Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

Hatályos: 2023. 12. 09

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

2023.12.09.

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kadarkút város közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonú működő és lezárt köztemetőkre, valamint az ott végzett temetkezési tevékenységekre és temetkezési szolgáltatásokra.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a temető tulajdonosára, üzemeltetőjére, a temetőben temetkezési szolgáltatást végzőkre, illetve mindazokra a természetes és jogi személyekre, akiket a temetőben végzett tevékenységük, vagy a temető használata, a szolgáltatások igénybevétele során jogok illetnek, vagy kötelezettségek terhelnek.

(3) A Kadarkút 0227 hrsz. és a 619 hrsz. alatt működő köztemetők tulajdonosa Kadarkút Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat).

(4) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő köztemetők fenntartásáról és üzemeltetéséről a Szalai és Társa Temetkezési, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-vel (székhelye: 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 140.) kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik.

A köztemetők tárgyi és infrastrukturális létesítményei

2. § (1) A 0227. hrsz-ú (Árpád utcai) temető az alábbi infrastrukturális létesítményekkel rendelkezik:

a) ravatalozó

b) kerítés

c) temetőhöz vezető szilárd burkolatú út

d) illemhely

e) vízvételi lehetőség

f) hulladéktárolás és hulladékszállítás.

(2) A 619. hrsz-ú (Körmendi utcai) temető az alábbi infrastrukturális létesítményekkel rendelkezik:

a) temetőhöz vezető - gépjárművel járható - út és parkolóhely

b) temetőn belüli gépjárművel járható út

c) ravatalozó

d) halott hűtő berendezés

e) kerítés

f) vízvételi lehetőség

g) illemhely

h) hulladéktárolás és hulladékszállítás.

A temető használatának és igénybevételének szabályai

3. § (1) A temetőben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani, az etnikai vagy vallási temetkezési szokásokat tiszteletben tartani, és tartózkodni a kegyeleti érzést valamint a szertartások rendjét sértő tevékenységtől, vagy magatartástól.

(2) Minden látogató kötelessége a temető környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése.

(3) A temetőt nyitvatartási időben korlátozás nélkül látogatható. A nyitvatartás rendjét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) A látogatók számára a temető bejáratánál az üzemeltető tájékoztató táblát függeszt ki a temető nyitva tartásáról, vázlatos térképéről és rendjéről.

(5) A temető területére gépjárművel kizárólag a következő járművek hajthatnak be:

a) a temető üzemeltetését és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó jármű,

b) a mozgásukban korlátozott személyeket szállító jármű,

c) azon látogatók járművei, akik sírgondozáshoz szükséges, nagy méretű eszközöket, anyagokat szállítanak.

(6) Az (5) bekezdés szerinti behajtást az üzemeltető engedélyezi és ellenőrzi.

(7) Tilos a temetési szertartás ideje alatt az anyagszállítás és a zajjal járó munka végzése.

Temetői rend, a sírgondozás szabályai

4. § (1) A temetőben végzendő minden munkát (pl. pad elhelyezés, faültetés) a temető üzemeltetőjének be kell jelenteni – kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely beültetését és díszítését.

(2) A temetőben 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyeletével tartózkodhat.

(3) A temetőben gyertyát, mécsest égetni a tűzvédelmi előírások betartásával szabad. A temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt égetni tilos.

(4) A temető területére állatot bevinni - a vakvezető kutya kivételével - tilos.

(5) A temetőben lévő síremléket, sírjelet felállítani, bontani, temetőből sírkövet, fejfát, síremléket, vagy ezek egy részét kivinni csak a temető üzemeltetőjének történő előzetes bejelentés után, a rendelkezési jogosulttól származó írásbeli nyilatkozat birtokában lehet. Síremlék felállítást és bontást szakirányú végzettséggel rendelkező személy végezhet.

(6) A temetőben elhelyezett kegyeleti tárgyakat, növényeket és egyéb díszítésére szolgáló anyagokat megrongálni tilos.

(7) A sírok közötti utakra növényeket telepíteni nem lehet. A sírok és a sírboltok - beleértve az urnák elhelyezésére szolgálókat is - kerítéssel nem határolhatók körül.

(8) A temetési hely gondozásához igénybe vett víz ingyenes. A sírhelyek gondozásával kapcsolatosan keletkezett hulladékot a sírhelyek között tárolni tilos, azt az arra kijelölt tároló helyre kell szállítani.

Temetési helyek és azok gazdálkodási szabályai; a temetési hely feletti rendelkezési jog

5. § (1) A temető területén koporsós temetésre szolgáló temetési helyek:

a) egyes sírhely,

b) kettős sírhely,

c) kettős sírbolt,

d) négyes sírbolt,

e) hatos sírbolt.

(2) Hamvakat tartalmazó urnákat az alábbi temetési helyekre lehet elhelyezni:

a) koporsós sírhelybe (rátemetéssel),

b) sírboltba (rátemetéssel),

c) urnafülkébe,

d) urnasírhelyre,

e) urnasírboltba.

(3) Temetési hely előre megváltható, de másra át nem ruházható.

(4) A temetkezési helyek feletti rendelkezési jog legrövidebb időtartama:

a) a koporsós betemetés, illetve koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

b) sírbolt esetén 60 év,

c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év,

d) urnasírbolt esetén 20 év.

(5) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható, azaz a temetési hely újraváltható. A meghosszabbítás legrövidebb időtartamára a (4) bekezdésben foglaltak az irányadók.

(6) A temetkezési helyek feletti rendelkezési jog megváltásáért és újraváltásáért díjat kell fizetni. A temetési helyek megváltásáért fizetendő díjakat e rendelet 2. melléklete, az újraváltásért fizetendő díjakat e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(7) A megváltott, de fel nem használt temetési helyet a rendelkezésre jogosult kérelmére a temető üzemeltetője köteles visszaváltani a megváltáskor érvényes díjtétel megfizetése mellett.

(8) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek vagy az elhunytnak nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga - az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő temetési helyre kell temetni.

(9) Sírhelybe vagy sírboltba történő urna rátemetésnél az urna a koporsós temetési hely használati idejét nem hosszabbítja meg.

(10) Egy koporsós sírhelybe 1 koporsós és 2 urna rátemetés vagy 4 urna rátemetés történhet.

(11) Urnát urnatartóban - kizárólag zárt és rögzített állapotban - a sír felületére is el lehet helyezni.

(12) Újra betemetés esetén az eltemettetőnek a megtalált csontmaradványokról való rendelkezés lehetőségét a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.I.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint biztosítani kell. Amennyiben az eltemettető nem a csontmaradványok díjmentes mélyebbre ásását választja, úgy a sírhelydíjon felül meg kell fizetnie az e rendelet 4. mellékletének h) pontjában meghatározott díjtételt is.

A temetési helyek méretezése

6. § (1) Sírhely mérete:

a) Egyes sírhely: szélessége 90 cm, hosszúsága 210 cm.

b) Kettős sírhely: szélessége 160 cm, hosszúsága 210 cm.

(2) Meglévő sorokban a temetési helyek egymástól való távolsága 50 cm. A meglévő sorok közötti távolság 100 cm. Újonnan kialakítandó sorok közötti távolság 100 cm. Újonnan kialakítandó sorokban a temetési helyek egymástól való távolsága 50 cm.

(3) Sírbolt mérete:

a) Kettes sírbolt külső mérete 180 cm széles, 310 cm hosszú, belső mérete 100 cm széles, 230 cm hosszú.

b) Négyes sírbolt külső mérete 240 cm széles, 310 cm hosszú, belső mérete 160 cm széles, 230 cm hosszú.

c) Hatos sírbolt külső mérete 320 cm széles, 310 cm hosszú, belső mérete 240 cm széles, 230 cm hosszú.

(4) A sírbolt külső mérete a vasbeton záró kereten készülő járdával együtt értendő.

(5) Új sírbolt építéséhez a kiviteli terveket a temető üzemeltetőnek be kell mutatni. A sírbolt kivitelezési munkái csak az üzemeltető hozzájárulásának birtokában kezdhetők meg.

(6) Urnasírhely mérete: szélessége 60 cm, hosszúsága 80 cm.

(7) Urnasírbolt mérete: szélessége 50 cm, hosszúsága 100 cm (járdával együtt szélessége 75 cm, hosszúsága 125 cm).

(8) Urnafülke belső mérete legalább 30 cm x 30 cm.

(9) A kettőnél több urnafülkés urnafalban biztosítani kell az urnatáblák egyöntetűségét, méretazonosságát, és az urnafülkék egyedi díszíthetőségét. Az urnafülkéket úgy kell kialakítani, hogy minden fülkéhez egy darab örökmécses, egy darab virágtartó váza, és egy darab koszorútartó kampó elhelyezhető legyen.

Temetési hely, sírbolt felnyitásának szabályai

7. § (1) Sír vagy sírbolt felnyitása sírnyitási engedély alapján végezhető.

(2) A sírnyitást a sírgödör fokozatos mélyítésével kell elvégezni. A sírbolt felnyitását sírkőkészítő, vagy a temetkezési szolgáltató szakszemélyzete végezheti el. A sírnyitás során fokozott figyelmet kell fordítani a biztonságos munkavégzésre, a munkavédelmi szabályok betartására, a kegyeleti jogok megtartására.

(3) Az exhumálás során felszínre kerülő holttest maradványok összegyűjtését az engedélyben foglaltak szerint, a kegyeleti jogok megtartásával úgy kell elvégezni, hogy a temetőlátogatókat ne zavarja.

(4) Az exhumálás következtében megüresedett temetési hely használati joga megszűnik, kivéve, ha a rendelkezni jogosult annak fenntartásáról írásban nyilatkozik, továbbá a sírhely megváltási díjat, vagy újraváltási díjat megfizeti.

A kegyeleti közszolgáltatás feltételei és díjai

8. § (1) A temetőkben vállalkozásszerűen munkát végzőknek (sírköves, kőműves, stb.) temető fenntartási hozzájárulási díjat nem állapít meg az Önkormányzat.

(2) A temetőkben a temetkezési szolgáltatást végző vállalkozóknak a rendelet 4. mellékletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni a temetői létesítmények és üzemeltetői szolgáltatások igénybe vételéért. E díjfajtát a temetkezési szolgáltatást végző üzemeltető is köteles megfizetni. A temetőben a temető üzemeltetőjének szakszemélyzetét kell igénybe venni a temetkezési szolgáltatónak a sírhelynyitáshoz és visszahantoláshoz valamint a temetőn belül az erre a célra rendszeresített szállító járművön történő halott szállításhoz.

A temetési szolgáltatás és a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek rendje

9. § (1) A temetőben munkáját végző vállalkozó (temetkezési szolgáltató, kertész stb.) tevékenysége során az e rendeletben, valamint a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltakat köteles betartani.

(2) A temetőben munkát végzők tevékenységének összehangolásáról, a temető rendjének betartatásáról az üzemeltető gondoskodik, a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint.

(3) Építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, építési, vagy bontási munkák elvégzéséhez az üzemeltető engedélye szükséges. Az üzemeltető jogosult minden engedély köteles munkánál a jogerős hatósági engedély bemutatását kérni, amelynek hiánya esetén a munkavégzést megtiltja. A temetkezési szolgáltatók és más vállalkozók a tevékenységük során keletkezett hulladékot kötelesek a tevékenységük végeztével azonnal elszállítani, annak kezeléséről, ártalmatlanításáról gondoskodni.

(4) Az üzemeltető és a szolgáltató tevékenysége során a temetőt látogatók kegyeleti érzéseit nem sértheti, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatja.

(5) A temetői munkák – különösen rátemetés, exhumálás, áthelyezés – során talált értéktárgyakról – pl.: ékszer, nemesfémből készített protézis – és a megtalálás körülményeiről az üzemeltető jegyzőkönyvet köteles felvenni és azt 3 napon belül az Önkormányzatnak a feltalált értékekkel együtt átadni.

(6) A talált értékek biztonságos megőrzéséről az Önkormányzat gondoskodik a jogosultnak történő átadásig.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2023. december 9-én lép hatályba.

11. § Hatályát veszti Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2009.(VI.26.) önkormányzati rendelete.