Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 09. 21- 2025. 12. 30

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1

2022.09.21.

Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire, a támogatott szervekre, szervezetekre terjed ki.

2. Címrend

2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetése képezi az önálló címet.

II. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetése

3. §2 (1) A (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését

a) 345 501 000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 544 321 000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

c) 198 820 000 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 198 820 000 Ft maradvány igénybevételével biztosítja.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 346 501 000 Ft-ban, melyből

b) működési költségvetési bevételét 212 258 000 Ft-ban

c) felhalmozási költségvetési bevételét 133 243 000 Ft-ban állapítja meg.

(4) Tárgyévi költségvetési kiadását 544 321 000 Ft-ban állapítja meg.

(5) Működési költségvetési kiadását 286 813 000 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) személyi jellegű kiadásait 49 247 000 Ft-ban

b) munkaadókat terhelő járulékokat 5 398 000 Ft-ban

c) dologi jellegű kiadásokat 83 471 000 Ft-ban

d) támogatásértékű működési kiadásait 36 037 000 Ft-ban

e) működési célú pénzeszköz átadást 96 073 000 Ft-ban

f) működési kölcsönfolyósítását 0 Ft-ban

g) ellátottak pénzbeli juttatását 6 560 000 Ft-ban

h) állami támogatás megelőlegezés visszafizetés, előző évi állami támogatást 6 727 000 Ft-ban

i) működési célú általános tartalékát 3 300 000 Ft-ban állapítja meg.

(6) Felhalmozási költségvetési kiadását 257 508 000 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) beruházások előirányzatát 77 549 000 Ft-ban

b) felújítások előirányzatát 167 517 000 Ft-ban

c) támogatásértékű felhalmozási kiadását 0 Ft-ban

d) felhalmozási célú pénzeszköz átadását 0 Ft-ban

e) felhalmozási kölcsön folyósítását 0 Ft-ban

f) egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzatát 0 Ft-ban

g) fejlesztési célú tartalékot 12 442 000 Ft-ban állapítja meg.

(7) Költségvetési hiányát 198 820 000 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) kötelező feladat hiányát 141 901 000 Ft-ban

b) önként vállalt feladat hiányát 11 847 000 Ft-ban

c) államigazgatási feladat hiányát 45 072 000 Ft-ban állapítja meg.

(8) Működési költségvetési hiányát 74 555 000 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) kötelező feladat hiányát 19 133 000 Ft-ban

b) önként vállalt feladat hiányát 11 847 000 Ft-ban

c) államigazgatási feladat hiányát 43 575 000 Ft-ban állapítja meg.

(9) Felhalmozási költségvetési hiányát 124 265 000 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) kötelező feladat hiányát 122 768 000 Ft-ban,

b) önként vállalt feladat hiányát 0 Ft-ban

c) államigazgatási feladat hiányát 1 497 000 Ft-ban állapítja meg.

(10) Előző év felhasználható tervezett maradványát 198 820 000 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 74 555 000 Ft-ban,

b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 124 265 000 Ft-ban állapítja meg.

(11) Finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,

b) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban állapítja meg.

(12) Finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban,

b) felhalmozási finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(3) Az (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A 2022. évi költségvetés bevételeit a rendelet 8. melléklete, kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(5) Az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

(7) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(8) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A bevételi többlet kezelése

7. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési és céltartalék - növelik.

7. Általános és céltartalék

8. § (1) A 2022. évi költségvetés működési és felhalmozási tartalékát a 19. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

9. Több éves kihatással járó feladatok

10. § (1) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

10. Közvetett támogatások

11. § A közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, a kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet

A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

12. § (1) A szociális ellátásokra 6.560.000 Ft keretösszeget állapít meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2022. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli települési támogatásról sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali döntést igényli.

(3) A képviselők havi tiszteletdíját 2022.január 1.napjától 38 000 Ft-ban, a külső bizottsági tagok havi tiszteletdíját 17.000 Ft állapítja meg. 2022. július 1. napjától a képviselői havi tiszteletdíjat 60.800 Ft-ban, a külső bizottsági tagok havi tiszteletdíját 27.200 Ft-ban állapítja mg.

(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.

(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, annak következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(7) A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 46.380 Ft-ban állapítja meg.

13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik.

14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A polgármester esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállalhat. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen a polgármester beszámol.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

16. § A támogatások odaítélése, folyósítása, és elszámolása a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint történik.

17. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

19. § Rendelkezéseit 2022. január 1. napjától alkalmazni kell.

20. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

1. melléklet3

Balatonberény Község Önkormányzat Címrendje 2022.évi költségvetés

Adatok: e Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Cím

Alcím

2022.évi költségvetés

Sor
szám

Az önkormányzat költség
vetési szervei

Az önkormányzat költ
ségvetési szervei

Kiadás

Bevétel

Létszám

Kötele
ző fela
dat

Önként vállalt
feladat

Állami
gazga
tási feladat

Összesen

Kötele
ző fela
dat

Önként vállalt
feladat

Államigaz
gatási fela
dat

Összesen

Kötele
ző fela
dat

Önként vállalt
feladat

Állami
gazga
tási feladat

Össze
sen

1

Balatonberény Önkormányzat

464 177

32 796

47 348

544 321

521 096

20 949

2 276

544 321

6

0

1

7

2

Balatonberény Önkormányzat mindösszesen

464 177

32 796

47 348

544 321

521 096

20 949

2 276

544 321

6

0

1

7

2. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYA

Adatok: e Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Előző évi pénzmaradvány

Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre

Előző évi pénzmaradvány fel
használása felhamozásra

1

Működési célú pénzmaradvány

0

0

0

2

Felhalmozási célú pénzmaradvány

198820

0

198820

3

Összesen

198820

0

198820

3. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK

Adatok: e Ft-ban

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés

Felhasználása működésre

Felhasználása felhamozásra

1

Hitel felvétel

0

0

2

Összesen

0

0

4. melléklet4

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2022.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:

Adatok: e Ft-ban

Megnevezés

2022.év

2023.év

2024.év

2025.év

Intézményi működési bevételek

19582

20000

20000

20000

Önkormányzat sajátos műk.bevételei

111400

115000

115000

120000

Önk.működési költségvetési támogatása

61229

43000

43000

44000

Támogatásértékű működési bevétel

19997

25000

25000

30000

Működési célú pénzeszk.átvétel

50

0

0

0

Állami támogatás megelőlegezés

0

0

0

0

Működési célú kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét

0

5000

5000

5000

Működési célú bevételek összesen:

212258

208000

208000

219000

Személyi juttatások

49247

44000

44000

48000

Munkaadót terhelő járulékok

5398

4800

5200

5200

Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.

83471

85000

80000

80000

Támogatásértékű működési kiadás

36037

34000

34000

34000

Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.

96073

80000

80000

80000

Ellátottak pb.juttatásai

6560

6000

6500

7000

Előző évi állami támogatás visszafizetés

6727

0

0

0

Működési célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

Működési tartalékok

3300

3300

3300

3300

Működési célú kiadások összesen:

286813

257100

253000

257500

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés

2022.év

2023.év

2024.év

2025.év

Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.

0

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

66473

30000

30000

30000

Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.

66770

40000

40000

40000

Önk.felhalmozási költségvetési
támogatása

0

0

0

0

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel

198820

19100

15000

10000

Felhalmozási célú bevétel összesen:

332063

89100

85000

80000

Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/

77549

15000

15000

15000

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/

167517

25000

25000

26500

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

Felhalmozási pénzeszk.átadás

0

0

0

0

Támogatási kölcsön folyósítás

0

0

0

0

Értékpapír beszerzés

0

0

0

0

Felhalmozási tartalékok

12442

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen:

257508

40000

40000

41500

Önkorm.bevétel összesen:

544321

297100

293000

299000

Önkorm.kiadás összesen:

544321

297100

293000

299000

5. melléklet5

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2022.évi költségvetés

Adatok: e Ft-ban

A

B

C

D

Sor
szám

BEVÉTELEK

Sor
szám

KIADÁSOK

Megnevezés

E Ft

Megnevezés

E Ft

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

345 501

1

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

544 321

2

Pénzforgalmi bevételek

345 501

2

Pénzforgalmi kiadások

528 579

3

Működési célú

212 258

3

Működési célú

283 513

4

Működési bevételek

130 982

4

Személyi jellegű kiadások

49 247

5

Intézményi működési bevételek

19 582

5

Munkaadót terhelő járulékok

5 398

6

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

111 400

6

Dologi és egyéb folyó kiadások

83 471

7

Előző évi maradvány átvétel

0

7

Kamatkiadások

0

8

Támogatásértékű bevételek

19 997

8

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

6 560

9

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

9 238

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

10

Működési célú pénzeszköz átvétel

50

10

Működési kölcsön nyújtás

0

11

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

61 229

11

Támogatásértékű működési kiadás

36 037

12

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

12

Működési célú pénzeszközátadás

96 073

13

Állami támogatás megelőlegezés

0

13

Előző évi állami támogatás visszafizetés

6 727

14

Felhalmozási célú

133 243

14

Felhalmozási célú

245 066

15

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

15

Beruházási kiadások

77 549

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

66 473

16

Felújítások

167 517

17

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

66 770

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

18

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

18

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

19

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

19

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

0

20

20

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

21

21

Pénzforgalmi nélküli kiadások

15 742

22

22

Működési célú tartalékok

3 300

23

23

Általános tartalék

3 300

24

24

Céltartalékok

0

25

25

Felhalmozási célú tartalékok

12 442

26

26

Fejlesztési céltartalék

12 442

27

27

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

198 820

28

28

Működési hiány

74 555

29

29

Felhalmozási hiány

124 265

30

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

31

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

32

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

345 501

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

528 579

34

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

198 820

35

35

Működési hiány

74 555

36

36

Felhalmozási hiány

124 265

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

37

38

Belső forrásból

198 820

38

39

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

0

39

40

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

198 820

40

41

Külső forrásból

0

41

42

Működési célú hitelfelvétel

0

42

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

43

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

544 321

44

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

544 321

45

Működési célú bevételek összesen

212 258

45

Működési célú kiadások összesen

286 813

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

332 063

46

Felhalmozási célú kiadások összesen

257 508

6. melléklet6

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

2022.évi költségvetés

Sor
szám

Megnevezés

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

111 502

19 480

0

130 982

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

4

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

111 502

19 480

0

130 982

5

Önkormányzat közhatalmi bevételei

111 400

0

0

111 400

6

Helyi adók

111 400

0

0

111 400

7

- Építményadó

31 000

0

0

31 000

8

- Telekadó

27 000

0

0

27 000

9

- Kommunális adó

6 400

0

0

6 400

10

- Iparűzési adó

32 000

0

0

32 000

11

- Idegenforgalmi adó

14 000

0

0

14 000

12

- Pótlék, bírság

1 000

0

0

1 000

13

Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek

0

0

0

0

14

- Egyéb bírságok, pótlékok

0

0

0

0

15

- Talajterhelési díj

0

0

0

0

16

- Egyéb sajátos bevétel

0

0

0

0

17

Átengedett központi adók

0

0

0

0

18

- Gépjárműadó

0

0

0

0

19

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

102

19 480

0

19 582

20

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

102

19 480

0

19 582

21

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)

102

16 480

0

16 582

22

- Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

23

- Állami támogatás megelőlegezés

0

0

0

0

24

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

0

3 000

0

3 000

25

- Kamatbevételek

0

0

0

0

26

II. Támogatások

61 229

0

0

61 229

27

Önkormányzat támogatásai

61 229

0

0

61 229

28

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

61 229

0

0

61 229

29

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

30 029

0

0

30 029

30

-Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

10 540

0

0

10 540

31

-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 749

0

0

2 749

32

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

17 911

0

0

17 911

33

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

0

34

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

0

0

0

0

35

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

36

- Ingatlan értékesítés

0

0

0

0

37

- Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

0

0

0

0

38

- Gép, berendezés értékesítés

0

0

0

0

39

Osztalék

0

0

0

0

40

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

0

0

41

Lakáshitel visszafizetés

0

0

0

0

42

IV. Támogatás értékű bevétel

82 775

1 419

2 276

86 470

43

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei

0

0

0

0

44

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

45

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

46

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

47

- Egyéb önkormányzattól

0

0

0

0

48

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

49

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

50

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

82 775

1 419

2 276

86 470

51

Támogatásértékű működési bevétel

16 302

1 419

2 276

19 997

52

- Többcélú kistérségi társulástól

0

53

- Egyéb önkormányzattól

0

0

2 276

2 276

54

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

7 064

0

0

7 064

55

- Társadalombiztosítási alapoktól

9 238

0

0

9 238

56

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

1 419

0

1 419

57

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

66 473

0

0

66 473

58

- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű bevétel EU-s programokra

8 043

0

0

8 043

59

- Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási, felújítási támogatásértékű bevétel

58 430

0

0

58 430

60

- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű bevétel EU-s programokra

0

0

0

0

61

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

66 770

50

0

66 820

62

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

0

63

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

64

- Háztartástól átvett pénz

0

0

0

0

65

- civil szervezettől átvett pénz

0

0

0

0

66

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

50

0

50

67

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

50

0

50

68

- Háztartástól átvett pénz

0

0

0

0

69

- Vállalkozástól átvett pénz

0

50

0

50

70

- EU költségvetésből átvett pénz

0

0

0

0

71

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei

66 770

0

0

66 770

72

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

66 770

0

0

66 770

73

- Nonprofit gazdasági társulástól átvett pénz Múlt Ház felújításra

66 770

0

0

66 770

74

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei

0

50

0

50

75

Önkormányzat költségvetési bevételei

322 276

20 899

2 276

345 451

76

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

322 276

20 949

2 276

345 501

77

VI. Pénzmaradvány

198 820

0

0

198 820

78

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa

0

0

0

0

79

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa

0

0

0

0

80

Önkormányzat pénzmaradványa

198 820

0

0

198 820

81

Önkormányzat működési célú pénzmaradvány

0

0

0

0

82

Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány

198 820

0

0

198 820

83

VII. Finanszírozási célú bevételek

0

0

0

0

84

Folyószámla hitel felvétel

0

0

0

0

85

Éven belüli hitel felvétel

0

0

0

0

86

Fejlesztési hitel

0

0

0

0

87

Működési célú hitel

0

0

0

0

88

BEVÉTEL ÖSSZESEN

521 096

20 949

2 276

544 321

7. melléklet7

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

Adatok: e Ft-ban

A

B

C

D

E

2022.évi költségvetés

Sor
szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

208 166

32 796

45 851

286 813

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

4

- Személyi juttatás

0

0

0

0

5

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0

6

- Dologi jellegű kiadások

0

0

0

0

7

- Ellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

0

8

- Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

9

Önkormányzat kiadásai

208 166

32 796

45 851

286 813

10

- Személyi juttatás

31 210

1 685

16 352

49 247

11

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 278

130

990

5 398

12

- Dologi kiadás

63 430

17 440

2 601

83 471

13

- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

2 525

4 035

0

6 560

14

- Előző évi állami támogatás visszafizetés

6 727

0

0

6 727

15

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

96 696

9 506

25 908

132 110

16

- Általános tartalék

3 300

0

0

3 300

17

II. Felhalmozási költségvetés

256 011

0

1 497

257 508

18

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai

0

0

0

0

19

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai

0

0

0

0

20

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmo
zási célú költségvetési kiadás összesen:

0

0

0

0

21

Önkormányzati beruházási kiadás

60 579

0

1 497

62 076

22

Önkormányzati felújítási kiadások

167 517

0

0

167 517

23

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beru
házás

15 473

0

0

15 473

24

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújí
tás

0

0

0

0

25

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

0

26

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

27

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

0

28

Céltartalék

12 442

0

0

12 442

29

Fejlesztési hitel kamata

0

0

0

0

30

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

256 011

0

1 497

257 508

31

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

464 177

32 796

47 348

544 321

32

III. Finanszírozási célú kiadás

0

0

0

0

33

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

0

34

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

0

35

KIADÁS ÖSSZESEN

464 177

32 796

47 348

544 321

8. melléklet8

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sor
szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját
bevétel

Közha
talmi bevétel, állami támog.

Támog. értékű bevétel

Átvett pénz
eszköz államháztartá
son kívülről

Működési
célú pénzmarad
vány

Működési költség
vet. bevé
telek öszszesen

Tárgyi eszköz értékes. Oszta
lék

Támog. értékű bevétel

Átvett pénz
eszköz államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pénzma
radv.

Felhalm. költ
ségvetési be
vételek össze
sen

BEVÉTEL
ÖSSZESEN

1

Balatonberény Önkormányzat

2

Kötelező feladatok

102

172 629

16 302

0

0

189 033

66 473

66 770

198 820

332 063

521 096

3

Önként vállalt feladatok

19 480

1 419

50

0

20 949

0

0

0

20 949

4

Államigazgatási feladatok

2 276

0

0

2 276

0

2 276

5

Összesen

19 582

172 629

19 997

50

0

212 258

0

66 473

66 770

198 820

332 063

544 321

6

ÖSSZES BEVÉTEL

7

Kötelező feladatok

102

172 629

16 302

0

0

189 033

0

66 473

66 770

198 820

332 063

521 096

8

Önként vállalt feladatok

19 480

0

1 419

50

0

20 949

0

0

0

0

0

20 949

9

Államigazgatási feladatok

0

0

2 276

0

0

2 276

0

0

0

0

0

2 276

10

Összesen

19 582

172 629

19 997

50

0

212 258

0

66 473

66 770

198 820

332 063

544 321

9. melléklet9

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor
szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁS ÖSSZESEN

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Működési tartalék

Ellátot
tak
pénzbeni jutta
tásai

Egyéb
működési célú kia
dás

Működési költség-vetési kiadások összesen

Felújítás

Beruházás

Fel
halm.
tartalék

E
gyéb
felhal- mozási kiadá
sok

Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen

1

Balatonberény Önkormányzat

2

Kötelező feladatok

31210

4278

63430

3300

2525

103423

208 166

167517

76052

12442

0

256011

464 177

3

Önként vállalt feladatok

1 685

130

17 440

0

4 035

9 506

32 796

0

0

0

0

0

32 796

4

Államigazgatási feladatok

16 352

990

2 601

0

0

25 908

45 851

0

1 497

0

0

1497

47 348

5

Összesen

49 247

5 398

83 471

3 300

6 560

138 837

286 813

167 517

77 549

12 442

0

257 508

544 321

6

ÖSSZES KIADÁS

7

Kötelező feladatok

31 210

4 278

63 430

3 300

2 525

103 423

208 166

167 517

76 052

12 442

0

256 011

464 177

8

Önként vállalt feladatok

1 685

130

17 440

0

4 035

9 506

32 796

0

0

0

0

0

32 796

9

Államigazgatási feladatok

16 352

990

2 601

0

0

25 908

45 851

0

1 497

0

0

1 497

47 348

10

Összesen

49 247

5 398

83 471

3 300

6 560

138 837

286 813

167 517

77 549

12 442

0

257 508

544 321

10. melléklet

BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 2022.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Adatok: 1000 Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Lakásfenntartási települési támogatás

650

650

2

Rendkívüli települési támogatás

800

800

3

Temetési segély települési támogatás

425

425

4

55 év felettiek karácsonyi támogatása

1760

1 760

5

Családalapítási települési támogatás

700

700

6

Bursa Hungarica

200

200

7

Tüzifa segély

200

200

8

Eseti nevelési segély (iskoláztatási támogatás)

975

975

9

Egyéb támogatás

200

200

10

Gyógyszertámogatás települési

350

350

11

Köztemetés

300

300

12

Összesen

2 525

4 035

0

6 560

11. melléklet10

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

1

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott
működési kiadásai

96 696

9 506

25 908

132 110

2

Támogatásértékű működési kiadás

10 399

0

25 638

36 037

3

Közös Hivatal támogatás

0

0

23 832

23 832

4

Tagdíj Marcali kistérség

0

0

12

12

5

Hatósági igazgatás támogatás

0

0

1 440

1 440

6

Család és gyermekjóléti szolgálat

0

0

335

335

7

Vagyonbiztosítás Marcali kistérség

0

0

19

19

8

Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás

10 349

0

0

10 349

9

Jelzőrendszerre pénz átadás

50

0

0

50

10

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

86 297

9 506

270

96 073

11

Polgármesteri támogatási keret

270

270

12

Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz

73 923

0

0

73 923

13

Orvosi ügyelet támogatás

0

1 476

0

1 476

14

Fogászati ügyelet támogatás

0

150

0

150

15

Polgárőrség támogatás

0

500

0

500

16

Katasztrófavédelem támogatás

0

150

0

150

17

Balatoni Szövetség tagdíj

0

70

0

70

18

TÖOSZ tagdíj

0

30

0

30

19

Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás

0

90

0

90

20

Mozdulj Balaton Társulás

0

100

0

100

21

Vöröskereszt támogatás

0

50

0

50

22

Berényi települések tagdíj

0

30

0

30

23

Balatoni vízi polgárőr egyesület támogatás

0

50

0

50

24

Balatonberényért Egyesület támogatás

0

600

0

600

25

Vasutas Települések Szövetsége

0

15

0

15

26

Nyugdíjas Klub támogatás

0

250

0

250

27

Borút Egyesület tagdíj

0

15

0

15

28

Egyéb támogatás

0

50

0

50

29

B.szentgyörgy Iskolaszék Alapítvány támogatás

0

100

0

100

30

Szülői Munkaközösség támogatás

0

30

0

30

31

Turisztikai Egyesület támogatás működésre

0

500

0

500

32

Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás

0

50

0

50

33

Sport Egyesület támogatás gépkocsi üzemeltetésre

0

700

0

700

34

Sport Egyesület támogatás

0

4 500

0

4 500

35

Lakossági víz és csatornaszolg. Állami támogatás átadása DRV-nek

12 374

0

0

12 374

36

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás
összesen:

96 696

9 506

25 908

132 110

37

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm.
kiadásai

0

0

0

0

38

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

0

0

39

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

40

0

41

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás
összesen:

96 696

9 506

25 908

132 110

42

Önállóan működő költségvetési szervek egyéb működési kiadása

0

0

0

0

43

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

44

0

45

Mindösszesen:

96 696

9 506

25 908

132 110

12. melléklet11

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

1

Önkormányzati beruházás

76 052

0

1 497

77 549

2

B.berény-B.szentgyörgy-Vörs kerékpárút kialakítás

15 473

15 473

3

Strandi vasúti átjáró tervezése

635

635

4

Rózsa utca gyalogátkelőhely

7 149

7 149

5

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés polgármester

1 497

1 497

6

Elektromos kerékpár

381

381

7

Óvodai játszóudvar fejlesztés MFP program eszközbeszerzés

4 897

4 897

8

Örökségünk és értékeink Balatonberényben pályázat szekrény
beszerzés

189

189

9

Veszprém-Balaton EKF pályázat Múlt Ház felújítás kerti bútor
beszerzés

3 000

3 000

10

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés óvoda

127

127

11

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés védőnői szolgálat

127

127

12

Naturista strand fejlesztése IV. ütem STR-2021-024 pályázat

28 725

28 725

13

Csicsergő félsziget madárles létesítés BFT pályázat

7 853

7 853

14

Temető infrastrukturális fejlesztés MFP pályázat

7 496

7 496

15

Balatonberény Község Önkormányzat beruházási kiadásai
összesen:

76 052

0

1 497

77 549

13. melléklet12

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

1

Önkormányzati felújítás

167 517

0

0

167 517

2

Naturista Kemping felújítás

2 540

2 540

3

Faluház felújítás MFP program

27 902

27 902

4

Művelődési Ház felújítás MFP program

33 172

33 172

5

Veszprém-Balaton EKF pályázat Múlt Ház épület
felújítás

62 451

62 451

6

Kossuth Lajos utca járda felújítás pályázat

24 999

24 999

Temető infrastrukturális fejlesztése MFP pályázat

16 453

16 453

7

Balatonberény Község Önkormányzat felújítási
kiadásai összesen:

167 517

0

0

167 517

14. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sorszám

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Támogatás összesen

Tervévet megelőző év
ben kiutalt

Terv évi támogatás

További évek
támogatása

Tervévet megelőző
kiadás

Tervévben

További évek
ben

1

Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2 pályázat

17 417

10 353

7 064

0

10 851

6 566

0

2

B.berény-B.szentgyörgy-Vörs kerékpárút kialakítás TOP-3.1.1 pályázat

131 087

123 044

8 043

0

111 437

19 650

0

3

Összesen:

148 504

133 397

15 107

0

122 288

26 216

0

15. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2022. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonberény Önkormányzat polgármester

1

0

1

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

4

-Államigazgatási feladatok

1

0

1

5

Balatonberény Önkormányzat Város és községgazdálkodás

0

2

2

6

-Kötelező feladatok

0

2

2

7

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

8

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

9

Balatonberény Önkormányzat Védőnői szolgálat

1

0

1

10

-Kötelező feladatok

1

0

1

11

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

12

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

13

Balatonberény Önkormányzat Művelődési Ház

1

2

3

14

-Kötelező feladatok

1

2

3

15

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

16

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

17

Balatonberény Község Önkormányzat összesen:

3

4

7

18

-Kötelező feladatok

2

4

6

19

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

20

-Államigazgatási feladatok

1

0

1

16. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2022. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonberény Község Önkormányzat

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

1

1

4

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

5

Balatonberény Önkormányzat összesen

0

1

1

6

Balatonberény Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen:

0

1

1

17. melléklet13

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2022. ÉVRE

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Működési bevételek

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

3

Önkormányzat közhatalmi bevételei

111 400

0

0

111 400

4

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

102

19 480

0

19 582

5

Önkormányzati működési költségvetési támogatás

61 229

0

0

61 229

6

Állami támogatás megelőlegezés

0

0

0

0

7

Támogatás értékű bevétel

16 302

1 419

2 276

19 997

8

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

0

50

0

50

9

Működési célú kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

10

Működési pénzmaradvány

0

0

0

0

11

Működési célú bevétel összesen:

189 033

20 949

2 276

212 258

12

Működési kiadások

13

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

14

Önkormányzat kiadásai

204 866

32 796

45 851

283 513

15

Működési tartalék

3 300

0

0

3 300

16

Hitel törlesztés

0

0

0

0

17

Működési kiadás összesen:

208 166

32 796

45 851

286 813

18

Felhalmozási célú bevételek

19

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

0

20

Önkormányzati felhalmozási költségvetési támogatás

0

0

0

0

21

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

66 473

0

0

66 473

22

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

66 770

0

0

66 770

23

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

24

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

0

25

Felhalmozási pénzmaradvány

198 820

0

0

198 820

26

Felhalmozási célú bevételek összesen:

332 063

0

0

332 063

27

Felhalmozási célú kiadások

28

Felhalmozási kiadások

60 579

0

1 497

62 076

29

Felújítási kiadások

167 517

0

0

167 517

30

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

0

31

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

32

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

0

33

Hiteltörlesztés

0

0

0

0

34

Felhalmozási tartalék

12 442

0

0

12 442

35

Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés

15 473

0

0

15 473

36

Felhalmozási kiadások összesen:

256 011

0

1 497

257 508

18. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sorszám

Megnevezés

Felvét éve

Összege

2022.
dec.31.

2023.
dec.31.

2024.
dec.31.

2025.
dec.31.

2026.
dec.31.

2027.
dec.31.

2028.
dec.31.

2029.
dec.31.

2030.
dec.31.

2031.
dec.31.

2032.
dec.31.

2033.
dec.31.

1

Felhalmozási célú hitel

0

2

Működési célú hitel

0

3

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19. melléklet14

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI TARTALÉKAI

ezer Ft-ban

A

B

C

Sor
szám

Feladat

2022. évi előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1

Működési tartalék

2

Működési tartalék

3 300

Képviselő-testület

3

Működési tartalék összesen:

3 300

4

Felhalmozási tartalék

5

Felhalmozási tartalék

12 442

Képviselő-testület

6

Felhalmozási tartalék összesen:

12 442

7

Tartalékok összesen:

15 742

20. melléklet15

Balatonberény Önkormányzat 2022.évi előirányzat felhasználási ütemterve Önkormányzat mindösszesen 2022.évi költségvetés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Sorszám

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Bevételek

1

Saját bevétel

1069

14482

39891

2364

15076

2777

4392

5478

21654

10247

8752

4850

131032

2

Átvett pénzeszköz

8989

2049

3481

55048

781

778

785

8284

33879

5685

32513

968

153240

3

Önkormányzati támogatás

5194

7378

3463

3462

15836

5084

3469

3469

3469

3469

3469

3467

61229

4

Előző havi záró pénz

198820

200402

207836

198981

248269

219050

137960

134822

112274

124927

62177

25133

198820

5

Bevételek összesen:

214072

224311

254671

259855

279962

227689

146606

152053

171276

144328

106911

34418

544321

Kiadások

6

Működési kiadások

9154

13931

41556

11259

24626

34503

11700

29779

25654

26215

27872

27264

283513

7

Felújítási kiadások

996

1524

12499

0

17766

27802

0

10000

8368

45796

38912

3854

167517

8

Fejlesztési kiadások

3520

1020

1635

327

18520

27424

84

12327

5698

6994

0

77549

9

Tartalék felhasználása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4442

8000

3300

15742

10

Kiadások összesen:

13670

16475

55690

11586

60912

89729

11784

39779

46349

82151

81778

34418

544321

11

Egyenleg

200402

207836

198981

248269

219050

137960

134822

112274

124927

62177

25133

0

0

Össz.bev.-össz kiad.

21. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sorszám

Feladat megnevezése

Összes
kiadás

E b b ő l

Előző év
végéig

Beszámolás évében
felmerült kiadás

Terv évi
előirányzat

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

1

Feladatok

2

3

4

Fejlesztési hitel

5

6

Egyéb hosszú lejáratú
kötelezettség

7

9

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22. melléklet

Kimutatás a Balatonberény Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2022.évi költségvetés

A

B

C

D

S.sz

Az önkormányzat bevételi

Össz.

Ssz.

Közvetett támogatás

Össz.

jogcímei

1

Alaptevékenység bevételei

0

1

Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

2

Intézményi ellátási díjak

0

2

Int. ellátási díj elengedés és

0

kedvezmény

3

Alkalmazottak térítése

0

3

Alkalmazottak térítésének

0

eleng.,és kedvezménye

4

Hatósági engedélyezési,

0

4

Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.

0

felügy.,ellenőrzési feladatok

felad.díjbev.eleng.és kedvez-

díjbevétele

ménye

5

Alaptevékenységgel össze-

5

Alaptev.gel összefüggő egyéb

0

függő egyéb bevételek

bev-hez tart.közv.támogat.ok

6

Intézmények egyéb sajátos

12219

6

Intézmények egyéb sajátos

0

bevételei

bev-hez tart.közv.támogat.ok

Ebből:

-

Ebből:

-

7

Helyiségek, eszközök tartós

9969

7

Helyiségek, eszközök tartós

0

bérbeadásának díja

bérbead.i díjának eleng.és kedv.

8

Helyiségek, eszközök eseti

2250

8

Helyiségek, eszközök eseti

bérbead-nak díja

bérbead.i díjának eleng. kedv.

9

9

Kártérítés és egyéb térítés

eleng.és kedvezménye

10

Illeték és helyi adó bevételek

127440

10

Illeték és helyi adó bevételhez

17040

tart.közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

11

Helyi adó bevétel

127440

11

Helyi adó elengedés és kedv

17040

12

- Idegenforgalmi. adó

14000

12

- Idegenforgalmi adó

13

- Építmény adó

43300

13

- építmény adó

12300

14

- Telek .adó

31700

14

- telek adó

4700

- kommunális adó

6440

- kommunális adó

40

15

- Iparűzési adó

32000

15

- iparűzési adó

16

Átengedett központi adók

0

16

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

17

Gépjárműadó

0

17

Gépjárműadó elengedés és

0

kedvezmény

18

Egyéb sajátos bevételek

0

18

Egyéb sajátos bevételekhez

0

tartozó közvetett támogatások

1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások

139659

17040

Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)

ténylegesen tervezett bevételek

122619

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások összesen: 87733

17040

összesen: (I-VI.pontig)

17040

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Balatonberény Önkormányzat

IV/1. sor Építményadónál

8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft,

IV/1. sor Telekadónál

13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft

IV/1. sor Kommunális adónál

1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 22. §-a hatályon kívül helyezte 2025. december 31. napjával.

2

A 3. § a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.

4

A 4. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.

5

Az 5. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.

6

A 6. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.

7

A 7. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.

8

A 8. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.

9

A 9. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.

10

A 11. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.

11

A 12. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.

12

A 13. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg.

13

A 17. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg.

14

A 19. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg.

15

A 20. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg.