Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 29- 2022. 10. 29

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.10.29.

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, a 45. §-ában, a 48. § (4) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében és 134/E. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. október 27-én lép hatályba, és 2022. október 28-án hatályát veszti.

(2) Az 1. § 2022. október 28-án lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. október 30. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.