Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Hatályos: 2023. 01. 01

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

2023.01.01.

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés e) pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés c) pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Siófok város közigazgatási területén a közüzemi csatornahálózattal ellátott, de arra rá nem kötött ingatlan, vagy a közüzemi csatornahálózattal el nem látott területen lévő ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére, az ingatlant egyéb jogcímen használóra (a továbbiakban: ingatlantulajdonos).

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlantulajdonosnál keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek begyűjtésére, kezelésére valamint az erre vonatkozó közszolgáltatás ellátására.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre és a veszélyes hulladékokra valamint az ezzel összefüggő tevékenységekre.

(4) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízének a kezeléséről, a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.

A közszolgáltatás tartalma, területe

2. § A közszolgáltatás kiterjed Siófok város közigazgatási területén, az ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítás céljából az arra kijelölt szennyvíztisztító telepen való elhelyezésére.

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

3. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét az Dunántúli Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) jogosult és köteles ellátni, Siófok Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján.

(2) A Dunántúli Regionális Vízművek Zrt. (a továbbiakban: közszolgáltató) által szállított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltató által Siófokon üzemeltetett városi szennyvíztisztító telep szennyvízfogadó műtárgyába kell elhelyezni.

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

4. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz jogszabályi előírásoknak megfelelő összegyűjtéséről.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, rendszeres elszállítását annak összegyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.

(3) Az ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele és a rendeletben megjelölt közszolgáltató útján köteles gondoskodni.

A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

5. § (1) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet kizárólag erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés- és szóródásmentes, bűz- és szaghatást kizáró célgéppel, a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezheti.

(2) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonos megrendelése alapján, az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 72 órán belül köteles begyűjteni és végleges ártalommentes elhelyezés végett a 3. § (2) bekezdésben megjelölt szennyvíztelepre szállítani. Megrendeléskor a közszolgáltató köteles a szállítás napját és várható időpontját (maximum 3 órás időintervallumban) megjelölni.

(3) A közszolgáltató köteles nyilvántartást vezetni az ivóvíz hálózatba bekapcsolt, de a szennyvízhálózatba be nem kapcsolt felhasználók vízfelhasználásáról, a közszolgáltatás ellátása során ezekről a helyekről elszállított szennyvízmennyiségről, eredetéről (cím, intézmény, cég megnevezése).

(4) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást és elvégzéséhez szükséges feltételeket, különösen a szállítójármű számára a gyűjtőhely megközelíthetőségét biztosítani.

(5) Az üdülőingatlanok tulajdonosai a közszolgáltatást évente legalább egy alkalommal kötelesek igénybe venni.

A közszolgáltatási szerződés

6. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás teljesítésétre vonatkozó szerződésben meg kell határozni:

a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,

b) a szerződés tárgyát,

c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját,

d) a teljesítés helyét,

e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat,

f) a felek jogait és kötelezettségeit,

g) a közszolgáltatási díj megállapításának módját,

h) a szerződés módosításának felmondásának feltételeit.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

7. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül zárt, vízzáró kivitelű, engedélyezett egyedi szennyvízkezelési létesítményben összegyűjteni.

(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz-, és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan agyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és műtárgyainak állagát.

(3) Ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató – a jogszabályi előírások figyelembevételével, megfelelő intézkedések mellett- megtagadhatja annak elszállítását.

(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az arra kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe jogszabály alapján nem helyezhető el.

A közszolgáltatási díj

8. § (1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat köteles fizetni, amelynek mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a közszolgáltató számlát bocsát ki, amelyet a közszolgáltatás teljesítésével egyidejűleg kell megfizetni.

Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

9. § A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (természetes személyazonosító adatok valamit lakcím) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Vegyes és záró rendelkezések

10. § (1) E rendelet alkalmazásában Siófok város közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül, ha természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a 7. § (2) bekezdésében meghatározott tilalmakat megszegi, és magatartása nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalmak megszegőjével szemben 5 000,- Ft-tól 50 000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírság vagy 50 000,- Ft-tól 150.000 Ft-ig terjedő pénzbírság (közigazgatási bírság) szabható ki, e rendeletben meghatározott eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

(3) Az (1) bekezdésében meghatározott tilalmak megszegése miatt lefolytatott eljárás kizárólag hivatalból indítható, amely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha azt természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalmak megszegése miatti hatósági eljárás lefolytatása és a cselekmény elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik, jogorvoslat iránti kérelmet Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez lehet benyújtani.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalmak megszegőjével szemben a közigazgatási hatósági eljárás

a) valamely cselekményben megnyilvánuló (1) bekezdésben meghatározott magatartás tanúsítása esetén a cselekmény elkövetésétől számított 120 napon belül;

b) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló (1) bekezdésben meghatározott magatartás tanúsítása esetén a jogellenes állapot észleléstől számított 120 napon belül indítható meg.

Ezt követően az (1) bekezdésben meghatározott magatartás elkövetése miatt eljárás nem indítható.

(6) A kiszabásra kerülő pénzbírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni

a) a magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét,

b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az erre vonatkozó tájékoztatásra igazolja.

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalmak megszegőjével szemben kiszabott közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással Siófok Város Önkormányzatának 11639002-06180700-39000008 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni.

(8) A pénzbírság kiszabása helyett „felszólítás” alkalmazható, amennyiben a magatartás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú, és magatartás, vagy mulasztás elkövetője személyi körülményeire is figyelemmel ettől az intézkedéstől kellő visszatartó erő várható.

(9) A közigazgatási bírság kiszabása miatt lefolytatott eljárás nem mentesíti az elkövetőt a helyreállítási kötelezettség alól.

11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a településen keletkező folyékony hulladék szállítását és ártalmatlanítását végző szolgáltatók kiválasztásáról és a díjtételek megállapításáról szóló 3/2002. (I. 25.) önkormányzati rendelet.

(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet1

A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA

Közszolgáltatás számított díja*

Alapdíj

Ürítési díj

Természetes személy (lakossági) felhasználók esetén

6 445,- Ft/forduló+Áfa

521,- Ft/m3+Áfa

Nem természetes személy (közületek) felhasználók esetén

19 649,- Ft/forduló+Áfa

3 882,- Ft/m3+Áfa

*A közszolgáltatási díjat terheli még a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján meghatározott, a DRV Zrt. által megadott érvényes vízterhelési díj.
1

Az 1. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.