szabályok

15. § (1) Üzleti előkertet csak közterület-használati engedély birtokában lehet létesíteni.

(2) Vendéglátóegységek üzemeltetői az üzletük előtti közterületre asztalokat, székeket, a vendéglátáshoz szorosan kapcsolódó berendezéseket csak úgy helyezhetnek el, hogy az a gyalogos, kerékpáros vagy közúti forgalmat nem akadályozhatja.

(3) Közterület-használati díjat arra az időszakra vonatkozóan is meg kell fizetni, amikor az üzleti előkert nem üzemel, de a közterületet továbbra is foglalja.

11. Közterület felbontásra, helyreállításra vonatkozó előírások

16. § (1) Utak, járdák, zöldterületek és egyéb közterületek területén az alatti vagy feletti létesítmények elhelyezése, áthelyezése, megszüntetése miatt a közterületet felbontani – a közút kezelőjének előzetes hozzájárulása alapján- csak közterület-használati engedéllyel, és az abban meghatározott feltételekkel lehet.

(2) A vasúttól északra eső belterületi közterületet – az azonnali hibaelhárítás kivételével- minden év július 15. és augusztus 20. napja közötti időszakban felbontani tilos.

(3) A közterület felbontása iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kivitelező megnevezését, a munkakezdés időpontját, a munkavégzés időtartamát, a kivitelező építés vezetőjének és a felbontott terület helyreállításáért felelős személynek a nevét. A kérelemhez csatolni kell a létesítmény 1:500, vagy 1:1000 méretarányú helyszínrajzát. Közműépítés, közműbekötés esetén csatolni kell a közmű-üzemeltetők által elfogadott műszaki terveket, tervegyeztetési jegyzőkönyveket.

(4) A közterület tulajdonosa a kérelmezővel szemben a közterületek helyreállításával kapcsolatosan 1 évig garanciális és 3 évig szavatossági jogokat érvényesít, e kötelezettséget az engedélyben rögzíteni kell.

(5) A technológiailag alkalmatlan időben történő közterület felbontásnál a közterület tulajdonosa a kérelmezőt, a végleges helyreállítás határidejének meghatározásával ideiglenes helyreállításra kötelezi. Közmű üzemzavar elhárítás technológiailag alkalmatlan időszakban is végezhető ideiglenes, majd ezt követő végleges helyreállítással.

(6) Engedély nélkül közterületet felbontani csak közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő elhárítása érdekében szabad. Az üzemzavar miatt végzett felbontást a közmű üzemeltetője 24 órán belül köteles a közterület tulajdonosának írásban, a helyreállítás várható befejezési időpontját is megjelölve bejelenteni. A bejelentéshez helyszínrajzot kell mellékelni.

(7) A közterület felbontásának tervezett megkezdését és a helyreállítás tervezett befejezését az engedélyes a polgármester felé írásban köteles – közterület-felbontás iránti kérelemmel- bejelenteni. A bejelentés alapján a közterület átadás-átvételére mindkét esetben a polgármester értesítése alapján, az általa megjelölt időpontban kerül sor.

(8) Ha a teljes helyreállítási munka az engedélyben meghatározott határidőre nem készül el, a közterület tulajdonosa azt az engedélyesnek a határidő lejárta előtti írásbeli kérelmére, indokolt esetben meghosszabbítja.

(9) Amennyiben a közterületet az arra kötelezett az engedélyben meghatározott időpontig szakszerűen nem állítja helyre, és a határidő meghosszabbítását nem kéri, a közterület tulajdonosa a helyreállítást egyszeri felszólítást követően a kötelezett költségére elvégezteti, és követelését polgári jogi úton érvényesíti. E feltételt az engedélynek is tartalmaznia kell.

12. Záró rendelkezések

17. § Hatályát veszti a közterületek használatáról szóló 8/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet.

18. § Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

19. § A rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott közterület-használati engedélyek az azokban foglalt feltételekkel és időtartamig hatályosak.

1. melléklet

Közterület-használati díjak

1

A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat
(portál, kirakatszekrény, hirdető berendezés stb.)

3.000 Ft/m2/hó

2

Árusító és egyéb fülke, árusításra szolgáló pavilon elhelyezése, kivéve: önkormányzat által szervezett alkalmi rendezvényekhez kapcsolódó közterület-használat

5. 000 Ft/m2/hó

3

Géperejű bérkocsik, taxik állomáshelye

50 000 Ft/gk/év

4

Üzleti hirdető berendezés (reklámtábla), tájékoztató tábla elhelyezése

Üdülési igényben: 5. 000 Ft/m2/hó

Üdülési idényen kívül
1.000 Ft/m2/hó

5

Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, konténer, építési törmelék és egyéb ömlesztett anyag ideiglenes elhelyezése

300 Ft/m2/nap

6

háztartási tüzelőanyag ideiglenes elhelyezése

200/m2/nap

7

közterület bontása

500 Ft/m2/nap

8

üzleti előkert

2.000 Ft/m2/hó

9

Kiállítás, vásár, mutatványos, cirkuszi tevékenység

500 Ft/m2/nap

10

idényjellegű árusítás

2.000 Ft/m2/hó

11

mozgóárusítás (pl. kosár, tricikli, fagylaltos kocsi)

5.000 Ft/nap

12

alkalmi árusítás, árubemutatás céljából reklámozás célú áru kirakása

5.000 Ft/nap max. 10 m2-ig, 10 m2 fölött minden megkezdett m2-ként további 1.000 Ft/m2/nap

13

mozgóbolti árusítás
- üdülési igényben:
- üdülési idényen kívül:


3000 Ft/nap

1000 Ft/nap

14

sport, kulturális és ünnepi rendezvény

20.000 Ft/nap

15

kerékpártároló, napernyő, köztéri bútor elhelyezése

1.000 Ft/m2/hó

16

közterületen lévő, vagy közterületbe nyúló árusító automata, egyéb árusító berendezés elhelyezése

10.000 Ft/m2/hó

17

portrérajzolás, utcazenélés, festés és művészeti tevékenység folytatása

3.000 Ft/nap

18

Helyi építési szabályzatban meghatározott kialakítandó
parkolóhely gépkocsinkénti egyszeri megváltása:

500.000 Ft

2. melléklet

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI KÉRELEM


Balatonberény Község Önkormányzata
8649 Balatonberény
Kossuth tér 1.
e-mail cím: bbereny@t-online.hu

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, TÁRSADALMI ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, VALAMINT EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ESETÉBEN:

Kérelmező neve: _______________________________________________________ Telefon: ____________________

E-mail: _________________________________

Székhelye: __________irsz. __________________________________________helység_____________________________(utca, tér) _____szám

Levelezési címe: _________irsz. ______________________________________ helység_____________________________ (utca, tér) ____szám

Cégjegyzék száma (cégek esetén kitöltendő): _____-____-____________

Vállalkozó nyilvántartási száma (egyéni vállalkozók számára kitöltendő): ___________________

Adószáma: ____________-____-___

Kérelmező képviseletére jogosult neve: _________________________________________________

Telefon: ______________________________ E-mail: ____________________________________


MAGÁNSZEMÉLYEK ESETÉBEN:

Kérelmező neve: _____________________________________Telefon: _______________________

E-mail:_________________________________

Lakcíme: _______ irsz. _____________________________________________helység______________________________(utca, tér)_____ szám

Levelezési cím: ________________________________________________________________________________________________

Adóazonosító jel:___________________

Telefon: ______________________________ E-mail: ____________________________________

Közterület-használat ideje*: 20….. év ____ hó _____ naptól – 20….. év ___hó ____ napig.

Közterület-használat célja pl.: (üzleti előkert, idényjellegű árusítás, mozgóárusítás, reklámtábla kihelyezés, építési anyag tárolása stb.):_______________________________________________________________________________________________

Közterület-használat nagysága: _______________m2

Közterület helye**: Balatonberény, _______________________________ (utca, tér) ________szám (helyrajzi szám:………………..)

A közterület-használati díj megfizetése alóli mentesség, vagy díjfizetési kedvezmény jogcíme, mértéke:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kiegészítő közlendők:
………………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Csatolt dokumentumok (fénykép):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához és kezeléséhez.
Kelt.:………………………………………………………………………..

……………………………………..
aláírás
*Több időpont, vagy helyszín esetén kérünk listát mellékelni.
**Helyszínt ábrázoló vázlat az igényelt területre vonatkozóan, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak is, a közterület-használat pontos területnagyságának és a használat módjának megjelölése.
TÁJÉKOZTATÓ
A közterület használatát különösen az alábbi jogszabályok szabályozzák: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény , Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló …./…... (…...) számú önkormányzati rendelete, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény . A kérelemmel megadott adatok a közterület-használat elbírálásához és ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatkezelési tájékoztató elérhető a balatonbereny.hu oldalon.
Jelen tájékoztatás az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet), valamint a 2011. évi CXII. törvény en alapul.