Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 25- 2025. 12. 30

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1

2023.05.25.

Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire, a támogatott szervekre, szervezetekre terjed ki.

2. Címrend

2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetése képezi az önálló címet.

II. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetése

3. §2 (1)3 Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését

a) 396 037 069 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 594 857 137 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

c) 198 820 068 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2)4 A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 198 820 068 Ft maradvány igénybevételével biztosítja.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a)5 tárgyévi költségvetési bevételét 396 037 069 Ft-ban, melyből

b)6 működési költségvetési bevételét 262 793 703 Ft-ban

c)7 felhalmozási költségvetési bevételét 133 243 366 Ft-ban állapítja meg.

(4)8 Tárgyévi költségvetési kiadását 594 857 137 Ft-ban állapítja meg.

(5)9 Működési költségvetési kiadását 292 864 679 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) személyi jellegű kiadásait 50 504 930 Ft-ban

b) munkaadókat terhelő járulékokat 5 495 085 Ft-ban

c) dologi jellegű kiadásokat 86 751 024 Ft-ban

d) támogatásértékű működési kiadásait 36 468 940 Ft-ban

e) működési célú pénzeszköz átadást 97 022 700 Ft-ban

f) működési kölcsönfolyósítását 0 Ft-ban

g) ellátottak pénzbeli juttatását 6 560 000 Ft-ban

h) állami támogatás megelőlegezés visszafizetés, előző évi állami támogatást 6 762 000 Ft-ban

i) működési célú általános tartalékát 3 300 000 Ft-ban állapítja meg.

(6)10 Felhalmozási költségvetési kiadását 301 992 458 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) beruházások előirányzatát 83 223 144 Ft-ban

b) felújítások előirányzatát 167 517 520 Ft-ban

c) támogatásértékű felhalmozási kiadását 0 Ft-ban

d) felhalmozási célú pénzeszköz átadását 5 554 Ft-ban

e) felhalmozási kölcsön folyósítását 0 Ft-ban

f) egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzatát 0 Ft-ban

g) fejlesztési célú tartalékot 51 246 240 Ft-ban állapítja meg.

(7)11 Költségvetési hiányát 198 820 068 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) kötelező feladat hiányát 141 179 502 Ft-ban

b) önként vállalt feladat hiányát 11 628 580 Ft-ban

c) államigazgatási feladat hiányát 46 011 986 Ft-ban állapítja meg.

(8)12 Működési költségvetési hiányát 30 070 976 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) kötelező feladat hiányát 26 072 590 Ft-ban

b) önként vállalt feladat hiányát 11 628 580 Ft-ban

c) államigazgatási feladat hiányát 44 514 986 Ft-ban állapítja meg.

(9)13 Felhalmozási költségvetési hiányát 168 749 092 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) kötelező feladat hiányát 167 252 092 Ft-ban,

b) önként vállalt feladat hiányát 0 Ft-ban

c) államigazgatási feladat hiányát 1 497 000 Ft-ban állapítja meg.

(10)14 Előző év felhasználható tervezett maradványát 198 820 068 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 30 070 976 Ft-ban,

b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 168 749 092 Ft-ban állapítja meg.

(11) Finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,

b) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban állapítja meg.

(12) Finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban,

b) felhalmozási finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(3) Az (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A 2022. évi költségvetés bevételeit a rendelet 8. melléklete, kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(5) Az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

(7) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(8) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A bevételi többlet kezelése

7. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési és céltartalék - növelik.

7. Általános és céltartalék

8. § (1) A 2022. évi költségvetés működési és felhalmozási tartalékát a 19. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

9. Több éves kihatással járó feladatok

10. § (1) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

10. Közvetett támogatások

11. § A közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, a kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet

A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

12. § (1) A szociális ellátásokra 6.560.000 Ft keretösszeget állapít meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2022. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli települési támogatásról sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali döntést igényli.

(3) A képviselők havi tiszteletdíját 2022.január 1.napjától 38 000 Ft-ban, a külső bizottsági tagok havi tiszteletdíját 17.000 Ft állapítja meg. 2022. július 1. napjától a képviselői havi tiszteletdíjat 60.800 Ft-ban, a külső bizottsági tagok havi tiszteletdíját 27.200 Ft-ban állapítja mg.

(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.

(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, annak következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(7) A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 46.380 Ft-ban állapítja meg.

13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik.

14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A polgármester esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállalhat. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen a polgármester beszámol.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

16. § A támogatások odaítélése, folyósítása, és elszámolása a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint történik.

17. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

19. § Rendelkezéseit 2022. január 1. napjától alkalmazni kell.

20. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

3. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK

Adatok: e Ft-ban

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés

Felhasználása működésre

Felhasználása felhamozásra

1

Hitel felvétel

0

0

2

Összesen

0

0

15. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2022. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonberény Önkormányzat polgármester

1

0

1

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

4

-Államigazgatási feladatok

1

0

1

5

Balatonberény Önkormányzat Város és községgazdálkodás

0

2

2

6

-Kötelező feladatok

0

2

2

7

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

8

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

9

Balatonberény Önkormányzat Védőnői szolgálat

1

0

1

10

-Kötelező feladatok

1

0

1

11

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

12

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

13

Balatonberény Önkormányzat Művelődési Ház

1

2

3

14

-Kötelező feladatok

1

2

3

15

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

16

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

17

Balatonberény Község Önkormányzat összesen:

3

4

7

18

-Kötelező feladatok

2

4

6

19

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

20

-Államigazgatási feladatok

1

0

1

16. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2022. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonberény Község Önkormányzat

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

1

1

4

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

5

Balatonberény Önkormányzat összesen

0

1

1

6

Balatonberény Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen:

0

1

1

18. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sorszám

Megnevezés

Felvét éve

Összege

2022.
dec.31.

2023.
dec.31.

2024.
dec.31.

2025.
dec.31.

2026.
dec.31.

2027.
dec.31.

2028.
dec.31.

2029.
dec.31.

2030.
dec.31.

2031.
dec.31.

2032.
dec.31.

2033.
dec.31.

1

Felhalmozási célú hitel

0

2

Működési célú hitel

0

3

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sorszám

Feladat megnevezése

Összes
kiadás

E b b ő l

Előző év
végéig

Beszámolás évében
felmerült kiadás

Terv évi
előirányzat

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

1

Feladatok

2

3

4

Fejlesztési hitel

5

6

Egyéb hosszú lejáratú
kötelezettség

7

9

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 22. §-a hatályon kívül helyezte 2025. december 31. napjával.

2

A 3. § a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdése a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdése a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (3) bekezdés c) pontja a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (4) bekezdése a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (5) bekezdése a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. § (6) bekezdése a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. § (7) bekezdése a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3. § (8) bekezdése a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 3. § (9) bekezdése a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 3. § (10) bekezdése a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 1. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 2. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 4. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

18

Az 5. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 6. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 7. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 8. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 9. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 10. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 11. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 12. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 13. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 14. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 17. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 19. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 20. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 22. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.