Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

a temetőkről és a temetkezésről

Hatályos: 2023. 12. 09

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.12.09.
a temetőkről és a temetkezésről
Végső előterjesztői indokolás
A Somogy Vármegyei Kormányhivatal felülvizsgálta a helyi önkormányzatok temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendeleteit. E vizsgálat kapcsán szükséges intézkedések:
Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2009.(VI.26.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése, valamint
új rendelet alkotása
,
figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 2023. 07. 07. napján hatályos rendelkezéseire, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszr.) rendelkezéseire.
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény szerint:
40. § (2) A temető tulajdonosa, köztemető esetén az önkormányzat a temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt költségek alapján állapítja meg
a) a temetési hely, illetőleg az újraváltás díját,
b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díját,
c) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat,
d) a temetőbe való behajtás díját.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott díjfajtákon belül a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg.
41. § (3) A települési önkormányzat, fővárosban a közgyűlés rendeletben állapítja meg – a köztemetőre vonatkozóan –
a) a temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeket;
b) a temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályait;
c) a temetési hely gazdálkodási szabályait;
d) a sírhely méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezését, a sírgondozás szabályait;
e) temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltásának és újraváltásának díját, a temetőfenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díját;
f) a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendjét;
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. évi törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet 40. §-a szerint:
Temetési hely, sírbolt felnyitását a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal engedélyében és a szabályzatban foglaltak szerint kell elvégezni.
A rendeletalkotás hatásai:
- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nincs
- környezeti és egészségi következménye: nincs
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem jelentős
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: A jogszabály megalkotását törvény írja elő.
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: nincs.