Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások és alapszolgáltatások helyi szabályairól szóló 2/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 30- 2023. 10. 01

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások és alapszolgáltatások helyi szabályairól szóló 2/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.30.

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §‑ának (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások és alapszolgáltatások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosítására a következőket rendeli el:

1. § (1) A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások és alapszolgáltatások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja a következő ac) alponttal egészül ki:

(Pénzbeli ellátásként:

rendszeres települési támogatás)

„ac) igazoltan diétás étrendet igénylő gyermek/tanuló támogatása”

(2) A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások és alapszolgáltatások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A képviselő-testület az Ökr. 14. § (1) bekezdés a) pont aa), ab) alpontjában szereplő - pénzbeli ellátásként nyújtott - rendszeres települési támogatások elbírálása hatáskörét a Humánügyi Bizottságra, a 14. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában, a rendkívüli települési támogatásként nyújtott - e rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontjában valamint a (2) bekezdésében meghatározott ellátások elbírálása hatáskörét a Polgármesterre ruházza át.”

2. § A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások és alapszolgáltatások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Gyógyszertámogatás állapítható meg méltányosságból annak a személynek, akinek a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége a szociális vetítési alap összegének 20 %-át meghaladja és családjában az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 320%-át, egyedül élő személy esetén 400 %-át.”

3. § A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások és alapszolgáltatások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„Igazoltan diétás étrendet igénylő gyermek/tanuló támogatása

16/A. § A támogatásra vonatkozó kérelmek az önkormányzat külön rendeleteiben meghatározottak szerint kerülnek elbírálásra.”

4. § Hatályát veszti a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások és alapszolgáltatások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet 14. §-ának A jogosult részére - az e rendeletben meghatározott feltételek szerint: szövegrésze.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. § Ez a rendelet 2023. szeptember 30-án lép hatályba.