Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 04 - 2021. 11. 04

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

2021.11.04.

Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Nagyberény Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, a 48. § (4) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015(II.25.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdésében a „150 000 forintot” szövegrész helyébe a „200.000 forintot” szöveg lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.